16.4.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jaka będzie sieć szpitali?

Czemu mają służyć zmiany? 

Celem ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest, jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, poprawa dostępu pacjentów do świadczeń specjalistycznych, w szczególności poprzez zapewnienie kompleksowości i koordynacji świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych i rehabilitacyjnych (posiadanie przez pacjenta skierowania do szpitala pozwoli mu uzyskać, w zależności od oceny specjalisty, świadczenia bądź w szpitalu, bądź w formie ambulatoryjnej, oraz skorzystać ze świadczeń rehabilitacyjnych). Ponadto ustawa zmierza do:

 1. zagwarantowania odpowiedniego poziomu finansowania świadczeń realizowanych w szpitalach;
 2. zagwarantowania ciągłości i stabilności finansowania jednostkom istotnym z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych, przy równoczesnym pozostawieniu możliwości dostępu do środków publicznych pozostałym jednostkom;
 3. zoptymalizowania liczby oddziałów specjalistycznych;
 4. poprawy elastyczności zarządzania szpitalem oraz optymalizacji struktury kosztów leczenia;
 5. uporządkowania struktury szpitali i określenia obszarów odpowiedzialności poszczególnych poziomów szpitali;
 6. stworzenia mechanizmu przenoszącego wąskospecjalistyczne profile do szpitali specjalistycznych wieloprofilowych.

Pacjenci mają odczuć następujące korzyści z wprowadzenia sieci szpitali:

 • leczenie będzie skoordynowane,
 • szpital zapewni pacjentowi kompleksową opiekę – począwszy od ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, poprzez opiekę szpitalną aż po rehabilitację,
 • poprawi się dostęp do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Ustawa dot. sieci szpitali nie została opracowana w celu doprowadzenia do łączenia szpitali i zmmniejszenia ich liczby. Niemniej jednak wśród celów regulacji wymienionych w uzasadnieniu projektu wskazano zoptymalizowanie liczby oddziałów specjalistycznych oraz uporządkowanie struktury szpitali.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ocenił, że obecny system służby zdrowia działa źle, ponieważ – jak zauważył – „od lat narastały różne nieprawidłowości”. „Sieć ma zapobiec temu" – wyjaśnił – "że publiczne, ważne dla nas wszystkich szpitale dzisiaj muszą konkurować w bratobójczej, toksycznej konkurencji z tymi, którzy po prostu robią interesy w służbie zdrowia”. „Ta ustawa stabilizuje sytuację szpitali, a przez to zabezpiecza interesy pacjentów” – uzasadniał.

System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - co to takiego?

W związku z powyższym, ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza do systemu opieki zdrowotnej nową instytucję prawną w postaci systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej „systemem zabezpieczenia”. Ma on być główną formą zabezpieczenia dostępu do świadczeń: z zakresu leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielanej w przychodniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W ramach systemu zabezpieczenia wyodrębnia się sześć poziomów zabezpieczenia świadczeń, wyznaczanych przez rodzaje udzielanych świadczeń i określanych przez wskazanie profili lub rodzajów komórek organizacyjnych, w których te świadczenia są udzielane w trybie hospitalizacji, określonym w przepisach tzw. rozporządzeń koszykowych:

 1. szpitale I stopnia;
 2. szpitale II stopnia;
 3. szpitale III stopnia;
 4. szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne;
 5. szpitale pediatryczne;
 6. szpitale ogólnopolskie.

Do sieci trafią placówki spełniające kryteria kwalifikacji, które będą takie same dla wszystkich. W związku z tym w sieci szpitali będą mogły znaleźć się zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne.

Placówki medyczne, aby wejść do sieci będą musiały spełnić łącznie następujące warunki: będą musiały udzielać świadczeń w ramach izby przyjęć albo szpitalnego oddziału ratunkowego na podstawie umowy z NFZ przez okres co najmniej 2 ostatnich lat oraz będą musiały posiadać konkretne oddziały wymienione w ustawie. Większość szpitali mających istotne znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do świadczeń szpitalnych udzielanych w trybie ostrym spełnia te warunki.

Wejdą do PSZ placówki, które od co najmniej dwóch lat mają zawartą umowę z NFZ i w których funkcjonuje izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy (drugiego warunku nie będą musiały spełniać szpitale ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne). 

Ponadto ustawa przewiduje, że w przypadku szpitali szczególnie istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców danego regionu dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Zdrowia, będzie mógł wskazać taki szpital do PSZ, pomimo niespełniania wszystkich kryteriów kwalifikacji.

Podmiot leczniczy, aby zostać zakwalifikowany do sieci szpitali w danym województwie, będzie musiał spełnić wymagane kryteria kwalifikacji w odniesieniu do zakładu leczniczego działającego na terenie danego województwa. Nowelizacja nie zachęca więc do łączenia się podmiotów leczniczych z różnych województw.

Jakie świadczenia obejmie sieć szpitali?

Obejmie ona:

 • świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego,
 • świadczenia wysokospecjalistyczne,
 • świadczenia z zakresu programów lekowych,
 • świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych,
 • świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej,
 • świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W ramach PSZ zostanie wyodrębnionych 6 poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Świadczeniodawcy z terenu danego województwa będą kwalifikowani do jednego z tych poziomów. Podstawą kwalifikacji będzie realizacja świadczeń zdrowotnych w określonych profilach świadczeń (zasady kwalifikacji zostaną szczegółowo określone w ustawie oraz w rozporządzeniu wykonawczym):

 • 3 podstawowe poziomy zabezpieczenia zdrowotnego:
  • szpital I stopnia,
  • szpital II stopnia,
  • szpital III stopnia;
 • 3 specjalistyczne poziomy zabezpieczenia zdrowotnego:
  • szpital pediatryczny,
  • szpital onkologiczny lub szpital pulmonologiczny,
  • szpital ogólnopolski.

W ramach systemu wyodrębnionych zostanie więc 6 poziomów zabezpieczenia, począwszy od poziomu lokalnego aż po poziom szpitali klinicznych. Sieć będzie obejmowała też ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Placówki zakwalifikowane do sieci będą miały zagwarantowane zawarcie umowy z NFZ.

Szpitale zakwalifikowane do PSZ powinny również udzielać świadczeń w trybie jednodniowym, w sytuacjach uzasadnionych stanem pacjenta – umowa z NFZ obejmująca pełną hospitalizację nie wyklucza wcale wykonywania takich świadczeń, a jedynie oznacza konieczność spełniania bardziej wymagających warunków, dzięki czemu szpital może udzielać świadczeń również pacjentom przyjmowanym w stanach nagłych lub stanowiących trudniejsze przypadki kliniczne.

Wprowadzenie PSZ nie oznacza, że nie będą kontraktowane – na ogólnych zasadach (konkursowych) – podmioty specjalizujące się w procedurach jednodniowych. Realizacja świadczeń w ramach umów z NFZ obejmujących tryb leczenia jednego dnia lub hospitalizacji planowej pozostanie w całości poza PSZ. 

Umowy na świadczenia opieki zdrowotnej 

Świadczeniodawca zakwalifikowany do danego poziomu będzie miał zagwarantowane zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a na zakres tej umowy wpłynie przynależność do poziomu zakwalifikowania.

Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu sporządzał i ogłaszał będzie w Biuletynie Informacji Publicznej dyrektor wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Wykaz ogłaszany będzie do dnia 27 marca i będzie obowiązywał od dnia 1 lipca, przez okres czterech lat. 

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielanie na podstawie umów zawartych ze świadczeniodawcami zakwalifikowanymi do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia finansowane będą w sposób ryczałtowy. Wysokość ryczałtu systemu zabezpieczenia ustalana będzie za okres rozliczeniowy określony w umowie, nie dłuższy niż rok kalendarzowy, i uwzględniać będzie m.in. wskaźniki dotyczące struktury udzielanych świadczeń. 

Porady prawne

Świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych.

 Zawieranie umów na realizację świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego w trybie konkursu ofert lub rokowań, będące dotychczas podstawą kontraktowania, pozostawiono jako rozwiązanie o charakterze uzupełniającym (założono, że system zabezpieczenia nie pokryje w pełni zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne). Dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie porównania planu zakupu świadczeń zdrowotnych ze świadczeniami zdrowotnymi, które będą wykonywane w ramach systemu zabezpieczenia, będzie przeprowadzał konkursy ofert na świadczenia zdrowotne, co do których potrzeby zdrowotne na terenie danego województwa nie będą właściwie zaspokojone.

Szpitale, które nie wejdą do sieci, będą więc mogły starać się o kontrakty na leczenie w trybie konkursowym – tak jak dotychczas. W związku z tym niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ (w całości lub w odniesieniu do danego zakresu świadczeń) nie oznacza, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia będzie ogłaszał postępowania w sprawie zawarcia umów w zakresie nieobjętym PSZ. Liczba podmiotów, które podpiszą kontrakty z NFZ, będzie zależała od zidentyfikowanych potrzeb w zakresie zabezpieczenia dostępności świadczeń w danym województwie (przy uwzględnieniu wysokości dostępnych środków finansowych).

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Ustawa zmieniająca wprowadza również nową regulację dotyczącą nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Świadczenia z tego zakresu będą udzielane w pierwszej kolejności przez świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu zabezpieczenia, a jedynie subsydiarnie będą mogły być kontraktowane na zasadach konkursowych. 

Zasady finansowania

Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i projekcie rozporządzenia, utworzą tzw. sieć szpitali, czyli system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 91% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie szpitala do PSZ będzie 100% gwarancją, że Fundusz zawrze z nim  umowę – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.

Rozliczanie kosztów świadczeń udzielanych na podstawie umów zawartych w ramach sieci szpitali będzie się, co do zasady, odbywać w formie ryczałtowej. Wysokość ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy będzie zależała od liczby i struktury świadczeń udzielonych i sprawozdanych przez świadczeniodawcę w poprzednich okresach.

Ryczałt oznacza, że dany szpital otrzymywać ma rodzaj budżetu globalnego, obejmującego znaczną część świadczeń szpitalnych, ale ponadto również świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowane w odpowiednich przychodniach przyszpitalnych, świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, a nawet świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Przy ustalaniu wysokości ryczałtu na dany okres za podstawę służyć będą dane dotyczące świadczeń wykonanych i sprawozdanych przez dany szpital w poprzednim okresie rozliczeniowym. Zapewni to odpowiedni poziom finansowania szpitali, które wejdą do PSZ. Jednocześnie zyskają one bardziej elastyczny mechanizm finansowania, pozwalający w większym stopniu niż obecnie reagować na potrzeby zdrowotne pacjentów.

Wysokość ryczałtu będzie uzależniona od świadczeń wykonanych i właściwie sprawozdanych za poprzedni okres rozliczeniowy, zatem nowy model finansowania nie będzie działał demotywująco. Rejonizacja w zakresie dostępu pacjentów do świadczeń jest całkowicie niedopuszczalna na gruncie obecnej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kryteria jakościowe wejścia do sieci szpitali będzie można zastosować po zbudowaniu systemu obiektywnego i publicznego weryfikowania określonych wskaźników jakościowych – w tej chwili nie jest to jeszcze możliwe.

Z kwoty ryczałtu zostaną wyodrębnione środki na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego dostępu do tych świadczeń wymagają ustalenia odrębnego sposobu finansowania. Wykaz takich świadczeń, wymagających wyodrębnienia przeznaczonych na nie kwot finansowania, zostanie określony w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Niektóre świadczenia będą rozliczane tak jak do tej pory – zależnie od liczby przyjętych pacjentów. Szczegółowe zapisy znajdą się w umowie między szpitalem a NFZ.

Jak już wspomniano, PSZ ma stanowić dominującą formę zapewnienia dostępności świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalach, co nie oznacza jednak całkowitego zastąpienia przez ten system obecnego modelu kontraktowania tych świadczeń, na zasadzie konkursów ofert lub rokowań, który zostanie w dalszym ciągu zachowany. W związku z powyższym niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ nie musi wcale oznaczać, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor danego oddziału wojewódzkiego Funduszu będzie w dalszym ciągu ogłaszał postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniając zidentyfikowane potrzeby zdrowotne na danym obszarze oraz posiadane środki finansowe.

Na finansowanie kontraktów zawieranych na zasadach konkursowych zostanie przeznaczone 9% środków Narodowego Funduszu Zdrowia – odpowiada to udziałowi środków przypadających obecnie na te podmioty, które znalazłyby się poza siecią. To oznacza, że pula środków NFZ przeznaczanych na świadczenia szpitalne dla podmiotów niespełniających warunków wejścia do sieci szpitali nie zmniejszy się.

Niektóre świadczenia i procedury, które są łatwe do wyodrębnienia (jak np. porody i endoplastyka), będą płacone osobno i rozliczane tak jak dotychczas. Podobnie będzie z pakietem onkologicznym. Część świadczeń będzie więc finansowana odrębnie i rozliczana na dotychczasowych zasadach. Będą to m.in.: porody, endoprotezoplastyka kolana i biodra, tzw. świadczenia kompleksowe w kardiologii i ortopedii oraz świadczenia wykonywane w ramach pakietu onkologicznego, a także np. kosztochłonne świadczenia diagnostyki obrazowej (np. tomografia komputerowa, PET i rezonans magnetyczny), świadczenia z zakresu transplantologii oraz wszczepianie implantów ślimakowych.

Jednak w zakresie podstawowym zakłady lecznicze będą funkcjonowały na podstawie planu finansowego określonego dla szpitala ze wskazanymi oddziałami (profilami) szpitalnymi i związanymi z nimi poradniami przyszpitalnymi. Ma to je m.in. zachęcić, by to, co można wykonać w warunkach ambulatoryjnych, realizowały w poradniach –  a nie w ramach hospitalizacji, które są bardziej kosztowne.

Jeśli szpital przyjmie więcej pacjentów, to wpłynie to na zwiększenie planu finansowego szpitala w ramach budżetowania w kolejnych latach. Obecnie NFZ finansuje świadczenia z różnych obszarów i musi zmieścić się w swoim planie finansowym, a za dodatkowe świadczenia płaci w miarę możliwości. Nowy sposób finansowania pozwoli na racjonalizację świadczeń realizowanych przez placówki.

„Jeśli szpital wykona mniej świadczeń niż zaplanowano, wówczas jego wynagrodzenie zostanie pomniejszone, a jeśli będzie pracował bardziej intensywnie – będzie powiększone” – zapowiedział minister zdrowia. W związku z tym szpitale będą mogły otrzymać wynagrodzenie za ewentualne nadwykonania.

Co ze szpitalami powiatowymi, które inwestowały w dodatkowe oddziały (np. diabetologiczne, kardiologiczne) i mają więcej niż 4 oddziały?

Część szpitali powiatowych trafi nie do pierwszej, a do drugiej kategorii placówek „ostrych”.  W takim przypadku szpitale powiatowe będą mogły mieć finansowane np. 6 oddziałów.

Ponadto część świadczeń wykonywanych na oddziałach kardiologicznych, diabetologicznych, geriatrycznych czy pulmonologicznych (na poziomie placówek I stopnia) będzie można wykonywać na oddziałach chorób wewnętrznych, a znaczną część procedur z oddziałów ortopedycznych czy urologicznych będzie można realizować na oddziale chirurgii ogólnej. Szczegóły zostaną zawarte w zarządzeniu Prezesa NFZ.

Czy gwarancja finansowania z budżetu tylko dla szpitali, które znajdą się w sieci, może nas pozbawić dotacji z Unii Europejskiej?

Wprowadzenie rozwiązań związanych z tzw. siecią szpitali nie wpływa bezpośrednio na trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE. Naruszeniem zasady trwałości projektu nie będzie nieobecność beneficjenta w okresie trwałości projektu w sieci szpitali, a jedynie zaprzestanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Dopóki beneficjent będzie udzielał świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ lub świadczenia te będą finansowane przez innego publicznego płatnika (np. jednostki samorządu terytorialnego) nie dojdzie do zagrożenia naruszenia trwałości projektu – nawet jeśli beneficjent nie znajdzie się ostatecznie w sieci szpitali. 

Ponadto świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych. 

Czy skrócą się kolejki do leczenia?

Wprowadzenie PSZ nie powinno mieć negatywnego wpływu na listy oczekujących pacjentów, mając na uwadze, że nie obniży się udział środków NFZ przeznaczanych na świadczenia objęte tym systemem. W przypadku kolejek oczekujących na wizyty w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej można nawet spodziewać się skrócenia czasu oczekiwania na takie świadczenia, udzielane w przychodniach przyszpitalnych objętych finansowaniem w ramach PSZ, w związku z tym że nowy model finansowania ryczałtowego powinien być zachętą dla świadczeniodawców do przyjmowania pacjentów w warunkach ambulatoryjnych, tam gdzie będzie to wystarczające.

Wprowadzenie sieci szpitali nie będzie prowadziło do zmniejszenia liczby udzielanych świadczeń ani nie będzie skutkowało utratą przez pacjentów miejsc na listach oczekujących.

Obok wprowadzanej sieci szpitali będzie nadal funkcjonował obecny model kontraktowania świadczeń, na zasadzie konkursów ofert lub rokowań. W związku z tym niezakwalifikowanie danego szpitala do sieci nie oznacza, że będzie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednocześnie należy zauważyć, że możliwość utraty kontraktu przez świadczeniodawcę prowadzącego listy oczekujących (czy to w wyniku rozwiązania umowy czy w związku z negatywnym wynikiem postępowania konkursowego dot. zawarcia umowy na nowy okres) istnieje również w obecnym stanie prawnym. Sytuacja pacjentów zapisanych na listy oczekujących jest w takich przypadkach uregulowana w przepisach art. 20 ust. 10a–10d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które  zapewniają przejęcie pacjentów przez innych świadczeniodawców – z uwzględnieniem miejsca danej osoby na liście oczekujących u świadczeniodawcy, który zakończył działalność w danym zakresie.

Od kiedy zmiany? 

W myśl przepisów dostosowujących, pierwsze wykazy świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia ogłoszone zostaną dla terenu poszczególnych województw w terminie do dnia 27 czerwca 2017 r. Będą one obowiązywać od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Plany wprowadzenia podstawowego zabezpieczenia szpitalnego (tzw. sieci szpitali)

Plany wprowadzenia podstawowego zabezpieczenia szpitalnego (tzw. sieci szpitali)

Czym będzie sieć szpitali? Projekt ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które mają usprawnić organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne, a także poprawić dostęp pacjentów do leczenia (...)

Opinia PKPP Lewiatan do poselskiego projektu ustawy o sieci szpitali

Opinia PKPP Lewiatan do poselskiego projektu ustawy o sieci szpitali

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan negatywnie ocenia poselski projekt ustawy o sieci szpitali. Uważamy, iż rozwiązania zaproponowane w opiniowanym projekcie ustawy (przesłanym przez Kancelarię Sejmu 13 czerwca 2008 r.) nie zapewnią lepszego dopasowania struktury świadczeń (...)

Sieć szpitali - co nas czeka?

Sieć szpitali - co nas czeka?

Wyjaśnienia resortu zdrowia dotyczące sieci szpitali W związku z artykułem „Lekarze stracą pracę, pacjenci kolejkę”, który został opublikowany w „Rzeczpospolitej”, Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło, że zawarte w nim informacje dotyczące wydłużenia kolejek i utraty (...)

Podwojenie bazy łóżkowej i udogodnienia dla personelu medycznego

Podwojenie bazy łóżkowej i udogodnienia dla personelu medycznego

Zwiększenie liczby łóżek oraz budowa szpitali tymczasowych Rząd przekształci część szpitali powiatowych, dzięki temu będą one wypełniać tylko i wyłącznie funkcje covidowe, a pozostałe przyjmować pacjentów z innymi schorzeniami, zostanie zwiększona liczba (...)

Nowy model podstawowej opieki zdrowotnej

Nowy model podstawowej opieki zdrowotnej

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej jest to kolejna z przełomowych zmian, którą pozytywnie odczują pacjenci, jak również lekarze, pielęgniarki i położne – z uwagi na wzmocnienie roli medycyny i pielęgniarstwa rodzinnego. Od lat (...)

Ustawa o jakości w ochronie zdrowia

Ustawa o jakości w ochronie zdrowia

Placówki, które będą miały lepszą jakość na trzech poziomach – klinicznym, konsumenckim i zarządczym - będą mogły liczyć na dodatkowe współczynniki podnoszące finansowanie - to główne założenia projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie (...)

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć odbiorcy energii elektrycznej w 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (...)

Dystrybucja węgla przez samorządy

Dystrybucja węgla przez samorządy

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat ustawy o zakupie preferencyjnym węgla przez gospodarstwa domowe. Poznaj podstawowe założenia procesu dystrybucji węgla przez samorządy i instrukcję resortu aktywów państwowych, która opisuje proces współpracy między samorządami (...)

Od dziś stan zagrożenia epidemicznego

Od dziś stan zagrożenia epidemicznego

Od dziś – w drodze rozporządzenia – w Polsce zostanie wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. ##baner## Co oznacza stan zagrożenia epidemicznego? Dziś (...)

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Weszła w życie nowa ustawa o przewadze kontraktowej. Wprowadzone zmiany poprawią sytuację rolników i dostawców produktów w kontaktach z największymi podmiotami na rynku rolno-spożywczym. UOKiK przygotował zestawienie najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących (...)

Gotowa konstytucja dla nauki

Gotowa konstytucja dla nauki

Tzw. ustawa 2.0 wprowadza reformę szkolnictwa wyższego. To m.in. zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Konstytucja (...)

Termin płatności faktury - Jakie obowiązują terminy zapłaty w transakcjach handlowych?

Termin płatności faktury - Jakie obowiązują terminy zapłaty w transakcjach handlowych?

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przewiduje szczególne uprawnienia i obowiązki w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych. O jakie transakcje handlowe chodzi? Transakcja (...)

Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli

Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli

Rozporządzenie podpisane Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu (...)

Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Jak napisać regulamin - pytanie to powinni zadać sobie nie tylko właściciele sklepów internetowych, ale każdy kto świadczy jakiekolwiek usługi za pośrednictwem Internetu. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude) mimo mylącego tytułu nie jest skierowana wyłącznie (...)

Będzie System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego

Będzie System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ma służyć wdrożeniu Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS), który będzie zbierał i nieodpłatnie udostępniał informacje (...)

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

W ostatnim okresie wydano szereg rozporządzeń wykonawczych do ustawy o cyberbezpieczeństwie. Rozporządzenie o wymogach organizacyjnych dot. cyberbezpieczeństwa Wymogi dla zespołów bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych (...)

Osiedlowi kierowcy mogą przekraczać prędkość?

Osiedlowi kierowcy mogą przekraczać prędkość?

Jazda bez dokumentów, przekroczenie prędkości, rozmowa w czasie jazdy przez komórkę czy niezapięte pasy – takie przewinienia mogą jeszcze ujść na sucho osiedlowym kierowcom. Wszystko do czasu, aż na drogach wewnętrznych pojawią się znaki wyznaczające tzw. strefy ruchu. (...)

Darowizna na kościół musi być

Darowizna na kościół musi być "charytatywna"

Nie każdą darowiznę, jaka przeznaczyliśmy na kościół, będziemy mogli odliczyć w rocznym PIT - donosi dzisiejsza Gazeta Prawna. Będzie to możliwe jedynie wtedy, gdy darowane pieniądze zostaną przeznaczone na działalność charytatywno-opiekuńczą, m.in. na prowadzenie szpitali (...)

Mniej lekarzy w nocy i święta. Będzie tłok

Mniej lekarzy w nocy i święta. Będzie tłok

Od 1 marca zniknie około 40 proc. punktów nocnej opieki medycznej. Za to pójdziemy do tego lekarza, który będzie bliżej. - Obecnie nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest związana z lekarzem POZ, do którego zadeklarował się pacjent – wyjaśnia dla e-prawnik.pl (...)

Mniej lekarzy w nocy i święta. Będzie tłok

Mniej lekarzy w nocy i święta. Będzie tłok

Od 1 marca zniknie około 40 proc. punktów nocnej opieki medycznej. Za to pójdziemy do tego lekarza, który będzie bliżej. - Obecnie nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest związana z lekarzem POZ, do którego zadeklarował się pacjent – wyjaśnia dla e-prawnik.pl (...)

System opieki zdrowotnej

System opieki zdrowotnej

Najważniejsze ogniwa systemu opieki zdrowotnej w Polsce to praktyki lekarskie, pielęgniarek i położnych, przychodnie i szpitale. Do niektórych z nich możemy wybrać się bez skierowania, do innych potrzebujemy takiego dokumentu. Dowiedz się, jak zorganizowana jest opieka zdrowotna (...)

Opieka zdrowotna nad uczniami

Opieka zdrowotna nad uczniami

12 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. To ustawa niezwykle ważna dla zdrowia polskich dzieci. Dzięki niej każda szkoła podstawowa i średnia w kraju będzie mieć do dyspozycji dentystę oraz pielęgniarkę lub higienistkę. Nowy system opieki zdrowotnej (...)

UE określi wspólne standardy bezpieczeństwa 5G

UE określi wspólne standardy bezpieczeństwa 5G

Kraje UE powinny wypracować wspólne podejście mające zapewnić wysoki poziom cyberbezpieczeństwa sieci 5G w całej wspólnocie – zaleciła Komisja Europejska. Sieci piątej generacji w przyszłości połączą ze sobą miliardy przedmiotów i systemów, w tym te o (...)

Opieka zdrowotna nad uczniami w każdej szkole

Opieka zdrowotna nad uczniami w każdej szkole

Celem ustawy jest zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach tej opieki. Co przewiduje ustawa z dnia (...)

Jak uzyskać pomoc medyczną w czasie zimowego wypoczynku?

Jak uzyskać pomoc medyczną w czasie zimowego wypoczynku?

Ferie zimowe i sezon narciarski to dla wielu z nas okazja do wypoczynku nie tylko w kraju, ale także za granicą. W jaki sposób uzyskać pomoc lekarza poza miejscem swojego zamieszkania? W jakich sytuacjach przyda nam się Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego? Gdzie szukać pomocy (...)

Nowy model podstawowej opieki zdrowotnej

Nowy model podstawowej opieki zdrowotnej

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej jest to kolejna z przełomowych zmian, którą pozytywnie odczują pacjenci, jak również lekarze, pielęgniarki i położne – z uwagi na wzmocnienie roli medycyny i pielęgniarstwa rodzinnego. Od lat (...)

Finansowanie prywatnej opieki zdrowotnej

Finansowanie prywatnej opieki zdrowotnej

Z roku na rok rola, jaką odgrywa prywatna opieka zdrowotna w polskim systemie ochrony zdrowia, staje się coraz bardziej widoczna. Nie bez znaczenia są, przy tym, narastające problemy jednostek leczniczych, związane z coraz większymi brakami środków pieniężnych. W czym zatem tkwi źródło (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Opinie o opiece zdrowotnej

Opinie o opiece zdrowotnej

Ogólne oceny stanu opieki zdrowotnej wciąż pozostają krytyczne. Obecnie blisko dwie trzecie Polaków (63%) jest niezadowolonych z tego, jak funkcjonuje w naszym kraju opieka zdrowotna, tylko jedna trzecia  (34%) wyraża zadowolenie. Od poprzedniego badania przeprowadzonego w marcu 2007 (...)

Europa dla pacjentów

Europa dla pacjentów

Ogłoszona w lipcu 2008, 24 marca omawiana w Parlamencie Europejskim i unijnej Radzie Ministrów - dyrektywa UE o opiece transgranicznej wejdzie w życie najwcześniej w 2010 roku - ogłosił w Warszawie Andrzej Ryś, Dyrektor ds. Zdrowia Publicznego w Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Ochrony (...)

Specjalny numer na lżejsze choroby

Specjalny numer na lżejsze choroby

Uruchomienia trzycyfrowego numeru, pod którym dowiemy się, gdzie najbliżej nas dyżuruje lekarz, chce Minister zdrowia Ewa Kopacz. Gazeta Wyborcza przypomina, że od marca tego roku zmieniła się organizacja nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Jest ona świadczona po godz. 18 każdego (...)

Opieka zdrowotna bez granic

Opieka zdrowotna bez granic

Parlament Europejski przyjął dyrektywę, która ułatwi dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej w innych państwach UE. Dyrektywa określi warunki, na jakich pacjenci będą mieli prawo do leczenia w innych krajach członkowskich oraz w jaki sposób zwracane będą poniesione koszty opieki medycznej. (...)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział jest obowiązkowy. Spis potrwa do 30 września 2021 roku.  Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich? Bo jego wyniki pozwalają (...)

Co nowego w nowym roku szkolnym 2019/2020?

Co nowego w nowym roku szkolnym 2019/2020?

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020 W poniedziałek, 2 września br. ok. 4,6 mln uczniów z blisko 24 tys. szkół rozpoczęło zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020. W szkołach podstawowych będzie uczyć się ponad 3 mln uczniów, w tym w I klasie około (...)

Ubezpieczenie zdrowotne - Kogo dotyczy i kiedy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie zdrowotne - Kogo dotyczy i kiedy jest obowiązkowe?

Co oznacza powszechne ubezpieczenie zdrowotne? Prawo do ochrony zdrowia oraz do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to podstawowe prawa zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. System ubezpieczenia zdrowotnego (...)

Jeśli chcesz podjąć pracę za granicą w jednym z krajów Unii Europejskiej...

Jeśli chcesz podjąć pracę za granicą w jednym z krajów Unii Europejskiej...

Kto prowadzi pośrednictwa pracy?Pośrednictwem pracy za granicą zajmują się wojewódzkie urzędy pracy.Jeśli zdecydowałeś się na prywatnego pośrednika, sprawdź, czy posiada on certyfikat Ministerstwa Gospodarki i Pracy lub ministerstwa właściwego do spraw pracy w danym państwie. Pośrednik (...)

Rolnicy stracą prawo do opieki medycznej

Rolnicy stracą prawo do opieki medycznej

Czeka to 1,5 miliona osób. Rząd ma jeszcze 10 miesięcy na opracowanie projektu zmian w składce zdrowotnej od rolników. Jeśli nie zdąży, to rolnikom grozi utrata prawa do opieki medycznej – pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Potrzeba zmiany prawa wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego (...)

TPK – nowa usługa zdrowotna

TPK – nowa usługa zdrowotna

Szukasz pomocy medycznej w godzinach wieczornych i nocnych, w weekend lub święto? Zadzwoń na 800 137 200 i skorzystaj z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK). Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Działa na podobnych zasadach jak nocna i świąteczna (...)

Nowe rozwiązania w medycynie szkolnej?

Nowe rozwiązania w medycynie szkolnej?

Minister zdrowia o projektowanych rozwiązaniach w medycynie szkolnej Minister Zdrowia zapowiedział wprowadzenie 3 elementów nowego systemu medycyny szkolnej: szkolnych gabinetów zdrowotnych – będą prowadzone przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, szkolnych gabinetów (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dom opieki dla osób starszych

Dom opieki dla osób starszych

Poszukuję terenu pod budowę domu opieki dla osób starszych i przed zakupem działki zamierzam występować o wydanie wuzetki (na obszarze nieobjętym planem zagospodarowania przestrzennego). Oczywiście (...)

Ubezpieczenie zdrowotne osoby po szkole zawodowej

Ubezpieczenie zdrowotne osoby po szkole zawodowej

Osoba 19-letnia ukończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową. W czasie nauki pracowała jako młodociany sprzedawca na umowę o prace w celu przegotowania zawodowego (taki był warunek uczęszczania do szkoły) (...)

Kwalifikacje pielęgniarki do udzielania podstawowej opieki zdrowotnej

Kwalifikacje pielęgniarki do udzielania podstawowej opieki zdrowotnej

Jakie kwalifikacje powinna mieć pielęgniarka udzielając podstawowej opieki zdrowotnej? Pielęgniarka chcąca udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej winna spełniać (...)

Przekształcenie na zakład opieki lekarskiej

Przekształcenie na zakład opieki lekarskiej

W okresie IV.2007-X.2008 wybudowałam indywidualną praktykę lekarską na wsi. Obecnie chciałabym przekształcić ją w nzoz. Czy mogę skorzystać z programu dostosowawczego przewidzianego w rozporz. (...)

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny

Mąż nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy, nie pracuje i nie jest osobą w żaden sposób ubezpieczoną. Czy taka osoba może być ubezpieczona zdrowotnie ze składki żony, (...)

Refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych

Refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych

Pracownik zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o refundację kosztów okularów korekcyjnych na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza okulistę (nie jest to lekarz z przychodni, z którą (...)

Naruszenie praw pacjenta

Naruszenie praw pacjenta

Miałem wypadek za granicą, miałem szyte palce w słowackim szpitalu. Nie bardzo rozumiałem, co personel do mnie mówił. Prawdopodobnie bym się w Polsce zgłosił do szpitala, czy ambulatoriom chirurgicznego. (...)

Umowy cywilnoprawne a szkolenie bhp i badania

Umowy cywilnoprawne a szkolenie bhp i badania

Zawarliśmy umowę - zlecenia dla Kierownika NZOZ. Kierownik oprócz leczenia pacjentów, zajmuje się organizacją pracy zatrudnionych w NZOZ pracowników. Sam również ma ustalone dni i godziny pracy. (...)

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów Traktatu ustanawiającego (...)

Ubezpieczenie zdrowotne osoby po szkole zawodowej

Ubezpieczenie zdrowotne osoby po szkole zawodowej

Osoba 19-letnia ukończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową. W czasie nauki pracowała jako młodociany sprzedawca na umowę o prace w celu przegotowania zawodowego (taki był warunek uczęszczania do szkoły) (...)

Kwalifikacje pielęgniarki do udzielania podstawowej opieki zdrowotnej

Kwalifikacje pielęgniarki do udzielania podstawowej opieki zdrowotnej

Jakie kwalifikacje powinna mieć pielęgniarka udzielając podstawowej opieki zdrowotnej? Pielęgniarka chcąca udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej winna spełniać (...)

Przekształcenie na zakład opieki lekarskiej

Przekształcenie na zakład opieki lekarskiej

W okresie IV.2007-X.2008 wybudowałam indywidualną praktykę lekarską na wsi. Obecnie chciałabym przekształcić ją w nzoz. Czy mogę skorzystać z programu dostosowawczego przewidzianego w rozporz. (...)

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny

Mąż nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy, nie pracuje i nie jest osobą w żaden sposób ubezpieczoną. Czy taka osoba może być ubezpieczona zdrowotnie ze składki żony, (...)

Refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych

Refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych

Pracownik zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o refundację kosztów okularów korekcyjnych na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza okulistę (nie jest to lekarz z przychodni, z którą (...)

Naruszenie praw pacjenta

Naruszenie praw pacjenta

Miałem wypadek za granicą, miałem szyte palce w słowackim szpitalu. Nie bardzo rozumiałem, co personel do mnie mówił. Prawdopodobnie bym się w Polsce zgłosił do szpitala, czy ambulatoriom chirurgicznego. (...)

Umowy cywilnoprawne a szkolenie bhp i badania

Umowy cywilnoprawne a szkolenie bhp i badania

Zawarliśmy umowę - zlecenia dla Kierownika NZOZ. Kierownik oprócz leczenia pacjentów, zajmuje się organizacją pracy zatrudnionych w NZOZ pracowników. Sam również ma ustalone dni i godziny pracy. (...)

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów Traktatu ustanawiającego (...)

Leczenie sanatoryjne ze skierowania z ZUS

Leczenie sanatoryjne ze skierowania z ZUS

Otrzymałam w bieżącym roku skierowanie na leczenie sanatoryjne z NFZ. Podobno niezależnie mogę również otrzymać skierowanie do sanatorium z ZUS. Mam 58 lat i pobieram rentę rodzinną po zmarłym (...)

Leczenie sanatoryjne ze skierowania z ZUS

Leczenie sanatoryjne ze skierowania z ZUS

Otrzymałam w bieżącym roku skierowanie na leczenie sanatoryjne z NFZ. Podobno niezależnie mogę również otrzymać skierowanie do sanatorium z ZUS. Mam 58 lat i pobieram rentę rodzinną po zmarłym (...)

Przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego.

Przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego.

Witam, czy muszę złożyć wniosek do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego? Kwestia kierowania ubezpieczonych na leczenie sanatoryjne (formalnie leczenie uzdrowiskowe) jest bardzo skąpo (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie

Skierowanie na przymusowe leczenie

W jaki sposób można skierować osobę z zaburzeniami psychicznymi na przymusowe leczenie w Szpitalu Psychiatrycznym? W jaki sposób można skierować osobę uzależnioną od alkoholu na leczenie przymusowe? (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe

Skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe

Mojej koleżance od pewnego czasu nie układa się z mężem. Około miesiąc temu, po spożyciu przez nią alkoholu zrobiła karczemną awanturę, rzucała się z rękami, krzyczała, w której udział (...)

Zwolnienie z kurateli

Zwolnienie z kurateli

Jakiego rodzaju powody są dla osoby stanowiącej kuratelę nad osobą ubezwłasnowolnioną skuteczne dla zaprzestania bycia opiekunem prawnym? Jest to sytuacja, kiedy podopieczny wymyka się spod kontroli (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie

Skierowanie na przymusowe leczenie

Czy osoba bliska może wystąpić do sądu o wydanie nakazu leczenia alkoholika? Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi co do zasady (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie alkoholowe

Skierowanie na przymusowe leczenie alkoholowe

Moja 50-paro letnia córka jest uzależniona od alkoholu. Do tej pory się nie leczyła i nie chce podjąć dobrowolnie leczenia. Utrzymuje się ze świadczenia rentowego, choć jego kwotę przeznacza (...)

Zapłata za pobyt w szpitalu

Zapłata za pobyt w szpitalu

Starsza osoba (emeryt) zmarła 6 września w szpitalu. Emerytura wypłacana była do 10 każdego miesiąca, więc za wrzesień nie została zapłacona. Czy ZUS powinien pokryć koszt pobytu w szpitalu? (...)

Opodatkowanie darowizny na leczenie dziecka

Opodatkowanie darowizny na leczenie dziecka

Chcę przekazać w formie darowizny na leczenie dziecka, osobie fizycznej (matce), kwotę około 50 tys. złotych. Zastanawiam się, co będzie korzystniejsze dla obu stron: czy jeśli przekażę te pieniążki (...)

Ubezwłasnowolnienie częściowe a decyzja o leczeniu

Ubezwłasnowolnienie częściowe a decyzja o leczeniu

Osoba chora psychicznie nie wyrażała zgody w okresie silnego nawrotu choroby na pobyt w szpitalu. Pogotowie interweniowało dwukrotnie, ale tylko poprzez przyjazd do chorej. Dopiero pisemne oświadczenie (...)

Opieka nad uzależnionym małżonkiem

Opieka nad uzależnionym małżonkiem

Jak zmusić żonę do podjęcia leczenia odwykowego. Jest uzależniona już od około 5 lat. Była na jednej kuracji, po niej dwa miesiące spokoju i wszystko zaczęło się od nowa. Praktycznie od trzech (...)

Świadczenie rehabilitacyjne i zwolnienie lekarskie

Świadczenie rehabilitacyjne i zwolnienie lekarskie

Czy jeśli zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy to czy na ten okres lekarz musi cały czas wystawiać zwolnienie lekarskie? Czy nadal potrzebne jest zwolnienie lekarskie (...)

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne

Pracownik z powołania przebywa na 9-cio (6+3) miesięcznym zwolnieniu lekarskim (pobiera zasiłek chorobowy). Posiada zaległy, niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze około 70 dni. Po zakończeniu (...)

Przymusowe leczenie psychiatryczne

Przymusowe leczenie psychiatryczne

Jakie obowiązki ciążą na lekarzu kierującym osobę na przymusowe leczenie psychiatryczne? Juliusz Duda w opracowaniu zatytułowanym „Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz” (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie

Skierowanie na przymusowe leczenie

Na terenie naszej gminy mieszka kobieta, która choruje psychicznie, ale się nie leczy. Ma różne omamy i urojenia prześladowcze. Kobieta mieszka wraz z synem i jego rodziną. Ponieważ kobieta wypisuje (...)

Transport chorego na leczenie

Transport chorego na leczenie

Jakie konkretnie akty prawne regulują kwestię transportu chorego z domu na dalsze leczenie szpitalne? Pacjent po przebytym udarze mózgu, o całkowitym niedowładzie jednej strony i zaniku mowy otrzymał (...)

FORUM PRAWNE

Nietypowy problem. Zakup telefonu w ORANGE>

Nietypowy problem. Zakup telefonu w ORANGE> Witajcie!! Jestem tu nowy więc jezęli ogłoszenie zostało napisane w złym dziale proszę o przeniesienie go do poprawnego działu. Z góry dziękuje. Przejdźmy (...)

Alimenty w Polsce. My mieszkamy za granicą.

Alimenty w Polsce. My mieszkamy za granicą. Moja zona mieszka ze mna w Anglii.Ma jednak dziecko z poprzedniego malzenstwa w Polsce na ktore placi 600zl alimentow.Tu w Anglii nie pobieramy zadnych zasilkow.Spodziewamy (...)

Szukam prawnika zajmującego się odszkodowaniami za błąd lekarski z wawy

Szukam prawnika zajmującego się odszkodowaniami za błąd lekarski z wawy Witam, Jak w temacie. Sprawa nie jest prosta ponieważ dotyczy błędu sprzed kilku lat. Opinia biegłych jest pokrętna. Aby (...)

przekształcenie działki rolnej (pola łąki) w działkę budowlaną

przekształcenie działki rolnej (pola łąki) w działkę budowlaną Witam, to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Chciałbym kupić kawałek pola lub łąki i przekształcić je w działkę (...)

opieka zdrowotna dla bezrobotnego

opieka zdrowotna dla bezrobotnego Witam, jak wygląda, w Polskim prawie, sprawa ubezpieczenie zdrowotnego dla osoby bezrobotnej? dzięki za odpowiedź!

Praca w Niemczech , a opieka zdrowotna

Praca w Niemczech , a opieka zdrowotna 1 maja niemiecki rynek pracy zostanie otwarty dla polskich obywateli. Decydując się na zatrudnienie u naszego zachodniego sąsiada musimy pamiętać, że składki (...)

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego witam. Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą. Do 23.12 .2014 roku byłam na macierzyńskim. Zaraz po macierzyńskim byłam i jestem (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

ALIMENTY na żonę ?!

ALIMENTY na żonę ?! Jestem w trakcie rozwodu z orzekaniem o winie ze strony męża.. Od pięciu miesięcy jestem osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku. Mam zasądzone alimenty na dziecko w wysokości (...)

opieka zdrowotna dla bezrobotnego

opieka zdrowotna dla bezrobotnego Witam, jak wygląda, w Polskim prawie, sprawa ubezpieczenie zdrowotnego dla osoby bezrobotnej? dzięki za odpowiedź!

Praca w Niemczech , a opieka zdrowotna

Praca w Niemczech , a opieka zdrowotna 1 maja niemiecki rynek pracy zostanie otwarty dla polskich obywateli. Decydując się na zatrudnienie u naszego zachodniego sąsiada musimy pamiętać, że składki (...)

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego witam. Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą. Do 23.12 .2014 roku byłam na macierzyńskim. Zaraz po macierzyńskim byłam i jestem (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

ALIMENTY na żonę ?!

ALIMENTY na żonę ?! Jestem w trakcie rozwodu z orzekaniem o winie ze strony męża.. Od pięciu miesięcy jestem osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku. Mam zasądzone alimenty na dziecko w wysokości (...)

Przymusowe leczenie

Przymusowe leczenie Jak skierować dorosłą osobę na przymusowe leczenie, czy koniecznie trzeba ją ubezwłasnowolnić? Osoba ta ma dziecko kilkuletnie, a miejsce pobytu ojca dziecka (męża) nie jest (...)

Przymusowe leczenie

Przymusowe leczenie Jak skierować dorosłą osobę na przymusowe leczenie, czy koniecznie trzeba ją ubezwłasnowolnić? Osoba ta ma dziecko kilkuletnie, a miejsce pobytu ojca dziecka (męża) nie jest (...)

Przymusowe leczenie alkoholika

Przymusowe leczenie alkoholika Witam Mój ojciec jest alkoholikiem. W domu nie można wytrzymać ciągłych awantur, libacji i przemocy! Czy jest jakaś możliwość prawna, abym mogła go wysłac na (...)

Leczenie alkoholika

Leczenie alkoholika Witam, Mam w domu osobę uzależnioną od alkoholu. Moja mam pije juz około 6 lat. Powodując przy tym rozkład rodziny (mieszkamy z siostrą mamy jej mężem, ja z narzeczonym i 4 (...)

Przymusowe Leczenie a Sąd Rodzinny

Przymusowe Leczenie a Sąd Rodzinny Przyszło do mnie z Sądu Rodzinnego wezwanie na badanie alkoholowe. Z wnioskiem do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwróciła się moja eks żona, z (...)

Separacja a przymusowe leczenie

Separacja a przymusowe leczenie Witam, Czy w pozwie o separację można jednocześnie wnioskować o przymusowe leczenie męża z alkoholizmu? Czy wniosek o takie leczenie może być składany jedynie przez (...)

WNIOSEK o leczenie w szpitalu psychiatrycznym

WNIOSEK o leczenie w szpitalu psychiatrycznym Czy to jest prawidlowy WNIOSEK o przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym Zwracam sie z wnioskiem o zastosowanie leczenia w szpitalu psychiatryczntm (...)

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie Mam problem - moja siostra jest anorektyczką i alkoholiczką (choć to podobno niemożliwe). Nie chce poddać się żadnej formie leczenia. Jest to osoba dorosła - razem z rodziną (...)

leczenie odwykowe

leczenie odwykowe leczenie odwykowe Sąd nakazał mi leczenie odwykowe alkohol w Państwowej służbie zdrowia . Pytanie moje jest czy mogę i w jaki sposób wystąpić do sądu z prośbą o zmianę decyzji (...)

Alimenty na rzecz mojego brata i jego córki. Czy mi coś grozi?

Alimenty na rzecz mojego brata i jego córki. Czy mi coś grozi? Sprawa w skrócie wygląda tak: Mam brata, który jest pijakiem (politycznie to mówi się,że jest "alkoholikiem"). Miał żonę, ma (...)

Znowu sprawa w sądzie o zmianę zarządzeń opiekuńczych.POMÓŻCIE!!

Znowu sprawa w sądzie o zmianę zarządzeń opiekuńczych.POMÓŻCIE!! Witam!!! Jestem tu pierwszy raz ale mam problem i to poważny. Jesteśmy z mężem uzależnieni od alkoholu.2007r. była interwencja (...)

NIEWIEM CO ROBIC - POMOZCIE !!!!!!!!!!!!!!!

NIEWIEM CO ROBIC - POMOZCIE !!!!!!!!!!!!!!! witam, prosze was pomozcie bo niewiem co mam robic ! jestem mezatka od 4 lat 2 miesiace temu urodzila sie nam coreczka a moj maz szaleje ! wlasciwie to nigdy (...)

Porady prawne