Kim jest prokurent? - Prokura w Kodeksie cywilnym

Kim jest prokurent, a co to jest prokura?

Zgodnie z art. 109[1] ustawy Kodeks cywilny, prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura jest zatem szczególnym pełnomocnictwem handlowym, które upoważnia prokurenta do reprezentowania przedsiębiorstwa w większości sytuacji związanych z jego prowadzeniem i umożliwia sprawne jego funkcjonowanie w sytuacji, gdy rozmiar przedsiębiorstwa lub jakiekolwiek inne przyczyny sprawią, że reprezentacja przedsiębiorstwa tylko przez przedstawicieli ustawowych (np. wspólników spółki jawnej lub członków zarządu spółki z o.o.) jest niewystarczająca.

Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie lub oddzielnie i w związku z tym są wyróżniane następujące rodzaje prokury:

 1. prokura oddzielna (samoistna, jednoosobowa) – umożliwia podejmowanie skutecznych działań przez jednego prokuranta;
 2. prokura łączna – umożliwia podejmowanie działań wyłącznie przez wszystkich prokurentów łącznie. Ustanawiający może udzielić takiej prokury do wszystkich czynności jak i wymienić te, dla których wymagane jest złożenie oświadczenia przez prokurentów łącznie; taka konstrukcja umożliwia wzajemne kontrolowanie się prokurentów, a przez to zmniejszenie prawdopodobieństwa nadużycia zaufania mocodawcy przez jednego z nich.

Porady prawne

Należy odróżnić prokurę łączną od reprezentacji łącznej. Prokura łączna nakłada obowiązek współdziałania prokurentów, reprezentacja łączna (np. w spółce z o. o.) nakłada obowiązek współdziałania członka zarządu z prokurentem bądź prokurentami. 

Kodeks cywilny również wyraźnie przesądził o dopuszczalności udzielania tzw. prokury oddziałowej, czyli prokury, w której uprawnienia prokurenta zostały ograniczone przez mocodawcę do reprezentacji tylko w zakresie spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa, a z wyłączeniem spraw, które dotyczą całej spółki lub innych jej oddziałów.

Z początkiem 2017 r. wprowadzono tzw. prokurę mieszaną, która upoważnia do działania wspólnie z członkiem organu zarządzającego. Mocodawca może także udzielić prokury upoważniającej jedynie do takiego działania. Prokura może więc obecnie obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.

Czy każdy przedsiębiorca może powołać prokurenta?

Prokura może być ustanowiona przez przedsiębiorcę, podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, zatem rozszerzony został w porównaniu z poprzednią regulacją zakres przedsiębiorców, którzy mogą ustanowić omawiane pełnomocnictwo handlowe. W dawnym stanie prawnym prokura mogła być ustanowiona jedynie przez spółki handlowe, od 25 września 2003 r. możliwość tę uzyskali również inni przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców, np. spółdzielnie czy fundacje prowadzące działalność gospodarczą. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców – funkcjonującego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, tzn. prowadzącego działalność gospodarczą w formie innej niż osoba fizyczna (indywidualna działalność gospodarcza) czy spółka cywilna.

Kto może być prokurentem?

Prokurentem może być tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może zatem zostać prokurentem osoba choćby częściowo ubezwłasnowolniona, a także osoba prawna.

Prokurentem może zostać ustanowiony wspólnik spółki handlowej, jednak tylko taki, który nie jest ustawowym przedstawicielem spółki, więc nie będzie mógł zostać prokurentem wspólnik w spółce jawnej i partnerskiej, komplementariusz w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej oraz członkowie zarządu w spółce kapitałowej. Nie jest również dopuszczalne udzielenie prokury członkowi rady nadzorczej spółki.

 

W jaki sposób udziela się prokury?

Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Udzielenie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców, zgłoszenie to powinno określać rodzaj prokury (prokura łączna, oddzielna, oddziałowa), a w przypadku prokury łącznej bądź prokury obejmującej umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej - wskazywać również sposób jej wykonywania. Wybór sposobu wykonywania prokury łącznej przez mocodawcę zależy najczęściej od stopnia zaufania mocodawcy do prokurentów.

Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

Sposób ustanowienia prokury przez spółkę handlową reguluje umowa spółki lub jej statut. W braku szczególnej regulacji w umowie lub statucie ustanowienie prokurenta, zgodnie z ustawą Kodeks spółek handlowych, wymaga:

 • w przypadku spółki jawnej i spółki partnerskiej, w której nie powołano zarządu – zgody wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki;
 • w przypadku spółki partnerskiej, w której powołano zarząd – zgody wszystkich członków tego zarządu;
 • w przypadku spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej – zgody wszystkich komplementariuszy;
 • w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej – zgody wszystkich członków zarządu.

Umowa spółki albo statut mogą jednak stanowić, że prokury mogą udzielić np. wybrani wspólnicy spółki jawnej lub partnerskiej, zgromadzenie wspólników bądź rada nadzorcza w spółce z o.o. albo walne zgromadzenie w spółce akcyjnej.

W spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, podjęcie uchwały o ustanowieniu prokury może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym. W takim przypadku wniosek o wpis do rejestru składany jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Jakie czynności może dokonywać prokurent?

Prokura jest pełnomocnictwem, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zakres umocowania prokurenta do prowadzenia spraw przedsiębiorstwa nie może być ograniczony ze skutkiem wobec osób trzecich (a zatem klauzula przewidująca, iż np. prokurent X nie może w imieniu reprezentowanego przedsiębiorstwa zawierać żadnych umów z kontrahentem Y, nie spowoduje, że umowa zawarta z Y przez prokurenta będzie nieważna lub nieskuteczna; takie zastrzeżenie odniesie skutek tylko między prokurentem, a mocodawcą i może zaowocować ewentualnie odpowiedzialnością odszkodowawczą prokurenta, który nie zastosuje się do opisanej klauzuli). Ograniczenie prokury ze skutkiem wobec osób trzecich jest możliwe tylko wówczas, gdy pozwala na to przepis szczególny.

Prokurent jest zasadniczo zrównany w zakresie reprezentacji ze wspólnikiem spółki jawnej i partnerskiej, komplementariuszem w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej, członkiem zarządu w spółce z o.o., spółce akcyjnej czy spółdzielni. Prokurent może więc składać jak i przyjmować wszelkie oświadczenia woli, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zawierać umowy w imieniu przedsiębiorstwa, czy dokonywać czynności sądowych, np. wnieść pozew w imieniu reprezentowanego przedsiębiorstwa. 

Kodeks cywilny ogranicza jednak zakres prokury, stanowiąc że do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania (np. oddanie przedsiębiorstwa w użyczenie) oraz do zbywania i obciążenia nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności. Oznacza to, że prokurent nie może dokonać wymienionych czynności bez pełnomocnictwa szczególnego.

Udzielenie prokury oddziałowej zawęża natomiast zakres umocowania prokurenta tylko do spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa.

Prokurent nie jest upoważniony do przeniesienia udzielonej mu prokury, może natomiast ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności (np. do sprzedaży określonego składnika majątku) lub pewnego rodzaju czynności (np. do sprzedaży towaru w sklepie firmowym producenta).

K.s.h. również ogranicza uprawnienia prokurenta. M.in. zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Kiedy prokura wygasa?

Wygaśnięcie prokury może nastąpić w wyniku:

 • odwołania prokury,
 • zrzeczenia się prokury przez prokurenta,
 • z mocy prawa.

Prokura może być w każdym czasie odwołana (przyczyną jest najczęściej utrata zaufania do prokurenta) przez:

 • każdego wspólnika mającego prawo prowadzenia spraw spółki w przypadku spółki jawnej i spółki partnerskiej, w której nie powołano zarządu;
 • każdego członka zarządu w przypadku spółki partnerskiej, w której powołany został zarząd, w spółce z o.o. i akcyjnej;
 • każdego komplementariusza w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

Wygaśnięcie prokury z mocy prawa jest spowodowane:

 • wykreśleniem przedsiębiorcy z rejestru;
 • ogłoszeniem upadłości przedsiębiorcy;
 • otwarciem likwidacji przedsiębiorcy;
 • przekształceniem przedsiębiorcy;
 • śmiercią prokurenta.

Nie powoduje natomiast wygaśnięcia prokury śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych.

Wygaśnięcie prokury powinno być zgłoszone do rejestru przedsiębiorców.

 

Pamiętaj, że:

 • ograniczenie uprawnień prokurenta przez przedsiębiorcę (np. w zawartej przez przedsiębiorcę z prokurentem umowie o pracę lub umowie zlecenia) nie ma wpływu na zakres uprawnień prokurenta wobec osób trzecich (kontrahentów);
 • przekroczenie przez prokurenta ustawowego zakresu umocowania (np. sprzedaż nieruchomości bez wymaganego pełnomocnictwa do dokonania poszczególnej czynności) powoduje bezskuteczność tej czynności prawnej;
 • czynność prawna dokonana przez prokurenta w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla przedsiębiorcy, który ustanowił prokurę.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zmianami).

W udzieleniu i odwołaniu prokury pomogą Państwu następujące wzory dokumentów:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. To uregulowanie zawarte w Kodeksie cywilnym jest niezwykle ważne zwłaszcza dla wzajemnych stosunków cywilnych i gospodarczych. Strona, która nie zawsze może osobiście zawrzeć umowę czy złożyć jakiegokolwiek (...)

Jak skutecznie zrezygnować z pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej?

Jak skutecznie zrezygnować z pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej?

Zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej nie słabnie od lat. Jest wiele aspektów przemawiających za prowadzeniem działalności w tej właśnie formie i dlatego myśląc o własnym biznesie coraz częściej przekształcamy istniejące podmioty bądź tworzymy od podstaw nowe spółki kapitałowe. Myśląc o spółce kapitałowej, (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach domowych. Niania może sprawować opiekę nad dziećmi w różnym wieku (od 20 tygodnia życia (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówiono w nim podstawowe przyczyny, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. Opisano przede wszystkim warunki formalne, które należy spełnić w przypadku zakończenia (...)

Na czym polega zawód doradcy podatkowego?

Na czym polega zawód doradcy podatkowego?

Kim jest doradca podatkowy? Pierwsi profesjonalni doradcy podatkowi pojawili się w naszym kraju wraz z wprowadzeniem gospodarki rynkowej. Zawód doradcy podatkowego został w Polsce oficjalnie uznany dopiero w 1997 r. Jest więc profesją stosunkowo młodą. Podstawy funkcjonowania tej grupy zawodowej, warunki wykonywania tego zawodu oraz organizacja i zasady działania samorządu doradców podatkowych (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). Oznacza to, że Twoim pełnomocnikiem (uwidocznionym w CEIDG) może być np. biuro rachunkowe (...)

Pełnomocnictwo a prokura?

Pełnomocnictwo a prokura?

  Mocodawca i przedstawiciel Pełnomocnictwo może zostać udzielone przez każdą osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych. Prokurę może ustanowić jedynie przedsiębiorca wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (np. spółki osobowe," spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie). Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca zdolność (...)

Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza

Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza

  Zakres reprezentacji spółki przez wspólnika komandytowego  Komandytariusz może reprezentować spółkę na podstawie udzielonego mu zwykłego pełnomocnictwa cywilnego lub prokury (art. 118 § 1 Kodeksu spółek handlowych - dalej: KSH). Zakres umocowania pełnomocnictwa cywilnego może obejmować poszczególne czynności, ogół czynności wchodzących (...)

Uchwała SN z 30.1.2015 r. (III CZP 34/14) - Co z kwestią dopuszczalności ustanowienia prokury niewłaściwej

Uchwała SN z 30.1.2015 r. (III CZP 34/14) - Co z kwestią dopuszczalności ustanowienia prokury niewłaściwej

Opisywana Uchwała została wydana w wyniku rozpoznania zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Pierwszego Prezesa SN na podstawie art. 60 § 1 ustawy z 23.11.2002 o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 499 ze zm.). Zagadnienie to brzmiało następująco: „Czy możliwy jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w rubryce "Prokurenci", jednego prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, (...)

Czy istnieje możliwość dochodzenia zwrotu tzw. opłat półkowych?

Czy istnieje możliwość dochodzenia zwrotu tzw. opłat półkowych?

Sieci handlowe narzucają sprzedawcom produktów do sieci dodatkowe opłaty. Pojawia się pytanie, czy te „dodatkowe koszty wejścia na rynek” można odzyskać. Zgodnie bowiem z art. 15 ust 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2003 roku Nr 153 poz. 1503 dalej oznaczana jako „u.z.n.k.”) pobieranie innych niż marża (...)

W czym pomoże Inspekcja Handlowa?

W czym pomoże Inspekcja Handlowa?

Czy wiesz czym zajmuje się Inspekcja Handlowa? Zakres jej działań jest naprawdę szeroki, a możliwości pomocy konsumentom - duże. Poznaj zadania Inspekcji Handlowej jako pośrednika, dzięki któremu możemy efektywnie dochodzić swoich praw w sporach z przedsiębiorcami. O tym, że Inspekcja Handlowa kontroluje bezpieczeństwo i jakość produktów na rynku, dba o zgodne (...)

Nowa jakość kontroli żywności

Nowa jakość kontroli żywności

Fuzja kontroli jakości żywności  Od 1 lipca nastąpi fuzja kontroli jakości żywności w jednej wyspecjalizowanej instytucji – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Dzięki temu możliwe będzie efektywniejsze wykorzystanie potencjału inspektorskiego, a kontrole będą prowadzone przez jeden organ w sposób kompleksowy w całym łańcuchu (...)

Jakość handlowa pieczywa

Jakość handlowa pieczywa

Zgodnie z Rocznym ramowym planem kontroli Inspekcji JHARS na 2008 rok, w II kwartale wszystkie wojewódzkie inspektoraty JHARS przeprowadziły kontrolę w zakresie jakości handlowej pieczywa pszennego, żytniego i mieszanego. Kontrolę przeprowadzono na zgodność z deklaracją producenta. I. CEL KONTROLICelem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej pieczywa, w zakresie zgodności (...)

Jakość handlowa ziemniaków

Jakość handlowa ziemniaków

Zgodnie z Rocznym ramowym planem kontroli Inspekcji JHARS na 2008 rok, w II kwartale wszystkie wojewódzkie inspektoraty JHARS (z wyjątkiem WIJHARS w Lublinie) przeprowadziły kontrolę w zakresie jakości handlowej ziemniaków.I. CEL KONTROLICelem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej ziemniaków, w zakresie zgodności z wymaganiami jakościowymi ujętymi w rozporządzeniu (...)

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami administracyjnymi - opinia prawna

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami administracyjnymi - opinia prawna

Stan faktycznyMiałem pełnomocnictwo notarialne od mojej córki na mieszkanie które kupiła w Polsce, a ja w nim mieszkam. Córka mieszka za granicą i ma obywatelstwo angielskie. Ja mam obywatelstwo angielskie i paszport angielski, którym się posługiwałem przy sporządzeniu pełnomocnictwa. Na podstawie tego pełnomocnictwa mogłem się zameldować w tym mieszkaniu. Teraz (...)

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

Kogo obejmie wymóg posiadania konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS? Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Umożliwi ono załatwianie spraw w ZUS online - w dowolnym miejscu i czasie. Obowiązek założenia konta na PUE ZUS wynika ze zmian w prawie (art. 1 pkt 15 i art. 15 (...)

Powiadomienia dotyczące inspektora ochrony danych

Powiadomienia dotyczące inspektora ochrony danych

Powiadomienia dotyczące IOD lub jego zastępcy należy składać tylko w postaci elektronicznej Przesłanie zawiadomienia dotyczącego IOD lub zastępcy IOD w innej formie niż elektroniczna jest bezskuteczne.  ##baner## Podmiot, który wyznaczył inspektora ochrony danych ma obowiązek zawiadomić o tym Prezesa UODO w terminie 14 dni w trybie określonym w art. (...)

Czy zmiana obywatelstwa wymaga zmiany treści pełnomocnictwa? - opinia prawna

Czy zmiana obywatelstwa wymaga zmiany treści pełnomocnictwa? - opinia prawna

Stan faktyczny Moja córka mieszka za granicą i ma obywatelstwo angielskie. Do tej pory miałem pełnomocnictwo notarialne od mojej córki w stosunku do czynności związanych z mieszkaniem, które kupiła w Polsce, a ja w nim mieszkam. Ja mam obywatelstwo angielskie i paszport angielski, którym się posługiwałem przy sporządzeniu pełnomocnictwa. Na podstawie tego pełnomocnictwa mogłem (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Szczegółowy (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof (...)

Jak będą nakładane mandaty za wykroczenia skarbowe?

Jak będą nakładane mandaty za wykroczenia skarbowe?

Czego dotyczą nowe przepisy?  25 lutego 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 31 stycznia 2006 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe. Stanowi ono uzupełnienie przepisów Kodeksu karnego skarbowego co do tzw. postępowania mandatowego. Nowe rozporządzenie określa: szczegółowe zasady i sposób wydawania funkcjonariuszom (...)

Nowelizacja ustawy o KAS - skarbówka może więcej...

Nowelizacja ustawy o KAS - skarbówka może więcej...

Podpisana przez Prezydenta RP 12 grudnia 2018 r. nowelizacja ustawy o KAS ma pomóc zwalczać szarą strefę i zapobiegać wyłudzeniom VAT dzięki sprawniejszej działalności KAS. Nastąpi to poprzez poprawę organizacji KAS, zapewnienie szerszego dostępu do niezbędnych informacji oraz wyposażenie w narzędzia umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie kontroli celno-skarbowej. Cel: (...)

Kontrole NIK

Kontrole NIK

Po co kontrole NIK? Każdego roku inspektorzy NIK ujawniają nieprawidłowości, których skutki finansowe lub sprawozdawcze sięgają kilkunastu miliardów złotych. Wskazane przez kontrolerów wadliwe mechanizmy są jednak naprawiane, a systemy prawne uszczelniane tak, aby błędy z nich wynikające nie były powielane. Każdy obywatel, płacąc podatki do państwowej kasy, chciałby (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prokurent a pełnomocnik

Prokurent a pełnomocnik

Zarząd spółki z o. o. składa się tylko z prezesa. Spółka chce wyłonić osobę, która będzie mogła prowadzić bieżące sprawy spółki, gdy prezes jest nieobecny - co zdarza się często. Czy (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka (...)

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić jeśli względem mnie rozpowszechniane są krzywdzące pomówienia, które mają na celu zniesławienie mojej osoby w pracy? Niniejsza porada prawna została sporządzona w oparciu o (...)

Przepis lex specialis

Przepis lex specialis

Czy umowa pośrednictwa nieruchomości już jako umowa nazwana jest w stosunku do Kodeksu Cywilnego lex specialis. Co to oznacza? Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami uregulowana jest w art. (...)

Wyjście ze spółki cywilnej

Wyjście ze spółki cywilnej

Cztery lata temu wszedłem do spółki cywilnej, która już wcześniej istniała. Obecnie mam tam 40 % udziałów. Z powodu straty zaufania do wspólników postanowiłem odejść ze spółki. Chciałbym (...)

Prokura oddziałowa

Prokura oddziałowa

Co to jest filo prokura? Wiem, że w nowym projekcie o prokurze uregulowano te kwestie. Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa udzielonego przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru (...)

Odpowiedzialność prokurenta

Odpowiedzialność prokurenta

Prokurent samoistny sprzedał samochód osobowy zarejestrowany na firmę koleżance bez uzgodnienia z zarządem. Kwota sprzedaży samochodu nie była wysoka (15 tys zł). Pieniądze wpłynęły na konto (...)

Wynagrodzenie prokurenta w spółce z o.o.

Wynagrodzenie prokurenta w spółce z o.o.

Otrzymałam prokurę samoistną w sp. z o. o., gdzie jest Prezes i członek zarządu, którzy działają oddzielnie. W firmie pracuje na umowę o pracę na czas nieokreślony jako asystentka Zarządu. (...)

Zakres czynności prokurenta w sp. z o.o.

Zakres czynności prokurenta w sp. z o.o.

Zgodnie z umową spółki z o.o. spółkę reprezentują dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i prokurent. Zarząd może ustanowić pełnomocników spółki do dokonywania czynności określonego (...)

Prokurent jako nabywca udziałów dla spółki

Prokurent jako nabywca udziałów dla spółki

Uprzejmie proszę o informację czy prokurent (prokura samoistna) spółki akcyjnej może nabyć w jej imieniu w formie aktu notarialnego udziały w spółce z o.o.? Czy prokura samoistna musi być udzielona (...)

Reklama a informacja handlowa

Reklama a informacja handlowa

Firma posiada bazę danych adresowych składającą się z danych swoich dotychczasowych klientów oraz danych zakupionych od GUS. W związku z tym w 90% są to dane firm, a nie osób fizycznych. Czy wysłanie (...)

Reklama a informacja handlowa

Reklama a informacja handlowa

Proszę o opisowe rozszerzenie kryteriów dotyczących informacji handlowej. W nawiązaniu do wyroku NSA z 10 czerwca 1999 r. (sygn. I SA/PO 1947/98), czy przykładowo zamieszczenie zdjęcia okna programu (...)

UKS a tajemnica handlowa

UKS a tajemnica handlowa

Urząd kontroli skarbowej chciałby dostarczenia np. umowy z pocztą albo inną instytucją lub podmiotem gospodarczym, ale w umowie znajdują się takie paragrafy jak "Postanowienia umowy objęte są (...)

Informacja publiczna a umowa handlowa

Informacja publiczna a umowa handlowa

Zwróciłem się do Burmistrza o udostępnienie mi, w ramach dostępu do informacji publicznej, umowy zawartej przez Urząd Miasta z firmą X na pracę o charakterze usługowym. Uzyskałem pisemną (...)

Korespondencja handlowa sp. z o.o. i komandytowej

Korespondencja handlowa sp. z o.o. i komandytowej

Wspólnikami spółki z .o.o \"A\" są osoby fizyczne \"B\", \"C\" oraz spółka komandytowa \"D\", w której komplementariuszem jest \"A\", a komandytariuszami \"B\", \"C\". Jakie informacje musi ujawniać (...)

Rodzaje pełnomocnictwa

Rodzaje pełnomocnictwa

Jakie rodzaje pełnomocnictwa wyróżnia polskie prawo? Należy stwierdzić, że polskie prawo przewiduje trzy rodzaje pełnomocnictw: 1) pełnomocnictwo ogólne do czynności zwykłego zarządu; (...)

Reprezentowanie zagranicznego wspólnika na WZU

Reprezentowanie zagranicznego wspólnika na WZU

Jak powinno być wypełnione upoważnienie dla pełnomocnika reprezentującego zagranicznego udziałowca spółki zarejestrowanej w Polsce? Pełnomocnikiem ma być obywatel polski. Pełnomocnictwo, jeżeli (...)

Śmierć mocodawcy

Śmierć mocodawcy

W jakim zakresie prawnym osoba która otrzymała pełnomocnictwo na zasadzie tzw. "carte blanche" /pusta podpisana kartka papieru bez daty/ dana w celu napisania odpowiedniej treści, może reprezentować (...)

Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku sądu

Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku sądu

Zwróciłem się jako pełnomocnik ( mąż pozwanej ) do sądu gospodarczego z wnioskiem o przesłanie nam odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Wyrok zapadł w dniu 9 grudnia 2009 r a ja złożyłem wniosek (...)

Pełnomocnictwo procesowe dla małżonka

Pełnomocnictwo procesowe dla małżonka

Prowadzimy działalność gospodarczą zarejestrowaną na moją żonę na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej . Czasami tak się składa, że musimy stawiać się w sądzie gospodarczym. (...)

Kradzież upoważnienia in blanco

Kradzież upoważnienia in blanco

Z samochodu skradziono mi dokumenty, w tym upoważnienie na dowolne dysponowanie "moim ruchomym majątkiem". Upoważnienie miało mój podpis, nie miało daty, ani wpisanej upoważnionej osoby (puste miejsce). (...)

Uchylenie się od skutów zawartej umowy

Uchylenie się od skutów zawartej umowy

Wykonawca usługi (umowa z zamówienia publicznego) otrzymał od zamawiającego pisemne upoważnienie, umożliwiające wykonawcy wejście na obiekt (wykonawca XXX, legitymujący się dowodem osobistym (...)

Upoważnie do korzystania z konta

Upoważnie do korzystania z konta

Czy upoważnienie, nawet kogoś z rodziny, do korzystania z konta można traktować jako akt darowizny? Samo upoważnienie do korzystania z konta nie świadczy jeszcze o darowiźnie. Upoważnienie (...)

Upoważnienie do podpisywania faktur

Upoważnienie do podpisywania faktur

Czy małżonek lub inna osoba prowadząca działalność gospodarczą może upoważnić drugiego małżonka lub inną osobę trzecią, nie będącą z nim w stosunku pracy, do podpisywania faktur VAT w (...)

Upoważnienie do przetwarzania danych

Upoważnienie do przetwarzania danych

Czy można zastosować do wszystkich pracowników Uczelni jeden szablon upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? Nie ma w nim rozgraniczenia między pracą w systemie informatycznym i nieinformatycznym, (...)

FORUM PRAWNE

Ratunku Kruk ściga PILNE

Ratunku Kruk ściga PILNE Mam pytanie co robić w 1999 mąż zawarł umowe z cyfra + , w umowie zaznaczył iż opłaty abonamentowej bedzie dokonywał miesiecznie książeczką opłat. Cyfra została podłączona (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Nazwisko dla dziecka ze zwiazku nieformalnego

Nazwisko dla dziecka ze zwiazku nieformalnego Za niedługo będę rodziła. Ojciec mojego dziecka domaga się by ono nosiło jego nazwisko. (Nie jesteśmy nawet po ślubie cywilnym - jesteśmy całkowicie (...)

Szukam dobrego prawnika!!!! Pomocy!!!

Szukam dobrego prawnika!!!! Pomocy!!! Szukam bardzo dobrego prawnika!!! Chodzi o rozwód z orzeczeniem o winie. Czy możecie mi kogoś polecić? Rejon Poznania. Słyszałem o kancelarii Grzybkowski & Guzek. (...)

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką Jestem już po pierwszej sprawie,druga za tydzień ze swiadkiemNasze małżeństwo rozpadło sie przez teraźnejszą kobiete mojego byłego męża,mamy małą (...)

Prokura i prokurent

Prokura i prokurent Co to jest? (juta) Prokura, szczególny rodzaj pełnomocnictwa przewidziany w kodeksie handlowym. Prokura jest umocowaniem prokurenta do dokonywania wszystkich czynności sądowych (...)

Zadoścuczynienie od Prokura Niestandaryzowany FunduszInwestycyjnyZamknięty/Kruk

Zadoścuczynienie od Prokura Niestandaryzowany FunduszInwestycyjnyZamknięty/Kruk Witam ,pragne przedstawic swój problem z w/w firmą windykacyjną ,otóz miałem kiedyś dług z 25-03-2008 wobec operatora (...)

Kłopoty z firmą windykacyjną - prośba o kontakt

Kłopoty z firmą windykacyjną - prośba o kontakt Witam. Mam prośbę do wszystkich, którzy mają doświadczenia w kontakcie z firmami windykacyjnymi, np. Ultimo, Prokura, Presco. Przygotowuję artykuł (...)

windykacja Kruk

windykacja Kruk witam,dostałem z firmy Prokura NS FIZ list nastepującej tresci że 22.09.2006 zakupił dług od Lukas Bank SA z umowy 0316100283 z dnia 02.04.1997r. Mam pytanie co dalej z tym zrobić (...)

PRESCO Zaatakowała i mnie co Robić pomocy....

PRESCO Zaatakowała i mnie co Robić pomocy.... Witam i proszę o pomoc a mianowicie. Dostałem wezwanie od P.R.E.S.C.O Group sp. z o. o. przysłała wezwanie do zapłaty tytułem: PRESCO INVESTIMENTS (...)

działalność handlowa

działalność handlowa Witam Mam takie pytanie mam własna działalność handlową jeśli konto bankowe będzie założone na mojego męża to czy tak może być ?Z góry dziękuję za pomocą Konto (...)

Działalność usługowo - handlowa

Działalność usługowo - handlowa Witajcie. Mam zamiar założyć działalność gospodarczą. W skrócie byłaby to działalność handlowo-usługowa, czyli sklep internetowy na zasadzie dropshippingu (...)

Inspekcja Handlowa 2012

Inspekcja Handlowa 2012 Witam. Jeżeli uważam że dany sklep oszukuje i wprowadza klientów w błąd próbując na nich zarobić to powinno się to zgłosić Inspekcji Ochrony Praw Konsumenta czy Inspekcji (...)

jak długo jest ważna oferta handlowa?

jak długo jest ważna oferta handlowa? jak długo jest ważna oferta handlowa?

współpraca handlowa członka rady nadzorczej ze spółką

współpraca handlowa członka rady nadzorczej ze spółką Członek rady nadzorczej jest stałym dostawcą towarów o znacznej wartości do spółki. Czy narusza to w jakikolwiek sposób regulacje prawne? (...)

PEŁNOMOCNICTWO

PEŁNOMOCNICTWO Czy wymagane jest pełnomocnictwo notarialne w przpadku korzystania ze świadczeń z wypłacanych z pomocy społecznej? Bądź podpisywania wywiadów środowiskowych lub załatwiania innch (...)

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo Witam, w marcu wniosłam pozew o alimenty. Termin wyznaczono na koniec sierpnia. W międzyczasie (jeszcze przed terminem sprawy) dziecko skończy 18 lat. Czy w tej sytuacji potrzebne (...)

pełnomocnictwo

pełnomocnictwo Witam Mam 2 osoby przebywające w zakładach leczniczych zamkniętych. Czy za poświadczeniem lekarza prowadzącego można uzyskać pełnomocnictwo do reprezentowania w sądzie przy otwarciu (...)

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo Witam wynajmuje mieszkanie, umowa jest na Mnie, mieszka ze Mną chłopak. Chciałabym się dowiedzieć czy chłopak może być Moim pełnomocnikiem, ponieważ w niektórych sprawach właściciel (...)

pełnomocnictwo

pełnomocnictwo Witam, chciałbym zapytać czy jeśli chcę wydać komuś pełnomocnictwo to czy muszę zaznaczyć w jakiej sprawie będę reprezentowany czy podać np. okres czasu w jakim będę reprezentowany?

Porady prawne