6.12.2007

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

O czym warto pamiętać wyjeżdżając za granicę?

Niestabilna sytuacja w niektórych regionach świata, poja­wia­jące się, na równi z istniejącymi, nowe ogniska zapalne i konflikty oraz wciąż aktualne zagrożenie aktami terrorystycznymi – wszystko to przemawia za przemyślanym i ostrożnym plano­waniem podróży turystycznych oraz wszelkiego rodzaju wyjazdów za granicę. Przy podejmowaniu tych decyzji należy również uwzględniać zagrożenia związane z epidemiami cho­rób zakaźnych oraz kataklizmami występującymi na niektórych obszarach. Raz po raz Ministerstwo Spraw Zagra­nicz­nych publikuje komunikaty, przestrzegając przed podróżowaniem w zagrożone rejony.

Wyjazdy turystyczne

Aby podczas planowanej podróży zapewnić sobie bezpie­czeń­stwo i w razie potrzeby uzyskać szybką pomoc, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca polskim turystom:

 1. przed wyjazdem z Polski:
  • sprawdzić ważność paszportu oraz upewnić się co do konieczności posiadania innych dokumentów wymaganych przepisami kraju pobytu;
  • zebrać informacje dotyczące kraju podróży, uaktualnić posia­daną wiedzę poprzez odwiedzenie strony www.msz.gov.pl oraz zaopatrzyć się w informatory renomowanych wy­daw­nictw turystycznych czy biur podróży;
  • wykupić w rzetelnym towarzystwie ubezpieczeniowym odpo­wiednie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia;
  • w przypadku wyjazdów do państw członkowskich Unii Europejskiej uzyskać w najbliższym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia bezpłatną Europejską Kartę Ubezpie­cze­nia Zdrowotnego (EKUZ), uprawniającą do podstawowego leczenia na terytorium UE. Trzeba jednak pamiętać, że EKUZ nie pokrywa kosztów transportu chorego czy zmarłego do kraju, tak jak i większości badań specjalistycznych. Należy sprawdzić zasady leczenia na stronie www.nfz.gov.pl, a w przypadku dłuższych podróży rozważyć dodatkowe ubez­pieczenie prywatne;
  • zaopatrzyć się w kartę kredytową oraz zabrać ze sobą rezerwową sumę pieniędzy pozwalającą na powrót do Polski w każdych okolicznościach;
  • sprawdzić i zabrać ze sobą numery telefonów Poland direct z kraju docelowego oraz dane najbliższej miejsca zamiesz­kania firmy świadczącej usługi szybkiego transferu pieniędzy za granicę;
  • pozostawić rodzinie lub zaufanej osobie plan podróży i – jeżeli jest to możliwe – adres lub numer telefonu, pod którym turysta będzie osiągalny; do rozważenia pozostaje zabranie ze sobą telefonu komórkowego z aktywnym roamingiem;
  • podać organizatorowi wyjazdu dane osób, które należy powiadomić w przypadku zaistnienia problemów podczas pobytu za granicą;
  • zaopatrzyć się w adresy i numery telefonów polskich przed­stawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, a w przy­padku ich braku – w dane teleadresowe przedstawi­cielstw państw UE;
  • zabrać ze sobą słownik lub rozmówki – jeśli nie zna się języka obcego w stopniu komunikatywnym;
 2. w trakcie podróży:
 •  
  • utrzymywać regularny kontakt z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce, szcze­gólnie podczas dłuższych pobytów poza krajem;
  • korzystać z hoteli cieszących się dobrą opinią;
  • nocować w namiotach i samochodach tylko w miejscach do tego wyznaczonych i chronionych;
  • deponować w hotelu cenne przedmioty, bilety, środki płatnicze i dokumenty (w tym zwłaszcza paszport i dowód osobisty);
  • mieć kilka rodzajów środków płatniczych (gotówka, czeki podróżne, karty kredytowe itp.) i przechowywać je w róż­nych miejscach;
  • przestrzegać zasad higieny i spożywać wyłącznie spraw­dzone produkty;
  • unikać ekstrawaganckiego i prowokującego ubioru oraz ta­kiegoż zachowania;
  • podczas wypraw uwzględniać warunki klimatyczne oraz własne możliwości kondycyjne i zdrowotne;
  • unikać przygodnych znajomości, nie korzystać z autostopu oraz z usług osób postronnych, w tym szczególnie doty­czących zakwaterowania, a także wystrzegać się ofert uzyskania łatwego zarobku;
  • unikać miejsc zatłoczonych i zachować ostrożność w miej­scach publicznych;
  • unikać przebywania w nieznanych miejscach po zmroku;
  • zachowywać wzmożoną ostrożność przy prowadzeniu po­jazdów – w nieznanych warunkach na drodze nietrudno o kolizję, której spowodowanie przysporzyć może wielu kłopotów, a w szczególnych sytuacjach doprowadzić nawet do zagrożenia bezpieczeństwa osobistego;
  • unikać podróżowania nocą, szczególnie bocznymi drogami, zatrzymywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych i chronionych;
  • w miarę możliwości odbywać podróże w większej grupie;
  • unikać wypraw w tereny nieznane lub niebezpieczne;
  • nie stawiać oporu w razie napadu z użyciem broni;
  • w przypadku aresztowania lub zatrzymania domagać się kontaktu z polskim konsulem.

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych szczególnie przestrzega przed posiadaniem, przewożeniem czy dystrybuowaniem środ­ków odurzających. W wielu krajach czyn ten zagrożony jest sankcją wieloletniego pozbawienie wolności lub karą śmierci.

Wyjazdy zarobkowe

W większości państw nadal warunkiem legalnego podjęcia pracy jest uzyskanie zezwolenia na zatrud­nienie wydawanego przez właściwe władze państwa pobytu. By je uzyskać, często należy otrzymać, jeszcze przed wyjazdem, odpowiednią wizę z prawem do pracy wydawaną na podstawie promesy zatrudnienia. Przed jakimkolwiek wyjazdem zarobkowym należy więc dokładnie sprawdzić zasady legal­nego zatrudnienia w tym kraju, korzystając ze strony www.msz.gov.pl, stron internetowych polskich przedstawicielstw dyplomatycznych w poszczególnych krajach, portalu Europej­skich Służb Zatrudnienia EURES (www.eures.praca.gov.pl), a także informacji udzielanych przez przedstawicielstwa dyplo­matyczne i konsularne tych państw w Polsce. Praca nielegalna nie tylko naraża nas na przykre konsekwencje ze strony odpo­wiednich służb państwowych, ale także na niebezpieczeństwo nadużyć ze strony nieuczciwych pracodawców, łącznie z pracą przymusową i handlem ludźmi.

W Europie rynki pracy są obecnie całkowicie otwarte dla Polaków w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Islandii, we Włoszech oraz we wszystkich (poza Maltą) nowych państwach członkowskich. Nie jest tam wymagane pozwolenie na pracę. Niemniej w każdym z tych państw obowiązują odmienne przepisy związane z rejestracją, ubezpieczeniem społecznym itd. Jeśli się ich nie przestrzega – świadczona praca nadal będzie nielegalna. W odniesieniu do innych państw europejskich możliwość pracy dla Polaków została otwarta w ograniczonym zakresie i zawodach. Zasady te należy sprawdzić we wskazanych wyżej źródłach informacji.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Prawa obywatela Unii Europejskiej

Prawa obywatela Unii Europejskiej

Każdy obywatel państwa członkowskiego jest jednocześnie obywatelem Unii Europejskiej. Z obywatelstwa unijnego wynikają zaś dlań pewne prawa. W tym opracowaniu wskazujemy, na czym polegają najważniejsze z nich. Prawo swobodnego poruszania się i pobytu Obywatel Europy może swobodnie (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

O czym należy pamiętać, podpisując umowę z biurem podróży? Jeśli wybierasz się w podróż z organizatorem wycieczki lub korzystasz z jakichś usług turystycznych, sprawdź dokładnie podpisywaną umowę, zwracając uwagę szczególnie na postanowienia, jakie często kwestionuje (...)

O czym warto pamiętać, planując zagraniczny wyjazd?

O czym warto pamiętać, planując zagraniczny wyjazd?

Kiedy wracamy z wakacyjnego wyjazdu, w naszym bagażu często przewozimy pamiątki z podróży, prezenty, żywność, wyroby tytoniowe i alkohol. To, co możemy przewozić przez granicę UE i w jakich ilościach jest ściśle uregulowane. Ilości niektórych towarów różnią (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Wiele osób spędza swój urlop za granicą korzystając z ofert biur podróży lub organizując wyjazd i pobyt we własnym zakresie. W obu wypadkach warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam zabezpieczyć się w sytuacjach choroby, wypadku, kradzieży (...)

Urlop w czasie epidemii a zdrowie

Urlop w czasie epidemii a zdrowie

To już kolejne wakacje z pandemią koronawirusa w tle. Obecna sytuacja zdecydowanie zmieniła plany wakacyjne większości z nas i z pewnością ze względu na utrudnienia, jakie mogą nas spotkać podczas wyjazdu za granicę, większość swój urlop spędzi w kraju. Dowiedz się, czym - według (...)

Praca za granicą

Praca za granicą

Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej podejmowanie pracy w państwach członkowskich UE i EFTA stało się znacznie łatwiejsze. Polacy mogą obecnie swobodnie podejmować zatrudnienie we wszystkich państwach członkowskich UE, EOG (obok państw UE również Islandia, Lichtenstein i Norwegia) (...)

Jak legalnie wywieźć lub wysłać wartości dewizowe za granicę?

Jak legalnie wywieźć lub wysłać wartości dewizowe za granicę?

Wypływ środków pieniężnych z obiegu w danym kraju wpływa w istotny sposób na jego kondycję i zdolność finansową. Dlatego też istnieją istotne i rygorystyczne ograniczenia związane z wysyłaniem, wywozem i przekazem za granicę środków pieniężnych lub innych wartości (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Bezpieczne wakacje 2014 - nie zapominaj o ubezpieczeniu!

Bezpieczne wakacje 2014 - nie zapominaj o ubezpieczeniu!

Bardzo często, wyjeżdżając na wakacyjne wojaże, nie zastanawiamy się nad możliwością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. Zakładamy, iż nic nam się nie wydarzy, że organizator wycieczki z pewnością nas ubezpieczył i bagatelizujemy temat. Co zrobić jeśli zdarzy się wypadek? Biuro podróży (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Ubezpieczenia turystyczne - dla osób z wyobraźnią

Ubezpieczenia turystyczne - dla osób z wyobraźnią

  Czemu warto się ubezpieczyć? Przed nami wiele okazji do krótszego czy dłuższego odpoczynku. Wreszcie przez wielu oczekiwany sezon urlopowy! Niestety chwilom beztroski i odpoczynku zawsze towarzyszy ryzyko wystąpienia przykrego zdarzenia. Może się ono przydarzyć nam, (...)

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Co rodzice powinni wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018? Przed nami nowy rok szkolny, w którym MEN wprowadza zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo (...)

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

  Którzy podatnicy mają obowiązek stosowania kas fiskalnych? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (...)

Wszystko o protokołach w postępowaniu karnym

Wszystko o protokołach w postępowaniu karnym

  Zagadnienia ogólne Kodeks postępowania karnego rozróżnia czynności, z których protokół musi być sporządzony, oraz czynności, z których protokół można sporządzić, ale nie jest to bezwzględnie konieczne. Zgodnie z art. 143 § (...)

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - opinia prawna

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem od dwóch lat rozwiedziony, opiekę nad nastoletnim synem sąd przyznał mnie (syn ma 14 lat), ale żonie pozostawiono możliwość wypowiadania się w najważniejszych sprawach dziecka. Nadto zostały mi przyznane alimenty bez dodatkowych ograniczeń, widzenia itp. Zaraz po tym (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. (...)

Przed Black Friday - o czym pamiętać?

Przed Black Friday - o czym pamiętać?

„Black Friday”, czyli „Czarny Piątek” oraz „Cyber Monday” wpisały się na dobre w konsumencki kalendarz i oficjalnie otwierają przedświąteczny okres zakupowy. Promocja promocji jednak nie równe. Warto wiedzieć, do czego zobowiązani są (...)

E-meldunek - czyli jak wypełnić obowiązek meldunkowy z domu?

E-meldunek - czyli jak wypełnić obowiązek meldunkowy z domu?

E-meldunek – kolejna e-usługa już działa Zmieniasz miejsce zamieszkania? A może przyjechałeś lub wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce? Pamiętaj, żeby się zameldować. Teraz to prostsze niż kiedykolwiek.  Każdy, kto mieszka w Polsce, musi pamiętać o obowiązku meldunkowym. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy regionalne za przejazd bez biletu. Kolejne wezwania nie odbierałem, bowiem zmieniłem miejsce (...)

Odbywanie ćwiczeń wojskowych przez rezerwistę

Odbywanie ćwiczeń wojskowych przez rezerwistę

Odsłużyłem wojsko dawno temu, teraz jestem podoficerem rezerwy. Obecnie przebywam za granicą na stałe. Mam tu firmę i pozwolenie na pobyt. Wyjeżdżając z kraju nie dopełniłem obowiązku zgłoszenia wyjazdu za granicę powyżej 2 miesięcy druk E4 i E16 do WKU, bo o tym zupełnie nie wiedziałem. (...)

Adopcja dziecka siostry i wyjazd za granicę

Adopcja dziecka siostry i wyjazd za granicę

Siostrzenica jest w domu dziecka od sierpnia. Matka się nią nie interesuje i ma małe szanse żeby ją stamtąd zabrać (nie ma pracy ani mieszkania, poza tym że już jedno jej dziecko jest z ojcem, a drugie w rodzinie zastępczej). Jestem zainteresowana adopcją dziecka, ale mieszkam i pracuję za (...)

Wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu

Wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu

Czy wyjeżdżając na dłuższy okres za granicę powinienem wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu? Zasadą jest, że osoba która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu (...)

Umowa użyczenia, a pełnomocnictwo

Umowa użyczenia, a pełnomocnictwo

Mój przyjaciel wyjeżdża wkrótce za granicę na bliżej nieokreślony czas. Niedawno zamknął działalność gospodarczą, po likwidacji której pozostał mu samochód osobowy. Obecnie chce mi przekazać ten samochód do mojego użytkowania. Niewykluczone, że będę jeździła tym samochodem za (...)

Wyjazd za granicę wynajętym samochodem osobowym

Wyjazd za granicę wynajętym samochodem osobowym

Planuję wyjazd za granicę w delegację wynajętym z wypożyczalni samochodem osobowym (Peugeot 307). Z pewnością wydam spore kwoty na paliwo (olej napędowy). Czy VAT z faktury za wynajęcie oraz VAT z faktur za paliwo będą mogły być odliczone? Jak dokumentować zakup paliwa poza Polską? Czy (...)

Kara za niezłożenie sprawozdania finansowego

Kara za niezłożenie sprawozdania finansowego

Z tytułu naruszenia postanowień art 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości osobie odpowiedzialnej może zostać wymierzona kara grzywny albo ograniczenia wolności. Postępowanie toczy się w trybie przyspieszonym. Pomijając kwestię związaną z rzeczywistą odpowiedzialnością i niezależnie od wyników (...)

Wydatki na samochód jako koszt uzyskania przychodu

Wydatki na samochód jako koszt uzyskania przychodu

Firma \"x\" - jednoosobowa działalność gospodarcza otrzymała od firmy \"y\" propozycję zawarcia umowy o świadczenie usług informatycznych i reklamowych jednocześnie. Usługi reklamowe będą polegały na tym, iż firma \"y\" wynajmuje od firmy \"x\" powierzchnię reklamową na samochodzie, przy (...)

Dysponowanie majątkiem po rozwodzie

Dysponowanie majątkiem po rozwodzie

Jestem po rozwodzie. Nie ma podziału majątku. Jestem współwłaścicielem mieszkania własnościowego. Wyjeżdżam na rok za granicę. Była żona grozi, że zmieni zamki w drzwiach i sprzeda meble. Czy będzie to działanie legalne i co robić, jeżeli do tego dojdzie? Zgodnie z kodeksem rodzinnym (...)

Spory z sasiadem

Spory z sasiadem

Kupiłem działkę z domem, którego odbiór techniczny był w roku 1994. Klatka schodowa tego domu była wybudowana na mojej działce, ale tak że wkroczyła swoim narożnikiem w granice działki sąsiada około 1 m. Obecny właściciel tej sąsiedniej działki nabył ją we wrześniu ubiegłego roku. (...)

Rozliczenie kosztów samochodu

Rozliczenie kosztów samochodu

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczam sie KPiR. 7/08 ub. r. (piątek) wypożyczyłem w firmie Express Wypożyczalnia Samochodów Warszawa samochód osobowy w zw. z przyjazdem klienta. 8/08 spotkanie i wyjazd na rozmowy handlowe (ca 250 km). 10/08 (pn.) odwożę klienta na lotnisko (...)

Dział spadku z udziałem spadkobiercy-cudzoziemca

Dział spadku z udziałem spadkobiercy-cudzoziemca

Nie mam już obywatelstwa polskiego. Czy to przeszkadza przy podziale spadku po moich rodzicach w Polsce? Czy mogę zabrać pieniądze ze spadku ze sobą za granicę? Podział majątku spadkowego może nastąpić na podstawie umowy lub w drodze postępowania sądowego. W żadnym z tych dwóch przypadku (...)

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

W jaki sposób należy zawiesić działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jakie dokumenty należy sporządzić oraz gdzie należy zgłosić zawieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Jakie koszty należy ponieść zawieszając działalność sp. z o.o.? (...)

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów

Matka mojego najstarszego dziecka wniosła pozew o podwyższenia alimentów ze 150 zł na 500 zł. Zmieniłem teraz pracę i mam podpisaną umowę na czas określony do grudnia br. Do lipca byłem przez kilka miesięcy bezrobotny. Mam na utrzymaniu jeszcze dwoje dzieci 6-9 lat oraz niepracującą żonę. (...)

Wywiezienie dziecka za granicę po rozwodzie

Wywiezienie dziecka za granicę po rozwodzie

Czy żona po rozwodzie może zabrać dziecko za granicę mając paszport dziecka? Jak można temu zapobiec na sprawie o rozwód? Jak taka sprawa przebiega przy nie orzekaniu o winie? Chodzi o ewentualny wyjazd na stałe oraz to czy przyznanie mi praw rodzicielskich gwarantuje mi to, że żona nie wywiezie (...)

Zgoda rodzica na pobyt dziecka za granicą

Zgoda rodzica na pobyt dziecka za granicą

Jestem z żoną po rozwodzie i mamy syna, nad którym opiekę sprawuje matka, natomiast ja nie mam ograniczonych praw rodzicielskich. Wyraziłem zgodę na wydanie paszportu dla mojego dziecka matka uzasadniła taką prośbę wyjazdem turystycznym. W rzeczywistości jest już z dzieckiem od 6 miesięcy (...)