Próg interwencji socjalnej po nowemu

Czemu służy badanie progu interwencji socjalnej?

Wyniki badań progu interwencji socjalnej są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego do dnia 15 lutego roku, w którym przeprowadza się weryfikację.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przysługuje obecnie w zasadzie

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł (tzw. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej”)

Porady prawne

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł (tzw. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie”)

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tzw. kryterium dochodowe rodziny”) 

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z następujących powodów:

 • sieroctwa, 

 • bezdomności, 

 • bezrobocia,

 • niepełnosprawności,

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,

 • przemocy w rodzinie, 

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

 • alkoholizmu lub narkomanii, 

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

 • lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. 

Wskazane kryteria dochodowe podlegają natomiast weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 

Kryteria dochodowe mają wpływ przykładowo na kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kwoty minimalnego i maksymalnego świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców, a także maksymalną kwotę zasiłku stałego. Kwoty te bowiem ulegają zmianie w terminach weryfikacji kryteriów dochodowych o 50 % sumy kwot, o które wzrosły kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej i kryterium dochodowe na osobę w rodzinie. 

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego ulega natomiast zmianie w terminach weryfikacji kryteriów dochodowych o 25 % sumy kwot, o które wzrosty kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej i kryterium dochodowe na osobę w rodzinie. 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zweryfikowane kryteria dochodowe oraz powyższe kwoty do dnia 15 lipca w roku, w którym przeprowadza się weryfikację. Obowiązują one od dnia 1 października roku, w którym jest przeprowadzana weryfikacja.

Ponadto minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedkłada corocznie do dnia 15 kwietnia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych informację o wysokości minimum egzystencji ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Jeśli w danym roku kalendarzowym kwota kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej i kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie będzie równa lub niższa niż minimum egzystencji, Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych może wystąpić do Rady Ministrów z wnioskiem o zweryfikowanie kwot kryteriów dochodowych.  

Jak będzie ustalany próg interwencji socjalnej? 

11 listopada br. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej. Określono w nim:

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika