6.10.2009

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Jakich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczą nowe przepisy?

Od 31 maja 2006 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się jednak przepisy dotychczasowe. Wykształcenie, uzyskane przed dniem 31 maja 2006 r., którego kierunek lub zawód techniczny był określany w sposób odbiegający od przyjętego w rozporządzeniu, podlega indywidualnemu rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez izbę architektów czy izbę inżynierów budownictwa, na podstawie programu kształcenia, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności.

Zgodnie z Prawem budowlanym, za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:  

 • projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;  

 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi; 

 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;  

 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego;  

 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;  

 • rzeczoznawstwo budowlane.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, oprócz rzeczoznawstwa budowlanego, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną uprawnieniami budowlanymi, wydaną przez organ samorządu zawodowego. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. 

Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ samorządu zawodowego albo inny upoważniony organ. Koszty postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące w szczególności wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej, ponosi osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych.

Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru oraz - zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

 

 

 

Jak powinna przebiegać praktyka zawodowa?

 

 

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju. Ta praktyka zawodowa odbywana jest po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności i będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego

Do praktyki zawodowej może zostać zaliczona praktyka odbyta po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych, z wyłączeniem praktyki objętej programem studiów. 

Jak udokumentować  praktykę zawodową?

Osoba odbywająca praktykę zawodową powinna dokumentować przebieg praktyki w książce praktyki zawodowej. Osoba, która zamierza odbyć praktykę zawodową, składa w izbie książkę praktyki zawodowej do jej opieczętowania i zarejestrowania. Izba zwraca opieczętowaną książkę praktyki zawodowej w terminie 7 dni od dnia jej złożenia. W książce praktyki zawodowej wpisuje się: 

 • wyszczególnienie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy projektowaniu których bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem: rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji oraz, odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe, a także lokalizację i nazwę inwestora; 

 • określenie czynności wykonywanych w każdym tygodniu odbywanej praktyki, potwierdzonych i zaopiniowanych co najmniej raz w miesiącu przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierownictwem której odbywana jest praktyka.

Przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której osoba odbywała praktykę, oraz po zakończeniu praktyki zawodowej, osoba, pod kierownictwem której odbywała się praktyka, wpisuje w książce praktyki zawodowej ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności, w jakiej dana osoba ubiega się o uprawnienia budowlane. 

W przypadku jednak odbycia praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, do wniosku, zamiast książki praktyki zawodowej, należy dołączyć zaświadczenie właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu praktyki zawodowej wraz z ogólną oceną z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu danej specjalności. 

Książka praktyki zawodowej ani ww. zaświadczenie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego nie obowiązuje w przypadku praktyki zawodowej odbywanej za granicą. Odbycie praktyki zawodowej za granicą powinno być natomiast potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, z poświadczeniem osoby nadzorującej, posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju. Zaświadczenie powinno zawierać: 

 • wyszczególnienie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem: rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji oraz, odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe, a także lokalizację i nazwę inwestora; 

 • potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia i ukończenia praktyki przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych, o których mowa wyżej, z określeniem charakteru wykonywanych czynności; 

 • ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności, dokonaną przez osobę, pod nadzorem której odbywana była praktyka. 

Jak nadawane są uprawnienia budowlane?

Izba architektów lub izba inżynierów budownictwa prowadzi postępowanie kwalifikacyjne składające się z 2 etapów:

 1. kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej;

 2. egzaminu na uprawnienia budowlane. 

Do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich albo dyplomu ukończenia odpowiednich wyższych studiów zawodowych, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane;

 2. książkę praktyki zawodowej lub zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki za granicą

 3. dowód uiszczenia opłaty z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej.

Kwalifikowanie wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych dokonuje się przez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów i specjalności potwierdzonych w dyplomie z wymaganym dla tej specjalności uprawnień budowlanych wykształceniem określonym w następującym wykazie:

 • Specjalność architektoniczna:

 • 1. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku architektura i urbanistyka (O). 

 • Specjalność konstrukcyjno-budowlana

  1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo (O). 

  2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone studia zawodowe na kierunku budownictwo (O) lub ukończone studia magisterskie na kierunku: 

   1. architektura i urbanistyka (P); 

   2. inżynieria środowiska (P). 

 • Specjalność drogowa

  1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo (O). 

  2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone studia zawodowe na kierunku budownictwo (O). 

 • Specjalność mostowa

  1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo (O). 

  2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone studia zawodowe na kierunku budownictwo (O). 

 • Specjalność kolejowa

  1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo w specjalnościach drogi kolejowe lub drogi żelazne (O). 

  2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone studia zawodowe na kierunku budownictwo w specjalności drogi kolejowe lub drogi żelazne (O). 

 • Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku: 

  • budownictwo (O); 

  • górnictwo i geologia w specjalności eksploatacja złóż (O); 

  • inżynieria wojskowa (O). 

 • Specjalność telekomunikacyjna

  1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku: 

   1. elektronika i telekomunikacja w specjalności z zakresu telekomunikacji (O); 

   2. elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji (O).

  2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone studia zawodowe na kierunku: 

   1. elektronika i telekomunikacja w specjalności z zakresu telekomunikacji (O); 

   2. elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji (O). 

 • Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: 

  1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku inżynieria środowiska i wiertnictwa, nafty i gazu w specjalności z zakresu inżynierii gazowniczej (O).

 • Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: 

  1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku elektrotechnika (O). 

  2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone studia zawodowe na kierunku elektrotechnika (O) lub transport w specjalności sterowanie ruchem w transporcie lub sterowanie ruchem lub zabezpieczenie ruchu pociągów lub automatyka i robotyka (P). 

Objaśnienia: (O) - wykształcenie odpowiednie, (P) - wykształcenie pokrewne

Wykształcenie uzyskane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, którego kierunek jest określany w sposób odbiegający od przyjętego w rozporządzeniu, podlega indywidualnemu rozpatrzeniu i uznaniu przez właściwą komisję kwalifikacyjną, na podstawie programu kształcenia, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności

W przypadku stwierdzenia braków w dokumentach dołączonych do wniosków izba wzywa, w drodze postanowienia, osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień budowlanych do uzupełnienia braków w terminie 30 dni. 

Izba może żądać od organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego albo od autora projektu lub inwestora przedstawienia prac projektowych wykonanych w ramach praktyki zawodowej lub potwierdzenia zakresu robót budowlanych, w których uczestniczyła osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane. 

Izba wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzania egzaminu

 1. po bezskutecznym upływie ww. terminu,
 2. jeżeli wykształcenie lub praktyka zawodowa osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane nie odpowiada wymaganiom,
 3. po stwierdzeniu podania nieprawdziwych lub fałszywych danych w książce praktyki zawodowej lub w zaświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki za granicą. 

Zakres i sposób przeprowadzania egzaminu

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz części ustnej i obejmuje sprawdzenie:

 1. znajomości procesu budowlanego;

 2. umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej

W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej egzamin jest przeprowadzany: 

 • na uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności; 

 • na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności; 

 • na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności. 

Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane, egzamin jest przeprowadzany w zakresie ograniczonym do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu, obowiązującym przy ubieganiu się o posiadane uprawnienia budowlane. 

Egzamin na uprawnienia budowlane jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalanych przez izbę architektów lub izbę inżynierów budownictwa . 

Zawiadomienie o terminie egzaminu izba doręcza, przez pocztę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, osobie ubiegającej się o uprawnienia budowlane, co najmniej na miesiąc przed tym terminem. 

Negatywny wynik części pisemnej egzaminu powoduje niedopuszczenie do części ustnej egzaminu. Izba określa termin, po upływie którego osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane może ponownie przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane. Termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące. 

Po zakończeniu części ustnej egzaminu w sprawie nadania uprawnień budowlanych izba wydaje decyzję: 

 • o nadaniu uprawnień budowlanych - w razie pozytywnego wyniku egzaminu; 

 • o odmowie nadania uprawnień budowlanych - w razie negatywnego wyniku części ustnej egzaminu

W decyzji o odmowie nadania uprawnień budowlanych izba określa termin, po którego upływie osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane może ponownie przystąpić do części ustnej egzaminu. Termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące. 

Kopia ostatecznej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych jest przekazywana do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu dokonania wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.

Jakie będą zasady odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne?

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne: 

 • z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jest równa 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu jest równa 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu jest równa 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę - ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na rachunek bankowy izby. Opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu wnosi się co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu. 

Opłata  zaś z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej nie podlega zwrotowi, natomiast opłata z tytułu przeprowadzenia egzaminu  oraz z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu, podlega zwrotowi w przypadku usprawiedliwionego niestawienia się na egzamin lub usprawiedliwionego odstąpienia od egzaminu. 

Za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym za przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane, członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej nie powinno być wyższe niż określone w omawianym nowym rozporządzeniu.

Do czego uprawniają poszczególne specjalności budowlane?

 

Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie danej specjalności.

Według nowych przepisów uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie: 

 • sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do architektury obiektu lub 

 • kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu. 

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w ww. zakresie, o kubaturze do 1 000 m3 na terenie zabudowy zagrodowej. 

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie: 

 • sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu lub 

 • kierowania robotami budowlanymi w zakresie sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz w zakresie architektury obiektu. 

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie uprawniają zaś tylko do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do 1 000 m3 oraz: 

 • o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m; 

 • posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym; 

 • przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;

 • niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie;

 • niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej. 

Ww. ograniczenia uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w odniesieniu do osób legitymujących się wykształceniem uzyskanym na kierunku inżynieria środowiska, nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych. 

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: 

 • droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;

 • droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust. 

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie uprawniają natomiast jedynie do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: 

 • droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów; 

 • droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statków powietrznych. 

Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: 

 • drogowy obiekt inżynierski, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych;

 • kolejowy obiekt inżynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne przejście dla pieszych, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej do projektowania bez ograniczeń uprawniają również do obliczania światła mostów i przepustów. 

Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej w ograniczonym zakresie uprawniają zaś tylko do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: 

 • jednoprzęsłowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe, o przęśle wykonanym z zastosowaniem prefabrykatów i rozpiętości do 21 m, posadowiony na stabilnym gruncie; 

 • typowy składany obiekt mostowy; 

 • przepust. 

Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: stacja, węzeł, linia i bocznica kolejowa oraz z nimi związane inne budowle kolejowe, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe, z wyłączeniem ww. budowli stanowiących kolejowy obiekt inżynierski, oprócz przepustów. 

Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: linia i bocznica kolejowa oraz przepust. 

Uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania robót rozbiórkowych i kierowania tymi robotami budowlanymi związanymi z użyciem materiałów wybuchowych.

Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak: lokalne linie i instalacje. 

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu. 

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania, z doborem właściwych urządzeń, lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1 000 m3. 

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania. 

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1 000 m3. 

Specjalizacja techniczno-budowlana

 

O nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, w której wyodrębniono tę specjalizację, z wyjątkiem osób legitymujących się wykształceniem uzyskanym na kierunku inżynieria środowiska, nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych. Postępowanie w tym zakresie jest podobne do postępowania o nadanie uprawnień budowlanych.

Wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych wyodrębnionych w specjalnościach budowlanych przedstawia się następująco:

Lp. 

Specjalność 

Specjalizacja techniczno-budowlana do projektowania 

lub kierowania robotami budowlanymi 

konstrukcyjno-budowlana 

- geotechnika 

- obiekty budowlane budownictwa ogólnego 

- obiekty budowlane budownictwa przemysłowego 

- budowle wysokościowe 

- budowle hydrotechniczne 

- obiekty budowlane melioracji wodnych 

- rusztowania i deskowania wielofunkcyjne 

mostowa 

- drogowe obiekty inżynierskie 

- kolejowe obiekty inżynierskie 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

- sieci, instalacje i urządzenia cieplne i wentylacyjne  

- sieci, instalacje i urządzenia gazowe  

- sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

- sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV 

- sieci , instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych 

- trakcje elektryczne 


Nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej wymaga odbycia, po uzyskaniu uprawnień budowlanych, pięcioletniej praktyki we właściwej specjalności, w zakresie specjalizacji, przy sporządzaniu projektów, w przypadku specjalizacji do projektowania, lub na budowie, w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi.

Do wniosku o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej należy dołączyć

 • odpis posiadanych uprawnień budowlanych; 

 • oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowejwymaganej dla nadania specjalizacji techniczno-budowlanej, zawierające wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub budowie brała udział osoba ubiegająca się o nadanie specjalizacji.

Egzamin dla osoby ubiegającej się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej powinien uwzględniać w szczególności sprawdzenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej w zakresie tej specjalizacji. W składzie komisji kwalifikacyjnej nie mniej niż połowa jej członków powinna posiadać specjalizację odpowiadającą specjalizacji, o którą ubiega się osoba egzaminowana. 

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania specjalizacji techniczno-budowlanej izba wydaje decyzję

 • o nadaniu specjalizacji - w razie pozytywnego wyniku egzaminu;

 • o odmowie nadania specjalizacji - w razie negatywnego wyniku egzaminu. 

Podstwawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. ##baner## Odpowiedzialność za (...)

Będą ustawy o architektach i o inżynierach budownictwa

Będą ustawy o architektach i o inżynierach budownictwa

Prace nad ustawami o architektach i o inżynierach budownictwa Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi prace nad nowymi regulacjami dla zawodów architekta i inżyniera budownictwa. Podobnie jak inne zawody zaufania publicznego, zawód architekta i zawód inżyniera budownictwa (...)

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Stan faktyczny Inwestor uzyskał pozwolenie na użytkowanie naszego budynku w grudniu 2002 r. Pozwolenie zostało uzyskane tylko na podstawie zgłoszenia do urzędu bez kontroli, wtedy nieobowiązkowej. Budynek posiada garaż podziemny, po kilku miesiącach okazało się, że w garażu pojawia się woda. (...)

Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

Jakich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczą nowe przepisy? 31 maja 2006 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Do spraw wszczętych i niezakończonych (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 r., w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów (...)

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego? Uczestnikami procesu budowlanego są w rozumieniu ustawy prawo budowlane: inwestor inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robót. Warto przy tym pamiętać, iż nie należy utożsamiać inwestora na przykład  (...)

Cyfryzacja w budownictwie postępuje...

Cyfryzacja w budownictwie postępuje...

Kolejny etap cyfryzacji w budownictwie - jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy? Dziennik budowy w formie elektronicznej, elektroniczna książka obiektu budowlanego czy też elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane to usprawnienia, na które czeka branża (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Zakres uprawnień budowlanych będzie w ustawie

Zakres uprawnień budowlanych będzie w ustawie

Prawo budowlane będzie regulowało zakres uprawnień budowlanych. Trwają ostatnie prace legislacyjne nad przeniesieniem dotychczas uregulowanego w rozporządzeniu zakresu do ustawy.  Senacki projekt nowelizacji przenosi do ustawy – Prawo budowlane przepisy zawarte w (...)

Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Od 7 maja 2019 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Po co wydano rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie? Rozporządzenie (...)

Czym jest informacja publiczna?

Czym jest informacja publiczna?

Co jest informacją publiczną? Informacja publiczna jest pojęciem ustawowym, zawartym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznych stanowi wykonanie art. 61 Konstytucji RP. Zasada dostępu do informacji publicznej Ogólną (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych (...)

Jakie elementy powinna zawierać dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi?

Jakie elementy powinna zawierać dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi?

  Elementy dokumentacji  W przepisach brak jest regulacji co do sposobu i formy sporządzania dokumentacji z podmiotami powiązanymi. Ustawodawca określił jedynie minimalne wymagania dotyczące treści, w zakresie pozostałych elementów pozostawił prawo wyboru podatnikowi.  Prawidłowo (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, (...)

Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

Drogi w Polsce, pod względem prawnym, dzielimy na drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne.  Jakie drogi są publiczne? Droga publiczna to droga zaliczona do jednej z kategorii dróg: drogi gminnej, drogi powiatowej, drogi wojewódzkiej, drogi krajowej. ##baner## Podstawą (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Prawa i obowiązki rodziców zastępczych

Prawa i obowiązki rodziców zastępczych

  W przypadkach kiedy władza rodzicielska jest niewłaściwie wykonywana oraz nie ma nadziei na zmianę tej sytuacji nawet, gdyby sąd opiekuńczy orzekł o udzieleniu rodzicom pomocy potrzebnej do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może skorzystać z szerokiego wachlarza (...)

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Czym jest kasa fiskalna, kto i kiedy musi ją mieć, a także jakie obowiązki związane są z jej posiadaniem. ##baner## Co to jest kasa fiskalna? Kasa fiskalna to urządzenie, w którym możesz zapisać wszystkie towary lub usługi z asortymentu twojej firmy oraz ewidencjonować ich sprzedaż. Są (...)

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Kto może się ubiegać o zwrot VAT?  Zwroty osobom fizycznym części wydatków, poniesionych przez nie na zakup materiałów budowlanych w związku z budową lub remontem budynków mieszkalnych czy ich części wraz z infrastrukturą, mają być pokryte z budżetu państwa i (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wymagania zawodowe dla kierownika budowy

Wymagania zawodowe dla kierownika budowy

Chcę wyznaczyć kierownika budowy. Kto może pełnić funkcję kierownika budowy? Czy są wymagane specjalne uprawnienia? Zgodnie z prawem budowlanym za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego (...)

Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

W przetargu prowadzonym wg U.p.z.p., oprotestowany został wybór oferty w której jeden z ekspertów kluczowych posiadał uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nabyte w roku 1990, a w chwili uzyskania tych uprawnień miał wykształcenie średnie techniczne. Osoba ta ukończyła studia (...)

Uzyskiwanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie poprzedniego stanu prawnego

Uzyskiwanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie poprzedniego stanu prawnego

Jak wyglądało uzyskiwanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie poprzedniego stanu prawnego właściwego dla osób, które wtedy zdobyły uprawnienia? Zgodnie z art. 18 ust. 1 Prawa budowlanego z 1974 r. w brzmieniu z 1981 r., samodzielne funkcje (...)

Kontrola nadzoru budowlanego

Kontrola nadzoru budowlanego

Złożyłem skargę do nadzoru budowlanego i w ramach postępowania skargowego zarządzono kontrolę doraźną, w której nie byłem stroną. Organ nadzoru budowlanego tak sformułował temat kontroli doraźnej, że nie badano w ogóle spraw ujętych w skardze. Wykryto inne nieprawidłowości, ale tych, (...)

Kilka działalności gospodarczych

Kilka działalności gospodarczych

Prowadzę działalność gospodarczą (solarium), jestem płatnikiem VAT. Chciałbym w najbliższym czasie założyć firmę remontowo - budowlaną ( jednoosobowa działalność gospodarcza). Posiadam uprawnienia elektryka do 1 KV. Jak wygląda procedura założenia firmy? Czy potrzebuje jakieś specjalne (...)

Urlop dla poratowania zdrowia a pełnienie funkcji kuratora społecznego

Urlop dla poratowania zdrowia a pełnienie funkcji kuratora społecznego

Czy w czasie urlopu dla poratowania zdrowia można pełnić funkcje kuratora społecznego? W pierwszej kolejności należy odnieść się do regulacji Karty nauczyciela w kwestii urlopu dla poratowania zdrowia: Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, (...)

Zatrudnienie prezesa w spółce z o. o.

Zatrudnienie prezesa w spółce z o. o.

W jaki sposób można zatrudnić Prezesa Zarządu w Spółce z o.o. gdzie trzech wspólników tworzy jednocześnie Zarząd Spółki. Reprezentacja Spółki jednoosobowa - każdy członek Zarządu, bez pełnomocników. Zarząd Spółki powoływany jest na okres 1 roku. Udzielanie absolutorium oraz powoływanie (...)

Zatrudnienie członków zarządu spółdzielni

Zatrudnienie członków zarządu spółdzielni

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych zarząd spółdzielni nie może pełnić swoich funkcji społecznie. Do tej pory było to praktykowane, natomiast po zmianie ustawy istnieją wątpliwości co do dostosowania do nowej regulacji prawnej. Co oznacza, że zarząd nie może pełnić swojej (...)

Status przewodniczącego rady gminy

Status przewodniczącego rady gminy

Niedługo zostanie powołana nowa rada gminy. Jaki jest status prawny przewodniczącego rady gminy, jeżeli chodzi o jego funkcję, zatrudnienie i wynagrodzenie? Czy w związku z pełnioną funkcją podlega on ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu? Kto ustala jego wynagrodzenie? Czy przewodniczący (...)

Uprawnienia techników budowlanych do samodzielnych funkcji technicznych

Uprawnienia techników budowlanych do samodzielnych funkcji technicznych

Czy technicy budowlani mają uprawnienia budowlane związane z samodzielnymi funkcjami technicznymi? Obecnie pozbawiono możliwości uzyskania uprawnień budowlanych związanych z samodzielnymi funkcjami technicznymi przez techników budowlanych. Tak więc obecnie, absolwenci technicznych szkół (...)

Zaskarżenie uchwały zebrania przedstawicieli

Zaskarżenie uchwały zebrania przedstawicieli

W naszej spółdzielni, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, prawnych i statutowych (zebraniu odpowiedniej ilości podpisów mieszkańców osiedla z podanym porządkiem obrad) zwołano zebranie grupy członkowskiej, na którym odwołano przedstawicieli na zebranie przedstawicieli i dwóch członków (...)

Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości

Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości

W przypadku gdy jest 4 współwłaścicieli jednej nieruchomości, to jak powinien wyglądać wniosek o zniesienie współwłasności? Czy potrzebny jest do tego stosowny formularz? Kto powinien być wnioskodawcą? Czy decyzja Sądu poza opłatami sądowymi obciążona jest jakimiś kosztami skarbowymi? (...)

Czy muszę płacić alimenty jeżeli córka nie pójdzie na studia dzienne?

Czy muszę płacić alimenty jeżeli córka nie pójdzie na studia dzienne?

Od 10 lat nie mieszkam z moją byłą żoną i córką. Od początku płaciłem alimenty na moją córkę, pieniądze zawsze wpłacałem na konto mojej byłej żony. Nigdy nie zalegałem z płaceniem. Za niedługo moja córka kończy 18-lat. Chciałbym zacząć wpłacać pieniądze bezpośrednio na jej (...)

Wyłączenie geodety

Wyłączenie geodety

W mojej gminie od wielu lat dokonuje pomiarów jeden geodeta uprawniony. Mam dowody na jego działania niezgodne z prawem takie jak przesuwanie znaków granicznych, fałszowanie pomiarów i map geodezyjnych. Zgłosiłem te sprawy do Prokuratury Rejonowej. Geodeta otrzymuje jednak nadal zlecenia na prace (...)

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Postronna osoba zwraca się do organu o wgląd w pozwolenie na budowę wraz z projektem. Projekt dotyczy budynku użyteczności publicznej, ale został wykonany na zamówienie inwestora prywatnego. Czy udostępniając projekt organ narusza tajemnicę przedsiębiorcy/inwestora? Budynek jest w 100% prywatny, (...)

Łączenie innych funkcji z mandatem radnego gminy

Łączenie innych funkcji z mandatem radnego gminy

Czy Radny Gminy może sprawować swoją funkcję gdy: - jest kierownikiem Domu Pomocy Społecznej w którym przebywają osoby do utrzymania których Gmina dotuje? - jest główną księgową banku, który wygrał przetarg na obsługę finansową urzędu gminy? Obsługę finansową prowadzi oddział tego (...)