Jak otrzymać dokument paszportowy?

Co oznacza nowe pojęcie dokumentu paszportowego?

Pojęcie dokumentu paszportowego jest pojęciem nowym, wprowadzonym przez ustawę o dokumentach paszportowych. Dokumentem paszportowym jest: paszport, paszport tymczasowy, paszport dyplomatyczny, paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. "Zwykły" paszport jest zatem jednym z rodzajów dokumentu paszportowych. Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera. Dokumenty paszportowe w okresie ich ważności stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto wydaje dokumenty paszportowe?

Paszporty i paszporty tymczasowe w kraju wydaje, odmawia ich wydania i unieważnia  wojewoda właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby ubiegającej się o paszport, a za granicą – konsul. Za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, paszport i paszport tymczasowy może być wydany z pominięciem właściwości miejscowej wskazanej powyżej.
W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności uzasadnionych względami ochrony życia i zdrowia obywatela lub związanych z trudnościami w prowadzeniu przez niego działalności zawodowej lub społecznej, a także w przypadkach dotyczących bezpieczeństwa państwa, tej samej osobie można wydać drugi paszport. Taki paszport wydaje minister właściwy do spraw wewnętrznych. Ponadto minister ten może wydać paszport w uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za tym ważny interes osoby uprawnionej do otrzymania paszportu.

Jak złożyć wniosek i odebrać paszport?

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście.
Dla osób, które starają się o wydanie dokumentu paszportowego u konsula, istnieje możliwość zwolnienia od osobistego odbioru paszportu. Zwolnienie takie następuje na wniosek osoby osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego.

Kto nie płaci za wydanie paszportu?

Zgodnie z ustawą, nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

 1. osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat

 2. osób, przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji; 

 3. osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej; 

 4. żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych

Komu przysługuje ulga?

Ulga  w wysokości 50% w opłacie za wydanie paszportu przysługuje: 

 1. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu; 

 2. osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych; 

 3. kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

 4. uczniom i studentom.

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie. 

Kiedy opłata zostaje obniżona, a kiedy podwyższona?

Ustawa przewiduje sytuacje, w których opłata zostaje obniżona oraz takie, w których opłatę tą podwyższa się.

Opłatę za wydanie paszportu obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

 1. zmiany nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu;

 2. zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości; 

 3. braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

Opłatę taką, w przypadku paszportu o okresie ważności 10 lat, ustala się w sposób następujący: od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport odejmuje się jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu.

Podobnie postępujemy, jeżeli termin ważności paszportu wynosi 5 lat, z tym, że opłata jest obniżana o jedną piątą opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu.
Podwyższoną opłatę należy uiścić, gdy wymiana następuje przed upływem ważności dotychczas posiadanego paszportu, który został utracony bądź zniszczony z przyczyn zawinionych przez posiadacza. W takim przypadku opłata zostaje podwyższona o 200%.

Jak uzyskać paszport dla dziecka?

Dotychczas paszport mógł obejmować także dzieci do lat szesnastu, odbywające podróż pod opieką posiadacza paszportu. Obecnie nie jest już możliwe umieszczenie w dokumencie paszportowym danych dziecka  do lat szesnastu. Co do zasady paszport może być wydany dziecku po ukończeniu przez nie 5 roku życia. Natomiast, jeżeli dziecko nie ukończyło 5 roku życia, na wniosek jego rodziców, może zostać mu wydany paszport, z tym że jego ważność nie może przekroczyć 5 lat od daty jego wydania lub paszport tymczasowy, który będzie ważny przez 12 miesięcy od daty jego wydania. Paszport wydany małoletniemu, który ukończył lat 5, a nie ukończył lat 13, jest ważny przez 5 lat od daty jego wydania.

W imieniu małoletniego wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składają rodzice wspólnie, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.
Ułatwieniem w ubieganiu się o wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka jest możliwość wyrażanie zgody przez rodzica na wydanie paszportu na piśmie, poświadczonym za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.


Dokument paszportowy będzie mógł być wydany małoletniemu za granicą za zgodą tylko jednego z rodziców - z ważnych powodów, o ile przemawia za tym dobro małoletniego, szczególnie jeżeli uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.
Natomiast w przypadku, gdy małoletni przebywa za granicą bez opieki rodziców, paszport tymczasowy może być wydany bez ich zgody.
Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego dla małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej wymagana jest ich obecność przy składaniu wniosku. Natomiast odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów, przy czym małoletni lub osoba ubezwłasnowolniona, którzy ukończyli 13 lat, odbierają ten dokument osobiście, w obecności przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów.

Co się stanie z dotychczasowymi paszportami?

Zgodnie z przepisami przejściowymi, dokumenty paszportowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych. Do postępowań w sprawach wydania, odmowy wydania lub unieważnienia paszportu, wszczętych przed wejściem w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Pamiętaj, że:

 • Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu, a pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie;

 • Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, a odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został uprzednio wydany;

 • Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście;

 • W wyjątkowych sytuacjach można otrzymać drugi paszport;

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2006 r., Nr 143, poz. 1027)

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

nowy dowód

4.6.2018 przez: -