24.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Umowa alimentacyjna - opinia prawna

Stan faktyczny

Mój syn mieszka i pracuje w Anglii, a matka jego dziecka w Szkocji. Dzieckiem zajmuje się aktualnie babcia. Syn wpłaca za moim pośrednictwem na konto dobrowolnie alimenty na dziecko, gdyż nigdy nie było wniesionej sprawy w sądzie. Teraz chce, aby tę sprawę uregulować między stronami w kwestii wychowywania syna, ponieważ mama dziecka chce go zabrać na stałe za granicę w zamian za wydanie zgody na paszport dla dziecka. Stąd są wątpliwości jak rozwiązać powyższą sprawę. Czy można na drodze umowy cywilnoprawnej pomiędzy rodzicami zawrzeć ugodę co do wysokości alimentów i innych ważnych relacji ojca z dzieckiem? Gdzie taką umowę należy podpisać i w jakim języku, aby była ważna (konsulat, notariusz polski czy angielski)? Co w tekście umowy jest istotne dla ojca dziecka, aby była respektowana i nie podważana w sądzie? Czy matka dziecka może po kilku latach podać ojca dziecka o alimenty przed sądem w UK, czy też przed sądem w Polsce (oboje są zameldowani w Polsce)?

Opinia prawna 

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 ze zmianami),

  • Ustawy z dnia 25 lutego 1965 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 ze zmianami),

  • Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 43 poz. 296 ze zmianami). 

Podstawowym obowiązkiem, jaki ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na rodziców, jest obowiązek świadczenia alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Dotyczy on obydwojga rodziców, zarówno ojca jak i matki. Obok władzy rodzicielskiej, która aż do pełnoletności przysługuje obojgu rodzicom, jest to najważniejszy obowiązek, jaki na nich spoczywa. Powstaje on z chwilą urodzenia się dziecka, a kończy w momencie, kiedy dziecko usamodzielni się finansowo. Obowiązek ten nie wygasa z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletności tak jak władza rodzicielska i w sytuacjach, kiedy dziecko uczy się lub z powodu choroby nie jest w stanie zarabiać, rodzice nadal powinni pomagać mu finansowo. 

Kodeks rodzinny przewiduje również sytuację, w której wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie i wychowanie.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od potrzeb uprawnionego (dziecka) oraz od majątkowych możliwości zobowiązanego (czyli rodziców lub jednego z nich). W sytuacji przez Panią opisanej, nie tylko ojciec winien przesyłać pieniądze na utrzymanie dziecka, lecz zobowiązana do tego jest również matka dziecka. 

Spełnianie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka może być dochodzone i określane w różny sposób. Po pierwsze, najpopularniejszą formą jest droga sądowa. Odbywa się to zwykle w przypadku, kiedy jedno z rodziców uchyla się od obowiązku łożenia na utrzymanie dziecka. Rozpoczyna ją pozew sądowy o alimenty, który w imieniu małoletniego dziecka, wnosi drugie z rodziców jako przedstawiciel ustawowy. Wnosi się go do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów (dziecka) lub właściwego dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej (rodzica, który nie łoży na utrzymanie dziecka). Innym ze sposobów ustalenia alimentów jest umowa prywatna (zawarta na piśmie pomiędzy rodzicami) lub umowa spisana u notariusza, pomiędzy zobowiązanym do płacenia alimentów a uprawnionym do ich pobierania, czyli dzieckiem. 

W powyższej umowie, oprócz zobowiązania rodzica do płacenia alimentów, można uregulować również pewne inne kwestie dotyczące m.in. zamieszkania dziecka lub kontaktów dziecka z rodzicami, jeśli rodzice przebywają w separacji faktycznej. Nie ma oczywiście takiego obowiązku, gdyż pozostałe prawa (oprócz obowiązku płacenia alimentów), jakie przysługują rodzicom wobec dziecka, są gwarantowane ustawowo. Nie można natomiast przez umowę ograniczyć lub pozbawić władzy rodzicielskiej któregokolwiek z rodziców, gdyż może tego dokonać tylko i wyłącznie sąd, na podstawie kodeksowych przesłanek. Dlatego pomimo umownego ustalenia alimentów, jednocześnie nadal obojgu rodzicom przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej, aż do momentu, ewentualnego jej ograniczenia lub pozbawienia przez sąd. O istotnych sprawach dziecka, rodzice rozstrzygają wspólnie, a jeśli nie mogą w tej kwestii dojść do porozumienia jedno z nich może domagać się rozstrzygnięcia przez sąd opiekuńczy.

Ponieważ w przedstawionym przez Panią stanie faktycznym nie ma mowy o tym, jakiej narodowości są rodzice oraz dziecko, zakładam że wszyscy są Polakami. Skoro dziecko jest obywatelem polskim, podlega polskiemu ustawodawstwu w tym również przepisom kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Umowę, o której mówimy, jeśli rodzice się na nią zdecydują, należałoby spisać przed polskim notariuszem. Jeśli poinformujecie Państwo notariusza o rodzaju umowy i warunkach, jakie mają być w niej zawarte, notariusz sporządzi odpowiednie pismo.

Umowa notarialna podpisana przez rodziców, ma charakter dokumentu urzędowego i jest respektowana przez instytucje krajowe. Nie oznacza to jednak, że postanowienia w niej zawarte są ostateczne. Tzn. gdy rodzice zgodzą się przykładowo na kwotę 800 zł miesięcznie płatnych od ojca na rzecz dziecka, to gdy zmienią się okoliczności np. dziecko dorośnie, matka może wnieść do sądu powództwo o podwyższenie kwoty alimentów. Oznacza to, że akt notarialny zawsze można zmienić, oczywiście pod warunkiem zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność takiej zmiany.

Nie jest więc wykluczone, że z upływem czasu, gdy wzrosną potrzeby dziecka, matka (z którą jak domyślam się zamieszka dziecko), może wnieść do polskiego sądu pozew o zasądzenie kwoty alimentów w kwocie wyższej niż dotychczasowe. Określając ich wysokość, sąd każdą sprawę traktuje indywidualnie. Przy orzekaniu o wysokości świadczenia alimentacyjnego sąd bierze pod uwagę potrzeby osoby uprawnionej do alimentów oraz możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej, a także osobiste starania zobowiązanego rodzica, jakie ten podejmuje w zakresie utrzymania i wychowania dziecka. Możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do płacenia to nie tylko faktycznie osiągane przez nią dochody, ale także te zarobki i profity, które mogłaby osiągnąć, ale ich nie uzyskuje z przyczyn, które nie zasługują na usprawiedliwienie.

Należy zauważyć, iż umowa nie musi mieć formy aktu notarialnego, wystarczy zwykła forma pisemna.

Zdaniem opiniującego nie ma możliwości zawarcia umowy o alimenty, która byłaby absolutnie niepodważalna w sądzie. Rozstrzygając potencjalną sprawę o alimenty sąd będzie się kierował zasadami szczegółowo opisanymi wyżej, a nie treścią umowy.

Nie ma przy tym wątpliwości, iż sąd będzie również brał pod uwagę treść zawartej umowy, przy czym nie będzie to dowód determinujący treść wyroku, bowiem sąd będzie się kierował potrzebami dziecka i możliwościami majątkowymi i zarobkowymi rodziców.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Gdy zobowiązany nie płaci alimentów

Gdy zobowiązany nie płaci alimentów

  Od 1 września 2006 r. obowiązują wszystkie już przepisy (wprowadzanej stopniowo) ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Ów akt określa zasady postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów  Pojawiły się objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r., które dotyczą kwestii rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz (...)

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Z dniem 10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dotyczy dopełnienia zmian reformy ubezpieczeń gospodarczych poprzez skuteczniejszą ochronę interesów ubezpieczającego (...)

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

  Rodzaje umów ze względu na przedmiot umowy Umowa rezerwacyjna Umowa rezerwacyjna służy przede wszystkim swoistemu zarezerwowaniu miejsca w kolejce ewentualnych nabywców. W wyniku podpisania takiej umowy, nabywca zostaje wpisany na listę oczekujących na podpisanie właściwej (...)

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Co to jest leasing finansowy w podatku dochodowym?  Umowa leasingu finansowego (kapitałowego), zgodnie z przepisami podatkowymi, powinna łącznie spełniać następujące warunki:   umowa leasingu musi zostać zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach (...)

Kiedy wdowcy mają prawo do renty rodzinnej?

Kiedy wdowcy mają prawo do renty rodzinnej?

  Warunkiem nabycia prawa do renty rodzinnej przez wdowę (wdowca) jest, poza spełnieniem przesłanek określonych w art. 70 ust. 1 i 2 ustawy 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, pozostawanie przez małżonków do dnia śmierci jednego z nich w (...)

Płatności między przedsiębiorcami

Płatności między przedsiębiorcami

Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami bez pośrednictwa rachunku płatniczego Szef KAS przypomniał, że przedsiębiorcy obowiązani są dokonywać płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 (...)

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

  Co to jest kontrakt menedżerski? Kontrakt menedżerski - to umowa o zarząd przedsiębiorstwem. Zarządca (osoba, której powierzono zarząd) zobowiązuje się do profesjonalnego prowadzenia przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia pewnych założonych efektów np. modernizacji przedsiębiorstwa. (...)

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Czy śmierć posiadacza rachunku bankowego powoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku?  Zgodnie z treścią art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (dalej: „ustawa – prawo bankowe) umowa prowadzenia rachunku bankowego co do zasady ulega (...)

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jakie są funkcje zarządu? Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, w której pierwszorzędną rolę odgrywa wniesiony do spółki kapitał. Jest to zasadnicza cecha, która odróżnia spółki kapitałowe od osobowych. W tych ostatnich pozycje wspólnika (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. To uregulowanie zawarte w Kodeksie cywilnym jest niezwykle ważne zwłaszcza dla wzajemnych stosunków cywilnych i gospodarczych. (...)

Umowa zlecenia i umowa o dzieło a ubezpieczenia społeczne

Umowa zlecenia i umowa o dzieło a ubezpieczenia społeczne

Jeśli zamierzasz podpisać umowę cywilnoprawną, to dowiedz się, czym różni się umowa zlecenia od umowy o dzieło i czy będziesz musiał opłacać ubezpieczenia społeczne. Umowa zlecenia Jeśli ktoś wykonuje umowę zlecenia bądź umowę o świadczenie usług, to ZUS obejmiemy go ubezpieczeniami: (...)

Jak zakończyć umowę pracodawcy z pracownikiem?

Jak zakończyć umowę pracodawcy z pracownikiem?

Przeczytaj, w jaki sposób może zakończyć się współpraca z pracownikiem i co wziąć pod uwagę, ustalając tryb rozwiązania umowy o pracę. Sprawdź, kiedy pracownik może odwołać się do sądu, a kiedy to pracodawca może mieć roszczenia względem pracownika. ##baner## Jak można (...)

Jakie rodzaje umów o pracę przewiduje prawo pracy?

Jakie rodzaje umów o pracę przewiduje prawo pracy?

  Prawo pracy przewiduje następujące rodzaje umów o pracę: na okres próbny, na czas wykonania określonej pracy, na czas określony, na czas nieokreślony, na zastępstwo, z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej. Umowa (...)

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  Umowa z deweloperem - podstawowe zasady   Oferta, z jaką wychodzi do klientów deweloper powinna zawierać pełną informację o terenie, na którym ma powstać budynek, projekt budynku, mieszkania, wyposażenie i standard, określać też cenę za 1 m2 i termin realizacji (...)

Czy rozumiesz treść autorskiej umowy licencyjnej?

Czy rozumiesz treść autorskiej umowy licencyjnej?

  Czy rozumiesz treść autorskiej umowy licencyjnej? W prawie autorskim rozróżnia się dwa rodzaje praw. Mianowicie wyróżnia się osobiste prawa autorskie i majątkowe prawa autorskie. Zasadą jest, chyba że konkretny przepis stanowi inaczej, iż autorskie prawa majątkowe mogą (...)

Jakie są skutki oświadczenia woli złożonego dla pozoru?

Jakie są skutki oświadczenia woli złożonego dla pozoru?

Pozorność jako wada oświadczenia woli Pozorność jest jedną z wad oświadczenia woli, nie dotyczy więc oświadczeń wiedzy. Wady oświadczenia woli można rozumieć jako - określone w ustawie i ujęte w pewne typy - nierawidłowości, jakie mogą wystąpić przy podjęciu decyzji (aktu (...)

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

  W jakim celu można założyć spółkę z o.o.?Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą utworzyć osoby fizyczne, a także osoby prawne (np. spółka akcyjna albo stowarzyszenie). Kodeks spółek handlowych zezwala również na założenie takiej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Polski sąd a obce prawo

Polski sąd a obce prawo

Z jednej z Państwa odpowiedzi dowiedziałem się, że w niektórych sprawach konsument państwa wspólnotowego może wytoczyć przedsiębiorcy zagranicznemu powództwo przed sądem polskim. Podstawą (...)

Umowa pomiędzy małżonkami a alimenty na dziecko

Umowa pomiędzy małżonkami a alimenty na dziecko

Mam pytanie w sprawie alimentów na dziecko jakie płaci ojciec po rozwodzie z żoną. Załóżmy, że sąd w wyniku procesu rozwodowego orzeka, że ojciec ma płacić alimenty w określonej wysokości (...)

Alimenty dla dziecka ze związku pozamałżeńskiego

Alimenty dla dziecka ze związku pozamałżeńskiego

Jestem obecnie w ciąży z mężczyzną, z którym nie pozostaję w związku małżeńskim. Twierdzi on, że uzna dziecko. Jaka jest procedura uzyskania alimentów na koszty utrzymania dziecka po jego (...)

Data pewna przy umowie dzierżawy

Data pewna przy umowie dzierżawy

Czy w świetle art. 3 ustawy z 11.04.03 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64 poz. 592) data zawarcia umowy dzierżawy gruntu pomiędzy Panem X a Gminą Z jest datą pewną, czy też umowa powinna (...)

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna

Prowadzę działalność gospodarczą, mam podpisaną umowę agencyjną z firmą meblarską. Umowa agencyjna jest podpisana między Firmą meblarską a firmą X działającą na podstawie wpisu do ewidencji. (...)

Czynność odpłatna i nieodpłatna

Czynność odpłatna i nieodpłatna

Czy czynność polegająca na wykonaniu umowy o wydanie przydziału lokalu mieszkalnego na spółdzielczych WŁASNOŚCIOWYCH prawach do lokalu, z określoną kwotą, na którą ustalona jest wartość (...)

Sprzedaż - skutek zobowiązujący i rozporządzający

Sprzedaż - skutek zobowiązujący i rozporządzający

Aby sprzedać nieruchomość rolną, co do której prawo pierwokupu należy do Agencji Nieruchomości Rolnych, należy wpierw zawrzeć notarialnie warunkową umowę sprzedaży, zaś po ewentualnym zrzeczeniu (...)

Przedłużenie umowy ubezpieczenia OC

Przedłużenie umowy ubezpieczenia OC

Zgodnie z przepisami w przypadku nie wypowiedzenie umowy OC pojazdów mechanicznych, zostanie ona przedłużona na kolejny okres. Czy jest możliwość, aby została ona samoczynnie przedłużona na innych (...)

Umowa między członkiem zarządu a spółką z o.o.

Umowa między członkiem zarządu a spółką z o.o.

Jednoosobowa spółka z o. o. udziela pożyczki swojemu jedynemu wspólnikowi, który jednocześnie jest jedynym członkiem zarządu. Czy umowa pożyczki pomiędzy jednoosobową spółką z o. o. a jej (...)

Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Moja mama lat 68 została zaproszona na prezentację produktów firmy Z.. Tam zachęcona podpisała wniosek o zakup i o zawarcie umowy kredytowej bankiem, który jest traktowany przez bank jako umowa, (...)

Umowa jako czynność prawna

Umowa jako czynność prawna

Czym charakteryzuje się umowa jako czynność prawna? Przede wszystkim należy stwierdzić, że jest to jedna z kategorii czynności prawnych, zaś czynność prawną doktryna prawnicza definiuje następująco: (...)

Sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika

Sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika

W spółce z o. o. prezes (zarząd jest jednoosobowy) udzielił pełnomocnictwa notarialnego osobie spoza spółki do sprzedaży nieruchomości należącej do spółki. Kto ponosi odpowiedzialność za (...)

Umowa trójstronna

Umowa trójstronna

Firma zawarła umowę trójstronną, w której odbiorcą i nabywcą towaru jest jedna spółka (i tak jest wystawiona faktura), zaś płatnikiem jest jeszcze inna - trzecia firma. Czy tak zawarta umowa (...)

Forma zawarcia umowy w prawie cywilnym

Forma zawarcia umowy w prawie cywilnym

Czy w polskim prawie cywilnym istnieje takie pojęcie jak umowa ustna? Jeżeli tak, to jakie musi spełniać wymogi, aby mogła być uznana za taką umowę i powodować skutki prawne? Nie ma przeszkód (...)

Faktura a umowa najmu

Faktura a umowa najmu

Jestem osobą fizyczną, prowadzę działalność gospodarczą .W marcu 2007 roku zawarłem umowę najmu terenu handlowego ze spółką z o.o. Umowa została zawarta na czas nieokreślony,z sześciomiesięcznym (...)

Umowa na zastępstwo

Umowa na zastępstwo

Przyjąłem do pracy do sklepu na umowę o pracę na zastępstwo pracownicę Z, która w chwili obecnej zaszła w ciążę i przebywa na chorobowym, a zastępowała inną pracownicę X (umowa na czas nieokreślony) (...)

FORUM PRAWNE

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

Alimenty w ANGLII

Alimenty w ANGLII Czy ktos wie jaka jest wysokosc alimentow w UK? Oboje przebywamy za granica tzn. Byla zona i ja. Ona chce zalozyc sprawe o alimenty i zapowiada ze pusci mnie z "torbami" Please (...)

Umowa alimentacyjna a alimenty zasądzone wyrokiem

Umowa alimentacyjna a alimenty zasądzone wyrokiem Czy umowa alimentacyjna zawarta notarialnie unieważnia wydany wcześniej wyrok Sądu zasądzający alimenty ? nie... elmex niczego to nie zmieni. jak (...)

ojciec nie placi alimentow

ojciec nie placi alimentow Chcialam 300 zl na dziecko (1,5 roku), sad okregowy po apelacji ojca dziecka ustalil 200 zl. Nie dostalam jeszcze ani zlotowki. Komornik tez nic nie moze zrobic, bo ojca nie (...)

Matka mieszka z dzieckiem w Niemczech a ojciec w Polsce skąd alimenty?

Matka mieszka z dzieckiem w Niemczech a ojciec w Polsce skąd alimenty? witam mam pytanie otoz mieszkam w niemczech od 7 lat i jestem w 36 tygodniu ciazy z ojcem dziecka nie jestem i nie bede on mieszka (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Umowa alimentacyjna u notariusza

Umowa alimentacyjna u notariusza Chcemy z moim mężem podpisać umowę alimentacyjną dot. 3 naszych dzieci. Próbowałam dopytać szczegółów u kilku notariuszy - wszyscy twierdzą, że takiej umowy (...)

alimenty po ukończeniu 26 lat

alimenty po ukończeniu 26 lat Mam takie pytanie, jeśli ukończyłem 26 lat ale nie ukończyłem nauki to prawnie przysługuja mi alimenty od ojca, ale w momencie nie ściągalności kiedy otrzymuje tylko (...)

Unieważnienie uznania dziecka

Unieważnienie uznania dziecka Czy jest sposób by po uznaniu dziecka po trzech latach od jego urodzenia, a po po czterech latach po jego uznaniu wnioskować o unieważnienie uznania? Oczywiście na podstawie (...)

alimenty na ojca

alimenty na ojca Czy sad moze zaakceptowac wniosek o przyznanie mu alimentow placone przez syna ktory nie mieszka i nie pracuje w Polsce nie ma zadnych dochodow w Polsce, a z ojcem nie utrzymuje zadnych (...)

alimenty i ustalenie ojcostwa

alimenty i ustalenie ojcostwa Pewna dziewczyna w 8 miesiacu ciazy pozwala mnie do sadu o alimenty. Widzialem ja raz jedyny w zyciu i wtedy wspolzylismy na dyskotece, (oboje nietrzezwi). z tego co wiem (...)

Porady prawne