6.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

Które prawa i obowiązki spadkodawcy przechodzą na spadkobierców?

Wszystkie, z wyjątkiem praw o charakterze niemajątkowym związanych z działalnością gospodarczą, których przejęcie obwarowane jest warunkiem - prawa te przechodzą tylko w przypadku dalszego prowadzenia tej działalności na rachunek spadkobierców.

Czy można uniknąć przejęcia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spadkodawcy?

Jeżeli osoba uprawniona do spadkobrania odrzuci spadek, wówczas w ogóle nie uzyska statusu spadkobiercy i nie przejmie ani spadku, ani zobowiązań spadkowych.
Jeżeli spadkobierca przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza, będzie odpowiadać za zobowiązania podatkowe całym swoim majątkiem, ale tylko do wysokości wartości uzyskanego udziału w spadku.
Spadkobiercy przysługuje również prawo do złożenia wniosku o umorzenie zaległości podatkowych w zakresie przejętych zobowiązań na ogólnych zasadach prawa podatkowego.

W jaki sposób i do kiedy należy uregulować zobowiązania podatkowe nabyte wraz ze spadkiem?

O zakresie odpowiedzialności spadkobiercy orzeka w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, mimo iż zobowiązanie samo w sobie przechodzi z mocą prawa z dniem otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). W trakcie postępowania organ bierze pod uwagę przede wszystkim udziały poszczególnych spadkobierców, następnie dla każdego z nich wydaje odrębną decyzję, w której określa wysokość zobowiązania. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jeżeli w chwili otwarcia spadku w stosunku do spadkodawcy toczyło się postępowanie podatkowe, ulega ono zawieszeniu a spadkobiercy stają się stroną tego postępowania. Organ nie wydaje wówczas w tej sprawie decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy, lecz normalną decyzję, w której stroną są spadkobiercy. Warto podkreślić, że dotyczy to tylko zobowiązań objętych zawieszonym postępowaniem.

W jaki sposób naliczane są odsetki w trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku?

Zg Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy oraz oprocentowanie niezwróconych zaliczek naliczonego podatku od towarów i usług naliczane są do dnia otwarcia spadku.

Naliczne  naliczane są nadal w przypadku niedotrzymania przez spadkobierców 14 dniowego terminu na uregulowanie tychże należności (liczonego od dnia doręczenia decyzji).

Jakie prawa podatkowe przysługują spadkobiercom?

Na spadkobierców przechodzą nie tylko zobowiązania podatkowe, lecz także uprawnienia. Generalnie można je podzielić na uprawnienia procesowe oraz prawo do zwrotu nadpłaty.

Jeżeli spadkodawca przed śmiercią złożył odwołanie, zażalenie lub skargę do NSA, albo w chwili jego śmierci nie upłynął jeszcze termin do zastosowania tych środków, spadkobiercy uzyskują prawo wniesienia stosownych środków odwoławczych. Termin do złożenia odwołania, zażalenia lub skargi biegnie od dnia doręczenia zawiadomienia organu podatkowego o takiej możliwości.

Organ podatkowy musi także zawiadomić spadkobiercę o zastosowaniu względem zobowiązań podatkowych spadkodawcy ulg: odroczenia terminu lub rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej. Organ zawiadamia także o wszczętej wobec spadkodawcy kontroli podatkowej, wszczętym postępowaniu podatkowym lub złożonych przez spadkodawcę wnioskach o wszczęcie postępowania.

Jeżeli spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli w zdecydowanej większości przypadków, organ podatkowy musi także przekazać spadkobiercom dane dotyczące stanu zobowiązań podatkowych spadkobiercy w zakresie tego podatku, na który składają się dochód, przychód, wpłacone zaliczki, kwota podatku do zapłacenia lub nadpłaty. Po uzyskaniu stosownych informacji, spadkobierca ma 30 dni na zawiadomienie organu o ewentualnym fakcie poniesienia przez spadkodawcę wydatków uprawniających do ulg.

W jaki sposób rozliczana jest nadpłata?

Jedyną możliwością rozliczenia nadpłaty jest jej zwrot. Aby uzyskać zwrot należnej spadkodawcy nadpłaty, spadkobiercy muszą złożyć w organie podatkowym prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodne oświadczenie woli wszystkich spadkobierców o podziale kwoty nadpłaty. Nadpłata jest dzielona zgodnie ze zgodnym oświadczeniem, a nie według udziałów w spadku. 

Oprocentowanie z tytułu przypadających na rzecz spadkodawcy nadpłat oraz zwrotów podatków naliczane jest do dnia otwarcia spadku.Oprocentowanie naliczane jest nadal, jeżeli zwrot nadpłaty lub zwrot podatku nie został dokonany w terminie 15 dni od dnia złożenia oświadczenia

Co się dzieje w przypadku braku zgodności spadkodawców odnośnie podziału kwoty nadpłaty?

Bez wspólnego i zgodnego oświadczenia woli wszystkich spadkobierców, organ podatkowy nie może dokonać zwrotu nadpłaty. Jeżeli spadkobiercy złożą organowi postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i w ciągu 30 dni nie złożą zgodnego oświadczenia woli, organ przekazuje kwotę nadpłaty do depozytu. Koszty depozytu pomniejszają nadpłatę i jeśli spadkobiercy nie dojdą do porozumienia, nadpłata zostanie w końcu całkowicie pochłonięta przez koszty depozytu.

Odpowiedzialność zaposobiercy.

Zapisobierca również odpowiada za zobowiązania podatkowe spoadkodawcy, na zasadach analogicznych jak spadkobiercy, z tym, że jego odpowiedzialność ograniczona jest do wartości otrzymanego zapisu.

Podstawa prawna:

  • Ordynacja podatkowa art. 97-106.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania względem ZUS i US powstałe w związku działalnością gospodarczą spadkodawcy - opinia prawna

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania względem ZUS i US powstałe w związku działalnością gospodarczą spadkodawcy - opinia prawna

Stan faktyczny Mój ojciec - rozwodnik zmarł w grudniu 2004 r., nie pozostawił żadnego testamentu, żadnego spadku, żadnego majątku, ale pozostawił różne zobowiązania. Moja siostra za życia ojca podpisała notarialnie umowę o wydziedziczeniu, ja tego nie zdążyłem zrobić. Czy ją to wystarczająco (...)

Odpowiedzialność małżonka i osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatnika

Odpowiedzialność małżonka i osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatnika

W pewnych sytuacjach odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe podatnika mogą  ponosić solidarnie także inne osoby - tzw. osoby trzecie. Zasady odpowiedzialności Solidarna odpowiedzialność oznacza, że organy podatkowe mogą dochodzić należności podatkowych - w całości lub w dowolnych (...)

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój (...)

Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna

Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy z małżonką współwłaścicielami domu jednorodzinnego i posiadamy osobno po 25% udziału. W 1998 r. zmarła współwłaścicielka 50% udziału, a po jej śmierci zgłosił się do nas mężczyzna podający się za jej spadkobiercę. Do dnia dzisiejszego nie dokonał odpowiednich (...)

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

W podatku od spadku i darowizn dla ustalenia obowiązującego stanu prawnego w pierwszej kolejności należy ustalić, kiedy nastąpiło nabycie (tj. śmierć osoby, po której nabywamy określone rzeczy). Poniższe wyjaśnienia odnoszą się do nabycia tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, (...)

Jak uzyskać zaświadczenie od organu podatkowego?

Jak uzyskać zaświadczenie od organu podatkowego?

Gdzie szukać przepisów o zaświadczeniach? Zasady wydawania zaświadczeń zostały określone przede wszystkim w dziale VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Ponadto Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez (...)

Przyjęcie spadku - co to jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Przyjęcie spadku - co to jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Zgodnie z prawem polskim dana osoba - spadkobierca, nabywa spadek z chwilą jego otwarcia (czyli z chwilą śmierci spadkodawcy). Nabycie spadku przez spadkobiercę nie jest jednak nabyciem definitywnym, ponieważ spadkobierca ma prawo w ciągu 6 miesięcy - od daty, kiedy dowiedział się o tytule swego (...)

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

Czy śmierć kredytobiorcy powoduje natychmiastową wymagalność zaciągniętego kredytu? Wymagalność roszczenia to stan, w którym wierzyciel (w niniejszym artykule – bank) uzyskuje możliwość skutecznego żądania zaspokojenia swojej wierzytelności, a dłużnik zostaje obarczony obowiązkiem (...)

Podatek od spadku - Co jest opodatkowane? Jak ustalić wysokość opodatkowania?

Podatek od spadku - Co jest opodatkowane? Jak ustalić wysokość opodatkowania?

Fakt dziedziczenia bądź otrzymania zachowku przynosi ze sobą nie tylko potencjalne korzyści w postaci przedmiotów spadkowych, ale także szereg obowiązków. Wśród nich oczywiście jednymi z ważniejszych są obowiązki podatkowe. Czy każdy z nas pamięta, iż w przypadku, gdy (...)

Odpowiedzialność osoby współpracującej za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

Odpowiedzialność osoby współpracującej za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

  Stan faktyczny Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda odpowiedzialność za powierzone obowiązki, osoby współpracującej w firmie, tj. spółce jawnej, w której jest 2 wspólników, i jednym z nich jest mój małżonek. Panowie mają 50/50 % udziałów (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Prawo spadkowe - co reguluje prawo spadkowe?

Prawo spadkowe - co reguluje prawo spadkowe?

Co określamy mianem "prawo spadkowe"? Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego. Jego normy są wyodrębnione w osobnej księdze k.c. na podstawie kryterium: normowania skutków prawnych śmierci człowieka (osoby fizycznej) jako podmiotu praw i obowiązków majątkowych w dziedzinie (...)

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

  Wszystkie sytuacje opisane w niniejszym artykule nie dotyczą bezpośrednio samego podziału majątku wspólnego. Mimo to, czynności takie, jak zarząd majątkiem wspólnym czy zaciąganie zobowiązań, mogą wpłynąć na kształt tego majątku - zarówno poprzez jego zwiększenie, (...)

Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości oraz za zobowiązania podatkowe? – opinia prawna

Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości oraz za zobowiązania podatkowe? – opinia prawna

  Stan faktyczny   Jaka jest odpowiedzialność Głównego Księgowego za rachunkowość w firmie ( wynikająca z przepisów Ustawy o Rachunkowości oraz innych przepisów regulujących kwestię odpowiedzialność w tym zakresie), za podatki w firmie (wynikająca z przepisów (...)

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Kierując się ochroną interesu fiskusa, ustawodawca wprowadził w polskim systemie podatkowym wyjątkowo bezwzględną konstrukcję odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Podobnie jak w przypadku odpowiedzialności spadkobierców lub następców prawnych, kwestia odpowiedzialności (...)

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki wobec US i ZUS - opinia prawna

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki wobec US i ZUS - opinia prawna

Stan faktyczny  W 2000 roku założyłem jednoosobową spółkę z o. o., której byłem prezesem. Spółka początkowo prosperowała bardzo dobrze, jednakże ok 2005 roku pojawiły się problemy w postaci zadłużenia w US i ZUS - ie. Wprawdzie ogółem wartość majątku (...)

Zaświadczenia wydawane przez organy podatkowe

Zaświadczenia wydawane przez organy podatkowe

Organ jest zobowiązany do wydania zaświadczenia w granicach żądania wnioskodawcy, jeżeli spełnione są warunki formalne oraz jeżeli organ posiada dane konieczne do potwierdzenia faktów lub stanu prawnego. Warunki formalne to przede wszystkim interes prawny wnioskodawcy ale także prawna (...)

Zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zaległości podatkowe.

Zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zaległości podatkowe.

Po serii artykułów dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych, nadszedł czas by przybliżyć tematykę odpowiedzialności (...)

Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółek prawa handlowego

Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółek prawa handlowego

 Odpowiedzialność materialna członków zarządu spółek prawa handlowegoCzłonkowie zarządów spółek prawa handlowego mają szeroki zakres kompetencji i daleko posuniętą niezależność w sprawowaniu swych funkcji. Niejednokrotnie za pełnienie obowiązków (...)

Dziedziczenie długów? Jaka jest odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy?

Dziedziczenie długów? Jaka jest odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy?

Śmierć dłużnika nie musi oznaczać braku możliwości odzyskania naszego długu. Jest to podyktowane tym, że z chwilą śmierci niejako automatycznie przechodzą na określone osoby nie tylko prawa majątkowe zmarłego ale także jego obowiązki. Dlatego, co do zasady, śmierć naszego dłużnika (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odpowiedzialność za zobowiązania zmarłego

Odpowiedzialność za zobowiązania zmarłego

Zmarła osoba, która miała do zapłacenia PIT-38. Wiem, że zobowiązanie to przechodzi na spadkobierców. Jednak ewentualna sprawa spadkowa może zostać wszczęta za długi czas albo nawet wcale. Co (...)

Egzekucja skierowana do małoletniego

Egzekucja skierowana do małoletniego

Organ Podatkowy decyzją przeniósł odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe na spadkobierców, następnie skierował tytuły wykonawczego do realizacji. Wśród spadkobierców są osoby małoletnie (...)

Jak uchronić rodzinę przed długami spadkowymi

Jak uchronić rodzinę przed długami spadkowymi

Jestem rozwodnikiem, posiadam dwie córki w wieku 21 i 13 lat, płacę na nie alimenty, obie mieszkają z matką w połowie domu ( drugą zajmuję ja i moja firma ). Dom jest własnością moją notarialnie, (...)

Zgon właściciela przedsiębiorstwa

Zgon właściciela przedsiębiorstwa

Zwracam się z zapytaniem: - właściciel firmy od trzech lat miał działalność zawieszoną, tzn. nie uzyskiwał żadnych dochodów, i w listopadzie 2005 r. zmarł. Co w tej sytuacji trzeba zrobić, (...)

Odpowiedzialność spadkobierców za długi wobec ZUS

Odpowiedzialność spadkobierców za długi wobec ZUS

Czy spadkobiercy przedsiębiorcy zadłużonego z tytułu składek, mają obowiązek uregulować te należności? Skutkiem śmierci osoby prowadzącej działalność gospodarczą będzie zaktualizowanie (...)

Dziedziczenie zobowiązań

Dziedziczenie zobowiązań

Osoba fizyczna poręczyła za zobowiązanie pieniężne (kredyt bankowy) swojego brata. Brat nie spłaca należności. Bank wystąpił z roszczeniem przeciwko poręczycielowi. Obecnie poręczyciel na podstawie (...)

Czas wydania decyzji przez urząd skarbowy

Czas wydania decyzji przez urząd skarbowy

Jest trzech spadkobierców. Sprawa spadkowa zakończyła się. Jest wyrok. Równy podział na trzy części. Dwóch spadkobierców złożyło już zeznania. Trzeci zwleka mimo ponagleń Urzędu Skarbowego. (...)

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza a długi w ZUS

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza a długi w ZUS

We wrześniu 2007 roku zmarł mój mąż. W spadku pozostała nieruchomość z zapleczem warsztatowym oraz długi - ZUS (razem z mężem prowadziliśmy działalność gospodarczą, a zgłoszenie w ZUS (...)

Informacje na temat spółki z o.o.

Informacje na temat spółki z o.o.

Czy mógłbym Państwa prosić o przygotowanie dla mnie informacji dotyczących odpowiedzialności, oraz jakie korzyści przynosi półka z o.o. ? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów:  1) (...)

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Mój ojciec nagminnie sięga po kredyty. Ze względu na wysoką posadę jaką posiada, banki bardzo chętnie przyznawały mu pożyczki. Obawiamy się że w końcu jego zadłużenie przewyższy jego możliwości (...)

Sprzedaż spółki z o.o z zadłużeniem.

Sprzedaż spółki z o.o z zadłużeniem.

Witam serdecznie, potrzebuję wyjaśnienia jak wygląda sprawa sprzedaży spółki z o.o która posiada zadłużenia. Rzecz jasna osoba która chce nabyć spółkę wie o wszystkich jej zadłużeniach. (...)

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Na podstawie postanowienia Sądu z dnia 5.09.2006 r. spadek po zmarłym dnia 15.02.2006 r. JK nabyli: żona i dwójka dzieci (w tym jeden małoletni - lat 16) w udziale wynoszącym 1/3 część. Przedmiotem (...)

Odpowiedzialność za długi spadkowe a staranność

Odpowiedzialność za długi spadkowe a staranność

Po śmierci mojej krewnej jej bratanek wystąpił do sądu o nabycie spadku, jako jeden ze spadkobierców ustawowych. Okazało się jednak, że w testamencie zmarła całość majątku przepisała na moją (...)

Odpowiedzialność za długi spadkowe spadkobierców

Odpowiedzialność za długi spadkowe spadkobierców

Cztery lata temu po zmarłym bracie odziedziczyliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Sędzia poinformował nas, że komornik może wnioskować o sporządzenie spisu inwentarza. W ciągu prawie 4 (...)

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległy abonament RTV

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległy abonament RTV

Ojciec zmarł w lutym 2005 roku. Spadkobiercy nie złożyli rezygnacji z abonamentu RTV. W maju 2007 do zmarłego abonenta przyszło upomnienie z Wydziału Abonamentu Poczty Polskiej wzywające do zapłaty (...)

Odpowiedzialność za długi spadkowe - podatki

Odpowiedzialność za długi spadkowe - podatki

Czy spadkobiercy którzy odrzucą spadek zwalniają się tym samym ze wszystkich zaległości podatkowych? Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze (...)

FORUM PRAWNE

Po jakim czasie przedawnia się odpowiedzialność za długi?

Po jakim czasie przedawnia się odpowiedzialność za długi? Witam! Cztery lata temu zmarł mój ojciec. Prowadził on własną działalność gospodarczą, którą jeszcze przed śmiercią wyrejestrował (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

Spółka cywilna

Spółka cywilna Czy i dlaczego odpowiedzialność solidarna wspólników w spółce cywilnej jest obligatoryjna i czy w drodze umowy między wspólnikami można wyłączyć solidarność. Czekam na solidne (...)

DO MIKAWI-PYTANIE!!!!

DO MIKAWI-PYTANIE!!!! Jeśli mógłbyś odpowiedzieć to mam jeszcze jedno pytanie odnośnie rozdzielczości majątkowej po rozwodzie( z datą wsteczną). Otóż przeglądałm w internecie odpowiedzi na (...)

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

dług w spadku

dług w spadku Mam taka sprawę, spłacam dług w miesięcznych ratach , jest to dług do ubezpieczalni. Czy taki dług przejdzie po mojej śmierci na moich spadkobierców? z kodeksu cywilnego wynika (...)

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja Mam problem z pośrednikiem (SendIt) firmy kurierskiej UPS. Wysyłałam za pośrednictwem tej firmy przesyłki, ok 450 od marca 2012 roku do końca września (...)

Zakładanie firmy (małżeńskiej)

Zakładanie firmy (małżeńskiej) Czy ktoś może wie, jak najlepiej teraz założyć firmę małżeńską? O pracę trudno, więc zdecydowaliśmy się spróbować samemu... Chodzi o drobną działalność (...)

Długi spadkowe i co dalej?!

Długi spadkowe i co dalej?! Witam! Odziedziczyłem po ojcu spadek. Dowiedziałem się o tym 1 miesiąc temu. Dostałem dom o wartości 250 tys. zł i jednocześnie 300 tys. zł długu !!! Bardzo ciekawą (...)

Ostatnia wola Zmarłego a testament - pytanie o interpretację prawa

Ostatnia wola Zmarłego a testament - pytanie o interpretację prawa Witam Bardzo proszę specjalistów o pomoc. Sprawa dotyczy ew. uznania spadkobiercy za niegodnego. Zgodnie z art. 928 &1 ptk 2 i (...)

Ostatnia wola Zmarłego a testament - pytanie o interpretację prawa

Ostatnia wola Zmarłego a testament - pytanie o interpretację prawa Witam Bardzo proszę specjalistów o pomoc. Sprawa dotyczy ew. uznania spadkobiercy za niegodnego. Zgodnie z art. 928 &1 ptk 2 i (...)

Spadkobiercy ustawowi

Spadkobiercy ustawowi Czy po spadkobiercy ustawowym (syn) dziedziczy jego żona w przypadku jego śmierci. Wiem że w tym przypadku dziedziczą jego dzieci (spadkobiercy zstępni). Chodzi tutaj o mojego (...)

Spadkobiercy ustawowi

Spadkobiercy ustawowi Czy należę do kręgu spadkobierców ustawowych, jeżeli mój tata miał brata, który właśnie zmarł, a nie pozostawił ani dzieci, żony, rodzeństwa, rodziców?

spłata spadkobiercy

spłata spadkobiercy Po smierci ojca mama i troje rodzenstwa dziedziczymykazdy po 1/4 czesci z polowy ojca.siostra chce sie zrzec swojej czesci na mnie mama chce calosc darowac dla mnie ale brat żada (...)

Sprawa o dział spadku

Sprawa o dział spadku Witam uprzejmie, Bardzo proszę o pomoc, bo sytuacja jest trochę skomplikowana. Sytuacja wygląda następująco: Spadkodawca napisał testament, w którym powołał dwie (...)

odwrócona hipoteka a spadkobiercy

odwrócona hipoteka a spadkobiercy Witam mam pytanie, czy odwrócona hipoteka zupełnie usuwa spadkobierców i ich prawa do mieszkania? I jeżeli mieszkanie przepadnie to co z np. meblami i wyposażeniem (...)

Spadkobiercy w Spółce

Spadkobiercy w Spółce czy KTOŚ !!! wie czy spadkobiercy są obowiązani do OBJĘCIA udziałów w spółce - złożenia takich oświadczeń -oraz czy jest to PRZEJŚCIE udziałów w rozumieniu Ksh? odpowiedź (...)

Dziedziczenie długów i majątku - nienarodzone dziecko

Dziedziczenie długów i majątku - nienarodzone dziecko Witam, Postaram się opisać sprawę bardzo szczegółowo. 9 stycznia zmarła moja teściowa. Zostawiła po sobie około 80 tysięcy długu (różne (...)

Spadek a utudnione wejście do mieszkania

Spadek a utudnione wejście do mieszkania Witam, potrzebuję pomocy Po śmierci mamusi - jedynej właścicielki mieszkania, dziedziczymy ja i mój brat. Będziemy składać wniosek do sądu o ustanowienie (...)

spadek- podziały - zameldowanie

spadek- podziały - zameldowanie Witam. Mieszkałam z rodziną z samotną ciotką, która zameldowała nas na stałe w swoim domu. Umowa ustna- dbacie o dom ( tj. koszenie trawy, jakies tam drobne naprawy (...)

Darowizna Babcia - Wnuk - Mieszkanie

Darowizna Babcia - Wnuk - Mieszkanie Witam. Moja Babcia wyraziła chęć przekazania mi swego 50m2 mieszkania w darowiźnie. Wobec powyższego najpierw należało owe mieszkanie wykupić od gminy, co też (...)

Porady prawne