13.2.2008

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Oskarżony celnik nie wyleci od razu ze służby...

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej jest obecnie rozpatrywany w Sejmie w trybie pilnym.

Jakie złagodzenie restrykcji wobec oskarżonego funkcjonariusza Służby Celnej przewidziano?

 

W projekcie nowelizacji uchylono przepis nakazujący obligatoryjne zwolnienie funkcjonariusza ze służby w sytuacji, gdy toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub w przypadku jego tymczasowego aresztowania. Wprowadzono również nowe przepisy zapewniające funkcjonariuszom celnym prawo powrotu do służby w przypadku, gdy na mocy orzeczeń sądowych oskarżenie okaże się nieprawdziwe.

Za uchyleniem przepisów dotyczących obligatoryjnego zwolnienia funkcjonariusza ze służby przemawia - zdaniem rządu - ich zbyt restrykcyjny charakter w porównaniu do działań podejmowanych wobec funkcjonariuszy innych służb. Wieloletnia praktyka wskazuje, że postępowania w sprawach o umyślne popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego oparte są często na pomówieniach, a postępowania w tych sprawach toczą się przez wiele lat i kończą w wielu przypadkach wydaniem wyroku uniewinniającego.

W sytuacji, gdy przeciwko funkcjonariuszowi toczy się postępowania karne, rząd proponuje wprowadzenie możliwości zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Wyrok uniewinniający będzie oznaczać, że funkcjonariusz powinien otrzymać, wstrzymaną na czas postępowania, część uposażenia oraz obligatoryjne podwyżki. Przyjęcie tych przepisów pozwoli uniknąć podwójnego karania za naruszenie obowiązków służbowych w sytuacji, gdy postępowanie zakończyło się orzeczeniem kary dyscyplinarnej innej niż wydalenie ze służby.

Kto ma pomóc funkcjonariuszowi Służby Celnej w postępowaniu dyscyplinarnym?

Określono ponadto, że funkcjonariusze celni w postępowaniu dyscyplinarnym mogą korzystać z pomocy radców prawnych i adwokatów jako obrońców.

Kiedy funkcjonariuszowi będzie przysługiwał awans?

Zgodnie z projektem, nadanie wyższego stopnia służbowego nie będzie mogło nastąpić później niż po odbyciu 5 lat służby w stopniu, jeżeli zostały spełnione warunki określone w ustawie. Awansowanie ma być jednak wyłączone w przypadku: 

  1. prowadzenia postępowania karnego, karno-skarbowego przeciwko funkcjonariuszowi celnemu, 

  2. prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko funkcjonariuszowi celnemu, 

  3. orzeczenia wobec funkcjonariusza celnego kary dyscyplinarnej określonej w art. 63 ust. 1 pkt 4-6 ustawy, 

  4. otrzymania negatywnej oceny okresowej, 

  5. nieobecności w służbie trwającej łącznie co najmniej połowę okresu służby wymaganego do nadania wyższego stopnia służbowego. 

Podstawa prawna:

  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej (sejmowy druk nr 207)

Źródło: www.kprm.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Co to są Wojska Obrony Terytorialnej?  Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. W obecnej (...)

Jak urwać się z woja?

Jak urwać się z woja?

Kiedy żołnierze mogą być zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo? Co do zasady czas trwania zasadniczej służby wojskowej wynosi 9 miesięcy, a służbę tę odbywa się w jednym nieprzerwanym okresie.   Żołnierze mogą być jednak zwolnieni z zasadniczej (...)

Celnicy przeszukają bez pozwolenia sądu

Celnicy przeszukają bez pozwolenia sądu

Legitymacja służbowa pozwoli celnikom przeszukać osoby, samochody, bagaże czy mieszkania. Będzie to możliwe tylko w sytuacjach niecierpiących zwłoki, gdy postanowienie sądu lub prokuratora nie zostało wydane. Wtedy wystarczy nakaz przeszukania od naczelnika urzędu celnego lub legitymacja (...)

Zmiany dla służb mundurowych

Zmiany dla służb mundurowych

Zmiany ustawy dot. emerytur służb mundurowych przyznają prawo do emerytury po 25 latach służby bez konieczności ukończenia 55 lat oraz 100% płatnych nadgodzin, natomiast funkcjonariusze policji, straży granicznej i Służby Więziennej za sprawą przyjętych zmian zaproponowanych przez (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, (...)

Więcej funkcjonariuszy z zaopatrzeniem emerytalnym

Więcej funkcjonariuszy z zaopatrzeniem emerytalnym

Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego Celem nowelizacji przepisów jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r., sygn. akt K 39/13. W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy art. 1, art. 18a ust. 1 i art. 18b ust. 1 ustawy z (...)

Co nowego w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy?

Co nowego w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy?

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, (...)

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

  Co to są środki zapobiegawcze i które z nich są nieizolacyjnymi środkami? Od momentu zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa albo też od momentu pozyskania informacji o popełnieniu przestępstwa przez taką osobę, ze względu na konieczność zabezpieczenia prawidłowego (...)

Celnicy rozłożą kolczatkę i użyją paralizatora

Celnicy rozłożą kolczatkę i użyją paralizatora

Funkcjonariusze służby celnej mogą zastosować siłę fizyczną wobec zatrzymywanej osoby, która nie chce wykonać polecenia. W razie potrzeby celnicy użyją paralizatora. Obowiązujące od dziś rozporządzenie z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie użycia środków przymusu bezpośredniego (...)

Renty policyjne i wojskowe w konsultacjach

Renty policyjne i wojskowe w konsultacjach

Projekt reguluje kwestie funkcjonowania komisji lekarskich, rent funkcjonariuszy policji i żołnierzy, a także rozwiązania z zakresu prewencji rentowej oraz aktywizacji zawodowej byłych policjantów, strażników granicznych, strażaków PSP i funkcjonariuszy BOR. Do 3 kwietnia potrwają konsultacje (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo (...)

Ustawa o świadczeniu za długoletnią służbę z podpisem prezydenta

Ustawa o świadczeniu za długoletnią służbę z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. Dzięki przyjętym rozwiązaniom funkcjonariusze i żołnierze zawodowi otrzymają nowe świadczenie po 15 latach służby. Świadczenie (...)

Nowelizacja ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych

Nowelizacja ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych

Nowelizacja z podpisem prezydenta 17 maja br. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów (...)

Zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej

Zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej

Od 23 kwietnia 2022 r. żołnierz, który po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej stanie się niezdolny do pracy, może otrzymać zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy. Zasiłek chorobowy przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z czynnej służby wojskowej bez okresu wyczekiwania. (...)

Kto może odmówić składania zeznań w postępowaniu karnym?

Kto może odmówić składania zeznań w postępowaniu karnym?

W polskim procesie karnym dowód ze świadków jest najczęstszym sposobem dochodzenia do prawdy. Gdy dostajemy wezwanie z sądu, by stawić się w roli świadka, mamy obowiązek udać się do sądu we wskazanym terminie i zgodnie z prawdą przekazać to, co jest nam wiadome. Są jednak sytuacje, (...)

Reforma dla kadr Służby Więziennej

Reforma dla kadr Służby Więziennej

Rząd przyjął, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, projekt całościowej reformy systemu naboru i szkolenia kadr Służby Więziennej. Dzięki zmianom Służba Więzienna stanie się nowoczesną, prężną i szanowaną formacją, która stoi na straży praworządności w Polsce (...)

Jak doręcza się pisma w postępowaniu karnym?

Jak doręcza się pisma w postępowaniu karnym?

  W postępowaniu karnym istotne jest, aby uczestnicy, a przede wszystkim oskarżony był należycie zawiadamiany o wszelkich czynnościach procesowych. Ważne jest więc, aby wszelkie pisma sądowe zostały mu prawidłowo doręczone. W pewnych jednak wypadkach uznaje się pismo za doręczone, (...)

Prezydent podpisał ustawę modernizacyjną

Prezydent podpisał ustawę modernizacyjną

Prezydent podpisał ustawę z 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” (...)

Ograniczenia w wykonywaniu zawodu celnika zgodne z Konstytucją

Ograniczenia w wykonywaniu zawodu celnika zgodne z Konstytucją

13 lutego 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Ogólnokrajowego Związku Zawodowego Służby Celnej RP dotyczący funkcjonariuszy celnych. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: - art. 25 ust. 1 pkt 8a i 8b ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej jest zgodny z art. 60, art. 65 (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej

Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej

Pracowałem w wojsku przez 7 lat. Następnie leczyłem się psychiatrycznie na depresję i nerwicę. Jeżeli złożę wypowiedzenie w pracy, czy przy zwolnieniu zachowam wszystkie należności związane z zwolnieniem żołnierza zawodowego? Żołnierza zawodowego zwalnia się ze służby wskutek upływu (...)

Uchylanie się od służby wojskowej

Uchylanie się od służby wojskowej

Syn siostry był na komisji wojskowej i dostał kategorie stwierdzającą, że jest w pełni zdolny do odbycia służby wojskowej. Obecnie ma 24 lata, nie uczy sie, od pewnego czasu przychodzą mu listy odnośnie wojska, ale on nie odbiera ich tylko odsyła z powrotem. Podejrzewam, że uchyla się od (...)

Postępowanie nakazowe - stawiennictwo oskarżonego

Postępowanie nakazowe - stawiennictwo oskarżonego

Otrzymałem wyrok nakazowy na wniosek straży miejskiej o ukaranie w trybie zwyczajnym z miasta na przeciwległym końcu Polski w stosunku do mojego miejsca zamieszkania. Nie zgadzam się z decyzją i mam zamiar złożyć sprzeciw. Boję się tylko czy nie będę wezwany do osobistego stawiennictwa. (...)

Odwołanie się od mandatu

Odwołanie się od mandatu

Czy, jeśli w trakcie postępowania przed sądem grodzkim o wykroczenie ( odwołanie się od mandatu za przekroczenie prędkości) oskarżony(?) powie, że był leczony psychiatrycznie ( depresja), to w przypadku, gdy biegły orzeknie, że ktoś w trakcie popełniania czynu miał ograniczoną poczytalność (...)

Zwolnienie policjanta ze służby

Zwolnienie policjanta ze służby

Witam. Jestem policjantem. Jakiś czas temu zostałem zwolniony ze służby. Teraz jednak uchylono tą decyzję. Czy w tej sytuacji mam prawo do zatrudnienia na tym samym stanowisku, które zajmowałem poprzednio? Ustawa o Policji stanowi: Uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu (...)

Apelacja karna od wyroku zaocznego

Apelacja karna od wyroku zaocznego

Jaki jest termin wniesienia apelacji karnej od wyroku zaocznego? Trzeba odróżniać wyrok wydany po rozprawie przeprowadzonej pod nieobecność oskarżonego, lecz z udziałem jego obrońcy, od wyroku zaocznego, wydanego po rozprawie przeprowadzonej pod nieobecność oskarżonego i bez udziału (...)

Ochrona pracownika powołanego do wojska

Ochrona pracownika powołanego do wojska

Jakie ma uprawnienia pracownik z tytułu powołania do zasadniczej służby wojskowej? Pracownik powołany do zasadniczej służby wojskowej korzysta ze szczególnej ochrony stosunku pracy na czas pełnienia służby. W myśl ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP umowa na okres próbny lub na czas (...)

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza celnego

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza celnego

Funkcjonariusz celny przebywa na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez psychiatrę. Jak długo funkcjonariusz może przebywać na zwolnieniu lekarskim bez obawy utraty pracy? Czy jest jakiś limit? Czy w przypadku długotrwałego zwolnienia Dyrektor Urzędu Celnego może rozwiązać stosunek pracy z (...)

Powrót pracownika z wojska a wymiar urlopu i BHP

Powrót pracownika z wojska a wymiar urlopu i BHP

Zatrudniam pracownika na umowę o pracę od 2002 r. na czas nieokreślony. Otrzymał kartę powołania do służby wojskowej na 9 miesięcy od 19.05.2007 r., w karcie jest tylko dzień stawienia się i okres 9 miesięcy. Pracownik wrócił do pracy po odbyciu służby wojskowej 4 lutego 2008 roku. Czy (...)

Obliczenie i przyznawanie odprawy mieszkaniowej przysługującej żołnierzowi

Obliczenie i przyznawanie odprawy mieszkaniowej przysługującej żołnierzowi

Jakie są zasady dotyczące obliczania i przyznawania odprawy mieszkaniowej dla żołnierza? Zasady obliczania tej odprawy reguluje art. 47 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej: Art. 47. 1. Odprawa mieszkaniowa wynosi 3 % wartości przysługującego lokalu mieszkalnego (...)

Umorzenie absorbcyjne postępowania karnego

Umorzenie absorbcyjne postępowania karnego

Czy posiedzenie w sprawie wniosku o zawieszenie absorbcyjne i wydanie wyroku o umorzeniu absorbcyjnym jest jawne? Czy na takie posiedzenie potrzebny jest adwokat? Czy wniosek o umorzenie absorbcyjne musi sporządzić adwokat? Czy może to zrobić sam skazany? Czy wyrok absorbcyjny i zawieszenie absorbcyjne (...)

Zmiana postępowania ze zwykłego na uproszczony

Zmiana postępowania ze zwykłego na uproszczony

Ponieważ chcę mieć pełny obraz mojej sytuacji mam jeszcze kilka pytań w tej sprawie. W mojej sprawie prowadzone było dochodzenie o ile można to tak nazwać. Do prokuratury zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa o wartości 200tys zł. Zawiadomienie zawierało trzy zarzuty: (...)

Składanie wyjaśnień przez oskarżonego

Składanie wyjaśnień przez oskarżonego

Odbyła się pierwsza rozprawa z art. 286 kk. Przed rozprawą były złożone wyjaśnienia na policji, ale one nie są pełne. Oskarżony chciał złożyć swoje wyjaśnienie na pierwszej rozprawie wraz z dokumentami potwierdzającymi linię obrony, natomiast sędzia w ogóle nie zezwolił na przedstawienie (...)

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych dla młodocianego

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych dla młodocianego

Syn, został zarejestrowany jako osoba bezrobotna 1.08.2006 bez prawa do zasiłku. Wcześniej był w służbie zasadniczej od 1.02.2006 do 28.07.2006r. Został przedterminowo zwolniony z powodu zakażenia żółtaczką, być może z winy wojska. Spędził więc mniej niż 240 uprawniających do zasiłku (...)

Emerytura wojskowa a kapitał początkowy

Emerytura wojskowa a kapitał początkowy

Jestem emerytem wojskowym. Świadczenie to nabyłem w 1996 roku. Zaraz po nabyciu świadczeń jak wyżej podjąłem prace w cywilu na pełnym etacie i obecnie osiągam stosunkowo wysokie przychody w stosunku do świadczeń emerytalnych pobieranych z Wojskowego Biura Emerytalnego. W tej sytuacji rozważam (...)

Zeznanie nieprawdy przed sądem.

Zeznanie nieprawdy przed sądem.

Czy zeznanie przed sądem nieprawdy jest przestępstwem karalnym? W związku z zamówieniem porady prawnej przedstawiamy odpowiedzi na zadane pytanie: Co do zasady zeznanie przed sądem nieprawdy lub zatajenie prawdy jest przestępstwem penalizowanym w k.k. (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks (...)