19.11.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Kto decyduje, ile płacimy za wywóz śmieci - opinia prawna

Stan faktyczny

Międzygminny Zakład Przerobu Odpadów Komunalnych w moim mieście każe mi płacić za wywóz i unieszkodliwienie odpadów z domu jednorodzinnego ryczałtem 4,99 zł od osoby zameldowanej. Czy muszę się na to zgodzić? Czy nie można płacić za faktycznie wywiezione śmieci? Przecież każdy pojemnik ma podaną pojemność w m3. Tłumaczy mi się, że są podane szczegółowe normy "produkcji śmieci przez jednego mieszkańca na dobę". Czy tutaj jest inaczej niż w przypadku opłat za wodę i energię elektryczną? Jeśli mój kosz będzie pusty to i tak będę musiał zapłacić za wywiezienie powietrza z jego wnętrza? 

Porady prawne

Opinia prawna

Niniejsza porada prawna została sporządzona w oparciu o następujące akty prawne:

  • Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005 nr 236 poz.2008 ze zmianami),

  • Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 296 ze zmianami).

Wszelkie sprawy dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należą do zadań własnych gminy. Obowiązek ten wynika również z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, który nakłada na gminy obowiązek stworzenia planów gospodarowania odpadami.   

W celu wykonania wspomnianych zadań, gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Na podobnych zasadach kilka gmin może stworzyć związek międzygminny, w celu realizacji wspólnego wykonywania zadań publicznych. Związek międzygminny powstaje na mocy uchwały podjętej przez rady tworzących go gmin, które jednocześnie przyjmują jego statut, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Od momentu ogłoszenia statutu takiego związku, zadania gminy w zakresie określonym w statucie, przechodzą na nowo powstały związek. Związki te tworzone są na zasadzie dobrowolności, ale w pewnych przypadkach ustawa może nakładać taki obowiązek na gminy jednocześnie określając zadania związku oraz tryb zatwierdzenia jego statutu.

Związek międzygminny posiada osobowość prawną oraz wykonuje nałożone na niego zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W przypadku zamieszkiwanej przez Pana gminy zbieraniem i transportem wytwarzanych odpadów komunalnych na teren składowiska odpadów zajmuje się Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych. Zgodnie z ustawą o odpadach, podstawowym przedmiotem działalności wyżej wymienionej firmy jest, obok transportu odpadów komunalnych, także ich zbieranie.  

Utrzymanie czystości i porządku w gminie, stanowi również obowiązek właściciela nieruchomości. Chodzi tu przede wszystkim o takie zadania jak: wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie tych urządzeń w należytym stanie oraz zbieranie i pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Nadzór nad realizacją tych obowiązków sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który w przypadku stwierdzenia niewykonania tych obowiązków może wydać odpowiednią decyzję podlegającą egzekucji a trybie administracyjnym. 

O wysokości i sposobie uiszczania opłat za wywóz odpadów komunalnych decyduje rada gminy w stosownej uchwale. Określając te stawki, rada gminy określa górne stawki opłat i może je różnicować, w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odległości od miejsca unieszkodliwiania tych odpadów. O właściwej wysokości opłat decyduje wójt, burmistrz oraz prezydent miasta w wydanej przez siebie decyzji. W przypadku, gdy pojemniki na odpady komunalne stanowią własność gminy, gmina nalicza opłatę za wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie tych urządzeń w należytym stanie oraz zbieranie i pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zryczałtowany, za okresowe pozbywanie się określonej ilości wskazanego rodzaju odpadów komunalnych. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od takich czynników, jak przede wszystkim faktyczne koszty ponoszone przez gminę z tytułu zorganizowania systemu transportu odpadów komunalnych. Opłaty nieuiszczone w terminie podlegają ściągnięciu zgodnie z przepisami o egzekucji w administracji. Jeśli właściciel nieruchomości, w tym przypadku Pan, korzysta z instytucji powołanych przez gminę do wypełniania tego rodzaju zadań, a więc Międzygminnych Zakładów Przerobu Odpadów Komunalnych, jest zobowiązany stosować się do stawek określonych przez radę gminy. Opłata zryczałtowana powinna była uiszczana nawet w przypadku, kiedy pojemniki na odpady są puste. Jeśli w ten sposób powstanie nadpłata, będzie ona zaliczana na poczet kolejnych wywiezionych pojemników z odpadami. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Przeczytaj najważniejsze informacje i zmiany dotyczące rejestracji, ewidencji odpadów i sprawozdań o wytworzonych odpadach. Co to jest BDO? BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ma pomóc uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć (...)

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Transakcje wymagające numeru unijnego Podatnicy muszą również dokonać czynności rejestracyjnych dla określonych transakcji w obrocie wewnątrz Unii Europejskiej. W wyniku rejestracji podatnicy ci otrzymują numer, pod którym są zidentyfikowani dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Potocznie (...)

Ustawa śmieciowa. Raport NIK ujawnił smutna rzeczywistość

Ustawa śmieciowa. Raport NIK ujawnił smutna rzeczywistość

Wprowadzony dwa lata temu nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi nie doprowadził do rozwiązania problemu „dzikich wysypisk”, których przybywa zamiast ubywać. Rosną także koszty gospodarowania odpadami, bo gminy nie potrafią rzetelnie oszacować ilości wytwarzanych śmieci (...)

Gospodarka odpadami. Kto musi znakować worki?

Gospodarka odpadami. Kto musi znakować worki?

Wytwórcy odpadów komunalnych m.in. mieszkańcy, są zwolnieni ustawowo z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. W przypadku wytwórców odpadów komunalnych obowiązki ewidencji odpadów zaczynają się na etapie firmy, która odbiera odpady komunalne z terenu nieruchomości. Projekt w sprawie (...)

Tyle wyniosą obciążenia podatkowe w 2014 r.

Tyle wyniosą obciążenia podatkowe w 2014 r.

Czteroosobowa rodzina, która osiąga dochód na poziomie średniej krajowej, w 2014 roku odda państwu w formie PIT, składek ZUS, VAT i akcyzy prawie 23 tys. zł. Tax Care sprawdził, jaką część zarobionych i wydatkowanych przez nas w ciągu roku pieniędzy potrąca państwo w formie różnego (...)

Zezwolenie na wywóz towarów o znaczeniu strategicznym

Zezwolenie na wywóz towarów o znaczeniu strategicznym

Chcesz eksportować uzbrojenie? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie. O tym, jak i gdzie je uzyskać, przeczytasz poniżej. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie. ##baner## Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi? Co to są towary (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Segregacja śmieci od lipca

Segregacja śmieci od lipca

Segregacja odpadów od 1 lipca 2017 r. 1 lipca 2017 r. na terenie całego kraju zacznie obowiązywać Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Od tej pory będziemy dzielić je na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – (...)

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej - zasady

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej - zasady

  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE W Unii Europejskiej każdy może swobodnie podróżować, studiować, mieszkać i pracować. Jednak każde państwo ma swoje prawo i często krajowe przepisy znacznie różnią się od tych stanowionych u sąsiada. Od ponad (...)

Ustawa śmieciowa do poprawki? Raport NIK

Ustawa śmieciowa do poprawki? Raport NIK

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi został wdrożony poprawnie w skontrolowanych przez NIK 27 gminach. Jednak analiza kosztów przeprowadzona w 18 gminach wykazała, że w dziewięciu z nich po wprowadzeniu nowego systemu wzrosły stawki za odpady zmieszane, natomiast w pięciu gminach (...)

Co reguluje RODO?

Co reguluje RODO?

Pokrótce o RODO... Prywatność każdego człowieka musi być chroniona. 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). ##baner## W omawianym rozporządzeniu ustanowione (...)

Jak uzyskać odszkodowanie - zasady ogólne

Jak uzyskać odszkodowanie - zasady ogólne

Sąsiad zalał twoje mieszkanie? Złodziej ukradł Twój komputer? Odniosłeś rany w wypadku na drodze? W takich sytuacjach można zażądać od sprawcy odszkodowania w drodze powództwa cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 415 kodeksu cywilnego, kto ze swej winy wyrządził drugiemu szkodę, (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Jeśli masz kredyt hipoteczny w złotówkach, możesz skorzystać z rządowego wsparcia. W ramach wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku możesz nie spłacać łącznie 8 rat kredytowych. Rządowy program rusza w sierpniu, jednak wniosek o wakacje kredytowe możesz złożyć już dziś, również (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

20 grudnia 2019 r.Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Dowiedz się, co z nich wynika. ##baner## Ogólne wyjaśnienia (...)

Dodatek mieszkaniowy - Jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy - Jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi dodatek mieszkaniowy

Masz kłopoty finansowe i przez to masz problem z opłacaniem mieszkania? Skorzystaj z dodatku mieszkaniowego. Sprawdź, kto może dostać taki dodatek i jak go uzyskać. Dla kogo przewidziano dodatki mieszkaniowe? Jeśli Twoja sytuacja materialna jest trudna, możesz skorzystać z pomocy w formie dodatku (...)

Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Kiedy wspólnik spółki z o.o. ma prawo do dywidendy? Osiągnięcie zysku przez spółkę z o.o. nie decyduje jeszcze o wypłacie jej udziałowcom dywidendy. Zysk spółki, jako element jej majątku, jest przedmiotem rozporządzeń zgromadzenia wspólników, które jako naczelny organ spółki z o.o. (...)

Finanse w małżeństwie

Finanse w małżeństwie

Z miłości do rozsądku, czyli „Małżeństwo a finanse”  Decyzja o małżeństwie jest jedną z najtrudniejszych i jednocześnie najważniejszych w życiu każdego człowieka. Myśląc o romantycznym wymiarze formalizacji związku, musimy też pamiętać, że pod względem prawnym (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Wniosek o emeryturę w obniżonym wieku można już składać Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) (...)

Jak ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej?

Jak ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej?

Masz problem ze spłatą zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub zapłatą opłaty prolongacyjnej? Złóż wniosek o umorzenie całości lub części zaległości podatkowej i sprawdź czy urząd przyzna ci taką pomoc. Zobacz, jak to zrobić. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Gmina jako dotychczasowy właściciel we wspólnocie

Gmina jako dotychczasowy właściciel we wspólnocie

Na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego (zawartej 96 r.) wynajmuję od zarządu budynków komunalnych lokal mieszkalny. Lokal ten należy do zasób gminy i nie jest wyodrębniony. W budynku tym jest kilka mieszkań komunalnych i kilkanaście własnościowych (wspólnota mieszkaniowa). Lokal, który (...)

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić jeśli względem mnie rozpowszechniane są krzywdzące pomówienia, które mają na celu zniesławienie mojej osoby w pracy? Niniejsza porada prawna została sporządzona w oparciu o następujące akty prawne:   Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93) (...)

Koszty utrzymania lokalu

Koszty utrzymania lokalu

Kupiłem mieszkanie własnościowe na licytacji komorniczej. Poprzedni lokator wyprowadził się dopiero po roku. Mieszkanie należy do wspólnoty. Od daty nabycia opłacam zaliczkę na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz na fundusz remontowy. Ponieważ nie zamieszkuję mieszkania zaznaczyłem (...)

WDT - wywóz przez nabywcę własnym transportem

WDT - wywóz przez nabywcę własnym transportem

Zwracam się uprzejmie z prośbą o pomoc w kwestii ustalenia, czy można zastosować stawkę VAT 0% w przypadku, gdy odbiorcą jest kontrahent z krajów Unii (vatowiec), jednakże towar odbiera z Polski własnym transportem? O ile można traktować to jako sprzedaż WDT, to jakimi dokumentami powinniśmy (...)

Pełnomocnik świadkiem

Pełnomocnik świadkiem

Mam adwokata, który jest moim pełnomocnikiem w sprawie cywilnej. Mój adwokat nie może pojechać do odległego o kilkaset kilometrów miasta, gdzie będzie przesłuchiwany mój świadek w ramach pomocy prawnej, by nie musiał przyjeżdżać do sądu, w którym toczy się sprawa. Ja również nie mogę (...)

Bezpodstawne oskarżenie

Bezpodstawne oskarżenie

Moja nieruchomość położona jest 300 km od miejsca mojego stałego zamieszkania. Bywam na niej trzy - cztery razy w roku przez dwa-trzy dni. Jest ona nieogrodzona, otoczona wzgórzami, do najbliższego siedliska jest ok. 1,5 km. Na "wciętej" w tę nieruchomość sąsiedniej działce tuż obok mojego (...)

Rękojmia za wady fizyczne

Rękojmia za wady fizyczne

Co to jest rękojmia za wady fizyczne? Jak powstaje? Kto jest upranionym, a kto zobowiązanym z jej tytułu? Do jej powstania nie jest potrzebna odrębna od umowy sprzedaży czynność prawna. Ustawa bowiem wyraźnie stanowi, że podmiotem odpowiedzialnym wobec kupującego jest sprzedawca, określa również, (...)

Zgoda na wejście na nieruchomość we współwłasności

Zgoda na wejście na nieruchomość we współwłasności

Jestem właścicielem działki budowlanej i współwłaścicielem (1/18 części) drogi dojazdowej. Część właścicieli pozostałych działek przylegających do wspomnianej drogi dojazdowej postanowiła na własną rękę doprowadzić media (prąd, wodę, gaz) do swoich działek nie czekając na realizację (...)

Przesłanki wymeldowania osoby z mieszkania

Przesłanki wymeldowania osoby z mieszkania

Małżeństwo ma dorosłe dziecko. Wszyscy są zameldowani pod tym samym adresem. Jest to mieszkanie własnościowe. Jednak od ponad 20 lat mąż nie mieszka z rodziną. Przebywa za granicą, kontaktuje się tylko z dzieckiem. Ponieważ mąż jest ciągle zameldowany w Polsce, żona często ma problemy (...)

Kolejność słuchania świadków

Kolejność słuchania świadków

Przewodniczący wezwał moich świadków w sprawie cywilnej z mojego powództwa do stawienia się w sądzie za dwa tygodnie. Z jednego domu, gdzie maja zeznawać w mojej sprawie trzy osoby, Przewodniczący wezwał tylko jedną osobę, która na domiar złego, nie ma prawa jazdy więc będzie musiał (...)

Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

Ze względu na moją chorobę zmuszony jestem wszystkie sprawy scedować na syna. Jakie są zasadnicze różnice w pełnomocnictwie prywatnym udzielonym pisemnie w relacjach ojciec-syn a pełnomocnictwie notarialnym ojciec-syn? Z zastrzeżeniem wyjątków w kodeksie cywilnym przewidzianych albo (...)

Wprowadzanie ograniczeń prędkości

Wprowadzanie ograniczeń prędkości

Na drodze ekspresowej Warszawa - Katowice na terenie gminy Mykanów obowiązuje na pewnym odcinku ograniczenie prędkości do 70 km/h. Straż gminna często stawia tam radar przenośny. Krytycy tego zabiegu twierdzą, że odcinek nie powinien być objęty takim ograniczeniem, bo nie różni się niczym (...)

Umowa o świadczenie niemożliwe

Umowa o świadczenie niemożliwe

Zawarłem umowę na zakup okien, która okazała się umową o świadczenie niemożliwe, bowiem okazało się, że materiał, z którego miały być wytworzone nie istnieje. Chcę złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności umowy jako niemożliwej do wykonania (niemożliwość pierwotna, obiektywna (...)

Darowizna z majątku wspólnego małżonków

Darowizna z majątku wspólnego małżonków

Żona dokonuje darowizny (pieniądze) na rzecz swojej siostry. Informuje o tym męża (ustnie) i mąż się zgadza. Po pewnym czasie mąż dochodzi do wniosku, że chce zmienić zdanie. Czy określony jest czas, jaki ma mąż na wyrażenie formalnej niezgody na darowiznę? Jak odzyskać pieniądze skoro (...)

Klasyfikacja gruntów w celach podatkowych

Klasyfikacja gruntów w celach podatkowych

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, która niezależnie od dotychczasowej działalności zakupiła nieruchomości (budynki) na gruntach zakwalifikowanych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny przemysłowe jest zobligowana do płacenia podatku od nieruchomości "w stawkach" (...)

Zwrot kosztów w postępowaniu karnym

Zwrot kosztów w postępowaniu karnym

Urząd Skarbowy zawiadomił Prokuraturę o prawdopodobieństwie popełnienia przeze mnie przestępstwa, posługując się nie do końca wiarygodnymi dowodami. Na podstawie tych dowodów przedstawiono mi zarzut i sprawa trafiła do sądu. Po ośmiomiesięcznym procesie zostałem oczyszczony z zarzutów; (...)