Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Czy przygotowanie specyfikacji jest obowiązkowe?

Tak, istnieje taki obowiązek. Zamawiający jest obowiązany przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia w każdym trybie postępowania (z wyjątkiem aukcji elektronicznej) niezależnie od wartości zamówienia publicznego.

W jaki sposób można uzyskać specyfikację?

Sposób udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest różny w zależności od zastosowanego trybu postępowania. I tak:

 • w przetargu nieograniczonym wykonawcy w sposób okreśłony w ogłoszeniu składają wnioski o przekazanie specyfikacji. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.
 • w przetargu ograniczonym zamawiający przekazuje specyfikację wraz z zaproszeniem do składania ofert. Do składania ofert zamawiający zaprasza wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu.
 • w negocjacjach z ogłoszeniem zamawiający przekazuje specyfikację wraz z zaproszeniem do negocjacji,
 • w negocjacjach bez ogłoszenia zamawiający przekazuje specyfikację wraz z zaproszeniem do składania ofert. Postępowanie rozpoczyna się z chwilą wystosowania do wykonawców zaproszenia do negocjacji. Po zakończeniu negocjacji zamawiający wysyła zaproszenia do składania ofert wykonawcom, z którymi prowadził negocjacje.
 • w trybie zamówienia z wolnej ręki zamawiający przekazuje specyfikację wraz z rozpoczęciem negocjacji,
 • w trybie zapytania o cenę zamawiający przekazuje specyfikację wraz z zapytaniem o cenę, które jest równocześnie zaproszeniem do składania ofert.


Jeżeli zamawiający udostępnia specyfikację odpłatnie, cena jakiej wolno żądać za formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jego druku oraz przesłania. W szczególności nie jest dopuszczalne wliczanie do ceny formularza specyfikacji kosztów, jakie zamawiający poniósł podczas przygotowywania specyfikacji. W szczególności chodzi tu o koszty pracy zatrudnionych pracowników opracowujących specyfikację, koszty opinii biegłych, rzeczoznawców itp.

Specyfikacja jest przekazywana wykonawcom drogą pocztową. Zamawiający może jednak określić inne sposoby udostępniania specyfikacji. Zamawiający może zezwolić na odebranie formularza specyfikacji osobiście w swojej siedzibie.

Co powinna określać treść specyfikacji?

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna w sposób rzetelny, kompletny i jednoznaczny określać wszelkie informacje dotyczące warunków i przedmiotu postępowania, tak aby wykonawcy mogli przygotować oferty odpowiadające wymaganiom zamawiającego. Zgodnie z art. 36 ustawy, specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna zawierać:

 1. nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego,
 2. tryb udzielania zamówienia
 3. opis przedmiotu zamówienia; - Przedmiot zamówienia powinien być określony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Przedmiot zamówienia nie może być określony w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję;
 4. opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
 5. informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, - informacje te mogą być zawarte jedynie w specyfikacji przekazywanej w trybach przetargu nieograniczonego oraz ograniczonego.
 6. opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie; Te informacje nie znajdują się w specyfikacji, jeżeli zamówienie udzielane jest w trybie zapytania o cenę;
 7. termin wykonania zamówienia;
 8. opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; - Informacje te pozwalają dowiedzieć się, czy potencjalny wykonawca spełnia warunki podmiotowe, które wymaga zamawiający. Wczesne stwierdzenie, że nie spełnia się warunków wymaganych przez zamawiającego może uchronić potencjalnego oferenta od poniesienia kosztów przygotowania oferty. Wykonawca, który nie spełnia wymaganych warunków podmiotowych podlega wykluczeniu. Te informacje nie znajdują się w specyfikacji, jeżeli zamówienie udzielane jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem,
 9. informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; Te informacje nie znajdują się w specyfikacji, jeżeli zamówienie udzielane jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem;
 10. informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;
 11. wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;
 12. wymagania dotyczące wadium; - nie jest to konieczne w postępowaniach o wartości nie przekraczającej 60.

  Porady prawne

  000 euro. Ponadto informacje te nie znajdują się w specyfikacji, jeżeli zamówienie udzielane jest w trybie zapytania o cenę, gdyż w tym trybie zamawiający nie może żądać wniesienie wadium.

 13. termin związania ofertą; Te informacje nie znajdują się w specyfikacji, jeżeli zamówienie udzielane jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem;
 14. opis sposobu przygotowywania ofert;
 15. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; Te informacje nie znajdują się w specyfikacji, jeżeli zamówienie udzielane jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem;
 16. opis sposobu obliczenia ceny;
 17. informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą; - podanie tych informacji nie jest konieczne w postępowaniach o wartości nie przekraczającej 60.000 euro
 18. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;
 19. informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; - podanie tych informacji nie jest konieczne w postępowaniach o wartości nie przekraczającej 60.000 euro
 20. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - podanie tych informacji nie jest konieczne w postępowaniach o wartości nie przekraczającej 60.000 euro. Ponadto informacje te nie znajdują się w specyfikacji, jeżeli zamówienie udzielane jest w trybie zapytania o cenę, z uwagi na brak uprawnienia do żądania zabezpieczenia w tym trybie.
 21. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; - Obowiązek określenia tych informacji w specyfikacji spełnia przede wszystkim funkcję informacyjną i chroni zwycięskiego wykonawcę przed możliwością wprowadzania do umowy niekorzystnych dla niego warunków już po wyborze oferty najkorzystniejszej. Zamieszczenie stosownych informacji w specyfikacji jest wiążące dla stron i nie może być przez nie, nawet za porozumieniem, zmienione. Jeżeli zamawiający dołączył do specyfikacji wzór umowy, powoduje to konieczność zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze, bez możliwości dokonania ich zmiany.
 22. pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Ponadto zamawiający ma obowiązek żądać w specyfikacji wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Ponadto zamawiający może określić w specyfikacji, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Jak widać specyfikacja to bardzo rozbudowany dokument, który powinien zawierać wiele szczegółowych informacji.

Czy można dokonać zmian postanowień specyfikacji?

Tak jest to możliwe, ale wyłączenie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji w każdym czasie jednak przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający ma jednocześnie obowiązek powiadomienia o tym fakcie wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu. Wraz z dokonaniem modyfikacji w specyfikacji zamawiający ma obowiązek przedłużyć termin składania ofert, tak aby wykonawcy biorący w postępowaniu mogli w składanych przez siebie ofertach uwzględnić dokonane zmiany. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 000 euro, a na dostawy lub usługi - 130 000 euro, czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach wynosi co najmniej 7 dni.

Podkreślić wszak należy, iż modyfikacja specyfikacji nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Wyjątek od powyższej zasady został ustanowiony w odniesieniu do trybu negocjacji z ogłoszeniem oraz negocjacji bez ogłoszenia. Otóż zamawiający może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany będących przedmiotem negocjacji wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także zmienić kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie.

Co można zrobić, jeżeli postanowienia specyfikacji są niejasne?

Ustawa przewiduje możliwość zwrócenia się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Taka możliwość przysługuje każdemu wykonawcy. Uprawnieni do składania pytań dotyczących specyfikacji mogą występować ze stosowną prośbą w zasadzie w każdym czasie. Jednak podkreślić trzeba, że tylko jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynęła na co mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, zamawiający ma obowiązek niezwłocznego udzielenia wyjaśnień. Jeżeli natomiast prośba w tej sprawie wpłynęła do zamawiającego później, nie musi on niezwłocznie na nią odpowiedzieć. Konsekwencją tego może być odrzucenie oferty lub wykluczenie oferenta, który złoży ofertę nie odpowiadającą wymogom określonym w specyfikacji.

Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Opisana powyżej możliwość uzyskania wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie jest jednak jedyną. Wątpliwości związane ze specyfikacją mogą być również wyjaśnione na specjalnie zwołanym w tej sprawie zebraniu. Zebranie zwołuje zamawiający. Oświadczenie zamawiającego czy zamierza zwołać takie zebranie powinno zostać zawarte już w specyfikacji. Na zebraniu każdy z obecnych wykonawców może zgłosić pytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji. Następnie wszystkie pytania i udzielone na nie odpowiedzi zamawiającego, bez wskazywania źródeł zapytania są utrwalane na piśmie. Informacja z zebrania jest następnie przekazywana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, niezależnie od tego czy byli obecni na tym zebraniu.

Pamiętaj, że:

 • uzyskanie specyfikacji od zamawiającego nie jest koniecznym warunkiem do złożenia oferty. Uzyskanie jej z innych źródeł nie powinno stanowić podstawy wykluczenia oferenta lub odrzucenia jego oferty,
 • postanowienia specyfikacji naruszające zasady udzielania zamówień publicznych mogą być podstawą wniesienia protestu,
 • cena jaką może żądać zamawiający za formularz specyfikacji może jedynie obejmować koszty druku oraz wysyłki,
 • jeżeli treść oferty jest sprzeczna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta podlega odrzuceniu.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Jak przebiega postępowanie przetargowe? Zanim formalnie rozpocznie się przetarg i zamawiający zaprosi do jego udziału wykonawców, musi dokonać szeregu czynności przygotowawczych. Jedną z ważniejszych czynności jest określenie przedmiotu zamówienia i ustalenie wartości szacunkowej zamówienia. Od tej wartości zależy szereg wymogów formalnych, które mają wpływ na ważność postępowania (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - podstawowy dokument przetargowy (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - podstawowy dokument przetargowy (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Czy przygotowanie specyfikacji jest obowiązkowe? Tak, istnieje taki obowiązek. Otóż w postępowaniach prowadzonych w trybach przetargowych (a więc w przetargu nieograniczonym, ograniczonym i dwustopniowym), jeżeli wartość przedmiotu zamówienia publicznego, lub w którego finansowaniu udział środków publicznych przekracza równowartość kwoty 30.000 euro, zamawiający ma obowiązek przygotować (...)

Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Negocjacje z ogłoszeniem podobnie jak każdy tryb, inny niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony może być stosowany jeżeli zostaną spełnione ustawowe przesłanki zastosowania trybu. Może on być stosowany w sytuacjach wyjątkowych, głównie z uwagi na charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia. Ma to miejsce przede wszystkim w sytuacjach, gdy rozpoczynając postępowanie zamawiający (...)

Protest w postępowaniu o zamówienie publiczne - co zrobić gdy zamawiający narusza prawa wykonawcy? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Protest w postępowaniu o zamówienie publiczne - co zrobić gdy zamawiający narusza prawa wykonawcy? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Jeśli jesteś uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i doszedłeś do wniosku, że postępowanie to jest prowadzone niezgodne z prawem, narusza min. zasady równości uczestników poprzez preferowanie określonych podmiotów lub zasadę uczciwej konkurencji, to wówczas masz prawo wystąpić z protestem do zamawiającego. Uprawnienie to wynika z tego, iż wykonawcom i uczestnikom (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - najważniejszy dokument w postępowaniu o zamówienie publiczne

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - najważniejszy dokument w postępowaniu o zamówienie publiczne

Czy przygotowanie specyfikacji jest obowiązkowe? Tak, istnieje taki obowiązek. Zamawiający jest obowiązany przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia w każdym trybie postępowania (z wyjątkiem licytacji elektronicznej oraz zamówienia z wolnej ręki) niezależnie od wartości zamówienia publicznego. W przypadku zamówienia z wolnej ręki przekazuje (...)

Uprawnienia i obowiązki dostawcy (wykonawcy) w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Uprawnienia i obowiązki dostawcy (wykonawcy) w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  Jakie są podstawowe uprawnienia dostawców (wykonawców)? Podstawowym uprawnieniem dostawców (wykonawców), jest możliwość wzięcia udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest interesujące dostawcę (wykonawcę) zamówienie publiczne. Do innych podstawowych uprawnień dostawców (wykonawców) w procedurze zamówień publicznych (...)

Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych

Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych

Jak przebiega postępowanie przetargowe?Zanim formalnie rozpocznie się przetarg i zamawiający zaprosi do jego udziału wykonawców, musi dokonać szeregu czynności przygotowawczych. Jedną z ważniejszych czynności jest określenie przedmiotu zamówienia i ustalenie wartości szacunkowej zamówienia. Od tej wartości zależy szereg wymogów formalnych, które mają (...)

Przetarg ograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Przetarg ograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony? Zastosowanie trybu przetargu ograniczonego do udzielania zamówień publicznych może nastąpić tylko wówczas, jeżeli zostaną spełnione pewne dodatkowe okoliczności – przesłanki. Zamawiający może zorganizować przetarg ograniczony w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z następujących okoliczności: wartość zamówienia (...)

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

W jakim trybie prowadzone jest postępowanie o zamówienie puybliczne? Według ustawy, zamówienia publicznego udziela się w jednym z sześciu trybów: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, przetargu dwustopniowego, negocjacji z zachowaniem konkurencji, zapytania o cenę, zamówienia z wolnej ręki. Zgodnie z ustawą, przetarg nieograniczony jest podstawowym trybem udzielania (...)

Przetarg ograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Przetarg ograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony? Ponieważ przetarg ograniczony jest obok przetargu nieograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówień, jego zastosowanie nie wymaga uzasadnienia ani wystąpienia jakichś dodatkowych przesłanek. Zamawiający może skorzystać z trybu przetargu ograniczonego, w każdej sytuacji, gdy uzna, że udzielenie zamówienia w tym trybie będzie (...)

Wartości progowe a wymagania formalne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Wartości progowe a wymagania formalne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Jakie są podstawowe progi określone w ustawie? Dla podmiotów należących do tzw. sektora klasycznego (min. podmioty należące do sektora finansów publicznych, a więc np: gminy, powiaty, urzędy itp.) progi obowiązywania ustawy zostały określone następująco: 6.000 €. To dolny próg, powyżej którego rozpoczyna się obowiązywanie ustawy. Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej (...)

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony?Ponieważ przetarg ograniczony jest obok przetargu nieograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówień, jego zastosowanie nie wymaga uzasadnienia ani wystąpienia jakichś dodatkowych przesłanek. Zamawiający może skorzystać z trybu przetargu ograniczonego, w każdej sytuacji, gdy uzna, że udzielenie zamówienia w tym (...)

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

W styczniu 2021 roku zmieniają się zasady i procedury zamówień publicznych. Sprawdź kto musi stosować nowe przepisy, jakie są nowe tryby zamówień i najważniejsze reguły dotyczące przygotowania i złożenia oferty w zamówieniu publicznym. ##baner## Co to są zamówienia publiczne? Podmioty publiczne, czyli – między innymi – administracja rządowa (...)

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych jest przejawem zasady jawności i niezbędnym warunkiem prawidłowo przeprowadzonego postępowania. Prawidłowe ogłoszenie umożliwia osiągnięcie właściwych warunków konkurencji i wybór najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie stanowi formalne wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zmówienia publicznego. Ustawa różnicuje obowiązki publikacyjne (...)

Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych

Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych

Kiedy można zastosować tryb negocjacji z ogłoszeniem?Negocjacje z ogłoszeniem mogą być stosowane, jeżeli zostaną spełnione ustawowe przesłanki zastosowania tego trybu. Może on być stosowany w sytuacjach wyjątkowych, najczęściej z uwagi na charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia. Ma to miejsce przede wszystkim w sytuacjach, gdy rozpoczynając postępowanie zamawiający nie (...)

Możliwe milczące załatwienie sprawy

Możliwe milczące załatwienie sprawy

Milczące załatwienie sprawy Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze administracyjnej, mających na celu m.in. usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych. Wprowadziła ona m.in. ramową procedurę milczącego załatwieniasprawy zgodnie z żądaniem (...)

Zamówienia publiczne - negocjacje bez ogłoszenia

Zamówienia publiczne - negocjacje bez ogłoszenia

 Ustawa Prawo o zamówieniach publicznych wprowadza szereg trybów udzielenia zamówień. Powszechnie znane tryby to przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. Nie są to jedyne sposoby udzielenia zamówienia, a w niektórych przypadkach ustawa wręcz nakłada na zamawiającego obowiązek zawarcia umowy w jednym z pozostałych trybów udzielania zamówień. (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług. Dotyczą one zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%. W tym artykule przedstawiono, co z nich wynika. Ogólne (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach domowych. Niania może sprawować opiekę nad dziećmi w różnym wieku (od 20 tygodnia życia (...)

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Pojęcie repatrianta Repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Co reguluje ustawa o repatriacji? Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji określa zasady nabywania obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, prawa repatrianta oraz (...)

Jakie dokumenty i oświadczenia należy składać w zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Jakie dokumenty i oświadczenia należy składać w zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  Czego mogą dotyczyć warunki stawiane dostawcom lub wykonawcom? Warunki uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinny być obiektywne, uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia publicznego, stopniem jego skomplikowania, czy związanego z nim ryzyka. Należy jednak pamiętać, aby przy określaniu warunków nie naruszyć zasad równości (...)

Jakie dokumenty mogą być dowodami przed sądem?

Jakie dokumenty mogą być dowodami przed sądem?

Kiedy już jesteś uczestnikiem (stroną) jakiegoś postępowania przed sądem, warto żebyś wiedział jak przebiega postępowanie dowodowe. Kto je przeprowadza i jakie dowody Ty i inni uczestnicy możecie powoływać, innymi słowy co w ogóle może stanowić dowód w sprawie (w postępowaniu cywilnym). Zasadą jest, iż postępowanie dowodowe odbywa się przed sądem orzekającym. Przyjmuje (...)

Kiedy można udzielić zamówienia dodatkowego - opinia prawna

Kiedy można udzielić zamówienia dodatkowego - opinia prawna

Stan faktyczny Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - roboty dodatkowe i uzupełniające. W jaki sposób udzielić zamówienia publicznego na roboty dodatkowe, jeśli zakres robót objętych zamówieniem podstawowym ulega zmianie a wynagrodzenie umowne przyjęto jako kosztorysowe (płatność na podstawie ceny jednostkowej i ilości robót)? W umowie przewidziano również możliwość (...)

Jednolita polityka zakupowa sektora publicznego

Jednolita polityka zakupowa sektora publicznego

Projekt skierowany do konsultacji Rozwój potencjału MŚP w kluczowych dla nowoczesnej gospodarki branżach; ukierunkowanie zakupów na usługi, dostawy i roboty budowlane o istotnym znaczeniu dla interesów państwa; wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zakup zrównoważonych, innowacyjnych i zielonych zamówień – taki cel ma mieć „Polityka (...)

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

    Częstym zjawiskiem jest, iż grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania publicznego na cele publiczne pozostają własnością osób prywatnych. Nie zawsze jednakże jednostki samorządu terytorialnego posiadają środki na ich wykup. Nierzadkie są też sytuacje, gdy osoby prywatne chciałyby przyspieszyć moment wykupu ich nieruchomości, bądź wręcz przeciwnie (...)

Czym jest informacja publiczna?

Czym jest informacja publiczna?

Co jest informacją publiczną? Informacja publiczna jest pojęciem ustawowym, zawartym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznych stanowi wykonanie art. 61 Konstytucji RP. Zasada dostępu do informacji publicznej Ogólną zasadą, która wynika z ww. przepisu, jest bowiem dostęp do informacji. Wszelkie wyjątki (...)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

5 lutego 2004 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, której deklarowanym celem jest modyfikacja zawartych w usta­wie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne instytucji prawnych służących uniemożliwieniu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Błędy w SIWZ

Błędy w SIWZ

W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w przedmiarze robót pojawił się błąd polegający na złym obmiarze jednej z pozycji przedmiaru (co jak najbardziej wpływa na cenę ofertową). Jeden (...)

Zamówienia publiczne - protest

Zamówienia publiczne - protest

Firma nieuczestnicząca w przetargu z powodu odrzucenie jej wniosków o zmianę warunków brzegowych SIWZ uczestniczyła w otwarciu złożonych ofert. Według jej wiedzy złożone oferty zawierały istotny (...)

Umowa niezgodna z postanowieniami SIWZ

Umowa niezgodna z postanowieniami SIWZ

Publiczny ZOZ ma zamiar dokonać remontu i adaptacji pomieszczeń szpitalnych. Przed ogłoszeniem przetargu zlecił ekspertyzę kosztów, z której wynikało, iż remont będzie kosztował 141 tys. zł. (...)

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jestem zatrudniony w pewnej firmie transportowej. Mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Musiałem również podpisać umowę o zakazie konkurencji na okres 6 miesięcy po ustaniu pracy. (...)

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych

Złożyliśmy ofertę na przetarg. Oferta była przygotowana na podstawie SIWZ i załączników. Na przetarg zostały złożone cztery oferty. Jednak jena z nich jest znacząco niższa od pozostałych (...)

Wycofanie oferty przetargowej a zmiana SIWZ

Wycofanie oferty przetargowej a zmiana SIWZ

Firma złożyła ofertę do przetargu nieograniczonego (na dostawę), oferta została wysłana 18-04-08 r. a termin składania ofert wyznaczony był na 21-04-08 r. w godzinach porannych. W dniu 21-04-08 (...)

Wymóg autoryzowanego serwisu w przetargu

Wymóg autoryzowanego serwisu w przetargu

Podmiot udzielający zamówienia objęty jest zakresem ustawy Prawo zamówień publicznych, forma postępowania: przetarg nieograniczony. Przetarg dotyczy sprzętu biurowego: drukarko-kopiarki. Dla takiej (...)

Treść SIWZ w zamówieniach publicznych

Treść SIWZ w zamówieniach publicznych

Czy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może podać stawkę podatku VAT jaką powinien zastosować oferent, skoro to podatnik jest odpowiedzialny za poprawne naliczenie podatku? (...)

Przetarg prywatny a przetarg publiczny

Przetarg prywatny a przetarg publiczny

Zamawiający w ogłoszeniu o przetargu zawarł następującą klauzulę: "Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania (...)

Zaspokojenie zastawnika

Zaspokojenie zastawnika

Dłużnik oddał mi rzecz ruchomą obciążoną na moją rzecz zastawem rejestrowym. Umowa zastawnicza standardowo przewiduje zaspokojenie w drodze przetargu publicznego organizowanego przez komornika (...)

Informacja o przetargu nieograniczonym

Informacja o przetargu nieograniczonym

Zwróciłem się do urzędu Gminy z wnioskiem o poinformowanie mnie na piśmie o mających się odbyć terminie i warunkach uczestnictwa w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w obiekcie użyteczności (...)

Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Zarząd SM przeprowadził przetarg na roboty termomodernizacyjne (wg mojego szacunku warte kilka milionów, rokrocznie SM stara się o zwrot tzw. premii termomodernizacyjnych). W przetargu nie było żadnej (...)

Rokowania po nierozstrzygniętych przetargach

Rokowania po nierozstrzygniętych przetargach

Gmina kilkakrotnie wystawiała do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną. Po nieudanych próbach postanowiono ogłosić rokowania na sprzedaż nieruchomości. Na ogłoszenie w sprawie (...)

Podstawowe tryby zamówień publicznych

Podstawowe tryby zamówień publicznych

Jakie są podstawowe tryby zamówień publicznych? należy przede wszystkim zauważyć, że zgodnie z art. 10 P.z.p. podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz (...)

Oszustwo a tryby ścigania przestępstw

Oszustwo a tryby ścigania przestępstw

Czy przestępstwo oszustwa (art. 286 par. 1 kodeksu karnego) ścigane jest z urzędu czy wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego? Mam na myśli zwłaszcza sytuację, gdy wiem, że wobec dłużnika (spółki (...)

Zmiana decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

Zmiana decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

W roku 2003 dokładnie 13 czerwca złożyłam podanie na przebudowę budynku mieszkalno-gospodarczego. 10 lipca 2003 UG wszczął postępowanie powiadamiając strony. 18 lipca sąsiad złożył uwagi i (...)

Zawieszenie postępowania administracyjnego

Zawieszenie postępowania administracyjnego

Strona złożyła wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy w trybie art 98 kpa. W przedmiotowej sprawie zachodzą jednak przesłanki zawieszenia postępowania (...)

Umorzenie decyzji

Umorzenie decyzji

Została podjęta przez powiatowy organ nadzoru budowlanego ostateczna decyzja dotycząca wykonania bez pozwolenia schodów zewnętrznych. Inwestor wystąpił o wznowienie postępowania, gdyż, zdaniem (...)

Akta osobowe pracownika

Akta osobowe pracownika

Mam zamiar zatrudnić pracownika na umowę o pracę na czas określony 8 miesięcy. Czy zatrudniając pracownika mogę zrobić kopię (ksero) dowodu osobistego pracownika i umieścić w części A teczki (...)

Warunki i dokumenty w postępowaniu adopcyjnym

Warunki i dokumenty w postępowaniu adopcyjnym

Jakie koszty są związane z adopcją? Czy osoby samotne mogą również zaadoptować? Jak przebiega te procedura? Zgodnie z art. 114 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysposobić może osoba mająca (...)

Kontrola ZUS

Kontrola ZUS

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna od 2003 roku. W roku 2004 przez okres 3 miesięcy zatrudniałem 1 pracownika. W najbliższych tygodniach spodziewam się kontroli z ZUS - w rozmowie (...)

Archiwizacja dokumentów pracowniczych

Archiwizacja dokumentów pracowniczych

Jakie dokumenty należy archiwizować i przez ile lat po zwolnieniu pracownika? Jakim dokumentem muszę się okazać przed inspektorem z PIP, żeby udokumentować mu, że wszyscy pracownicy otrzymali odzież (...)

Zawartość księgi wieczystej

Zawartość księgi wieczystej

Jakie informacje zawiera tradycyjna księga wieczysta (tzn. co znajduje się w jej poszczególnych działach), a jakie informacje zwierają dokumenty (do) księgi? Czy dokumenty księgi są jawne? Księga (...)

Pominięcie procedury zamówień publicznych

Pominięcie procedury zamówień publicznych

Firma X wykonywała dla Firmy Y przedmiot umowy. Było to kilka lat temu. Teraz zaistniała potrzeba wykonania drugiego - takiego samego przedmiotu umowy. Wiadomo jest, że Firma X wykona to najlepiej (...)

Unieważnienie przetargu w zamówieniach publicznych

Unieważnienie przetargu w zamówieniach publicznych

W trakcie postępowania przetargowego jeden z uczestników składa protest w którym wnosi o ponowne rozpatrzenie złożonych ofert i odrzucenie oferty uznanej przez zamawiającego za najkorzystniejszą. (...)

Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane

Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane

Czy słusznym jest organizowanie przetargu nieograniczonego na poszczególne prace: - naprawa pokryć i wiązań dachowych, - naprawa instalacji elektrycznych i aparatury elektrycznej, - naprawa elementów (...)

Przekształcenie podmiotowe a zamówienie publiczne

Przekształcenie podmiotowe a zamówienie publiczne

Osoba fizyczna, która zamierza "przekształcić" swoją działalność w spółkę z o.o. (w trybie art. 55 KC - wniesienie aportem do spółki) ma podpisane umowy o zamówienia publiczne. Czy takie "przekształcenie" (...)

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Postronna osoba zwraca się do organu o wgląd w pozwolenie na budowę wraz z projektem. Projekt dotyczy budynku użyteczności publicznej, ale został wykonany na zamówienie inwestora prywatnego. Czy (...)

Informacja publiczna a umowa handlowa

Informacja publiczna a umowa handlowa

Zwróciłem się do Burmistrza o udostępnienie mi, w ramach dostępu do informacji publicznej, umowy zawartej przez Urząd Miasta z firmą X na pracę o charakterze usługowym. Uzyskałem pisemną (...)

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów Traktatu ustanawiającego (...)

FORUM PRAWNE

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

Specyfikacja towaru

Specyfikacja towaru Dzień dobry! Czy jeżeli potwierdziłam, że dany towar jest zgodny z moim zamówieniem na specyfikacji towaru, to znaczy, że ja już odebrałam ten towar, czy dopiero na niego czekam? (...)

jakie dane powinna zawierać specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku?

jakie dane powinna zawierać specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku? jakie dane powinna zawierać specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku?

Niepodpisana umowa w orginalnej formie, a zapewnienia mailowe/sms/telefoniczne / odstapienie

Niepodpisana umowa w orginalnej formie, a zapewnienia mailowe/sms/telefoniczne / odstapienie Witam, zlecilem usluge pewnej firmie o wykonanie serwisu www. Zalczylem im specyfikacje wykonana przez inna (...)

problem z rekojmią

problem z rekojmią Witam Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zarezerwowałem telefon motrola g6 w internetowym sklepie z odbiorem w sklepie stacjonarnym i tam zapłaciłem za niego to zauważyłem w domu (...)

Mam pytanie, jakie obowiązki ma pomoc apteczna? co powinna, musi robić, a czego nie wolno- w aptece?

Mam pytanie, jakie obowiązki ma pomoc apteczna? co powinna, musi robić, a czego nie wolno- w aptece? Mam pytanie, jakie obowiązki ma pomoc apteczna? co powinna, musi robić, a czego nie wolno- w aptece? (...)

Czy istnieje umowa "korzystania"? Przetarg na korzystanie.

Czy istnieje umowa "korzystania"? Przetarg na korzystanie. PKP zawierając umowę dotyczącą miejsca postojowego dla busów pasażerskich (przystanek) określiło ją jako umowę "korzystania" (...)

Wspólnota grozi sądem??!!

Wspólnota grozi sądem??!! Witam, mam mieszkanie własnościowe w starej kamienicy zarządzanej przez wspólnotę. W ubiegłym roku na zebraniu właścicieli (dwie osoby), uchwalono remont dachu w okresie (...)

jak wygląda przetarg?

jak wygląda przetarg? jak wygląda przetarg?

Przetarg na ocieplenie budynku ?

Przetarg na ocieplenie budynku ? Witam. Bardzo proszę o poradę w sprawie przetargu na ocieplenia budynku. Jest to blok wielorodzinny, spółdzielczy. Byłem dzisiaj w mojej Spółdzielni Mieszkaniowej (...)

Ochrona pomysłu biznesowego oraz przetarg

Ochrona pomysłu biznesowego oraz przetarg Witam,jeśli w złym dziale napisałem to proszę o przeniesienie. Jak wygląda sprawa ochrony pomysłu na biznes? Sprawa wygląda tak, mam pomysł na pewien (...)

ustawa o timeshare

ustawa o timeshare Mam pytanie odnośnie przyjętego przez rząd projektu ustawy kształtującej warunki zawierania umów timeshare, co określono w dokumencie, czy będzie korzystniej dla konsumenta? (...)

przyspieszenie sprawy

przyspieszenie sprawy witam, czy jest szansa na przyspieszenie rozpoznania sprawy? są tryby przyspieszone , ale czy maja one zastosowanie w sądzie rodzinnym?? sprawa zalezy głównie od dostępności (...)

Biegły sądowy

Biegły sądowy Jestem pracownikiem naukowo dydaktycznym na jednej z bydgoskich uczelni. Posiadam tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii. Co muszę zrobic aby zostać biegłym sądowym w swojej (...)

Praca w sądzie

Praca w sądzie Nie wiecie może, jaki egzamin trzeba zdać aby dostać pracę w sądzie (pracownik biurowy)? Pani która przyjmowała podanie sttwierdziła, że trzeba przejść egzamin z UPC czy coś (...)

Jak w 10 dni poprzedzających wejście do Unii kupić mieszkanie w trybie przyspieszonym...

Jak w 10 dni poprzedzających wejście do Unii kupić mieszkanie w trybie przyspieszonym... ...kiedy świat się wali a wszystko sprzysięgło się przeciwko nam? Bank przyznał kredyt 80% a obiecał 100%. (...)

Porady prawne