Wiadomości ogólne, czyli zanim zaczniesz wypełniać PIT

Do kiedy?

Zeznanie podatkowe należy złożyć do 30 kwietnia 2009 r. Miejsce to oczywiście urząd skarbowy właściwy miejscowo według Twojego miejsca zamieszkania, czyli według miejsca zamieszkania podatnika. Termin ten jest także obowiązujący dla zapłaty należnego podatku.

Jak wypełniać?

W swoim formularzu PIT musisz wypełnić takie pozycje (według przesłanych informacji potrzebnych do wypełnienia zeznania), jak np. Twój Numer Identyfikacji Podatkowej, rok, za który składane jest zeznanie, wybór sposobu opodatkowania, cel złożenia formularza (złożenie zeznania lub korekta zeznania), informacja o dołączonych formularzach, podpisy.

W razie nieprawidłowości w wypełnieniu formularza PIT należy liczyć się z koniecznością wizyty w urzędzie skarbowym.

Dla kogo PIT-37?

Formularz PIT-37 jest przeznaczony zarówno dla podatników rozliczających indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Wyboru sposobu opodatkowania dokonasz, gdy w pozycji 6 formularza PIT-37 zaznaczysz odpowiedni kwadrat. Zaznaczenie kwadratu nr 2, nr 3 („wspólnie z małżonkiem”) lub nr 4 („w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci”) jest traktowane na równi ze złożeniem wniosku o zastosowanie wskazanego sposobu opodatkowania.

Ten formularz wypełniasz, gdy wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskałeś przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski, opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,

 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),

 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,

 • dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,

 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

 • stypendiów,

 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (między innymi z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),

 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,

 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,

 • należności z umowy aktywizacyjnej.

Poza tym musisz spełniać jeszcze 2 warunki:

 1. nie prowadziłeś pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach ani działów specjalnych produkcji rolnej oraz

 2. nie jesteś obowiązany doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci.

Zob. też: Składanie zeznań PIT-37 za rok 2008 przez Internet

Rozliczenie z małżonkiem

Przy wyborze tego sposobu opodatkowania pamiętaj, że powinniście wypełnić w zeznaniu podatkowym zarówno pozycję „podatnik” (część B.1), jak i pozycję „małżonek” (B.2) w kolejności przez was ustalonej. Pamiętaj, że tę kolejność należy zachować we wszystkich częściach deklaracji PIT oraz składanych wraz z nią załącznikach.

Pamiętajcie także o waszych numerach NIP, o wypełnieniu rubryk 120–123, jak również podpisach pod zeznaniem.

Abyś mógł wybrać opodatkowanie wspólnie z małżonkiem, trzeba spełnić szereg warunków.

Małżonkowie nie mogą rozliczyć się wspólnie, gdy sąd orzekł separację. Orzeczenie przez sąd separacji powoduje bowiem powstanie rozdzielności majątkowej.

Przy łącznym opodatkowaniu małżonków podatek ustala się na imię obojga w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów.

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony - przez zaznaczenie kwadratu nr 3 w pozycji 6 formularza PIT-37 - przez podatnika, który: 

 • zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, 

 • pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego. 

Rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci

Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się:

 1. jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

 2. osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Opodatkować w taki sposób swoje dochody może osoba, która:

 • samotnie wychowywała dzieci małoletnie, dzieci - bez względu na wiek – na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, pobieramy był zasiłek pielęgnacyjny, do ukończenia 25 lat, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym albo w przepisach o wyższych szkołach zawodowych, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany, z wyjątkiem renty rodzinnej, dochodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku.

 • Drugi warunek, jaki należy w tym wypadku spełnić, to jest to, aby ani osoba samotnie wychowująca dziecko, ani jej dziecko nie uzyskały w roku podatkowym dochodów (przychodów) opodatkowanych 19% podatkiem liniowym w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Pełnoletnie dziecko, które w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu, jest obowiązane do samodzielnego złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności – nawet gdy dochód uzyskany od tego dnia nie przekroczył w 2008 r. kwoty 3.091 zł.

PIT/O

Ten formularz dołączają do zeznania osoby dokonujące odliczeń od dochodu (np. kwot darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet) lub od podatku (np. z tytułu wychowywania dzieci), z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, składa się jeden załącznik PIT/O.

PIT-36

Ten formularz należy wybrać, gdy:

1. Prowadziłeś:

 • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach,

 • działy specjalne produkcji rolnej.

2. Uzyskałeś przychody:

 • z najmu, dzierżawy lub poddzierżawy albo z umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,

 • od których byłeś obowiązany samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,

 • wyłącznie z emerytury, renty zagranicznej,

 • z innych źródeł, od których ani Ty, ani płatnik w ciągu roku podatkowego nie mieliście obowiązku odprowadzania zaliczek.

3. Korzystasz z odliczeń z tytułu kontynuacji ulg inwestycyjnych.

4. Sporządziłeś remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego.

5. Jesteś obowiązany doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną.

Ogólna zasada jest taka, że formularz PIT-36 jest przeznaczony na podatników, którzy w roku 2004 uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają zeznania PIT-37.

PIT-36L

Jest to formularz właściwy dla osób, które w roku 2008 prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym.

Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, którzy dokonali wyboru opodatkowania podatkiem liniowym, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podatnicy, którzy wybrali liniową 19% stawkę podatku, mają prawo jedynie do odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne oraz do odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne na obowiązujących zasadach.

PIT-38

Jest to formularz, który należy wypełnić niezależnie od zeznania podatkowego PIT-37, PIT-36 lub PIT-36L.

Należy go wypełnić i złożyć w przypadku, gdy w roku 2008 podatnik uzyskał przychody z tzw. kapitałów, czyli z odpłatnego zbycia (nie w ramach wykonywania działalności gospodarczej):

 • papierów wartościowych,

 • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),

 • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,

 • udziałów w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Ponatto ten formularz obowiązuje w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spólkach mających osobowość prawną albo wkładów współdzelniach w zamian za wkład niepieniężny (aport) w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zmianami)


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • myszka2905 2013-02-11 17:14:45

  witam otrzymuję rentę rodzinną po zmarłym ojcu,uczę się,jestem mężatką i mam dziecko urodzone 4 stycznia 2010 r rozliczam się raczej sama i mam pytanie a mianowicie czy gdy dostanę pita z Zusu to czy mogę odprowadzić ulgę na dziecko?dziękuję z góry za odpowiedż


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika