Jaki podpis przy zawiązywaniu przez internet spółek z o.o.?

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczy stosowania „zwykłego” podpisu elektronicznego przy zawieraniu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet (przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym) oraz składania wniosku o rejestrację spółki z o.o. zawiązanej w tym trybie do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany przewidują, że przy zakładaniu spółki z o. o. przez internet nie będzie można stosować „zwykłego” podpisu elektronicznego, tylko kwalifikowany lub potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Większe bezpieczeństwo w obrocie prawnym

Nadrzędnym celem ustawy jest podniesienie bezpieczeństwa obrotu prawnego poprzez wyeliminowanie możliwości korzystania ze „zwykłego” podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu przez internet spółek z o.o. (w tzw. trybie S-24). Pojawiły się bowiem sygnały o nadużyciach polegających na nieuprawnionym wykorzystywaniu danych osobowych innych osób do założenia spółki z o.o. w tym trybie. Każdy taki przypadek podważa bezpieczeństwo obrotu i powoduje duże problemy dla poszkodowanych. 

Po zmianie, do podpisywania umowy spółki z o.o. zawiązywanej przez internet, a także do złożenia wniosku o wpis takiej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, stosowane będą - tak jak obecnie w przypadku spółki jawnej i spółki komandytowej - tylko dwa rodzaje podpisu:

  • kwalifikowany podpis elektroniczny;
  • podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Nowa ustawa wprowadza w związku z tym zmiany w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.) wskazujące, że zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Również do zgłoszenia do sądu rejestrowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy należy dołączyć, sporządzone na formularzach  udostępnionych w systemie teleinformatycznym umowę spółki opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Także dołączane do zgłoszenia dokumenty w postaci listy wspólników oraz oświadczeń członków zarządu powinny być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Konsekwentnie, w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1822, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 687, z późn. zm.) zostały wprowadzone zmiany wskazujące, iż wnioski o wpis składane drogą elektroniczną do Krajowego Rejestru Sądowego powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Porady prawne

Duża dostępność e-podpisu

Dostępność kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest dziś nieporównywalnie większa, niż w momencie wprowadzania trybu S-24, a koszt uzyskania takiego podpisu na dwuletni okres ważności wynosi około 300 zł. 

Znacznie bardziej rozpowszechniony jest też bezpłatny podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Od ubiegłego roku do identyfikacji na potrzeby uzyskania tego profilu można wykorzystać środki identyfikacji elektronicznej stosowane do uwierzytelniania w systemach teleinformatycznych banków. Dzięki temu jeszcze łatwiejsze stało się uzyskanie tego profilu. System transakcyjny udostępniło już kilka banków, a kolejne pracują nad wdrożeniem takiej możliwości. 

Dlatego rezygnacja ze „zwykłego” podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółki z o.o. przez internet nie będzie stanowić istotnego utrudnienia. 

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

Ustawa przewiduje, że do wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, złożonych i nierozpoznanych przed dniem wejścia w życie nowelizacji albo złożonych po dniu jej wejścia w życie, lecz dotyczących spółki, której umowa nie uległa rozwiązaniu w trybie art. 169 ustawy - Kodeks spółek handlowych, stosuje się przepisy dotychczasowe.


 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne