10.5.2010

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

Prawo administracyjne podstawą funkcjonowania samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny jest częścią administracji publicznej i jego organy działać winny na podstawie prawa administracyjnego. Administracji publicznej wolno działać tylko, gdy jest do tego upoważniona przez prawo (i przez to również zobowiązana do działania). Jeżeli nie, to jej działalność jest bezprawna, gdyż domniemanie przemawia na korzyść jednostki. Jednostka jest albo upoważniona, albo zobowiązana, albo ani nie upoważniona ani nie zobowiązana przez prawo do działania (to sfera prawnie irrelewantna). W prawie cywilnym obowiązki wynikają z czynności prawnych stron, a nie są ustanawiane przez prawo. Administracja na każdym odcinku swego działania musi spełniać zadania na nią nałożone - nie ma sfery prawnie irrelewantnej. To, co nie jest zgodne z prawem (nie jest objęte upoważnieniem lub zobowiązaniem) w działaniu administracji, jest bezprawne.

John Lock dzielił działalność państwa na: stanowienie prawa i wprowadzanie go w życie.

Według nauki francuskiej, prawo administracyjne jest prawem ustanawiającym szczegółowe prawa i obowiązki, nie mieszczące się w ogólnych regulacjach prawa powszechnego. Otton Mayer twierdził, że przedmiotem prawa administracyjnego jest administracja pojmowana jako funkcja państwowa, która nie jest ani sądownictwem, ani ustawodawstwem (definicja quasi-negatywna administracji państwowej).

Pojęcie prawa administracyjnego może być obecnie definiowane na trzy sposoby:

 1. jako zespół norm regulujący działalność administracyjną (administrację w sensie przedmiotowym) lub szerzej: jako prawo, które reguluje administrację publiczną
 2. jako prawo, które zawiera pewną szczególną cechę, a mianowicie: element władztwa (tzn. możliwości jednostronnego rozstrzygania sytuacji indywidualnych, rozstrzygania trwałego i obowiązującego wszystkie podmioty prawne w państwie oraz zabezpieczonego przymusem państwowym);
 3. jako prawo dotyczące administracji publicznej (w znaczeniu pewnej dziedziny społecznej) i dla niej swoiste, tj. obejmuje to, co jest wytworzone dla organizacji i działania administracji publicznej, a nie zarazem dla innych dziedzin kultury społecznej.

Prawo administracyjne, obok  prawa konstytucyjnego i prawa karnego, wchodzi w zakres prawa publicznego przeciwstawianego prawu prywatnemu. W prawie publicznym decyzja o jego zastosowaniu jest wynikiem tylko specjalnych podmiotów publicznych, a adresat wypowiedzi tych podmiotów nie może się uchronić przed skutkami ich podjęcia. Treść wzajemnych zachowań co najmniej dwóch podmiotów ustala jednostronnie podmiot publiczny i treść ta jest obowiązująca, tzn. że wobec jej adresata może być uruchomione postępowanie przymusowe zmierzające do wyegzekwowania nakazanego zachowania. Podmiot publiczny, realizujący je, ma obowiązek wykonania postanowień tego prawa. Przymuszona realizacja nakazanego zachowania się jest tylko elementem celu bardziej ogólnego, publicznego. Prawo publiczne reguluje także uprawnienia jednostek, a nie tylko ich obowiązki. Prawo administracyjne obejmuje te normy prawa publicznego, które są pomyślane specjalnie na potrzeby podmiotów realizujących administrację publiczną (tj. podmiotów publicznej administracji rządowej i samorządowej), a zarazem te normy, które w sposób swoisty regulują organizację i działalność tych podmiotów. Prawo administracyjne reguluje tylko część działalności administracji publicznej (zwłaszcza samorządów lokalnych, które posługują się również prawem cywilnym), tzn. całość działalności władczej. 

Co reguluje prawo administracyjne?

Przedmiotem prawa administracyjnego są stosunki administracyjno-prawne. Podmiotem stosunku administracyjno-prawnego może być podmiot państwowy lub samorządowy nie posiadający osobowości prawnej. Zawsze występuje w nim przynajmniej jeden organ administracji. Przedmiotem stosunku administracyjno-prawnego są prawa i obowiązki powstające:

 1. z mocy ustawy lub innego aktu normatywnego (np. z mocy ustawy z chwilą ukończenia 7 roku życia powstaje obowiązek szkolny);
 2. z aktu prawnego administracji lub z zachowania się organu administracji;
 3. z urzędu lub inicjatywy (wniosku) strony;
 4. z czynności prawnej strony lub zachowania się strony.

Do cech charakterystycznych stosunku administracyjno-prawnego należą:

 • brak równości podmiotów,
 • bezwzględnie obowiązujący charakter norm, na których są oparte, a potrzebną elastyczność zapewnia administracji swobodne uznanie,
 • jednostronny, władczy sposób określania praw i obowiązków stron (treści stosunku) przez organ administracji,
 • osobisty charakter - uprawnienia i obowiązki są w zasadzie niepozbywalne, a państwo nigdy nie może wystąpić ze stosunku,
 • postępowanie dwuinstancyjne - możliwość odwołania do organu wyższej instancji,
 • każdej stronie przysługuje skarga do NSA (przed którym dopiero występuje formalna równość między organem a stroną - to wykracza już poza ramy postępowania administracyjnego), z tym, że organ nie może złożyć skargi na swoje rozstrzygnięcie lub rozstrzygnięcie organu II instancji.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kontrola administracji

Kontrola administracji

  Kontrola administracji publicznej Administracja publiczna, będąc władzą, winna całym swym bytem i działalnością opierać się na obowiązującym prawie. Problematyka kontroli administracji publicznej (w tym samorządu terytorialnego) mieści się w nauce prawa administracyjnego. Kontrola (...)

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

Jakie są funkcje administracji publicznej? Wśród funkcji, które administracja publiczna musi spełniać działając na rzecz interesu publicznego, można wyróżnić: klasyczną administrację porządkowo-reglamentacyjną - która ma na celu ochronę porządku publicznego (...)

Jakie uprawnienia nadzorcze nad stowarzyszeniem ma starosta – opinia prawna

Jakie uprawnienia nadzorcze nad stowarzyszeniem ma starosta – opinia prawna

Stan faktyczny W ustawie o stowarzyszeniach jest zapis, iż starosta sprawuje nadzór nad stowarzyszeniami lokalnymi. Jaka jest istota tego nadzoru? Czy ogranicza się on wyłącznie do badania zgodności z prawem działania stowarzyszenia, czy też jest to uprawnienie szersze obejmujące prawo (...)

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Poparcie przez mieszkańca jednostki samorządu terytorialnego wniosku o przeprowadzenie referendum w opinii NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów, po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2017 r. na posiedzeniu jawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezesa Naczelnego (...)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Skutkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów jest to, że 2,5 mln użytkowników wieczystych stało się właścicielami. 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych (...)

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

  Czym jest samorząd terytorialny? Pojęcie samorządu terytorialnego może być definiowane w różny sposób. Według klasycznego ujęcia T. Bigo samorząd jest decentralizacją administracji publicznej, której samodzielnymi podmiotami są korporacje powołane do tego przez (...)

Środki na przywracanie przewozów autobusowych

Środki na przywracanie przewozów autobusowych

1 sierpnia 2019 r. zatwierdzony został plan finansowy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2019, na podstawie którego rozdysponowano pomiędzy poszczególne województwa tegoroczną pulę środków na przywracanie lokalnych (...)

Ratujemy polskie szpitale

Ratujemy polskie szpitale

Ratowanie polskich szpitali priorytetem rząduPremier Donald Tusk razem z minister zdrowia Ewą Kopacz przedstawili samorządowcom założenia rządowego programu „Ratujemy polskie szpitale", który został zaakceptowany przez Radę Ministrów. Program zapewni jednostkom samorządu terytorialnego (...)

Rząd uchwalił projekt Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

Rząd uchwalił projekt Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

Umowa Partnerstwa (UP) określa strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w Polsce w latach 2014-2020. Instrumentami realizacji Umowy są krajowe programy operacyjne (...)

Rząd proponuje samorządom ogłaszanie zarobków nauczycieli

Rząd proponuje samorządom ogłaszanie zarobków nauczycieli

  Rząd chce, aby samorządy upubliczniały średnie wynagrodzenia nauczycielskie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Gdyby w danej jst okazało się, że gwarantowane przez Kartę Nauczyciela średnie wynagrodzenie nie zostało osiągnięte, wówczas samorząd musiałby (...)

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - informacja rządu w czasie 22. posiedzenia Sejmu

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - informacja rządu w czasie 22. posiedzenia Sejmu

- Rozpoczęty rok szkolny będzie okresem spokojnej pracy i przygotowań do stopniowego wprowadzania od roku 2009/10 ważnych i bardzo potrzebnych zmian - krok po kroku, rok po roku. - powiedziała Minister Hall przedstawiając informację rządu na temat oświaty w czasie 22. posiedzenia Sejmu 17 września (...)

Jak i kiedy depozyty będą likwidowane?

Jak i kiedy depozyty będą likwidowane?

  22 lutego 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów. Ustawa ta reguluje zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących się w dyspozycji jednostek sektora finansów publicznych. Zastępuje ona dekret z (...)

Weto wobec inwestycji samorządu wojewódzkiego

Weto wobec inwestycji samorządu wojewódzkiego

Premier Jarosław Kaczyński powiedział podczas czwartkowego spotkania z wojewodami, że weto wobec inwestycji samorządu wojewódzkiego może być tylko decyzją ostateczną i powinno być używane "wyłącznie za zgodą premiera" - poinformował dziennikarzy rzecznik rządu Jan Dziedziczak. W czwartek (...)

Ile może samorząd?

Ile może samorząd?

Ustalanie wysokości podatków lokalnych czy organizowanie przetargów — to tylko część kompetencji terytorialnych organów samorządowych. Wybory lokalne już w niedzielę. Prawie 276 tys. kandydatów walczy o 47 tys. stanowisk radnych, wójtów, burmistrzów czy prezydentów. Od tego, jacy (...)

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich

Jaki projekt dotyczący wspierania rozwoju obszarów wiejskich przyjął rząd?Rada Ministrów przyjęła 23 września 2008 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów (...)

Samorządowa ordynacja wyborcza zgodna z Konstytucją

Samorządowa ordynacja wyborcza zgodna z Konstytucją

W dniu 3 listopada 2006 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Grupy posłów na Sejm RP dotyczący samorządowej ordynacji wyborczej. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że - art. 1 pkt 2, 3, 7, 9-16 ustawy z dnia 6 września 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do (...)

Lech Kaczyński: globalny kryzys to wyzwanie także dla samorządu

Lech Kaczyński: globalny kryzys to wyzwanie także dla samorządu

19 lat po odnowieniu samorządu w Polsce widać, że ta instytucja się sprawdziła - ocenił na spotkaniu z samorządowcami Prezydent.Samorząd to filar demokracji Podczas spotkania z samorządowcami w Pałacu Prezydenckim Lech Kaczyński powiedział, że obok wyborów z 1989 roku, drugą ważną datą (...)

Konferencja dla samorządowców pt. „Ratujemy polskie szpitale” z udziałem premiera Donalda Tuska oraz minister zdrowia Ewy Kopacz

Konferencja dla samorządowców pt. „Ratujemy polskie szpitale” z udziałem premiera Donalda Tuska oraz minister zdrowia Ewy Kopacz

Dnia 17 lutego 2009 r., w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja dla samorządowców pt. „Ratujemy polskie szpitale" z udziałem premiera Donalda Tuska oraz minister zdrowia Ewy Kopacz. Podczas konferencji przedstawiony został program „Ratujemy polskie szpitale", (...)

Niepodjęte depozyty zostaną zlikwidowane...

Niepodjęte depozyty zostaną zlikwidowane...

22 lutego 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów. Ustawa ta reguluje zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących się w dyspozycji jednostek sektora finansów publicznych. Zastępuje ona dekret z dnia 18 września (...)

Centralizacja rozliczeń VAT w JST

Centralizacja rozliczeń VAT w JST

  Resort finansów przedstawił dodatkowe wyjaśnienia w kwestii centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST - czyli w gminach, powiatach i województwach samorządowych). ##baner## W jaki sposób w budżecie jst należy prezentować (...)

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

  Czym jest samorząd terytorialny? Pojęcie samorządu terytorialnego może być definiowane w różny sposób. Według klasycznego ujęcia T. Bigo samorząd jest decentralizacją administracji publicznej, której samodzielnymi podmiotami są korporacje powołane do tego przez (...)

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

Jakie są funkcje administracji publicznej? Wśród funkcji, które administracja publiczna musi spełniać działając na rzecz interesu publicznego, można wyróżnić: klasyczną administrację porządkowo-reglamentacyjną - która ma na celu ochronę porządku publicznego (...)

Środki na przywracanie przewozów autobusowych

Środki na przywracanie przewozów autobusowych

1 sierpnia 2019 r. zatwierdzony został plan finansowy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2019, na podstawie którego rozdysponowano pomiędzy poszczególne województwa tegoroczną pulę środków na przywracanie lokalnych (...)

Jakie uprawnienia nadzorcze nad stowarzyszeniem ma starosta – opinia prawna

Jakie uprawnienia nadzorcze nad stowarzyszeniem ma starosta – opinia prawna

Stan faktyczny W ustawie o stowarzyszeniach jest zapis, iż starosta sprawuje nadzór nad stowarzyszeniami lokalnymi. Jaka jest istota tego nadzoru? Czy ogranicza się on wyłącznie do badania zgodności z prawem działania stowarzyszenia, czy też jest to uprawnienie szersze obejmujące prawo (...)

Ratujemy polskie szpitale

Ratujemy polskie szpitale

Ratowanie polskich szpitali priorytetem rząduPremier Donald Tusk razem z minister zdrowia Ewą Kopacz przedstawili samorządowcom założenia rządowego programu „Ratujemy polskie szpitale", który został zaakceptowany przez Radę Ministrów. Program zapewni jednostkom samorządu terytorialnego (...)

Rząd uchwalił projekt Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

Rząd uchwalił projekt Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

Umowa Partnerstwa (UP) określa strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w Polsce w latach 2014-2020. Instrumentami realizacji Umowy są krajowe programy operacyjne (...)

Rząd proponuje samorządom ogłaszanie zarobków nauczycieli

Rząd proponuje samorządom ogłaszanie zarobków nauczycieli

  Rząd chce, aby samorządy upubliczniały średnie wynagrodzenia nauczycielskie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Gdyby w danej jst okazało się, że gwarantowane przez Kartę Nauczyciela średnie wynagrodzenie nie zostało osiągnięte, wówczas samorząd musiałby (...)

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - informacja rządu w czasie 22. posiedzenia Sejmu

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - informacja rządu w czasie 22. posiedzenia Sejmu

- Rozpoczęty rok szkolny będzie okresem spokojnej pracy i przygotowań do stopniowego wprowadzania od roku 2009/10 ważnych i bardzo potrzebnych zmian - krok po kroku, rok po roku. - powiedziała Minister Hall przedstawiając informację rządu na temat oświaty w czasie 22. posiedzenia Sejmu 17 września (...)

Jak i kiedy depozyty będą likwidowane?

Jak i kiedy depozyty będą likwidowane?

  22 lutego 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów. Ustawa ta reguluje zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących się w dyspozycji jednostek sektora finansów publicznych. Zastępuje ona dekret z (...)

Weto wobec inwestycji samorządu wojewódzkiego

Weto wobec inwestycji samorządu wojewódzkiego

Premier Jarosław Kaczyński powiedział podczas czwartkowego spotkania z wojewodami, że weto wobec inwestycji samorządu wojewódzkiego może być tylko decyzją ostateczną i powinno być używane "wyłącznie za zgodą premiera" - poinformował dziennikarzy rzecznik rządu Jan Dziedziczak. W czwartek (...)

Ile może samorząd?

Ile może samorząd?

Ustalanie wysokości podatków lokalnych czy organizowanie przetargów — to tylko część kompetencji terytorialnych organów samorządowych. Wybory lokalne już w niedzielę. Prawie 276 tys. kandydatów walczy o 47 tys. stanowisk radnych, wójtów, burmistrzów czy prezydentów. Od tego, jacy (...)

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich

Jaki projekt dotyczący wspierania rozwoju obszarów wiejskich przyjął rząd?Rada Ministrów przyjęła 23 września 2008 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów (...)

Samorządowa ordynacja wyborcza zgodna z Konstytucją

Samorządowa ordynacja wyborcza zgodna z Konstytucją

W dniu 3 listopada 2006 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Grupy posłów na Sejm RP dotyczący samorządowej ordynacji wyborczej. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że - art. 1 pkt 2, 3, 7, 9-16 ustawy z dnia 6 września 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do (...)

Lech Kaczyński: globalny kryzys to wyzwanie także dla samorządu

Lech Kaczyński: globalny kryzys to wyzwanie także dla samorządu

19 lat po odnowieniu samorządu w Polsce widać, że ta instytucja się sprawdziła - ocenił na spotkaniu z samorządowcami Prezydent.Samorząd to filar demokracji Podczas spotkania z samorządowcami w Pałacu Prezydenckim Lech Kaczyński powiedział, że obok wyborów z 1989 roku, drugą ważną datą (...)

Konferencja dla samorządowców pt. „Ratujemy polskie szpitale” z udziałem premiera Donalda Tuska oraz minister zdrowia Ewy Kopacz

Konferencja dla samorządowców pt. „Ratujemy polskie szpitale” z udziałem premiera Donalda Tuska oraz minister zdrowia Ewy Kopacz

Dnia 17 lutego 2009 r., w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja dla samorządowców pt. „Ratujemy polskie szpitale" z udziałem premiera Donalda Tuska oraz minister zdrowia Ewy Kopacz. Podczas konferencji przedstawiony został program „Ratujemy polskie szpitale", (...)

Niepodjęte depozyty zostaną zlikwidowane...

Niepodjęte depozyty zostaną zlikwidowane...

22 lutego 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów. Ustawa ta reguluje zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących się w dyspozycji jednostek sektora finansów publicznych. Zastępuje ona dekret z dnia 18 września (...)

Centralizacja rozliczeń VAT w JST

Centralizacja rozliczeń VAT w JST

  Resort finansów przedstawił dodatkowe wyjaśnienia w kwestii centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST - czyli w gminach, powiatach i województwach samorządowych). ##baner## W jaki sposób w budżecie jst należy prezentować (...)

Odszkodowania po powodziach i podtopieniach

Odszkodowania po powodziach i podtopieniach

Rzecznik Finansowy przygotował publikację dotyczącą kwestii odszkodowań po powodziach i podtopieniach. Poniżej wskazujemy, co radzi odnośnie kwestii, na jakie osoby poszkodowane powinny zwrócić uwagę w takich sytuacjach. W wyniku coraz częściej występujących ekstremalnych (...)

Samorządowe kolegia odwoławcze - Jaką pełnią funkcję?

Samorządowe kolegia odwoławcze - Jaką pełnią funkcję?

  Po co utworzono samorządowe kolegium odwoławcze? Reaktywowanie samorządu terytorialnego spowodowało zmiany w przebiegu postępowania administracyjnego. Było to wynikiem przekształceń struktury administracji terenowej, w której pojawiły się nowe organy administracji publicznej uprawnione (...)

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

    W zasadzie od 22 października zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienią się m.in. zasady sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych. Skorzystać będą mogli na tym nowi właściciele lokali i osoby, które wykupiły je przed (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Obligacje komunalne

Obligacje komunalne

Na rynku papierów wartościowych emitowane są obligacje komunalne (jednostek samorządu terytorialnego) np. obligacje miasta Warszawy. Jakie jest ryzyko posiadacza papierów w przypadku niewypłacalności (...)

Złożenie odwołania od decyzji organu samorządu terytorialnego

Złożenie odwołania od decyzji organu samorządu terytorialnego

Jaki organ jest właściwy w sprawie złożenia odwołania od decyzji organu samorządu terytorialnego? Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: Art. 127. § 1. Od decyzji wydanej w pierwszej (...)

Prawidłowy zapis w liście obecności

Prawidłowy zapis w liście obecności

Pracownik samorządowy z tytułu uczestnictwa w zebraniach wiejskich odbywających się w czasie wolnym pracownika wypracował ileś godzin , za które należy udzielić mu czasu wolnego.Jeżeli ta ilość (...)

Uchwały rady gminy

Uchwały rady gminy

Obowiązująca ustawa o samorządzie gminnym przewiduje jako formę podejmowania decyzji i rozstrzygnięć przez Radę Gminy- formę uchwał. Tymczasem w statucie gminy zawarto zapis, że oprócz uchwał (...)

Wymogi dla pieczęci państwowej i gminnej

Wymogi dla pieczęci państwowej i gminnej

Czy ma znaczenie jakiego rodzaju pieczęć (okrągła czy zwykła prosta) znajduje się na dokumentach wydawanych przez gminy. Szczególnie dotyczy to podziału na decyzje, postanowienia i zaświadczenia (...)

Oświadczenie majątkowe prac. samorządowego

Oświadczenie majątkowe prac. samorządowego

Jestem pracownikiem samorządowym. Do dnia 14 grudnia 2006 r. pracowałam na stanowisku kierownika ośrodka pomocy społecznej, od 15 grudnia 2006 r. jestem specjalistą ds. organizacyjno-prawnych w urzędzie (...)

Wybór przewodniczącego rady gminy

Wybór przewodniczącego rady gminy

15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór Przewodniczącego rady. Wg najnowszego (...)

Definicja funkcjonariusza publicznego

Definicja funkcjonariusza publicznego

Jestem dyrektorem orkiestry, która działa jako samorządowa instytucja kultury. Czy jestem funkcjonariuszem publicznym? Zakładamy, że pytanie dotyczy statusu funkcjonariusza publicznego na gruncie (...)

Audyt wewnętrzny w gminie

Audyt wewnętrzny w gminie

Pracuję w Spółce z o. o. (będąca własnością Urzędu Gminy), dostałam propozycje pracy na stanowisku pracy Audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy. Obecnie nie posiadam odpowiednich uprawnień (...)

Kierownik GOPS a działalność gospodarcza

Kierownik GOPS a działalność gospodarcza

Czy kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może prowadzić działalność gospodarczą? Osoba zajmująca stanowisko kierownicze w jednostce organizacyjnej gminy podlega postanowieniom Ustawy z (...)

Podmiot w postępowaniu administracyjnym

Podmiot w postępowaniu administracyjnym

Kto jest "podmiotem w postępowaniu administracyjnym"? Pojęcie podmiotu postępowania administracyjnego jest pojęciem doktrynalnym, nie definiowanym bezpośrednio przepisami prawa. Obejmuje ono: stronę (...)

Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

Co mogę zrobić, jeśli nie jestem zadowolony z rozstrzygnięcia komisji przetargowej przetargu na zbycie nieruchomości? Jeśli uczestnik przetargu nie zgadza się z rozstrzygnięciem komisji o stwierdzeniu (...)

Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

Skierowałem dwie skargi na starostę powiatowego do rady powiatu. Jedna na bezczynność, druga na niewłaściwe wykonywanie obowiązków. Mimo upływu miesiąca skargi nie zostały załatwione. Kto w (...)

Odwołanie skarbnika powiatu

Odwołanie skarbnika powiatu

Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności jakie czynności muszą być wykonane, (...)

Własność czasowa a użytkowanie wieczyste

Własność czasowa a użytkowanie wieczyste

W 1960 r. nieruchomość stanowiąca własność gminy została sprzedana na "własność czasową", na okres 50 lat. Wkrótce wygasa okres, na który własność została ustanowiona. Na jakie przepisy (...)

Obligacje komunalne

Obligacje komunalne

Na rynku papierów wartościowych emitowane są obligacje komunalne (jednostek samorządu terytorialnego) np. obligacje miasta Warszawy. Jakie jest ryzyko posiadacza papierów w przypadku niewypłacalności (...)

Złożenie odwołania od decyzji organu samorządu terytorialnego

Złożenie odwołania od decyzji organu samorządu terytorialnego

Jaki organ jest właściwy w sprawie złożenia odwołania od decyzji organu samorządu terytorialnego? Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: Art. 127. § 1. Od decyzji wydanej w pierwszej (...)

Prawidłowy zapis w liście obecności

Prawidłowy zapis w liście obecności

Pracownik samorządowy z tytułu uczestnictwa w zebraniach wiejskich odbywających się w czasie wolnym pracownika wypracował ileś godzin , za które należy udzielić mu czasu wolnego.Jeżeli ta ilość (...)

Uchwały rady gminy

Uchwały rady gminy

Obowiązująca ustawa o samorządzie gminnym przewiduje jako formę podejmowania decyzji i rozstrzygnięć przez Radę Gminy- formę uchwał. Tymczasem w statucie gminy zawarto zapis, że oprócz uchwał (...)

Wymogi dla pieczęci państwowej i gminnej

Wymogi dla pieczęci państwowej i gminnej

Czy ma znaczenie jakiego rodzaju pieczęć (okrągła czy zwykła prosta) znajduje się na dokumentach wydawanych przez gminy. Szczególnie dotyczy to podziału na decyzje, postanowienia i zaświadczenia (...)

Oświadczenie majątkowe prac. samorządowego

Oświadczenie majątkowe prac. samorządowego

Jestem pracownikiem samorządowym. Do dnia 14 grudnia 2006 r. pracowałam na stanowisku kierownika ośrodka pomocy społecznej, od 15 grudnia 2006 r. jestem specjalistą ds. organizacyjno-prawnych w urzędzie (...)

Wybór przewodniczącego rady gminy

Wybór przewodniczącego rady gminy

15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór Przewodniczącego rady. Wg najnowszego (...)

Definicja funkcjonariusza publicznego

Definicja funkcjonariusza publicznego

Jestem dyrektorem orkiestry, która działa jako samorządowa instytucja kultury. Czy jestem funkcjonariuszem publicznym? Zakładamy, że pytanie dotyczy statusu funkcjonariusza publicznego na gruncie (...)

Audyt wewnętrzny w gminie

Audyt wewnętrzny w gminie

Pracuję w Spółce z o. o. (będąca własnością Urzędu Gminy), dostałam propozycje pracy na stanowisku pracy Audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy. Obecnie nie posiadam odpowiednich uprawnień (...)

Kierownik GOPS a działalność gospodarcza

Kierownik GOPS a działalność gospodarcza

Czy kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może prowadzić działalność gospodarczą? Osoba zajmująca stanowisko kierownicze w jednostce organizacyjnej gminy podlega postanowieniom Ustawy z (...)

Podmiot w postępowaniu administracyjnym

Podmiot w postępowaniu administracyjnym

Kto jest "podmiotem w postępowaniu administracyjnym"? Pojęcie podmiotu postępowania administracyjnego jest pojęciem doktrynalnym, nie definiowanym bezpośrednio przepisami prawa. Obejmuje ono: stronę (...)

Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

Co mogę zrobić, jeśli nie jestem zadowolony z rozstrzygnięcia komisji przetargowej przetargu na zbycie nieruchomości? Jeśli uczestnik przetargu nie zgadza się z rozstrzygnięciem komisji o stwierdzeniu (...)

Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

Skierowałem dwie skargi na starostę powiatowego do rady powiatu. Jedna na bezczynność, druga na niewłaściwe wykonywanie obowiązków. Mimo upływu miesiąca skargi nie zostały załatwione. Kto w (...)

Odwołanie skarbnika powiatu

Odwołanie skarbnika powiatu

Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności jakie czynności muszą być wykonane, (...)

Własność czasowa a użytkowanie wieczyste

Własność czasowa a użytkowanie wieczyste

W 1960 r. nieruchomość stanowiąca własność gminy została sprzedana na "własność czasową", na okres 50 lat. Wkrótce wygasa okres, na który własność została ustanowiona. Na jakie przepisy (...)

Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

Czym różnią się wybory samorządowe od wyborów do sejmu i senatu? Zgodnie z art. 16 Konstytucji RP ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa (...)

FORUM PRAWNE

Ustalenie ojcostwa - podstawy prawne

Ustalenie ojcostwa - podstawy prawne Witam, bardzo bym prosiła o podstawy prawne dotyczące ustalenia ojcostwa. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59, (...)

List gończy - podstawy prawne

List gończy - podstawy prawne Poszukiwanie oskarżonego i wydanie listu gończego oparte jest o następujące przepisy KPK: Art. 278. Jeżeli miejsce pobytu oskarżonego nie jest znane, zarządza się (...)

Testament - podstawy prawne

Testament - podstawy prawne jakie są aktualne przepisy dotyczące testamentu? Aktualny kodeks cywilny- od art. 941 i nast. Grzes89

[ POMOC ] Podstawy prawne prawa czekowego

[ POMOC ] Podstawy prawne prawa czekowego Witam wszystkich, już w swoim pierwszym poście jestem zmuszony ( niejako ) prosić o pomoc a mianowicie czy ktoś, ktokolwiek mógłby ukierunkować mnie, podać (...)

Słup SN a podstawy prawne - służebność

Słup SN a podstawy prawne - służebność Dzień dobry, na mojej działce stoi słup średniego napięcia (nieuziemiony). W odległości 7,5 m od skrajnego przewodu zgłosiłem chęć budowy budynku (...)

podstawy prawne odpowiedzialnoście cywilnej w hotelu

podstawy prawne odpowiedzialnoście cywilnej w hotelu prosze o przesłanie mi wyprwacowanie o tym temacie jak mozecie

Małżeństwo w zakładzie pracy

Małżeństwo w zakładzie pracy Z moja obecną żona poznaliśmy się w pracy. Ja awansowałem na stanowisko kierownicze. Pobraliśmy sie później. Czy możemy pracować w jednym zakładzie pracy? Mój (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Alimenty od rodzica, z którym się mieszka

Alimenty od rodzica, z którym się mieszka Witam, mam następujący problem: Moi rodzice rozstali się ładne kilka lat temu i od tego czasu tata wpłacał na mnie alimenty, początkowo mama dostawała (...)

Dług wobec byłej narzeczonej - czy muszę spłacać?

Dług wobec byłej narzeczonej - czy muszę spłacać? Jakiś czas temu rozeszliśmy się z narzeczoną. Zerwanie było decyzją jednostronną - moją. Razem byliśmy 9 lat. Na ok. rok przed zerwaniem (...)

Ustalenie ojcostwa - podstawy prawne

Ustalenie ojcostwa - podstawy prawne Witam, bardzo bym prosiła o podstawy prawne dotyczące ustalenia ojcostwa. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59, (...)

List gończy - podstawy prawne

List gończy - podstawy prawne Poszukiwanie oskarżonego i wydanie listu gończego oparte jest o następujące przepisy KPK: Art. 278. Jeżeli miejsce pobytu oskarżonego nie jest znane, zarządza się (...)

Testament - podstawy prawne

Testament - podstawy prawne jakie są aktualne przepisy dotyczące testamentu? Aktualny kodeks cywilny- od art. 941 i nast. Grzes89

[ POMOC ] Podstawy prawne prawa czekowego

[ POMOC ] Podstawy prawne prawa czekowego Witam wszystkich, już w swoim pierwszym poście jestem zmuszony ( niejako ) prosić o pomoc a mianowicie czy ktoś, ktokolwiek mógłby ukierunkować mnie, podać (...)

Słup SN a podstawy prawne - służebność

Słup SN a podstawy prawne - służebność Dzień dobry, na mojej działce stoi słup średniego napięcia (nieuziemiony). W odległości 7,5 m od skrajnego przewodu zgłosiłem chęć budowy budynku (...)

podstawy prawne odpowiedzialnoście cywilnej w hotelu

podstawy prawne odpowiedzialnoście cywilnej w hotelu prosze o przesłanie mi wyprwacowanie o tym temacie jak mozecie

Małżeństwo w zakładzie pracy

Małżeństwo w zakładzie pracy Z moja obecną żona poznaliśmy się w pracy. Ja awansowałem na stanowisko kierownicze. Pobraliśmy sie później. Czy możemy pracować w jednym zakładzie pracy? Mój (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Alimenty od rodzica, z którym się mieszka

Alimenty od rodzica, z którym się mieszka Witam, mam następujący problem: Moi rodzice rozstali się ładne kilka lat temu i od tego czasu tata wpłacał na mnie alimenty, początkowo mama dostawała (...)

Dług wobec byłej narzeczonej - czy muszę spłacać?

Dług wobec byłej narzeczonej - czy muszę spłacać? Jakiś czas temu rozeszliśmy się z narzeczoną. Zerwanie było decyzją jednostronną - moją. Razem byliśmy 9 lat. Na ok. rok przed zerwaniem (...)

testy na aplikację

testy na aplikację Czy rozwiązywał już ktoś testy na aplikację ze strony : http://e-prawnik.pl/akademia/testy-aplikacyjne/ Jaki mieliście wynik ? Udało mi się odpowiedzieć poprawnie na 134 pytania (...)

Porady prawne