Kto i kiedy składa zgłoszenie zamiaru dokonania koncentracji przedsiębiorców? Jak wygląda postępowanie przez Prezesem UOKiK po dokonaniu zgłoszenia?

Pojęcie koncentracji oraz sytuacje, w których przedsiębiorcy zamierzający dokonać koncentracji powinni dokonać jej zgłoszenia, zostały szczegółowo opisane w poradzie Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców. Natomiast o decyzjach wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w procesie koncentracji przedsiębiorców, użytkownik dowie się z porady Decyzje wydawane w sprawach koncentracji przedsiębiorców. W tym miejscu warto jedynie wspomnieć, że zgłoszeniu podlega nie sama koncentracja, lecz już zamiar jej dokonania.

Kto powinien złożyć zgłoszenie koncentracyjne?

Zgłoszenie zamiaru dokonania koncentracji powinni złożyć przedsiębiorcy dokonujący koncentracji. W zależności jednak od sposobu, w jaki przedsiębiorcy zamierzają jej dokonać, obowiązkiem zgłoszenia obciążone są następujące podmioty:

 1. Jeżeli dokonanie koncentracji ma nastąpić poprzez połączenie dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców - zgłoszenia powinni dokonać wspólnie łączący się przedsiębiorcy,

 2. Jeżeli koncentracja ma nastąpić poprzez przejęcie, tj. poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub nabycie w jakikolwiek inny sposób bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców – zgłoszenia powinien dokonać przedsiębiorca przejmujący kontrolę nad pozostałymi przedsiębiorcami,

 3. Jeżeli koncentracja ma nastąpić poprzez utworzenie przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy – zgłoszenia powinni dokonać wspólnie wszyscy przedsiębiorcy, którzy biorą udział w tworzeniu nowego przedsiębiorcy,

 4. Jeżeli koncentracja ma nastąpić poprzez objęcie lub nabycie akcji albo udziałów innego przedsiębiorcy, powodującego uzyskanie co najmniej 25% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników – zgłoszenia powinien dokonać przedsiębiorca obejmujący lub nabywający akcje albo udziały,

 5. Jeżeli koncentracja ma nastąpić poprzez objęcie przez tę samą osobę funkcji członka organu zarządzającego albo organu kontrolującego u konkurujących ze sobą przedsiębiorców – zgłoszenia powinien dokonać przedsiębiorca, w którego organie zarządzającym lub kontrolnym osoba taka obejmuje funkcję,

 6. Jeżeli koncentracja ma nastąpić w ten sposób, że z nabytych lub objętych na zabezpieczenie przez instytucję finansową akcji albo udziałów instytucja ta zaczyna wykonywać prawa – zgłoszenia powinna dokonać ta instytucja finansowa.

Z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wynika, że obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji dotyczy także sytuacji, w której koncentracji zamierzają dokonać przedsiębiorcy zależni (którzy niekoniecznie osiągają obroty rzędu 50 mln euro rocznie) od przedsiębiorcy dominującego (który osiąga taki poziom obrotów). Jeżeli koncentracji zamierza dokonać co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych od przedsiębiorcy dominującego, zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.

Kiedy należy dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem koncentracji, jednakże po zawarciu umowy lub dokonaniu innej czynności, na podstawie której ma nastąpić koncentracja, w terminie 7 dni od dnia dokonania takiej czynności. Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, czynność prawna na podstawie której ma nastąpić koncentracja musi być czynnością prawną pod warunkiem wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w drodze decyzji zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w ciągu którego postępowanie w sprawie koncentracji ma się zakończyć. Tak więc zgłoszenia zamiaru koncentracji należy dokonać po zawarciu odpowiedniej umowy, jednakże umowa ta musi zostać zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów nie jest jednak naruszeniem obowiązku powstrzymania się od dokonania koncentracji przed upływem wskazanego wyżej terminu realizacja publicznej oferty kupna akcji zgłoszona Prezesowi Urzędu jako zamiar koncentracji, jeżeli nabywca tych akcji nie wykonuje z nich prawa głosu lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców dokonujących koncentracji.

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają dokonać koncentracji powinni więc wstrzymać się z jej dokonaniem co najmniej do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji, a z pewnością do upływu terminu, w ciągu którego postępowanie w sprawie koncentracji powinno się zakończyć.

Postępowanie w sprawie koncentracji przedsiębiorców powinno zakończyć się w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia zgłoszenia w Urzędzie. Jeżeli jednak koncentracja ma nastąpić poprzez nabycie akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, postępowanie powinno zakończyć się w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

Czynności postępowania

W toku postępowania w sprawie koncentracji przedsiębiorców, Prezes Urzędu bada, czy zamierzona koncentracja nie spowoduje powstania lub umocnienia się pozycji dominującej na rynku. Jeśli Prezes Urzędu stwierdzi, że taka sytuacja nastąpi wskutek koncentracji, wyda decyzję odmawiającą zgody na dokonanie koncentracji. Badanie to odbywa się na podstawie przedłożonego zgłoszenia, a także na podstawie opinii biegłych i instytutów naukowych, wyrażających swą opinię co do skutków zamierzonej koncentracji.

Jeżeli zamierzona koncentracja nie spowoduje powyższych skutków, Prezes Urzędu wyda zgodę na dokonanie koncentracji. Zgoda ta może być zgodą warunkową. W toku wydawania decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji Prezes UOKiK może bowiem nałożyć na przedsiębiorców obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie w szczególności do:

 • zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,

 • wyzbycia się kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami bezpośrednio nieuczestniczącymi w koncentracji, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców,

 • udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.

Określając powyższe warunki, Prezes Urzędu wyznacza jednocześnie termin, w ciągu którego przedsiębiorcy dokonujący zgłoszenia powinni ustosunkować się do określonych warunków. Brak ustosunkowania się do propozycji Prezesa skutkuje wydaniem decyzji zakazującej dokonanie koncentracji.

Podmioty zainteresowane

W postępowaniu w sprawach koncentracji mogą brać udział – oprócz stron, czyli przedsiębiorców dokonujących zgłoszenia, również inne podmioty nazwane w ustawie podmiotami zainteresowanymi. Podmiotem takim może być każdy, kto wykaże swój interes prawny w toczącym się postępowaniu, a w szczególności:

 • przedsiębiorca, nad którym inny przedsiębiorca przejmuje kontrolę,

 • podmiot zbywający akcje lub udziały, poprzez którą to czynność ma nastąpić koncentracja,

 • podmiot zbywający majątek, poprzez zbycie którego ma nastąpić koncentracja.

Podmioty te mogą w toku postępowania składać wyjaśnienia i przedstawiać dokumenty mające znaczenie dla sprawy.

Dopuszczenie podmiotów zainteresowanych do postępowania następuje w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.

Pamiętaj, że:

 • czynność prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja musi być czynnością warunkową lub zawartą z zastrzeżeniem terminu,

 • obowiązek zgłoszenia koncentracji obciąża różnych przedsiębiorców, w zależności od sposobu dokonania koncentracji,

 • postępowanie w sprawie koncentracji powinno zakończyć się w terminie 2 miesięcy do dnia dokonania zgłoszenia, a w niektórych przypadkach – w terminie 14 dni,

 • nieustosunkowanie się przez przedsiębiorców do warunków, od których uzależnione jest dokonanie koncentracji określonych przez Prezesa Urzędu w wyznaczonym terminie skutkować będzie zakazem dokonania koncentracji.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne