16.2.2019

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zmiany dotyczące komisji wyborczych

Zmiany w Kodeksie wyborczym mają usprawnić proces powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz urzędników wyborczych. Dostosowują także brzmienie przepisów kodeksu wyborczego do treści ustawy o pracownikach samorządowych, stwierdzając, że bierne prawo wyborcze nie przysługuje osobom skazanym prawomocnie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego na każdą karę, a nie jak dotąd jedynie na karę pozbawienia wolności.

Jakie zmiany wprowadza ustawa z dnia  31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy?

Celem ustawy jest zapewnienie sprawniejszej procedury wyborczej oraz uwzględnienie w Kodeksie wyborczym zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Porady prawne

Nowelizacja dostosowuje więc do zmian, wprowadzonych przez ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych z 11 stycznia 2018 r., przepisy prawa wyborczego, regulujące sposób przeprowadzania wyborów parlamentarnych, prezydenckich i do Parlamentu Europejskiego.

Ustawa usuwa brak spójności przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu wyborczego. Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych wprost stanowią, że zatrudniona na podstawie wyboru może być jedynie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Natomiast według przepisów Kodeksu wyborczego nie ma prawa wybieralności osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wskutek omawianej nowelizacji, prawo wybieralności w wyborach na wójta nie będzie przysługiwało osobie skazanej prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Zgodnie z art. 4 ustawy, przepis zaostrzający warunki karalności wobec kandydatów na wójtów, jak również osób sprawujących ten urząd – nie będzie dotyczyć skazania prawomocnym wyrokiem przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli skazanie obejmowało karę inną niż pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Według nowelizacji, osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe na każdą karę, a nie tylko na karę pozbawienia wolności, nie będzie zatem miała prawa wybieralności w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Ustawa przywraca jedną komisję wyborczą we wszystkich wyborach, z wyjątkiem wyborów samorządowych. W wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach Prezydenta RP, jak również w wyborach uzupełniających do Senatu, a także w przeprowadzanych w toku kadencji wyborach do jednostek samorządu terytorialnego powoływana będzie powoływana jedna komisja obwodowa. W wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w związku z zakończeniem kadencji dwie: obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników glosowania w obwodzie. Tak więc ustawa zakłada powrót do 1 obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz prezydenckich; 2 komisje wyborcze – ds. przeprowadzenia głosowania i ds. ustalenia wyników głosowania – będą powoływane tylko przy wyborach samorządowych i przy ponownych wyborach samorządowych.

Istotne jest wprowadzenie jednolitego terminu (30 dni przed dniem wyborów) na zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji we wszystkich rodzajach wyborów oraz umożliwienie wyborcom, zgłaszania komisarzowi, swoich kandydatur na członków obwodowej komisji wyborczej w przypadku, gdy nie obsadzono ustawowego lub minimalnego składu komisji. Nowelizacja przewiduje więc, że kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy zgłaszać najpóźniej w ciągu 30 dni przed terminem wyborów (taki termin obowiązywał dotychczas tylko w wypadku wyborów samorządowych). Kandydaci na członków obwodowej komisji wyborczej muszą mieć ukończone 18 lat w dniu zgłoszenia ich do komisji. Zgłoszenia do składów obwodowych komisji wyborczych mogą być dokonywane też bezpośrednio przez wyborców – komisarz wyborczy może uzupełnić skład komisji o takie osoby, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej.

Ograniczony zostaje zakaz powołania na urzędnika wyborczego wykonującego zadania na terenie danej gminy tylko do osób, które są zatrudnione w samorządowym sektorze publicznym danej gminy. Dotychczas zakaz dotyczył wszystkich osób zatrudnionych na obszarze danej gminy oraz osób ujętych w stałym rejestrze wyborców w danej gminie.

Przywróceniem stanu prawnego sprzed nowelizacji z dnia 11 stycznia 2018 r. jest uzależnienie liczebności obwodowej komisji wyborczej od liczby mieszkańców w poszczególnych obwodach (w skład komisji powoływanych będzie od 7 do 13 członków). Nowelizacja przewiduje, że liczba osób wchodzących w skład obwodowej będzie zależeć od liczby mieszkańców obwodu głosowania (do 1000 mieszkańców – 7 osób, od 1001 do 2000 – 9, od 2001 do 3000 – 11, a w obwodach powyżej 3000 mieszkańców – 13 osób). Dotychczas w skład każdej obwodowej komisji wyborczej wchodziło 9 członków. Ustawa zwiększa także liczbę członków obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą (od 4 do 12 osób), powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, a także 1 osobę wskazaną przez konsula. W obwodach odrębnych (np. w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych) liczbę członków komisji zmniejszono z 6 do 5 osób.

Zgodnie z nowymi przepisami osoby spokrewnione z kandydatami biorącymi udział w wyborach mogą być członkami obwodowych komisji wyborczych wyłącznie w innych okręgach wyborczych niż okręg, w którym kandyduje osoba z nimi spokrewniona. 

Nowelizacja przewiduje również, że decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby stale zamieszkującej na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, będzie wydawał wójt w terminie 5, a nie jak dotychczas 3 dni, od wniesienia wniosku; wyborca będzie musiał dołączyć do wniosku adres czasowego przebywania.

Nowelizacja ujednolica ponadto przepisy dotyczące wygaśnięcia mandatów radnych i wójtów oraz mandatów posłów, senatorów oraz posłów do PE.

Od kiedy nowe przepisy obowiązują?

Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 13 lutego 2019 r.


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak komitety wyborcze powinny postępować z danymi osobowymi po zakończeniu kampanii wyborczej?

Jak komitety wyborcze powinny postępować z danymi osobowymi po zakończeniu kampanii wyborczej?

Komitety wyborcze przed rozwiązaniem powinny zadbać o bezpieczeństwo zebranych danych osobowych. Sam zaś fakt utworzenia komitetu np. przez stowarzyszenie czy partię polityczną, nie jest równoznaczny z uprawnieniem tego podmiotu, do przetwarzania danych osobowych zebranych przez (...)

Jak komitety wyborcze powinny postępować z danymi osobowymi po zakończeniu kampanii wyborczej?

Jak komitety wyborcze powinny postępować z danymi osobowymi po zakończeniu kampanii wyborczej?

Komitety wyborcze przed rozwiązaniem powinny zadbać o bezpieczeństwo zebranych danych osobowych. Sam zaś fakt utworzenia komitetu np. przez stowarzyszenie czy partię polityczną, nie jest równoznaczny z uprawnieniem tego podmiotu, do przetwarzania danych osobowych zebranych przez (...)

Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

9 sierpnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Sejmu i Senatu. Zgodnie z tym postanowieniem, wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października 2019 roku.  wybory parlamentarne, (...)

Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

9 sierpnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Sejmu i Senatu. Zgodnie z tym postanowieniem, wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października 2019 roku.  wybory parlamentarne, (...)

Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

9 sierpnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Sejmu i Senatu. Zgodnie z tym postanowieniem, wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października 2019 roku.  wybory parlamentarne, (...)

Chcesz głosować korespondencyjnie? To ostatni moment, by to zgłosić

Chcesz głosować korespondencyjnie? To ostatni moment, by to zgłosić

Niemal 24 tysiące osób do tej pory zgłosiło online chęć głosowania korespondencyjnego. Jeśli też chcecie tak głosować, na odpowiednie zgłoszenie macie już jest czas do dziś do godz. 24. Zdążycie. Zróbcie to przez internet. ##baner## głosowanie korespondencyjne, zgłoszenie, (...)

Jak bezpiecznie głosować?

Jak bezpiecznie głosować?

W niedzielę oddajemy głos w wyborach prezydenckich. Główna Inspekcja Sanitarna wyjaśniła, w jaki sposób należy się zachować, by nie zakazić się koronawirusem. W lokalu wyborczym będzie mogła przebywać w tym głosowanie, wybory, prezydent, koronawirus, epidemia, lokal (...)

Twój wybór

Twój wybór

Ostatnie dni na skorzystanie z e-usług wyborczych Już tylko do końca niedzieli można złożyć wniosek online o wpis do rejestru wyborców. Dwa dni więcej - do wtorku - zostało na dopisanie się przez internet do spisu wyborców. ##ba spis wyborców, wyborca, e-usługa wyborcza, wybory, (...)

Procedura rozpoznawania protestów wyborczych

Procedura rozpoznawania protestów wyborczych

wybory, Sąd Najwyższy, protest wyborczy, procedura rozpoznawania protestów wyborczych

Ochrona danych osobowych przez komitety wyborcze

Ochrona danych osobowych przez komitety wyborcze

Ochrona danych osobowych przez komitety wyborcze w toku kampanii wyborczej na Prezydenta RP W czasie kampanii wyborczej na Prezydenta RP komitety wyborcze, działając na obszarze całego kraju, będą przetwarzać na dużą skalę dane osobowe, w tym dane szczególnej kategorii. Prezes (...)

Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

9 sierpnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Sejmu i Senatu. Zgodnie z tym postanowieniem, wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października 2019 roku.  wybory parlamentarne, (...)

Chcesz głosować korespondencyjnie? To ostatni moment, by to zgłosić

Chcesz głosować korespondencyjnie? To ostatni moment, by to zgłosić

Niemal 24 tysiące osób do tej pory zgłosiło online chęć głosowania korespondencyjnego. Jeśli też chcecie tak głosować, na odpowiednie zgłoszenie macie już jest czas do dziś do godz. 24. Zdążycie. Zróbcie to przez internet. ##baner## głosowanie korespondencyjne, zgłoszenie, (...)

Jak bezpiecznie głosować?

Jak bezpiecznie głosować?

W niedzielę oddajemy głos w wyborach prezydenckich. Główna Inspekcja Sanitarna wyjaśniła, w jaki sposób należy się zachować, by nie zakazić się koronawirusem. W lokalu wyborczym będzie mogła przebywać w tym głosowanie, wybory, prezydent, koronawirus, epidemia, lokal (...)

Twój wybór

Twój wybór

Ostatnie dni na skorzystanie z e-usług wyborczych Już tylko do końca niedzieli można złożyć wniosek online o wpis do rejestru wyborców. Dwa dni więcej - do wtorku - zostało na dopisanie się przez internet do spisu wyborców. ##ba spis wyborców, wyborca, e-usługa wyborcza, wybory, (...)

Procedura rozpoznawania protestów wyborczych

Procedura rozpoznawania protestów wyborczych

wybory, Sąd Najwyższy, protest wyborczy, procedura rozpoznawania protestów wyborczych

Ochrona danych osobowych przez komitety wyborcze

Ochrona danych osobowych przez komitety wyborcze

Ochrona danych osobowych przez komitety wyborcze w toku kampanii wyborczej na Prezydenta RP W czasie kampanii wyborczej na Prezydenta RP komitety wyborcze, działając na obszarze całego kraju, będą przetwarzać na dużą skalę dane osobowe, w tym dane szczególnej kategorii. Prezes (...)

Jak komitety wyborcze powinny postępować z danymi osobowymi po zakończeniu kampanii wyborczej?

Jak komitety wyborcze powinny postępować z danymi osobowymi po zakończeniu kampanii wyborczej?

Komitety wyborcze przed rozwiązaniem powinny zadbać o bezpieczeństwo zebranych danych osobowych. Sam zaś fakt utworzenia komitetu np. przez stowarzyszenie czy partię polityczną, nie jest równoznaczny z uprawnieniem tego podmiotu, do przetwarzania danych osobowych zebranych przez (...)

Wójt, burmistrz, prezydent - wybieramy ich bezpośrednio

Wójt, burmistrz, prezydent - wybieramy ich bezpośrednio

  Kto może wybierać a kto być wybranym? Zgodnie z nowym prawem zasada staje się, że organy te wybierane są w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich oraz w głosowaniu tajnym. Prawo wybierania wójta w danej gminie (jak również burmistrza oraz prezydenta miasta), (...)

Prawa obywatela Unii Europejskiej

Prawa obywatela Unii Europejskiej

Każdy obywatel państwa członkowskiego jest jednocześnie obywatelem Unii Europejskiej. Z obywatelstwa unijnego wynikają zaś dlań pewne prawa. W tym opracowaniu wskazujemy, na czym polegają najważniejsze z nich. Prawo swobodnego poruszania się i pobytu prawa obywatela UE, obywatelstwo, (...)

Uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek

Uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek

 W związku z wprowadzeniem regulacji dotyczącej transgranicznego łączenia spółek kapitałowych, należało również uregulować sytuację pracowników łączących się spółek. Problemat spółka, handlowe, praca, pracownik, połączenie, transgraniczne, kapitałowe, (...)

Uproszczone wybory przedsiębiorców w zakresie rozliczeń z PIT i CIT

Uproszczone wybory przedsiębiorców w zakresie rozliczeń z PIT i CIT

1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany istotne dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), dotyczące m.in. wyboru formy opodatkowania PIT oraz innych uproszczeń d PIT, CIT, zaliczki, podatek dochodowy, wybór, rachunkowość, ryczałt, rozliczenie, księgi rachunkowe, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wpis do KRS a niezmienny skład zarządu

Wpis do KRS a niezmienny skład zarządu

Czy w wypadku, gdy spółka powołuje na kolejną kadencję taki sam skład zarządu, niezbędne jest dołączenie do uchwały dotyczącej powołania zarządu składanej do sądu notarialnie poświadczonych podpisów wszystkich członków zarządu? W myśl art. 166 par. 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, (...)

Ochrona członków związków zawodowych

Ochrona członków związków zawodowych

Czy nadal, po znowelizowaniu Kodeksu pracy, pracownikami chronionymi są przewodniczący związków zawodowych i rad pracowniczych? Nowela, która zmieniła szereg przepisów kodeksu pracy, wprowadziła także zmiany w ustawie o związkach zawodowych (ustawa z dnia 23 maja 1991 r.). Zmiany dotyczące (...)

Jak złożyć protest wyborczy do sądu?

Jak złożyć protest wyborczy do sądu?

Mam pewne podejrzenia że podczas wyborów na wójta doszło do nieprawidłowego segregowania kart do głosowania. Chciałbym złożyć protest wyborczy do sądu. W jaki sposób to mogę zrobić? I jak mogę się bronić przed atakami ludzi którzy będą chcieli udowodnić przed sądem że składam (...)

Jak złożyć protest wyborczy do sądu?

Jak złożyć protest wyborczy do sądu?

Mam pewne podejrzenia że podczas wyborów na wójta doszło do nieprawidłowego segregowania kart do głosowania. Chciałbym złożyć protest wyborczy do sądu. W jaki sposób to mogę zrobić? I jak mogę się bronić przed atakami ludzi którzy będą chcieli udowodnić przed sądem że składam (...)

Komitet wyborczy

Komitet wyborczy

Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne opłaty rejestracyjne? Omawianą kwestię regulują: ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, (...)

Komitet wyborczy

Komitet wyborczy

Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne opłaty rejestracyjne? Omawianą kwestię regulują: ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, (...)

Jak złożyć protest wyborczy do sądu?

Jak złożyć protest wyborczy do sądu?

Mam pewne podejrzenia że podczas wyborów na wójta doszło do nieprawidłowego segregowania kart do głosowania. Chciałbym złożyć protest wyborczy do sądu. W jaki sposób to mogę zrobić? I jak mogę się bronić przed atakami ludzi którzy będą chcieli udowodnić przed sądem że składam (...)