30.4.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Przekazanie wspólnocie dokumentacji przez dewelopera - opinia prawna

Stan faktyczny

Jak administrator może wyegzekwować projekt budowy bądź projekt powykonawczy od dewelopera? Kilkakrotnie już deweloper był wzywany do wydania w/w projektów. Problem w tym, że dwuletni budynek ma wadliwie wykonane odwodnienia płyt balkonów, a miejscami ich całkowity brak, co powoduje zamakanie balkonów i ich destrukcję, a w perspektywie rychły (i bardzo kosztowny) remont. Deweloper za każdym razem twierdzi, że odwodnienia płyt balkonowych zostały wykonane zgodnie z projektem. Zwracałam się do Wydziału Architektury, ale potrzebna jest zgoda projektanta (prawa autorskie), projektant twierdzi, że sprzedał deweloperowi projekt. Koło zamknięte i czy w takim razie Wspólnota jest bezradna i za 2 lata musi sfinansować remont źle wykonanych balkonów. Czy istnieją sposoby prawne na wgląd do dokumentacji projektowej bądź powykonawczej? Jak Wspólnota może wyegzekwować prawidłowe wykonanie odwodnień balkonów?

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

W pierwszej kolejności przyjmujemy, iż pytania zadawane są z punktu widzenia Wspólnoty mieszkaniowej, czyli ogółu mieszkańców będących współwłaścicielami nieruchomości wraz z budynkiem.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (paragraf 317, ustęp 2) „Części ścian zewnętrznych, bezpośrednio nad otaczającym terenem, tarasami, balkonami i dachami, powinny być zabezpieczone przed przenikaniem wody opadowej i z topniejącego śniegu”. Paragraf 320 natomiast stanowi, iż „Balkony, loggie i tarasy powinny mieć posadzki wykonane z materiałów nienasiąkliwych, mrozoodpornych i nieśliskich”.

W tym miejscu należy się zatem odwołać do przepisów prawa budowlanego dotyczących projektu. Zgodnie z jego artykułem 34 ustęp 4 „Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę”.

Jak wynika z treści zacytowanego przepisu nie określono zakresu powyższego zatwierdzenia ani skutków prawnych, jakie powstają względem inwestora i samego organu zatwierdzającego na skutek dokonania tej czynności. A zatem w celu spełnienia wymagań przewidzianych w tym artykule, niezbędne jest przede wszystkim ustalenie zakresu lub problematyki projektu budowlanego podlegającego zatwierdzeniu. Zatwierdzenie projektu oznacza praktycznie przejęcie współodpowiedzialności za ustalenia projektu.

Powyższe wprowadzenie ma znaczenie, dla ustalenia wymogów prawa względem projektu i jego wykonania w praktyce. W pierwszej kolejności należy zająć się ewentualną odpowiedzialnością dewelopera. Najłatwiejszym i zarazem najbardziej adekwatnym sposobem na wyegzekwowanie naprawy nieprawidłowości w Państwa budynku byłoby skorzystanie z uprawnień wynikających z rękojmi. Stanowi o tym artykuł 568 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższych terminów, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie”. Z treści przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż ów trzyletni termin jeszcze nie upłynął (pisze Pani o dwuletnim budynku).

Pani (i pozostali współwłaściciele, członkowie wspólnoty mieszkaniowej) występujecie w roli kupujących, a zatem jeżeli przed upływem powyżej wskazanego terminu powiadomicie sprzedawcę (w tej roli deweloper) o wadliwości przedmiotu sprzedaży (czyli konkretnych części, jakimi są balkony), deweloper powinien to uwzględnić. Problem w tym, iż do oceny, czy taki stan rzeczy, czyli brak odwodnienia balkonów, czy też nieprawidłowe jego wykonanie jest z punktu widzenia prawa wadą fizyczną konieczne jest bliższe zaznajomienie się z wykonaną pracą, de facto sami Państwo musicie dokonać tej oceny w oparciu o poniższe informacje. Niezbędne dla tych celów informacje zawarte są w treści przepisu, mianowicie w artykule 556 kodeksu cywilnego: „Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne)”. Proszę przy tym pamiętać, iż wada fizyczna może polegać na takiej cesze (lub braku cechy) rzeczy, która wywołuje:

  • zmniejszenie wartości rzeczy ze względu na cel oznaczony w umowie - jeśli strony wyraźnie go wskazały,

  • zmniejszenie wartości rzeczy ze względu na cel wynikający z okoliczności, jeśli celu nie wskazano w umowie,

  • zmniejszenie wartości rzeczy ze względu na cel wynikający ze zwyczajnego przeznaczenia rzeczy,

  • zmniejszenie użyteczności rzeczy ze względów wymienionych w pkt a-c;

  • niekompletność („stan niezupełny”) rzeczy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzą wiele ułatwień dotyczących akt pracowniczych. Przewidziano m.in. elektroniczną postać przechowywania dokumentów, skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych. e-Akta – przechowywanie (...)

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

10 lat zamiast 50-ciu - od 2019 roku krótszy obowiązek przechowywania akt pracowniczych Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników, to ma obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej po zakończeniu przez nich pracy. Do tej pory obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynosił (...)

Czy nabywając lokal mieszkalny możemy domagać się od dewelopera przedstawienia protokołów odbioru robót budowlanych? – część pierwsza

Czy nabywając lokal mieszkalny możemy domagać się od dewelopera przedstawienia protokołów odbioru robót budowlanych? – część pierwsza

W protokole odbioru robót budowlanych inwestor ma prawo wskazania wykonawcy wszelkich ewentualnych wad w sposobie ich wykonania przez wykonawcę i określenia terminu na ich usunięcie lub wyboru innego rozwiązania spośród przysługujących mu wobec wykonawcy, który ponosi odpowiedzialność (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych (...)

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  Umowa z deweloperem - podstawowe zasady   Oferta, z jaką wychodzi do klientów deweloper powinna zawierać pełną informację o terenie, na którym ma powstać budynek, projekt budynku, mieszkania, wyposażenie i standard, określać też cenę za 1 m2 i termin realizacji (...)

Jak sprawdzić dewelopera - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Jak sprawdzić dewelopera - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

  Czym zajmuje się deweloper?  Działalność dewelopera polega na realizacji inwestycji budowlanej. Deweloper pilotuje budowę mieszkań od samego początku – od analizy potrzeb rynku, potencjalnych klientów, wyboru miejsca pod lokalizację inwestycji, przez rozpoznanie stanu (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich (...)

Obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązek wniesienia w całości wkładu  Podstawową powinnością majątkową wspólnika jest wnie­sienie w całości wkładu przewidzianego umową spółki. Wypełnie­nie tego obowiązku w całości przez wszystkich wspólników jest warunkiem wpisu spółki (...)

Terminy zapłaty podatków w związku z COVID-19

Terminy zapłaty podatków w związku z COVID-19

Przesunięcia terminów na złożenie różnych podatków i informacji to odpowiedź na oczekiwania podatników, które wynikają m.in. z utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z pandemią COVID-19. Sprawdź, na jakie ułatwienia mogą liczyć podatnicy (...)

Zasada pisemności w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Zasada pisemności w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Pisemność dotyczy zarówno oświadczeń woli jak i oświadczeń wiedzy składanych w toku postępowania. Chodzi tu na przykład o oświadczenie wykonawcy o uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym, o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania określonych w zamówieniu prac lub czynności, (...)

Kupujemy mieszkanie - u notariusza

Kupujemy mieszkanie - u notariusza

Wizyta u notariusza to ostatni etap procedury zakupu mieszkania np. od dewelopera i etap konieczny – przeniesienie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego jest nieważne. Jakie dokumenty trzeba ze sobą wziąć oraz co powinien przedłożyć deweloper?  Kupujący (...)

Kiedy choroba pracownika jest chorobą zawodową?

Kiedy choroba pracownika jest chorobą zawodową?

Co to są choroby zawodowe? Choroba może zostać uznana za chorobę zawodową, jeżeli jest wysoce prawdopodobne, że została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy i określona jest w wykazie chorób zawodowych, (...)

Emerytura dla twórców i artystów

Emerytura dla twórców i artystów

Emerytura dla osób wykonujących działalność twórczą lub artystyczną Twórcy i artyści mogą przejść na emeryturę przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn. Sprawdź, czy spełniasz warunki, aby otrzymać (...)

Jak uzyskać zaświadczenie od organu podatkowego?

Jak uzyskać zaświadczenie od organu podatkowego?

Gdzie szukać przepisów o zaświadczeniach? Zasady wydawania zaświadczeń zostały określone przede wszystkim w dziale VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Ponadto Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez (...)

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Co to jest efektywność energetyczna budynku? Efektywność energetyczna budynku, czyli jego sprawność energetyczna, to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena (...)

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

Co to jest naruszenie danych osobowych? Przez pojęcie „naruszenia ochrony danych” należy rozumieć „naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu (...)

Jak osoba niepełnosprawna może ubiegać się o środki na podjęcie działalności?

Jak osoba niepełnosprawna może ubiegać się o środki na podjęcie działalności?

    Zgodnie z ustawą, osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie (...)

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

Dowiedz się, jak pacjent może załatwić sobie wyjazd na leczenie do uzdrowiska. Najważniejsze skierowanie Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Jest ono konieczne.  Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane (...)

Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

Czemu mają służyć nowe regulacje?Z dniem z dniem 1 lutego 2008 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym. Czynności procesowe dokonane przed wejściem w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych są skuteczne. Nowa (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wydanie dokumentacji powykonawczej

Wydanie dokumentacji powykonawczej

Deweloper zakończył inwestycję i uzyskał prawo użytkowania obiektu. Powstała wspólnota dopełniła wszelkich formalności założycielskich. Zwróciła się do Dewelopera o przekazanie dokumentacji budynku z kartami gwarancyjnymi protokołami etc. jednym słowem o całą dokumentację powykonawczą. (...)

Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Zakupiłem mieszkanie dwupoziomowe od dewelopera po odbiorze budynku. W projekcie umiejscowienie schodów komunikacyjnych z drugim poziomem mojego mieszkania znajduje się w innym miejscu niż chcę zainstalować. Nie wymaga wykonania otworu w stropie. Po konsultacji z projektantem budynku wskazał możliwe (...)

Moc wiążąca dokumentu nazwanego

Moc wiążąca dokumentu nazwanego "porozumienie"

W lipcu 2005 r. zostało zawarte porozumienie między mną czyli właścicielem lokalu handlowego w Świnoujściu a deweloperem ze Szczecina, który wybudował apartamentowce tuż obok mnie. Wymagana była moja zgoda na dosunięcie się do mojej ściany. Na mocy zawartego porozumienia zgodziłem się (...)

Zasady działania wspólnoty

Zasady działania wspólnoty

Wspólnota mieszkaniowa nie jest co prawda osobą prawną, ale w ograniczonym zakresie ma zdolność do czynności prawnych. Czy wspólnota mieszkaniowa: 1. Podlega likwidacji? 2. Podlega prawu upadłościowemu i naprawczemu? 3. Co dzieje się w przypadku gdy wspólnota mieszkaniowa zaciągnie zobowiązania (...)

Śmierć właściciela mieszkania a zaległe opłaty

Śmierć właściciela mieszkania a zaległe opłaty

Do kogo wspólnota mieszkaniowa powinna wysłać wezwanie do zapłaty z tytułu niepłacenia czynszu, jeżeli właściciel wykupionego lokalu zmarł, a córka właściciela wynajęła mieszkanie osobie trzeciej i wyjechała? Jak można ustalić, kto odziedziczył mieszkanie? Czy wspólnota może podjąć (...)

Zakup strychu od wspólnoty

Zakup strychu od wspólnoty

Mam zamiar zaadaptować strych w kamienicy, zarządzanej przez wspólnotę. Strych nadaje się do prawie całkowitej wymiany. Belki stropowe są zmurszałe. Wspólnota wyraziła zgodę na adaptację i późniejszą sprzedaż, twierdzi jednak, ze cenę sprzedaży poda dopiero po pełnej adaptacji wykonanej (...)

Roszczenia właściciela mieszkania wobec wspólnoty

Roszczenia właściciela mieszkania wobec wspólnoty

Jestem właścicielem mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej, przeszło dwa lata temu zaczęły się problemy z rurami od kanalizacji. Moje mieszkanie było zalewane wielokrotnie, na zgłoszenia interwencji przychodzili Panowie i tylko przepychali rury co powodowało, że miałem spokój tylko przez (...)

Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty

Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty

Jestem członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota podjęła uchwałę o ustanowieniu wynagrodzenia dla członków zarządu z tytułu zarządzania. Słyszałam, że wspólnoty mieszkaniowe nie muszą być płatnikami podatku dochodowego i ubezpieczenia zdrowotnego, a co za tym idzie osoba, (...)

Gmina jako dotychczasowy właściciel we wspólnocie

Gmina jako dotychczasowy właściciel we wspólnocie

Na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego (zawartej 96 r.) wynajmuję od zarządu budynków komunalnych lokal mieszkalny. Lokal ten należy do zasób gminy i nie jest wyodrębniony. W budynku tym jest kilka mieszkań komunalnych i kilkanaście własnościowych (wspólnota mieszkaniowa). Lokal, który (...)

Wykonanie zastępcze w razie zwłoki dłużnika

Wykonanie zastępcze w razie zwłoki dłużnika

Wspólnota Mieszkaniowa zawarła z Wykonawcą umowę na remont dachu. Po przekroczeniu terminu i opuszczeniu placu budowy przez podwykonawcę Wspólnota wypowiedziała umowę Wykonawcy. W myśl umowy należy rozliczyć stan robót. Wykonawca twierdzi, że wykonał 50% robót. Inspektor nadzoru ze strony (...)

Wspólnota mieszkaniowa - jak pozbyć się wraków

Wspólnota mieszkaniowa - jak pozbyć się wraków

Wspólnota mieszkaniowa składająca się przykładowo z 60 lokali mieszkalnych (jeden budynek). Wspólnota ta znajduje się na zamkniętym ogrodzonym terenie należącym do kilku odrębnych wspólnot mieszkaniowych (nazwijmy to osiedlem). Na terenie osiedla znajdują się miejsca do parkowania - miejsca (...)

Wspólnota a spółdzielnia mieszkaniowa

Wspólnota a spółdzielnia mieszkaniowa

Jeśli w spółdzielni istnieje wspólnota mieszkaniowa? Przeglądając regulamin na co powinnam zwrócić uwagę? Czy inaczej jest obliczany czynsz i czy inne prawa ma mieszkanie, które jest formą własności? Czy spółdzielnia a wspólnota różni się prawami? Generalnie, wspólnota jest rozwiązaniem (...)

Korzystanie z części wspólnej we wspólnocie

Korzystanie z części wspólnej we wspólnocie

Jesteśmy firmą świadczącą usługi dostępu do internetu dla firm i osób prywatnych. Świadczenie przez nas usług polega na doprowadzeniu kabla telekomunikacyjnego do każdego z naszych klientów. W przypadku domów wielorodzinnych kable te biegną po części wspólnej budynku (najczęściej klatki (...)

Ogród Wspólnoty Mieszkaniowej

Ogród Wspólnoty Mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę o zakazie montowania płotów, pergoli na terenie ogródka przynależnego do lokalu usytuowanego na parterze, kierując się względami bezpieczeństwa i estetyki osiedla. Właściciele lokali usytuowanych na parterze maja zapis w akcie notarialnym, iż są (...)

Przymusowa sprzedaż lokalu we wspólnocie

Przymusowa sprzedaż lokalu we wspólnocie

Członek wspólnoty mieszkaniowej wynajął osobie trzeciej mieszkanie i po kilku miesiącach zmarł. Nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, wiadomo zaś, że zmarły pozostawił po sobie bliżej nieznanych spadkobierców za granicą. Najemca lokalu nie płaci zaliczek na czynsz, zarządzanie, (...)

Zasady działania wspólnoty

Zasady działania wspólnoty

Wspólnota mieszkaniowa nie jest co prawda osobą prawną, ale w ograniczonym zakresie ma zdolność do czynności prawnych. Czy wspólnota mieszkaniowa: 1. Podlega likwidacji? 2. Podlega prawu upadłościowemu i naprawczemu? 3. Co dzieje się w przypadku gdy wspólnota mieszkaniowa zaciągnie zobowiązania (...)

Śmierć właściciela mieszkania a zaległe opłaty

Śmierć właściciela mieszkania a zaległe opłaty

Do kogo wspólnota mieszkaniowa powinna wysłać wezwanie do zapłaty z tytułu niepłacenia czynszu, jeżeli właściciel wykupionego lokalu zmarł, a córka właściciela wynajęła mieszkanie osobie trzeciej i wyjechała? Jak można ustalić, kto odziedziczył mieszkanie? Czy wspólnota może podjąć (...)

Zakup strychu od wspólnoty

Zakup strychu od wspólnoty

Mam zamiar zaadaptować strych w kamienicy, zarządzanej przez wspólnotę. Strych nadaje się do prawie całkowitej wymiany. Belki stropowe są zmurszałe. Wspólnota wyraziła zgodę na adaptację i późniejszą sprzedaż, twierdzi jednak, ze cenę sprzedaży poda dopiero po pełnej adaptacji wykonanej (...)

Roszczenia właściciela mieszkania wobec wspólnoty

Roszczenia właściciela mieszkania wobec wspólnoty

Jestem właścicielem mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej, przeszło dwa lata temu zaczęły się problemy z rurami od kanalizacji. Moje mieszkanie było zalewane wielokrotnie, na zgłoszenia interwencji przychodzili Panowie i tylko przepychali rury co powodowało, że miałem spokój tylko przez (...)

Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty

Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty

Jestem członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota podjęła uchwałę o ustanowieniu wynagrodzenia dla członków zarządu z tytułu zarządzania. Słyszałam, że wspólnoty mieszkaniowe nie muszą być płatnikami podatku dochodowego i ubezpieczenia zdrowotnego, a co za tym idzie osoba, (...)

Gmina jako dotychczasowy właściciel we wspólnocie

Gmina jako dotychczasowy właściciel we wspólnocie

Na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego (zawartej 96 r.) wynajmuję od zarządu budynków komunalnych lokal mieszkalny. Lokal ten należy do zasób gminy i nie jest wyodrębniony. W budynku tym jest kilka mieszkań komunalnych i kilkanaście własnościowych (wspólnota mieszkaniowa). Lokal, który (...)

Wykonanie zastępcze w razie zwłoki dłużnika

Wykonanie zastępcze w razie zwłoki dłużnika

Wspólnota Mieszkaniowa zawarła z Wykonawcą umowę na remont dachu. Po przekroczeniu terminu i opuszczeniu placu budowy przez podwykonawcę Wspólnota wypowiedziała umowę Wykonawcy. W myśl umowy należy rozliczyć stan robót. Wykonawca twierdzi, że wykonał 50% robót. Inspektor nadzoru ze strony (...)

Wspólnota mieszkaniowa - jak pozbyć się wraków

Wspólnota mieszkaniowa - jak pozbyć się wraków

Wspólnota mieszkaniowa składająca się przykładowo z 60 lokali mieszkalnych (jeden budynek). Wspólnota ta znajduje się na zamkniętym ogrodzonym terenie należącym do kilku odrębnych wspólnot mieszkaniowych (nazwijmy to osiedlem). Na terenie osiedla znajdują się miejsca do parkowania - miejsca (...)

Wspólnota a spółdzielnia mieszkaniowa

Wspólnota a spółdzielnia mieszkaniowa

Jeśli w spółdzielni istnieje wspólnota mieszkaniowa? Przeglądając regulamin na co powinnam zwrócić uwagę? Czy inaczej jest obliczany czynsz i czy inne prawa ma mieszkanie, które jest formą własności? Czy spółdzielnia a wspólnota różni się prawami? Generalnie, wspólnota jest rozwiązaniem (...)

Korzystanie z części wspólnej we wspólnocie

Korzystanie z części wspólnej we wspólnocie

Jesteśmy firmą świadczącą usługi dostępu do internetu dla firm i osób prywatnych. Świadczenie przez nas usług polega na doprowadzeniu kabla telekomunikacyjnego do każdego z naszych klientów. W przypadku domów wielorodzinnych kable te biegną po części wspólnej budynku (najczęściej klatki (...)

Ogród Wspólnoty Mieszkaniowej

Ogród Wspólnoty Mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę o zakazie montowania płotów, pergoli na terenie ogródka przynależnego do lokalu usytuowanego na parterze, kierując się względami bezpieczeństwa i estetyki osiedla. Właściciele lokali usytuowanych na parterze maja zapis w akcie notarialnym, iż są (...)

Przymusowa sprzedaż lokalu we wspólnocie

Przymusowa sprzedaż lokalu we wspólnocie

Członek wspólnoty mieszkaniowej wynajął osobie trzeciej mieszkanie i po kilku miesiącach zmarł. Nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, wiadomo zaś, że zmarły pozostawił po sobie bliżej nieznanych spadkobierców za granicą. Najemca lokalu nie płaci zaliczek na czynsz, zarządzanie, (...)

Głosowanie udziałami we wspólnocie

Głosowanie udziałami we wspólnocie

Jaką ilością głosów dysponuje deweloper, który jest członkiem wspólnoty? Czy w głosowaniu mogą brać udziały jeszcze nie wybudowanych mieszkań, które zostaną wybudowane w czasie późniejszym? Konkretnie jaką ilością głosów dysponuje właściciel terenu, na którym oddano 1 budynek (...)

Opłaty za lokal użytkowy

Opłaty za lokal użytkowy

W budynku (bloku), w którym mamy wykupione lokale z przeznaczeniem na działalność handlowa utworzyła się wspólnota mieszkaniowa składająca się z mieszkańców budynku. Firma nasza posiada niezależne wejście od frontu i nie korzystamy z klatek schodowych ani piwnic budynku. Czy jesteśmy zobowiązani (...)

Wypłaty z funduszu remontowego

Wypłaty z funduszu remontowego

W grudniu 2004 nabyłem mieszkanie. Właściciele mieszkań w budynku, w którym zamieszkałem zawiązali wspólnotę mieszkaniową, która jest zarządzana przez ZBK. Wspólnota podjęła uchwałę o utworzeniu funduszu remontowego na rzecz, którego mieszkańcy mieli dokonywać comiesięcznych wpłat. (...)

Zadłużenie członka wspólnoty mieszkaniowej

Zadłużenie członka wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota Mieszkaniowa, której jestem zarządcą, nie może wyegzekwować spłaty zadłużenia jednego z jej członków. Zaległości jego są bardzo wysokie, sięgają bowiem kwoty rzędu 70.000,00 zł. W chwili obecnej pojawił się problem (dość spory) w kondycji finansowej Wspolnoty. Dysponuję (...)