13.2.2009

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

O pomocy odbiorcom wrażliwym i taryfie socjalnej ...

Prezes URE potwierdza swoją determinację w dążeniu do unormowania mechanizmów pomocy najuboższym odbiorcom energii elektrycznej. Są one niezbędne nie tylko ze względu na wymogi prawa europejskiego, ale także konieczne w obliczu wzrastających cen nośników energii.

Troska Prezesa URE o odbiorców słabych ekonomicznie wynika zarówno z realizacji zadań nałożonych na państwa członkowskie Unii Europejskiej przepisami dyrektywy elektroenergetycznej (2003/54/WE) oraz gazowej (2003/55WE), jak i z obserwacji sytuacji społecznej w Polsce oraz z wzrostu cen energii oraz paliw gazowych. Ponadto pełna liberalizacja zasad rynkowych, do której dąży Prezes URE, wymaga wprowadzenia systemu ochrony odbiorców najuboższych. Dlatego mimo, że wypracowanie definicji „odbiorcy wrażliwego społecznie" czy też „ubóstwa energetycznego" oraz modelu pomocy tym grupom odbiorców nie należy do zakresu działań Prezesa URE, ten uznając wagę problemu, jako jedyny organ administracji rządowej, podjął się w 2007 r. tego zagadnienia i realizuje je nadal.

Porady prawne

Konieczność ochrony odbiorców wrażliwych społecznie Prezes URE podkreślał już w opublikowanej w styczniu 2008r. „Mapie drogowej uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej". Ponadto URE opracowało „Program pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie na rynku energii elektrycznej i gazu oraz propozycje zmian legislacyjnych, niezbędnych do wdrożenia programu".

W tym autorskim opracowaniu Urzędu założono, że ciężar pomocy grupom odbiorców wrażliwych spoczywa na gminie (poprzez istniejące ośrodki pomocy społecznej oraz wydziały mieszkaniowe). Już istniejący szereg ustaw dotyczących funkcjonowania i zadań gminy tworzy bowiem ramy prawne do realizacji przez gminę polityki społecznej. Już obecnie środki na ten cel wydatkowane są ze środków własnych gmin. Wraz ze wzrastającym poziomem cen energii elektrycznej, środki te mogą okazać się jednak niewystarczające. Zaproponowano zatem, aby fundusze na ten cel pozyskać przede wszystkim poprzez rozwiązania systemowe, polegające na zmniejszeniu dotychczasowej wysokości podatków nakładanych na energię tj. akcyzy i VAT, a także z kar pieniężnych wymierzanych przez Prezesa URE, z których wpływy zasiliłyby fundusze gmin.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest przeciwny administracyjnemu obowiązkowi wprowadzania taryf socjalnych (nazywanych także „stawkami socjalnymi") rozumianych jako zbiór cen i stawek oraz warunków ich stosowania w szczególnych grupach odbiorców, potrzebujących wsparcia. Stanowią one bowiem odstępstwo od podstawowej zasady taryfowania tj. pokrycia kosztów uzasadnionych dostarczania energii elektrycznej danym grupom odbiorców.

W dzienniku „Parkiet" z dnia 11 lutego br w artykule zatytułowanym „Za uwolniony prąd zapłacimy znacznie więcej", w którym poruszony został problem taryf socjalnych,  zaprezentowano pogląd, który sugeruje, iż Prezes URE cyt. „Może zgodzić się na częściowe uwolnienie cen prądu dla gospodarstw domowych". W opinii Prezesa URE autor artykułu przedstawiając pomysł wprowadzenia tzw. taryf socjalnych błędnie utożsamia taki proces z uwolnieniem cen. Autor zdaje się również sugerować, że postępowanie w sprawie korekty taryfy gdańskiej firmy Energa SA może zmierzać do takiego właśnie celu. Prezes URE informuje, że postępowanie w sprawie wniosku jeszcze trwa, a jego wynik zostanie podany do publicznej wiadomości w następnym tygodniu.

Prezes URE wyraża zdziwienie poglądami zaprezentowanymi w artykule, ponieważ sytuacja na rynku energii elektrycznej, na którym dominującą pozycję mają skonsolidowane pionowo grupy energetyczne, nie ma skutecznej konkurencji, a transakcje dokonywane są w sposób mało transparentny, nie upoważnia Prezesa URE do uwolnienia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Handel energią odbywa się na podstawie kontraktów bilateralnych, na giełdzie energii obrót to ok. 1 do 3% energii. Na uwolnionej przez Prezesa URE części rynku w pierwszej w 2008 roku tylko 114 odbiorców przemysłowych zmieniło sprzedawcę energii. Przedsiębiorstwa energetyczne nie czynią starań, aby pozyskać klientów z tej grupy odbierając ich konkurentom w ramach naturalnej - na prawidłowo funkcjonującym rynku - gry rynkowej. W ocenie URE uwolnienie cen skutkowałoby zatem istotnym ich wzrostem, a nie przekładałoby się na korzyści dla konsumentów.

Czytaj więcej na temat ochrony odbiorcy słabego ekonomicznie. 

Źródło: www.ure.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Oddziały terenowe URE o pomocy odbiorcom wrażliwym i liberalizacji rynku

Oddziały terenowe URE o pomocy odbiorcom wrażliwym i liberalizacji rynku

Szkolenia organizowane przez oddziały terenowe Urzędu Regulacji Energetyki cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Świadczy to o rzeczywistym i aktywnym angażowaniu się wszystkich podmiotów działających na rynku energii w zoptymalizowanie systemu pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie. (...)

Ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych

Ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych

Cel ustawy  Celem podpisanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, jest m.in. zamrożenie na przyszły rok cen gazu dla odbiorców indywidualnych na poziomie cen z 2022 r. Zamrożona (...)

Ochrona odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen gazu

Ochrona odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen gazu

Projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, przedłożony przez (...)

Nowelizacja przepisów o prądzie

Nowelizacja przepisów o prądzie

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach (...)

Zmiany w prawie energetycznym. Mały trójpak wszedł w życie

Zmiany w prawie energetycznym. Mały trójpak wszedł w życie

Wczoraj weszła w życie nowelizacja Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. mały trójpak energetyczny. Wdraża on w pełniejszy niż dotychczas sposób przepisy unijne promujące wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych oraz regulujące wspólne zasady rynku wewnętrznego (...)

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Jakie są kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej? Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony (...)

Czy Rząd zablokuje inwestycje w sektorze energetycznym?

Czy Rząd zablokuje inwestycje w sektorze energetycznym?

PKPP Lewiatan jest zaniepokojona zapowiedzią przywrócenia regulacji cen detalicznych dla klientów biznesowych. Nasze obawy budzi też publikacja oczekiwanych przez Prezesa URE cen na rynku hurtowym, których poziom znajduje się znacznie poniżej cen kosztów wytwarzania energii oraz zawartych już (...)

Będą zmiany dla spółdzielni socjalnych?

Będą zmiany dla spółdzielni socjalnych?

Jakie zmiany dla spółdzielni socjalnych? Do konsultacji społecznych MRPiPS przekazało projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych, który na nowo definiuje działalność spółdzielni oraz wzmacnia pozycję jej pracowników.  – "Spółdzielnie (...)

Dla kogo renta socjalna?

Dla kogo renta socjalna?

Kto nie może pracować ze względu na stan zdrowia, nie mając prawa do innych świadczeń ZUS, może w pewnych przypadkach ubiegać się o rentę socjalną.  Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę socjalną? Może uzyskać prawo do renty socjalnej osoba spełniająca poniższe (...)

Jak osoba niepełnosprawna może ubiegać się o środki na podjęcie działalności?

Jak osoba niepełnosprawna może ubiegać się o środki na podjęcie działalności?

    Zgodnie z ustawą, osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opisano je w niniejszym artykule. Dodatek aktywizacyjny  Dodatek (...)

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć odbiorcy energii elektrycznej w 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (...)

Uwaga! Nasze dzieci w niebezpieczeństwie

Uwaga! Nasze dzieci w niebezpieczeństwie

"Uwaga! Nasze dzieci w niebezpieczeństwie" - to tytuł ciekawego wystąpienia dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich z 2 czerwca br. alarmującego o rozmaitych zagrożeniach dla dzieci w naszym kraju występujących w ostatnim czasie. Każdy rodzić i opiekun powinien sobie (...)

Próg interwencji socjalnej po nowemu

Próg interwencji socjalnej po nowemu

Czemu służy badanie progu interwencji socjalnej? Wyniki badań progu interwencji socjalnej są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego do dnia 15 lutego roku, w którym przeprowadza się weryfikację. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, prawo do świadczeń pieniężnych (...)

Regulacje dotyczące zawodu pracownika socjalnego

Regulacje dotyczące zawodu pracownika socjalnego

Na stronach Ministerstwa Polityki Społecznej znajduje się projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego, która określa zasady i warunki wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz uzyskiwania specjalizacji zawodowej i awansu zawodowego, a także obowiązki i prawa pracowników socjalnych i sposób (...)

Nowa ustawa o rencie socjalnej

Nowa ustawa o rencie socjalnej

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 o rencie socjalnej normuje zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej. Tekst ustawy został przekazany do Senatu, a Senat nie wniósł do jej postanowień żadnych poprawek.Ustawa wskazuje, że prawo do renty socjalnej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo (...)

Jakie świadczenia niepieniężne mogą być przyznane z pomocy społecznej?

Jakie świadczenia niepieniężne mogą być przyznane z pomocy społecznej?

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Gmina i powiat, obowiązane do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku (...)

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Kiedy występuje niepelnosprawność? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia (...)

Czynniki kształtujące ceny energii elektrycznej. Rynek regulowany i zliberalizowany - pożytki i koszty

Czynniki kształtujące ceny energii elektrycznej. Rynek regulowany i zliberalizowany - pożytki i koszty

W środę, 28 stycznia odbyła się trzecia z cyklu konferencji współorganizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki i Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego pod wspólnym hasłem „Jaki model konkurencji na rynku energii elektrycznej?".Dyskusja, prowadzona (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prawo dorabienia do renty socjalnej

Prawo dorabienia do renty socjalnej

Jestem osobą niepełnosprawną i pobieram rentę socjalną. Wiem, że mogę osiągać dodatkowe dochody, ale nie przekraczające miesięcznej wysokości renty. Czy osiągnięte dochody liczy się w tym przypadku jako dochody w danym miesiącu czy sumuje się za cały rok i dzieli przez 12? Zgodnie (...)

Pożyczka z Urzędu Pracy

Pożyczka z Urzędu Pracy

Jestem zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna. Nie pobieram zasiłku. Chcę się ubiegać o przyznanie mi jednorazowo środków na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Nadmienię, że nigdy nie prowadziłam samodzielnie firmy. Wiem, że takie środki przyznają jedynie osobom, (...)

Wyłudzenie bezzwrotnej dotacji przez bezrobotnego

Wyłudzenie bezzwrotnej dotacji przez bezrobotnego

Bezrobotny otrzymał chyba z urzędu miejskiego 10 tys. zł. dotacji na otwarcie i rozwój własnej firmy - sklepu motoryzacyjnego. Firmy jednak nie prowadzi. Rzekomy sklep jest cały czas zamknięty od samego początku czyli od kilku miesięcy. Osoba ta zapewne pracuje gdzieś na czarno a komputer który (...)

Dodatek dla pracownika socjalnego

Dodatek dla pracownika socjalnego

Zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu przysługuje dodatek do wynagrodzenia w kwocie 250 złotych. Z treści przepisu wynika, że świadczenie pracy socjalnej w środowisku powinno należeć do głównych obowiązków pracownika socjalnego uprawnionego do dodatku. (...)

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Czy muszę łożyć alimenty na dorosłego syna któremu przyznano zasiłek socjalny? Czy muszę złożyć jakiś pozew o zniesienie alimentów? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. (...)

Przeszkolenie pracownika w udzielaniu pomocy

Przeszkolenie pracownika w udzielaniu pomocy

Prowadzę firmę i zatrudniam pracowników. Trzech pracowników firmy ma przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i są upoważnieni do obsługi apteczki. W tym zakresie zostali przeszkoleni i upoważnieni przez lekarza medycyny pracy, z którym mamy podpisaną umowę jako (...)

Renta socjalna

Renta socjalna

Jestem osobą niepełnosprawną, która to niepełnosprawność powstała przed 26 rokiem życia w trakcie kontynuowania nauki na studiach wyższych. Z tego tytułu pobieram rentę socjalną. Czy należy również zarejestrować się jako osoba bezrobotna? Kto ma obowiązek płacenia za mnie składek (...)

Pożar a obowiązki wynajmującego

Pożar a obowiązki wynajmującego

W wyniku pożaru rodzina utraciła możliwość zamieszkiwania w swoim mieszkaniu. Budynek, w którym znajdowało się spalone mieszkanie należał do Gminy, a był dzierżawiony przez Spółdzielnię X, która to właśnie podpisała umowę najmu z w/w rodziną. Obecnie Spółdzielnia nie poczuwa się (...)

Kwalifikacje zawodowe pracownika socjalnego

Kwalifikacje zawodowe pracownika socjalnego

Od 1 stycznia zamierzam zatrudnić pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jakie powinien posiadać wykształcenie kandydat?   Kwalifikacje pracowników socjalnych określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593) w art. 116 ust. 1. Zgodnie (...)

Czy będzie przysługiwał mi nadal zasiłek opiekuńczy pomimo pobierania emerytury?

Czy będzie przysługiwał mi nadal zasiłek opiekuńczy pomimo pobierania emerytury?

Opiekuję się moją mamą. Z tego tytułu otrzymuje zasiłek opiekuńczy. W tym roku przechodzę na emeryturę. Czy będę mogła nadal pobierać ten zasiłek? Odpowiedź na Pani pytanie znajdujemy w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2013.1456 j.t.). Zgodnie z art. (...)

Wykorzystanie środków z ZFŚS

Wykorzystanie środków z ZFŚS

Czy istnieje taka możliwość: pracownicy firmy kupują sobie sami to co by chcieli otrzymać na Święta na fakturę wystawioną na firmę, a firma pokrywa te faktury z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Dodatkowo firma ustala limit na refundacje dla każdego pracownika. Pracownik może (...)

Komu przysługują wczasy pod gruszą

Komu przysługują wczasy pod gruszą

Czy duży państwowy zakład pracy posiadający Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych może uparcie od wielu lat odmawiać pracownikom świadczenia tzw. \"wczasów pod gruszą\", chociaż wielokrotnie z wnioskiem o takie świadczenia występowały wszystkie zakładowe organizacje związkowe. Dyrekcja (...)

Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

Pracuję u jednego pracodawcy od 10 lat. Przez toczące się w firmie zmiany, podjęto decyzję o zlikwidowaniu mojego stanowiska. Pracodawca chce rozwiązać umowę na podstawie porozumienia stron zwalniając mnie z obowiązku świadczenia pracy. Możliwe jest również rozwiązanie umowy z uwagi na (...)

Świadczenia rzeczowe z ZFŚS

Świadczenia rzeczowe z ZFŚS

Co w roku rozumie się pod pojęciem "świadczenie rzeczowe" ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Czy mogą to być paczki dla pracowników i jakie? Ustawa o ZFŚS posługuje się pojęciem działalności socjalnej. Działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawców (...)

Zatrudnienie a znaczny stopień niepełnosprawności

Zatrudnienie a znaczny stopień niepełnosprawności

Planujemy zatrudnić na stanowisku pomoc kucharza osobę z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności. Jak wynika z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przyczyną niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe (01-U). Orzeczony stopień niepełnosprawności ma charakter trwały i orzeczenie (...)

Kiedy bezrobotnemu odmawia się zasiłku dla bezrobotnych?

Kiedy bezrobotnemu odmawia się zasiłku dla bezrobotnych?

Kiedy bezrobotnemu odmawia się zasiłku dla bezrobotnych? Odmawia się go bezrobotnemu, który:1) odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, (...)