Zgromadzenie wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Umożliwienie odbywania zgromadzeń wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (telezgromadzenia i wideokonferencje) to cel zmian w Kodeksie spółek handlowych. Nowelizacja została uchwalona z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie zmiany wprowadza ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych? 

Jak wspomniano, zmiany zaproponowane przez prezydenta zmierzającą do ułatwień w działaniu spółek z o.o.

Porady prawne

Ustawa ma na celu wprowadzenie możliwości przeprowadzania zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przy udziale wspólników uczestniczących w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  Zgodnie z nowelizacją możliwe będzie więc zdalne uczestniczenie w zgromadzeniu wspólników w formie telezgromadzenia lub wideokonferencji.

Nowelizacja wprowadza w Kodeksie spółek handlowych regulację art. 2341, wskazującą, że umowa spółki może dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

  1. transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym;
  2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników;
  3. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.

Ponadto ustawa, analogicznie jak w przypadku obowiązujących regulacji dotyczących spółki akcyjnej, wskazuje, że w sytuacji, gdy umowa spółki dopuszcza udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, udział wspólników w zgromadzeniu wspólników może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom niezbędnym do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Poza tym w art. 248 § 2 K.s.h. zostało wprowadzone zastrzeżenie, że do protokołu ze zgromadzenia wspólników należy dołączyć listę wspólników głosujących pry wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wskazując równocześnie, iż nie są wymagane podpisy wspólników biorących udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Przyjęta ustawa nie nakłada na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązku organizacji zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu środków elektronicznych, ale stwarza możliwość podjęcia takiej decyzji.

Analogiczne rozwiązanie K.s.h. przewiduje obecnie w spółce akcyjnej. Ta z pozoru drobna zmiana bez wątpienia, dzięki usprawnieniu procedur organizacyjnych w spółkach z o.o., może przyczynić się do pobudzenia przedsiębiorczości prowadzonej w tej formie. Inicjatywa zmiany wynikała z głosów kierowanych do Prezydenta RP przez środowiska gospodarcze, w tym Centrum im. Adama Smitha.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne