Poprawa otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Nowe przepisy poprawią otoczenie prawne działalności innowacyjnej

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Nowelizacja ta została przygotowana przez zespół ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów. Wprowadziła ona kolejne zmiany mające na celu likwidację lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w Polsce. Ustawa stanowi odpowiedź na postulaty różnych środowisk, w szczególności przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz inwestorów. 

Nowelizacja ta ma się przyczynić do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, który jest decydującym czynnikiem w tworzeniu wzrostu dochodu narodowego i podniesienia poziomu dobrobytu w Polsce. Wprowadzone rozwiązania przyczynią się również do realizacji celów określonych w "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", w ramach filaru „rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Większa ulga w podatkach dochodowych na działalność badawczo-rozwojową 

Ustawa podwyższyła kwotę maksymalnego odliczenia wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R od podstawy obliczenia podatku (CIT lub PIT) z 50% do 100%, a dla przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego do 150%. Rozwiązanie to ma zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w działalność B+R oraz wykazywania nakładów ponoszonych na innowacje. Ustawa rozszerzyła także katalog kosztów kwalifikowanych o należności z tytułu umów o dzieło oraz umów zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne opłacane z tytułu tych należności w związku z prowadzeniem prac B+R, koszty nabycia sprzętu specjalistycznego w prowadzonej działalności B+R, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych, które nie są środkami trwałymi oraz zakup usług polegających na wykorzystaniu aparatury naukowo-badawczej.

Ustawa zmieniła system ulg dla przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego poprzez zwiększenie ulgi podatkowej do 150% związanej z pracami B+R oraz wprowadziła osobny katalog kosztów kwalifikowanych. Zmieniono również kryteria finansowe przyznawania statusu CBR, a także zlikwidowano fundusz innowacyjności 
w przedsiębiorstwach posiadających status CBR.

Zob. też: Ulga na działalność badawczo-rozwojową w 2018 roku


Inne zmiany

Dodatkowo nowelizacja:

 • wprowadziła możliwości udzielania pomocy finansowej przez ministra właściwego ds. gospodarki w ramach ustanawianych przez niego programów w obszarze innowacyjności gospodarki;
 • nadała prawo do ulgi na B+R dla podatników prowadzących działalność na terenie SSE w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej;
 • uregulowała kwestii związanej z wykazywaniem przez przedsiębiorców w części sprawozdania finansowego – Dodatkowe informacje i objaśnienia - kosztów związanych 
  z pracami badawczymi i rozwojowymi, które nie zostały ujęte w aktywach bilansu,
 • wprowadziła zmiany do ustawy CIT mające na celu zaliczenie jako koszt uzyskania przychodu wartości faktycznie przekazanego spółce finansowania dłużnego w przypadku dokonania konwersji takiej wierzytelności, przez podmiot udzielający finansowania, na kapitał tej spółki;
 • nadała możliwość korzystania przez PARP i NCBiR z instrumentów finansowych;
 • wprowadziła możliwość udzielania wsparcia przez Urząd Dozoru Technicznego podmiotom, których działalność dotyczy popularyzacji nauki i techniki;
 • umożliwiła uczelniom, instytutom badawczym i instytutom naukowym PAN tworzenie spółek kapitałowych w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej lub zarządzania nimi;
 • nadała ministrowi właściwemu do spraw nauki nowe kompetencje dot. Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej;
 • wprowadziła pewne zmiany ustrojowe samorządu zawodowego rzeczników patentowych;
 • zlikwidowała państwowy fundusz celowy Fundusz Kredytu Technologicznego;
 • przedłużyła zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych spółek kapitałowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych z tytułu zbycia udziałów lub akcji nabytych 
  w latach 2016-2023;
 • wprowadziła zachęty dla wdrażania nowych technologii zapewniających rozwój cyfryzacji państwa i gospodarki.

Zob. też: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: