Zmiany w oświacie

Nowelizacja umożliwia utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego, tzw. wojskowych klas mundurowych, w szkołach publicznych i niepublicznych.

Zezwolenia na ich prowadzenie będzie udzielał minister obrony narodowej po zasięgnięciu opinii właściwego kuratora oświaty i szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego. Określi też program szkolenia, organizację i formy zajęć oraz warunki realizacji zajęć praktycznych w tego typu oddziałach. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przygotowania wojskowego zostanie przeprowadzone na rok szkolny 2020/21.

Porady prawne

Co przewiduje ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych?

Nowelizacja przepisów wprowadza możliwość tworzenia nowego typu oddziałów szkolnych – oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach publicznych i niepublicznych (tzw. wojskowych klas mundurowych). Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego będzie wymagało zezwolenia Ministra Obrony Narodowej. Wymieniony minister będzie udzielał zezwolenia na prowadzenie oddziału szkolnego, w drodze decyzji administracyjnej, po zasięgnięciu opinii właściwego kuratora oświaty oraz szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Przepisy ustawy przewidują, że warunkiem udzielenia zezwolenia będzie:

  1. zapewnienie warunków i odpowiednio wykwalifikowanej kadry do prowadzenia szkolenia realizowanego w oddziale przygotowania wojskowego;
  2. występowanie potrzeb rekrutacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w danym regionie;
  3. możliwość zapewnienia wsparcia w prowadzeniu zajęć praktycznych;
  4. pozytywna ocena dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi.

Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego będzie składał organ prowadzący szkołę, w której ma być utworzony ten oddział.

W myśl przepisów ustawy, program szkolenia realizowany w oddziale przygotowania wojskowego, organizacja i formy zajęć, a także warunki realizacji zajęć praktycznych w tego  typu oddziałach szkolnych zostaną określone w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przygotowania wojskowego zostanie przeprowadzone na rok szkolny 2020/2021. Ponadto ustawa wprowadza zmianę w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203, z późn. zm.), która polega na upoważnieniu Ministra Obrony Narodowej do określenia, w drodze rozporządzenia, zakresu wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne