15.11.2008

Zespół
e-prawnik.pl

Jak rozwiązać problemy dotyczące opieki nad dzieckiem, gdy rodzice się rozstają - opinia prawna

Stan faktyczny

 

Przez 13 lat pozostawałam w nieformalnym związku z ojcem mojej obecnie dziesięcioletniej córki. Do dnia 12.11.2006 mieszkaliśmy we wspólnym mieszkaniu - wykupionym na zasadzie współwłasności (akt notarialny: 50% mama mojego byłego partnera, 30% mój były partner, 20% należało do mnie). Po śmierci mamy mój partner stał się większościowym właścicielem mieszkania (80%). Z uwagi na fakt, ze nasz związek przestał istnieć już kilka lat temu, łączyło nas jedynie dziecko (ojciec uznał dziecko i ma prawo do sprawowania opieki nad nim) i wspólne mieszkanie, zdecydowałam się odsprzedać byłemu partnerowi mój udział. Został sporządzony akt notarialny dotyczący zbycia udziału, w którym został określony termin opuszczenia przeze mnie mieszkania do dn. 18.10.2006. W międzyczasie kupiłam nowe mieszkanie, ale z powodu opóźnień z winy dewelopera nie mogłam się przeprowadzić w wyznaczonym terminie i mieszkałam wraz z dzieckiem, ale za zgodą mojego partnera, w dotychczas zajmowanym mieszkaniu. Nowy budynek, w którym od 12.11.2006 mieszkam, nie jest jeszcze ukończony, nie został odebrany przez gminę, więc formalnie nie mogę się w nowym mieszkaniu zameldować. Z dotychczasowego mieszkania nie wymeldowałam się do tej pory z uwagi na fakt, że pozostałabym bez stałego meldunku, co w obecnej sytuacji mogłoby stwarzać mi problemy formalne. Drugim z powodów był brak zgody mojego partnera na wymeldowanie dziecka. Dziecko od dnia wyprowadzki, tzn. 12.11.2006 mieszka ze mną (za warunkową zgodą mojego byłego partnera). 7 grudnia 2006 odebrałam pismo urzędowe informujące mnie o wszczęciu postępowania na żądanie mojego byłego partnera w sprawie wymeldowania mnie z pobytu stałego. Wniosek nie dotyczył dziecka. W dniu dzisiejszym złożyłam oświadczenie w biurze administracji i spraw obywatelskich w urzędzie miasta, co jednak nie uchroni mnie przed wymeldowaniem z urzędu. Dziecko mieszka ze mną od dnia wyprowadzki i chce, żeby pozostało pod moja opieką, dlatego zależy mi na wymeldowaniu dziecka razem ze mną. Co mogę zrobić, aby pomimo braku zgody ojca wymeldować dziecko? Chciałabym również ustalić sposób sprawowania opieki  nad dzieckiem, bo czuję, że mój były partner nie poprzestanie na  wymeldowaniu mnie i będzie dalej starał się utrudnić mi normalne funkcjonowanie, co wg mnie prowadzi do pozbawienia mnie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Obecnie stara się zmienić swoje nazwisko przyjmując nazwisko dwuczłonowe (nazwisko swoje plus nazwisko jego matki) i złożył wniosek w urzędzie stanu cywilnego o zmianę nazwiska również dziecku. Nie wyrażam zgody na tą zmianę, która wg. mnie nie ma uzasadnienia. Jestem przez mojego byłego partnera zastraszana od prawie roku, ale szczegółów nie chcę w tej chwili ujawniać. Proszę o poradę w sprawie zmiany meldunku dziecka oraz informację, jakie kroki powinnam podjąć, aby sądownie ustalić podział opieki nad dzieckiem oraz miejsce zamieszkania dziecka? Jakie mam szanse, jakie okoliczności musiałyby  zaistnieć, aby dziecko zostało przez sąd oddane pod opiekę ojcu? Mój partner od ponad 6 lat nie pracuje zarobkowo. Utrzymuje się z wynajmu innego mieszkania. Nigdy nie wnosiłam wniosku o alimenty.

 

Opinia prawna

Niniejsza porada prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. 2005 r. Nr 48 poz. 462 ),

  • Ustawy z dnia 25 lutego 1965 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z późn. zmianami),

  • Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1974 r. nr 14 poz.85 z późn. zmianami),

  • Ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk ( Dz. U. z 1956 r. Nr 56 poz. 254 z późn. zmianami).

Obowiązkowi meldunkowemu podlegają wszyscy posiadający obywatelstwo polskie i przebywający na terytorium RP. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych (czyli np. małoletnie dziecko) obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych, osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego trwającego ponad dwa miesiące, zobowiązana jest wymeldować się w organie gminy. Dlatego też, skoro wyprowadziła się Pani wraz z dzieckiem i w stosunku do Pani zostało wszczęte postępowanie, to powinno być ono wszczęte również w stosunku do dziecka, gdyż ono również zmienia miejsce zamieszkania. Należy jednak pamiętać, że w kwestiach pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz w kwestiach wychowania, decydują obydwoje rodzice (jeżeli żadne z nich nie zostało pozbawione władzy rodzicielskiej, której dziecko podlega aż do osiągnięcia pełnoletności).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Od 1 września 2013 r. wprowadzone zostały nowe tytuły ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem. Jaką osobę uznaje się za sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem? Jest to osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem własnym (...)

Projekt ustawy o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

Projekt ustawy o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

Poselski projekt ustawy o rodzinnej opiece zastępczej jest teraz w Sejmie.Ogólna charakterystyka projektu ustawy o rodzinnych formach opieki zastępczejProjekt ustawy swym zakresem obejmuje wszelkie kwestie związane z opieką nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziny biologicznej. Dzięki zebraniu (...)

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, a więc: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom (...)

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Na czym polega instytucja opieki? Pod pojęciem opieki w potocznym tego słowa znaczeniu rozumie się dbałość o osobę potrzebującą pomocy, kierowanie jej postępowaniem, troskę o to, ażeby nie stała się jej żadna krzywda. Osobą, która przede wszystkim potrzebuje opieki, jest dziecko. (...)

Reforma prawa rodzinnego

Reforma prawa rodzinnego

Zmiany dla dobra dzieci i rodzin Alimenty natychmiastowe, rodzinne postępowanie informacyjne, ochrona najmłodszych przed przemocą, skuteczne egzekwowanie prawa dziecka do kontaktów z rodzicami – to podstawowe założenia projektu reformy prawa rodzinnego przygotowanego przez Ministerstwo (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach (...)

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

Kto może skorzystać z uprawnień w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”? Może z nich skorzystać: każda kobieta w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),  rodziny, w których przyjdzie (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Dzienny opiekun może zająć się dzieckiem

Dzienny opiekun może zająć się dzieckiem

Kim jest dzienny opiekun? W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 235), która weszła w życie 4 kwietnia 2011 r., jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego, jest dzienny opiekun. Ustawowa instytucja (...)

Może zapisać dziecko do żłobka?

Może zapisać dziecko do żłobka?

Czym jest żłobek? Chcesz wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim albo wychowawczym? A może chcesz zacząć nową pracę? Zapisz swoje dziecko do żłobka. Żłobek jest jedną z kilku form opieki nad małymi dziećmi (do 3 r.ż.), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu (...)

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Jakie jeszcze świadczenia rodzinne i na jakich zasadach można otrzymać? Jakie świadczenia rodzinne można otrzymać? Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz (...)

Zabawki muszą być bezpieczne

Zabawki muszą być bezpieczne

Małe elementy w grzechotkach, zbyt dużo ftalanów w lalkach, pluszaki z pękniętymi szwami – takie nieprawidłowości wykryła Inspekcja Handlowa. Miała też wiele zastrzeżeń formalnych, np. brakowało danych producenta lub importera, niezbędnych ostrzeżeń czy instrukcji. W (...)

2 etap znoszenia obostrzeń

2 etap znoszenia obostrzeń

Rząd zapowiedział, że wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. To jednak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Co trzeci nastolatek, który doświadczył przemocy w Internecie, nikomu o tym nie powiedział, nikogo nie poprosił o pomoc - to jeden z wniosków badania NASK "Nastolatki 3.0". Jak radzić sobie z tym problemem? ##baner## Mniej niż zero – cyberzło Jak wspomniano, agresja w Internecie (...)

Nowe zasady wspierania rodzin zastępczych od 11 listopada 2004 r.

Nowe zasady wspierania rodzin zastępczych od 11 listopada 2004 r.

  11 listopada 2004 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych. Akt ten zajmuje się takimi zagadnieniami jak sposób i zakres współdziałania powiatowego centrum pomocy rodzinie z rodzinami zastępczymi, (...)

Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

Jakie są zasady przyznawania i korzystania z urlopu wychowawczego? Urlop wychowawczy udzielany jest w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Z urlopu wychowawczego może skorzystać pracownik, którego okres zatrudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy. Do tego okresu wlicza się poprzednie (...)

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Co to jest przysposobienie? Przysposobienie inaczej adopcja lub usynowienie polega na wykreowaniu między przysposabiającym (osoba, która chce zaadoptować dziecko) i przysposobionym (dziecko, które ma być zaadoptowane) takiego stosunku prawnego, jaki istnieje między rodzicami a dzieckiem. (...)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 maja 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 maja 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 grudnia i od 28 grudnia 2020 r. do 9 maja 2021 r. Od 9 listopada 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaty zasiłku został przedłużony wpierw do 24 grudnia 2020 r. oraz od 28 grudnia 2020 r. do 9 maja 2021 r.  ##baner## Opieka (...)

Kontakty z dzieckiem według projektu nowelizacji K.r.o.

Kontakty z dzieckiem według projektu nowelizacji K.r.o.

  Jak mają być uregulowane kontakty rodziców i dzieci? Obecnie Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.) kontaktom z dzieckiem poświęca niewiele miejsca. Przepis art. 113 § 1 k.r.o. stanowi, iż jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy zakaże rodzicom pozbawionym władzy (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ma ustalone widywania z moim dzieckiem. Nie mogę dziecka zabierać na wakacje , ferie itp, ponieważ matka dziecka się na to nie zgadza. Jego matka nie pozwala mu również zostać u mnie na noc. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Sporządzoną dla Pana opinię prawną przygotowaliśmy na podstawie (...)

Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Żona chce się ze mną rozwieść i wyprowadzić się z dziećmi. Mamy dwójkę dzieci. Czy żona może się wyprowadzić z dziećmi przed orzeczeniem sądu o rozwodzie i decyzji co do opieki nad dziećmi? Żona zakłada automatycznie, że jej zostanie przyznana opieka nad dziećmi. Czym kieruje się (...)

Zarząd majątkiem dziecka po śmierci rodzica

Zarząd majątkiem dziecka po śmierci rodzica

Moja przyszła żona z pierwszego związku posiada dwóch synów (17 lat i 12 lat). Ojciec dzieci ma równe prawo z matką do wychowywania dzieci. Rozwód odbył się bez orzekania o winie i pozbawiania kogokolwiek praw rodzicielskich. W moim przypadku matka córki nie żyje, córka ma 10 lat i mieszka (...)

Widywanie dziecka

Widywanie dziecka

Jestem 3 lata po slubie, mam 3 letniego synka. Chce sie rozstac z moja zona, lecz nie chce utracic kontaktu z synem. Wiem jak dlugo ciagna sie sprawy rozwodowe. Zona powiedziala ze nie ma problemu mozemy sie rozwiesc ale syna juz nie zobacze, moge sobie zapomniec o jego odwiedzaniu. Wiem ile trwaja sprawy (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka moja rodzeństwa nie zgadza się z tym pomysłem. Pomimo braku ich zgody na umieszczenie naszej mamy (...)

Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem

Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem

Rodzice 2,5-letniego dziecka oboje pracujący na pełen etat w wyniku zdarzenia losowego (opiekunka zajmująca się dzieckiem popołudniami miała wypadek, a babcia zajmująca się dzieckiem przed południem wyjechała do sanatorium) nie mają nikogo, kto mógłby sprawować opiekę nad dzieckiem, gdy (...)

Tymczasowe postanowienie dotyczące dzieci

Tymczasowe postanowienie dotyczące dzieci

Jeżeli sąd wydał tymczasowe postanowienie (na czas trwania sprawy rozwodowej), że moje spotkania z dzieckiem mają się odbywać w obecności żony i nie określił miejsc tych spotkań, to czy takie postanowienie jest jednocześnie zakazem widywania dziecka w inne dni i bez obecności żony? Ponieważ (...)

Odebranie dziecka uprowadzonego za granicę

Odebranie dziecka uprowadzonego za granicę

Dziewczyna ma dziecko z Włochem urodzone 18 miesięcy temu. Dziecko ma oczywiście nazwisko ojca. Nie są oni małżeństwem. Ich związek zaczął się rozpadać, jednak on nie chciał jej puścić do Polski z dzieckiem (sama tak, ale bez dziecka). Kiedy byli pół roku temu w Polsce jej udało się (...)

Ograniczenia kontaktu dziecka z teściami

Ograniczenia kontaktu dziecka z teściami

Ponad trzy lata temu mieliśmy z mężem wypadek samochodowy, w wyniku którego mąż zmarł. Ja poruszam się na wózku inwalidzkim. Podczas gdy ja leżałam w szpitalu, mój syn znajdował się pod opieką teściów. Jednak od dwóch lat syn mieszka ze mną i z pomocą mojej dosyć sporej rodziny i (...)

Prawa do małoletniego dziecka

Prawa do małoletniego dziecka

Żona bez uprzedzenia mnie sprzedała nasze mieszkanie i uciekła z naszym synem wieku 2 lat poza granicę kraju. Zostawiając mnie bez dachu nad głową. Od tego czasu nie mam z moim synem żadnego kontaktu. Żona z dzieckiem ukrywa się. Trwa to już 3 miesiące. Obecnie żona wniosła wniosek o pozew (...)

Zabezpieczenie w procesie rozwodowym

Zabezpieczenie w procesie rozwodowym

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Jestem w tej sprawie pozwanym z wnioskiem o jednostronne ustalenie winy (mojej). Wyprowadziłem się ze wspólnego mieszkania 1.07.2005 chcąc oszczędzić dziecku pewnych obrazów, których było świadkiem. Zwróciłem swoje klucze i podjąłem kroki mające rozwiązać (...)

Siostra jako rodzina zastępcza

Siostra jako rodzina zastępcza

Ja i mój 14-letni brat mieszkamy wraz z babcią. Nasi rodzice się rozwiedli, a mama założyła nową rodzinę i od prawie dwóch lat nie mieszka z nami. Tato także się wyprowadził. Alimenty od taty otrzymujemy poprzez komornika. Mama nie interesuje się naszymi potrzebami. Ja mam 18 lat i uczę (...)

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Jak pozbawić ojca praw rodzicielskich? Na jakich podstawach? Sprawowanie władzy rodzicielskiej to prawo i obowiązek rodziców. Składa się na niego troska o rozwój dziecka, zapewnienie mu środków utrzymania i opieki, a także reprezentowanie jego interesów. Uprawnienia te powstają już z (...)

Ustalenie prawnej opieki nad dzieckiem

Ustalenie prawnej opieki nad dzieckiem

Czy aby ustalić prawną opiekę nad dzieckiem konieczne jest wystąpienie z pozwem o rozwód czy też można to uczynić występując z odrębnym pozwem. Nigdy nie mieszkaliśmy z mężem razem, a kiedy zdecydowałam się na rozwód zaczął dawać mi do zrozumienia, że skoro ma takie same prawo do (...)

Prawa do dziecka z konkubinatu

Prawa do dziecka z konkubinatu

Jakie prawa do opieki nad dzieckiem posiadam, jeżeli nie żyję w związku formalnym z matką dziecka? Jeżeli np. matka nie wykazuje zgody na wyjazd z córką na urlop bez wyraźnego uzasadnienia, czy jest ten fakt poparty prawem? Czy jeżeli nie zostały mi ograniczone prawa do opieki i wyrażam chęć (...)

Ustalenie miejsca pobytu dziecka

Ustalenie miejsca pobytu dziecka

Mam 4-letniego syna. Dziecko nie pochodzi z małżeństwa, ale jest uznane przez ojca. Przez trzy lata mieszkaliśmy wspólnie. Rok temu wyprowadziłam się od swojego partnera. Mam zasądzone także alimenty na dziecko. W chwili obecnej dziecko mieszka ze mną, ale chcę jechać do pracy za granicę. (...)