28.5.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Jakie odsetki i opłaty może pobierać osoba prowadząca lombard - opinia prawna

Stan faktyczny

W jaki sposób osoba prowadząca lombard może, zgodnie z nowowchodzącymi przepisami tak zwanej ustawy antylichwiarskiej, pobierać wyższe odsetki od udzielanych kredytów, ażeby nie zostało to odebrane jako jej obejście? Jakie można stosować inne dodatkowe opłaty? 

Opinia prawna 

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (zwana potocznie ustawą antylichwiarską, a w niniejszej poradzie ustawą), która wejdzie w życie dnia 20 lutego 2006 r. wprowadzi następujące uregulowania w poszczególnych aktach prawnych:

Porady prawne

Kodeks cywilny

W kodeksie cywilnym po § 2 art. 359 dodane zostały § 21-23, które wprowadziły maksymalną wysokość odsetek, jakie mogą wynikać z czynności prawnej. Zgodnie z § 21-23 art. 359 kodeksu cywilnego w brzmieniu ustalonym ustawą:

„§ 21. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). 

§ 22. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. 

§ 23. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.”

Przepis powyższy dotyczy każdej czynności prawnej, nie ogranicza się wyłącznie do kredytów konsumenckich. Znajdzie, więc również zastosowanie do tych czynności prawnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy o kredycie konsumencki jak np: kredyty w wysokości przekraczającej 80.000 zł. i do każdej innej czynności prawnej. 

Maksymalne odsetki od udzielonej pożyczki, jakie będzie mógł Pan zastrzec w umowie to na chwilę obecną 23 % w skali roku (od 15 lutego 2006 r. stopa procentowa kredytu lombardowego wynosi 5,75 %). 

Zastrzeżenie w umowie odsetek wyższych od odsetek maksymalnych będzie miało ten skutek, że będzie Pan uprawniony do naliczenia odsetek maksymalnych wynikających z wyżej zacytowanego przepisu, a nie takich jakie ustali Pan w umowie. 

Jednak w odniesieniu do kredytów konsumenckich zastrzeżenie w umowie o kredyt konsumencki odsetek wyższych niż maksymalne jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

Oznacza to, że w Pańskim przypadku (udziela Pan w ramach prowadzonej działalności kredytów konsumenckich) zastrzeżenie w umowie odsetek wyższych niż maksymalne lub pobranie w związku z umową korzyści większych niż wysokość maksymalnych odsetek będzie przestępstwem w rozumieniu ustawy o kredycie konsumencki.

Ustawa o kredycie konsumenckim 

Niezależnie od uregulowania przepisami kodeksu cywilnego maksymalnych odsetek ustawa wprowadzi szereg, niekorzystnych dla osób prowadzących działalność lombardową, zmian w ustawie o kredycie konsumenckim. Zmiany te, to między innymi:

  1. ograniczenie kosztów związanych z zaciągnięciem kredytu konsumenckiego do 5 % udzielanej kwoty,

  2. zniesienie minimalnej wysokości kredytu konsumenckiego (do 500 zł) - ustawa o kredytach konsumenckich nie znajduje do chwili wprowadzenia zmian zastosowania do kredytów konsumenckiego o wysokości mniejszej niż 500 zł.

  3. zniesienie minimalnego okresu kredytowania (do 3 miesięcy) ustawa o kredytach konsumenckich nie znajduje do chwili wprowadzenia zmian zastosowania do kredytów konsumenckich, których okres spłaty nie przekracza trzech miesięcy.

Zgodnie z przepisem art. 18 a ustawy o kredycie konsumenckim (nowy przepis), kto zawierając z konsumentem umowę o kredyt konsumencki, pobiera korzyści majątkowe przewyższające wysokość odsetek maksymalnych określonych przez ustawę lub zastrzega sobie pobieranie tych korzyści, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Możliwe rozwiązania 

Przede wszystkim należy wskazać, odpowiadając na Pańskie pytanie o możliwość stosowania wyższych odsetek bez możliwości postawieniu Panu zarzutu obejścia prawa, że z chwilą wejścia w życie przepisów ustawy nie będzie możliwe określenie wysokości odsetek na dowolnym poziomie. Zaś, jak już o tym wspomniano, ustalenie odsetek w wyższej wysokości będzie nie tylko nieskuteczne (vide: art. 359 § 22 k.c.), ale również będzie przestępstwem w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Proporcjonalny zwrot opłat za pożyczkę i kredyt konsumencki

Proporcjonalny zwrot opłat za pożyczkę i kredyt konsumencki

Korzystałeś z chwilówki i spłaciłeś ją przed czasem? Zaciągnąłeś kredyt konsumencki na zakup sprzętu AGD i uregulowałeś go przed zakończeniem umowy? Zweryfikuj, czy otrzymałeś proporcjonalny liniowo zwrot pobranych opłat i prowizji. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wy (...)

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki

Kto zawiera umowę o kredyt konsumencki i czego ona dotyczy?   Ustawa ta reguluje zasady udzielania kredytu konsumentom, czyli osobom fizycznym, które zawierają umowy z przedsiębiorcami w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą. Drugą stroną umowy są przedsiębiorcy, (...)

Uprawnienie do przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego

Uprawnienie do przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego

Według stanowiska Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 16 maja 2016 r. w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku wcześniejszej spłatykredytu konsumenckiego (...)

Proporcjonalny zwrot opłat za pożyczkę i kredyt konsumencki

Proporcjonalny zwrot opłat za pożyczkę i kredyt konsumencki

Korzystałeś z chwilówki i spłaciłeś ją przed czasem? Zaciągnąłeś kredyt konsumencki na zakup sprzętu AGD i uregulowałeś go przed zakończeniem umowy? Zweryfikuj, czy otrzymałeś proporcjonalny liniowo zwrot pobranych opłat i prowizji. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wy (...)

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki

Kto zawiera umowę o kredyt konsumencki i czego ona dotyczy?   Ustawa ta reguluje zasady udzielania kredytu konsumentom, czyli osobom fizycznym, które zawierają umowy z przedsiębiorcami w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą. Drugą stroną umowy są przedsiębiorcy, (...)

Uprawnienie do przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego

Uprawnienie do przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego

Według stanowiska Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 16 maja 2016 r. w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku wcześniejszej spłatykredytu konsumenckiego (...)

Jakie opłaty może pobierać komornik?

Jakie opłaty może pobierać komornik?

Komornik pobiera opłaty egzekucyjne za prowadzenie egzekucji i inne czynności, których dokonuje. W zależności od rodzaju spraw są to opłaty bądź stosunkowe bądź stałe. W jakich wypadkach komornik pobiera opłaty stosunkowe? W przypadku, gdy przedmiote egzekucja, opłaty, komornik

Opłaty reprograficzne

Opłaty reprograficzne

W określonych przypadkach, przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidują możliwość nieodpłatnego korzystania z chronionych utworów w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego. Dotyczy to wykorzystywania legalnie rozpowszechnionych utworów w celach osobistych, (...)

Czego dotyczą opłaty produktowe i opłaty depozytowe?

Czego dotyczą opłaty produktowe i opłaty depozytowe?

Co reguluje ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej? Ustawa o przedsiębiorcy, o0chrona środowiska, opłaty produktowe, opłaty depozytowe, opłata, maksymalne stawki opłaty produktowej

Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Czym są opłaty za korzystanie ze środowiska? Opłaty za korzystanie ze środowiska, jak sama ich nazwa wskazuje, są pobierane za to, że przy okazji prowadzenia jakiejś działalności dochodzi do zanieczyszczenia środowiska (emituje się spaliny, odprowadza ścieki itd.) i dlatego za tak wyrządzoną (...)

Jakie opłaty może pobierać komornik?

Jakie opłaty może pobierać komornik?

Komornik pobiera opłaty egzekucyjne za prowadzenie egzekucji i inne czynności, których dokonuje. W zależności od rodzaju spraw są to opłaty bądź stosunkowe bądź stałe. W jakich wypadkach komornik pobiera opłaty stosunkowe? W przypadku, gdy przedmiote egzekucja, opłaty, komornik

Opłaty reprograficzne

Opłaty reprograficzne

W określonych przypadkach, przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidują możliwość nieodpłatnego korzystania z chronionych utworów w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego. Dotyczy to wykorzystywania legalnie rozpowszechnionych utworów w celach osobistych, (...)

Czego dotyczą opłaty produktowe i opłaty depozytowe?

Czego dotyczą opłaty produktowe i opłaty depozytowe?

Co reguluje ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej? Ustawa o przedsiębiorcy, o0chrona środowiska, opłaty produktowe, opłaty depozytowe, opłata, maksymalne stawki opłaty produktowej

Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Czym są opłaty za korzystanie ze środowiska? Opłaty za korzystanie ze środowiska, jak sama ich nazwa wskazuje, są pobierane za to, że przy okazji prowadzenia jakiejś działalności dochodzi do zanieczyszczenia środowiska (emituje się spaliny, odprowadza ścieki itd.) i dlatego za tak wyrządzoną (...)

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

Bycie stroną w postępowaniu cywilnym wiąże się z ponoszeniem określonych kosztów. Już samo wniesienie pozwu wymaga od nas uiszczenia opłaty sądowej, która w wielu wypadkach może być znaczna. Brak uiszczenia tej opłaty spowoduje zwrot naszego pisma. Inny przykładem koszty, opłaty (...)

Maksymalne stawki opłat lokalnych w 2018 r.

Maksymalne stawki opłat lokalnych w 2018 r.

Maksymalne stawki w 2018 r. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 765,94 zł dziennie. Stawka opłaty miejscowej w miejscowościach  stawki opłat lokalnych, opłaty, lokalne, opata miejscowa, targowa, od posiadania psa, uzdrowiskowa, opłata reklamowa, 2018 rok

Jak i kiedy trzeba uiścić opłatę skarbową?

Jak i kiedy trzeba uiścić opłatę skarbową?

Nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Wprowadziła ona inne zasady opłacania opłaty skarbowej w stosunku do przepisów poprzednio obowiązujących. Co podlega opłacie skarbowej? Celem wprowadzanych zmian miało (...)

Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Opłaty za grunty pokryte wodami są ponoszone raz w roku, a nowa najwyższa stawka za 1 m2 za grunty wykorzystywane dla działalności usługowej zadeklarowanej przez przedsiębiorcę uległa zmniejszeniu z 12,19 zł do 8,90 zł. Najniższa stawka wynosi natomiast 0,01 zł za 1 m2 na (...)

Korekta deklaracji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Korekta deklaracji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Warto poznać interpretację Ministerstwa Środowiska dotyczącą składania korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stwierdzania nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Składanie korekty deklaracji oraz stwierdzanie nadpłaty w opłacie (...)

Jak dokonać zapłaty opłaty skarbowej i jak jest ona zwracana?

Jak dokonać zapłaty opłaty skarbowej i jak jest ona zwracana?

Kiedy trzeba zapłacić opłatę skarbową i co się dzieje, jeśli się jej nie uiści?  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wnios opłata skarbowa, pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, zapłata gotówką, bezgotówkowo, zwrot, wniosek, wójt, burmistrz, prezydent (...)

Jak złożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska?

Jak złożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska?

Jeśli prowadzisz działalność mającą wpływ na środowisko (czyli korzystasz ze środowiska), to corocznie składasz sprawozdania i wnosisz opłaty. Dowiedz się, jak złożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska oraz jak wyliczyć należne opłaty. Jak załatwić sprawę? wykaz o zakresie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Najem a dzierżawa lokalu usługowego

Najem a dzierżawa lokalu usługowego

W domku jednorodzinnym posiadam lokal pod wynajem celem świadczenia usług. Jaka jest różnica prawna między dzierżawą tego lokalu a jego najmem? Czy to zmienia się w zależności od stanu prawnego dzierżawcy/najemcy (tzn. osoba fizyczna prowadząca działalność lub osoba prawna)? Krótka (...)

Działalność gospodarcza i wynajmowanie mieszkania

Działalność gospodarcza i wynajmowanie mieszkania

Osoba prowadząca działalność w formie podatku liniowego, zajmująca się m.in. szkoleniami, nauką języka obcego, chce zakupić mieszkanie na kredyt pod najem - potraktować to jako inwestycję i czerpać z tego dodatkowe dochody. Czy w takiej sytuacji (zakup pod najem) osoba ta może rozszerzyć (...)

Czynsz przy umowie dzierżawy

Czynsz przy umowie dzierżawy

Spadek, który odziedziczyłam jest dzierżawiony według umowy na 10 lat (jest to gospodarstwo rolne). Należności z tytułu użytkowania gruntów ma uiszczać dzierżawca. Czy mogę zażądać od dzierżawcy opłaty czynszu, jak mogę ustalić jaka to ma być kwota i co ile płatna? Czy dzierżawca (...)

VAT na koncerty rockowe

VAT na koncerty rockowe

Osoba prowadząca firmę jednoosobową zamierza dać koncert rockowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jaką stawką VAT opodatkowana jest tego rodzaju działalność? Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), ze zwolnienia z podatku korzystają usługi (...)

Akt notarialny a egzekucja

Akt notarialny a egzekucja

Aktowi notarialnemu o częściowy podział majątku dorobkowego, w wyniku którego dłużnik jest mi winien określoną kwotę, nadano klauzulę wykonalności. Czy mogę skierować sprawę bezpośrednio do komornika, czy lepiej zrobić to przez adwokata? Jeżeli do komornika, to w jaki sposób to uczynić? (...)

Założenie klubu sportowego

Założenie klubu sportowego

Chcemy założyć klub sportowy w małej miejscowości. Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie? Jak prowadzić księgi rachunkowe dla takiego klubu? Jakie obowiązują? Co jest przychodem, a co kosztem dla takiego klubu? Zgodnie z ustawa o kulturze fizycznej podstawową jednostką organizacyjną realizującą (...)