Opłaty ryczałtowe od zakładów ubezpieczeń mają iść na świadczenia zdrowotne...

2.12.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jakie zmiany proponuje rząd?

Propozycja rządowa zaklada likwidację comiesięcznego obowiązku przekazywania przez zakłady ubezpieczeń opłaty ryczałtowej na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki zgromadzone z tych wpłat zostaną natomiast przeznaczone na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przyjęcie takiego rozwiązania wymaga uchylenia wszystkich przepisów dotyczących tzw. podatku Religi, zawartych w ustawie z 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Proponowana nowelizacja jest teraz w Senacie. Zakłada się, że ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Skąd potrzeba zmian?

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wprowadziła dwa rozwiązania prawne zakładające mechanizm kompensacji szkody, jaką ponosi publiczny płatnik świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z przejęciem odpowiedzialności finansowej za sfinansowanie świadczeń ofierze zdarzenia, za które odpowiedzialny jest inny podmiot (sprawca lub zakład ubezpieczeń):

  1. Pierwsze rozwiązanie, w art. 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opierało się na dochodzeniu roszczeń o zwrot poniesionych kosztów, jednakże roszczenie to mogło być dochodzone tylko wobec sprawcy zdarzenia niebędącego wypadkiem komunikacyjnym i tylko w przypadku, gdy zdarzenie to stanowiło umyślne przestępstwo, a wina sprawcy została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu.

  2. Drugie rozwiązanie prawne odnosiło się wyłącznie do wypadków komunikacyjnych i  opierało się na obowiązku comiesięcznego przekazywania przez zakłady ubezpieczeń opłaty ryczałtowej na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zdaniem projektodawców, wprowadzone rozwiązania oraz ich rozróżnienie należy ocenić jako nieuzasadnione.

Wskazują oni też, iż mechanizm kompensacji szkody oparty na obowiązku comiesięcznego odprowadzania opłaty ryczałtowej przez zakłady ubezpieczeń sprowadza się do obciążenia jednolicie ustalaną opłatą wszystkich zakładów ubezpieczeń, bez względu na poziom szkodowości w poszczególnych zakładach ubezpieczeń. Jednolita opłata ustalana dla każdego zakładu ubezpieczeń skutkowała wzrostem składki na ubezpieczenie OC od wszystkich osób ubezpieczonych w danym zakładzie ubezpieczeń.

Projektodawcy domagają się więc odstąpienia od rozwiązania prawnego wprowadzonego ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Występują bowiem problemy z wykonaniem obowiązujących przepisów.

Z badań przeprowadzonych przez ubezpieczycieli wynika, iż jeżeli pobór opłaty ryczałtowej byłby kontynuowany, to składka na OC kierowców wzrosłaby o 18 proc., natomiast wejście w życie planowanej nowelizacji ma zahamować ten wzrost. Z danych statystycznych wynika także, że istnieje zasadnicza rozbieżność między wysokością opłaty a rzeczywistymi kosztami świadczeń udzielonych ofiarom wypadków komunikacyjnych, co podważa słuszność obowiązującego mechanizmu kompensacji szkody.

Podstawa:

  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (sejmowy druk nr 1307);

  • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2007 r., Nr 133, poz. 922 i Nr 166, poz. 1172);

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r., Nr 164, poz. 1027)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne