Licytacja elektroniczna, czyli jak zdobyć zamówienie publiczne przez internet

Co to jest licytacja elektroniczna?

Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty podlegające automatycznej klasyfikacji. Te kolejne korzystniejsze oferty nazywane są postąpieniami. Ten tryb udzielenia zamówienia publicznego jest trybem konkurencyjnym w stosunku do udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę. 

Kiedy zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej?

Licytacja elektroniczna jest jednym z trybów zamówienia, który może być stosowany tylko w razie zaistnienia określonych przesłanek. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Kwoty te są dokładnie wskazane w artykule Publikacja ogłoszeń o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE

Jak widać przesłanką zastosowania trybu licytacji elektronicznej jest nie tylko mieszczenie się wartości zamówienia w pewnych granicach, ale i cechy przedmiotu zamówienia publicznego. Dostawa lub usługa, której ma dotyczyć licytacja elektroniczna, musi cechować się powszechną dostępnością. Powszechną dostępność ocenia się biorąc pod uwagę obszar rynku działania zamawiającego. Jeśli na rynku tym istnieje wiele podmiotów oferujących towary, które są w pełni porównywalne czy oferujących typowe usługi, ten tryb może znaleźć zastosowanie. Przedmiotem zamówienia udzielanego w trybie licytacji elektronicznej, nie może być w szczególności, wyrób produkowany na specjalne, czy też na indywidualne zamówienie.

W jaki sposób wszczyna się postępowanie?

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie licytacji elektronicznej poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na swojej stronie internetowej oraz na stronie, na której będzie prowadzona licytacja. Ogłoszenie to zawiera co najmniej:  

 • nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 

 • określenie trybu zamówienia; 

 • określenie przedmiotu zamówienia; 

 • wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych; 

 • sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w szczególności określenie minimalnych wysokości postąpień; 

 • informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania; 

 • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej; 

 • termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej; 

 • opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; 

 • informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

 • termin związania ofertą; 

 • termin wykonania zamówienia; 

 • wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

 • istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 

 • adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna.  

W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Wyznaczony przez zamawiającego termin składania wniosków nie może być krótszy niż 7 dni. Kwalifikacja wykonawców do dalszego udziału w licytacji odbywa się na podstawie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu. Zamawiający ma obowiązek zaprosić do składania ofert wszystkich tych wykonawców, którzy spełniają przedmiotowe warunki. W zaproszeniu tym określa ponadto termin związania ofertą wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.  Właściwa licytacja elektroniczna rozpoczyna się w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Termin ten podany w ogłoszeniu nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszenia do składania ofert. Od momentu otwarcia samej licytacji elektronicznej, zamawiający i wykonawcy przekazują wszystkie wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną.

W jakiej formie powinna być sporządzona oferta?

Oferta wykonawcy składana w trybie licytacji elektronicznej powinna zostać złożona w formie elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Forma elektroniczna została zastrzeżona pod rygorem nieważności. Tak złożone oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie zaoferowanej ceny. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą (z niższą ceną).

Jak przebiega licytacja elektroniczna?

W toku licytacji zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert. Jednak do momentu zamknięcia licytacji zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację wykonawców.

Zamawiający może prowadzić licytację jednoetapowo albo wieloetapowo. Jeżeli akcja jest wieloetapowa, zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu, że po zakończeniu każdego etapu nie zakwalifikuje do następnego etapu licytacji tych wykonawców, którzy nie złożyli nowych postąpień. Po każdej takiej eliminacji zamawiający niezwłocznie informuje o tym fakcie nie zakwalifikowanych wykonawców.

Kiedy zamawiający zamyka licytację?

Zamawiający zamyka licytację elektroniczną:

 1. w terminie określonym w ogłoszeniu;

 2. jeżeli w ustalonym w ogłoszeniu okresie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia, lub

 3. po zakończeniu ostatniego, ustalonego w ogłoszeniu etapu.

Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej zamawiający podaje, pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaofe­rował najniższą cenę.

Pamiętaj, że:

 • Warunkiem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej jest możliwość posługiwania się podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu.

 • W licytacji elektronicznej nie sporządza się specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium, w terminie przez siebie wyznaczonym. Termin ten nie może jednak wypadać później niż przed upływem terminu otwarcia licytacji elektronicznej.

 • Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą

 • Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaofe­rował najniższą cenę,

 • W licytacji elektronicznej nie stosuje się przepisów dotyczących odrzucenia ofert.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zmianami).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne