Podziel się podatkiem z organizacją pożytku publicznego

Do końca kwietnia musimy rozliczyć się z podatku od dochodów osobistych (PIT) za 2008 rok. Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym od dochodów podatnika uzyskanych w roku podatkowym. Najwyżej jeden procent należnego podatku możemy przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego (tj. rozmaitych fundacji, stowarzyszeń itd.).

Jak przekazać kwotę do 1% należnego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Od grudnia 2008 roku uproszczono znów zasady przekazywania kwot do 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Porady prawne

Teraz to naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika (np. złożony w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok albo w korekcie zeznania), przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

A zatem obecnie to nie podatnik wpłaca pieniądze na konto danej organizacji, lecz czyni to naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika.

Przekazania kwoty 1% podatku na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego - po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego - dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, w kwietniu lub w maju roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. W tym samym czasie naczelnik urzędu skarbowego przekaże na piśmie organizacji pożytku publicznego imię, nazwisko i adres podatnika oraz wysokość kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji, po wyrażeniu przez podatnika w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania zgody na ich przekazanie.

Jak sprawdzić, czy dana organizacja jest organizacją pożytku publicznego?

 

Zgodnie ze zmienionymi przepisami minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego (tj. Minister Pracy i Polityki Społecznej) prowadzi w formie elektronicznej i zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku. W wykazie tym nie uwzględnia się organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. 

Wykaz ten zawiera w odniesieniu do każdej organizacji pożytku publicznego jej nazwę i siedzibę, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz numer rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% podatku. Minister Sprawiedliwości na bieżąco dostarcza te dane w postaci elektronicznej, z wyjątkiem numerów rachunków bankowych. 

Konkretnej organizacji (choćby np. Ochotniczej Straży Pożarnej czy klubowi sportowemu) można więc przekazać 1% podatku na cele pożytku publicznego pod warunkiem, że została ona wskazana w ww. wykazie. Najwygodniej to sprawdzić, korzystając z niniejszej wyszukiwarki na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości (sprawdzając, aby podana w ostatniej kolumnie data nadania cechy OPP była przed końcem listopada roku, za który się rozliczamy) albo na stronach NGO. W wykazie tym jest obecnie, bagatela, ok. 6.700 organizacji.

Jak złożyć wniosek o przekazanie jej kwoty do 1% podatku należnego?

Wniosek można złożyć pisemnie z podaniem danych wybranej organizacji pożytku publicznego. Łatwiej jednak zawrzeć wniosek w składanym zeznaniu rocznym bądź w korekcie zeznania.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?


e-prawnik.pl 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone , Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.