8.2.2018

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Umowa leasingu w prawie cywilnym

Kiedy leasing został uregulowany w polskim prawie? 

Umowę leasingu reguluje Tytuł XVII1 Kodeksu cywilnego. Tytuł ten został dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r., zmieniającej Kodeks cywilny z dniem 9 grudnia 2000 r. Od dnia 9 grudnia 2000 r. leasing funkcjonuje więc w polskim prawie cywilnym jako umowa nazwana. Do tego czasu był tzw. umową nienazwaną, a więc nieuregulowaną w przepisach. Ze względu na rosnącą popularność leasingu brak regulacji był wielkim problemem, gdyż wątpliwości w praktyce musiały być rozstrzygane na podstawie uzgodnień stron, które nie zawsze pamiętały o szczegółowym uregulowaniu kwestii wzajemnych rozliczeń w umowie.

W przepisach podatkowych leasing pojawił się jeszcze później.

Umowa leasingu jest obecnie bardzo popularną formą finansowania składników majątku firmy, której nie stać na nabycie tych składników za gotówkę. Firmę leasingową przepisy określają mianem finansującego (w praktyce finansującego nazywa się również „leasingodawcą”), zaś podmiot, który używa przedmiot leasingu określany jest w przepisach jako korzystający (zaś w praktyce również jako „leasingobiorca”).   

Jakie są rodzaje umów leasingowych? 

Przepisy nie dokonują wyraźnego rozróżnienia umów leasingowych. W praktyce leasing dzieli się na finansowy (inaczej określany również jako kapitałowy) oraz operacyjny (nazywany też organizacyjnym lub bieżącym). Leasing finansowy zbliżony jest do umowy sprzedaży z odroczonym terminem płatności, która zmierza do przeniesienia własności jej przedmiotu po jej zakończeniu. Leasing operacyjny wyróżnia się z kolei krótkim okresem umowy, po zakończeniu której przedmiot umowy oddawany jest do używania na rzecz innego podmiotu.  

W kodeksie cywilnym została uregulowana umowa leasingu finansowego. Według Kodeksu cywilnego umowa leasingu polega na tym, że finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. W praktyce może wystąpić również taka sytuacja, gdzie finansujący oddaje do używania składniki majątku, stanowiące jego własność, bez konieczności nabywania ich od osoby trzeciej. Do takiej umowy, przez którą jedna strona zobowiązuje się oddać rzecz stanowiącą jej własność do używania albo do używania i pobierania pożytków drugiej stronie, a druga strona zobowiązuje się zapłacić właścicielowi rzeczy w umówionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej wartości rzeczy w chwili zawarcia tej umowy, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące leasingu.

Dla celów podatkowych powyższe rozróżnienie nie ma praktycznie znaczenia. Leasingiem podatkowym będzie bowiem nie tylko umowa nazwana w kodeksie cywilnym, ale także każda inna umowa, na mocy której jedna ze stron odda do używania drugiej stronie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, podlegające amortyzacji, a także grunty. W prawie podatkowym istotą leasingu operacyjnego jest rozliczanie opłat leasingowych po stronie przychodów jednej strony i po stronie kosztów drugiej, zaś odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący, czyli firma leasingowa. W leasingu finansowym zaś odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, co bardziej zbliża tę formę leasingu do umowy sprzedaży.

Należy pamiętać, że umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. 

Porady prawne

Jakie są obowiązki stron tej umowy? 

Do obowiązków finansującego, czyli firmy leasingowej należy: 

  1. wydanie korzystającemu rzeczy w takim stanie, w jakim znajdowała się ona w chwili wydania finansującemu przez zbywcę (czyli podmiotu, od którego finansujący nabył przedmiot umowy),
  2. wydanie korzystającemu razem z rzeczą odpisu umowy ze zbywcą lub innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy, w szczególności odpisu dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy, otrzymanego od zbywcy lub producenta. 

Do obowiązków korzystającego należy zaś: 

  1. terminowe płacenie wynagrodzenia w postaci rat leasingowych,
  2. niezwłoczne zawiadomienie finansującego o utracie rzeczy,
  3. ponoszenie kosztów ubezpieczenia, jeżeli w umowie zastrzeżono, że korzystający obowiązany jest ponosić te koszty,
  4. utrzymywanie rzeczy w należytym stanie, w szczególności dokonywanie jej konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania rzeczy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jej zużycia wskutek prawidłowego używania, oraz ponoszenie ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem rzeczy,
  5. umożliwienie sprawdzenie rzeczy przez finansującego,
  6. używanie rzeczy i pobieranie jej pożytków w sposób określony w umowie leasingu, a gdy umowa tego nie określa - w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy,
  7. niedokonywanie w rzeczy zmian bez zgody finansującego, chyba że wynikają one z przeznaczenia rzeczy,
  8. nieoddawanie rzeczy do używania osobie trzeciej bez zgody finansującego. 

Opcja zakupu, czyli jak stać się właścicielem przedmiotu umowy 

Opcja zakupu jest zapisem w umowie, na mocy którego po jej zakończeniu korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy. Nie jest to oczywiście zapis obowiązkowy, ale znajduje się w większości umów. Zwykle bowiem zamiarem korzystającego od samego początku jest nabycie przedmiotu umowy po jej zakończeniu, a wybór leasingu zamiast zakupu wynika najczęściej z braku środków finansowych. Strony, zawierając w umowie opcję zakupu, ustalają również cenę, po której korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy oraz okres, w ciągu którego prawo to – po zakończeniu umowy – powinien zrealizować. Warunkiem skutecznej realizacji tego prawa jest wywiązywanie się przez korzystającego ze wszystkich postanowień umowy, w szczególności zaś terminowe płacenie rat.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli finansujący zobowiązał się, bez dodatkowego świadczenia, przenieść na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, korzystający może żądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca od upływu tego czasu, chyba że strony uzgodniły inny termin.

Leasing, czy kredyt - czyli korzystne sposoby finansowania majątku 

Odpowiedź na pytanie o wyższość leasingu nad kredytem (lub kredytu nad leasingiem) nie jest łatwa. Co więcej, może się okazać, że o wyższości jednej z tych form kredytowania nad drugą nie będą decydowały koszty, lecz dostępność dla przedsiębiorcy. Cóż z tego, że w danej sytuacji tańszy okaże się np. kredyt bankowy, jeżeli kredytobiorca nie będzie posiadał zdolności kredytowej.            

Ze względu na dostępność, leasing wydaje się przodować nad kredytem bankowym. Ponieważ firmy leasingowe nie są związane Prawem bankowym, nie obowiązują je rygorystyczne obowiązki w zakresie badania zdolności kredytowej klienta. W związku z tym leasing może być jedyną formę sfinansowania danej inwestycji dla podmiotu, którego nie zaakceptowałby bank.            

Leasing może się jednak droższy od kredytu właśnie ze względu na okoliczności, o których mowa wyżej. Jest również bardziej restrykcyjny w sytuacji niewywiązywania się leasingobiorcy ze swoich obowiązków, głównie odnośnie płatności. Firma leasingowa może również stawiać leasingobiorcy spore ograniczenie co do sposobu i miejsca używania przedmiotu umowy; firma leasingowa ma także prawo do kontroli przedmiotu umowy. Wiele problemów w praktyce może wystąpić również w razie kradzieży lub zniszczenia przedmiotu umowy – w tej sytuacji korzystający jest zobowiązany do zapłaty wszystkich rat, pomniejszonych o korzyści, jakie uzyska firma leasingowa.            

Jak widać, o tym, czy w danym przypadku bardziej opłacalną formą finansowania inwestycji będzie kredyt, czy leasing, decyduje wiele czynników i definitywne rozstrzygnięcie tej kwestii nie jest ani możliwe, ani chyba nawet potrzebne.

Niebezpieczeństwa leasingu - czyli co zrobić w razie upadłości firmy leasingowej 

Przepisy prawa upadłościowego nie przewidują - w razie ogłoszenia upadłości firmy leasingowej – z tego powodu negatywnych skutków dla korzystającego.

W przypadku ogłoszenia upadłości firmy leasingowej nie stosuje się bowiem przepisów, które pozwalają syndykowi na odstąpienie od umowy. W związku z tym umowa jest kontynuowana, a jej wypowiedzenie może nastąpić tylko w sytuacjach przewidzianych w umowie lub w Kodeksie cywilnym (a więc np. w razie niepłacenia rat). 

Jeżeli w umowie leasingu zostało zastrzeżone prawo zakupu jej przedmiotu po zakończeniu umowy, korzystający ma prawo żądać od syndyka przeniesienia własności przedmiotu umowy, w razie spełnienia wszystkich warunków przewidzianych w umowie. 

W razie ogłoszenia upadłości finansującego leasing przepisów ustawy o odstąpieniu od umowy przez syndyka nie stosuje się.

Nieco inaczej wgląda sytuacja stron w razie ogłoszenia upadłości korzystającego. Wówczas syndyk może, za zgodą sędziego-komisarza, odstąpić z dniem ogłoszenia upadłości od umowy leasingu. Syndyk nie ma jednak prawa żądać od firmy leasingowej zwrotu dotychczas otrzymanych opłat. 

Co to jest leasing konsumencki? 

Leasing konsumencki nie jest żadną szczególną odmianą leasingu; w praktyce określa się tak po prostu tzw. leasing prywatny, czyli zawierany z osobami, które nie prowadzą działalności gospodarczej (albo prowadzą taką działalność, ale zawierają umowę jako konsumenci). Siłą rzeczy taki leasing dotyczy głównie samochodów. Umowa leasingu zawarta z konsumentem może zawierać również opcję zakupu, która umożliwi klientowi nabycie przedmiotu umowy po jej zakończeniu.  

Coraz bardziej popularną odmianą leasingu konsumenckiego staje się jednak tzw. leasing odnawialny. W tym leasingu, po umówionym okresie, klient oddaje dotychczas używaną rzecz (np. samochód) i otrzymuje do korzystania nowy model. Co prawda, klient nie staje się właścicielem rzeczy, niemniej jednak ta odmiana leasingu jest tańsza od tradycyjnej, ponieważ klient płaci w zasadzie za utratę wartości rynkowej a celem umowy nie jest nabycie jej przedmiotu. 

 

Podstawa prawna: 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Sprzedaż przedmiotów w leasingu

Sprzedaż przedmiotów w leasingu

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 15 lutego 2021 r. wydał interpretację ogólną nr DD6.8202.4.2020 w sprawie podatkowych skutków zmian w umowie leasingu oraz sprzedaży przedmiotu umowy. Wydana przez MF interpretacja ogólna wyjaśnia ewentualne wątpliwości (...)

Opodatkowanie stron umowy leasingu

Opodatkowanie stron umowy leasingu

Leasing w ustawach podatkowych. Ustawy o podatkach dochodowych określają podatkowe skutki umowy leasingu. W myśl przepisów podatkowych zakres pojęcia leasingu jest szeroki – obejmuje nie tylko umowę nazwaną uregulowaną w kodeksie cywilnym, ale także każdą inną umowę, na mocy (...)

Leasing a podatek dochodowy od osób prawnych

Leasing a podatek dochodowy od osób prawnych

Zasady opodatkowania leasingu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za umowę leasingu uważa się nie tylko umowę tego rodzaju określoną w Kodeksie cywilnym, ale również każdą inną umowę, na mocy której (...)

Na czym polega umowa leasingu i jakie są jej rodzaje?

Na czym polega umowa leasingu i jakie są jej rodzaje?

  Czym jest leasing? Leasing to swoista, ukształtowana przez praktykę gospodarczą, umowa polegająca na czasowym przekazywaniu innej osobie przede wszystkim dóbr inwestycyjnych do czasowego korzystania za opłatą oznaczonej sumy pieniężnej. Wyróżnia się 2 postacie leasingu: 1. (...)

Leasing – szanse i bariery w rozwoju gospodarczym kraju

Leasing – szanse i bariery w rozwoju gospodarczym kraju

  15 maja br. w siedzibie PKPP Lewiatan odbyło się spotkanie: „Leasing - szanse i bariery w rozwoju gospodarczym kraju". Miało ono na celu dyskusję nad bieżącymi problemami leasingodawców oraz leasingobiorców z przedstawicielami właściwych ministerstw. W spotkaniu udział (...)

Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umowy leasingu - opinia prawna

Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umowy leasingu - opinia prawna

Stan faktyczny Jak zabezpieczyć i egzekwować prawo własności zagranicznego producenta (wewnątrz UE) maszyny, który udziela klientowi polskiemu leasing na okres 1 roku z opcją wykupu. Leasing jest tak skonstruowany, że klient wpłaca pierwszą opłatę w wysokości co najmniej 25 %, a następnie (...)

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwana dalej „ustawą". Jakie są wyłączenia z opodatkowania? Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie (...)

Gdy leasingodawca w czasie umowy leasingu ogłosi upadłość... – opinia prawna (Opinia oparta na starym prawie upadłościowym)

Gdy leasingodawca w czasie umowy leasingu ogłosi upadłość... – opinia prawna (Opinia oparta na starym prawie upadłościowym)

Stan faktyczny Zawarłem z firmą umowę leasingową na maszyny na okres 48 miesięcy, jak również podpisałem aneks do umowy gwarantujący po zakończeniu umowy (spłacie) wykup maszyn na zasadzie pierwokupu oraz weksel gwarancyjny. W dwa miesiące po rozpoczęciu spłat nastąpiła cesja wierzytelności (...)

Zakup dla firmy nowego i używanego samochodu w kraju

Zakup dla firmy nowego i używanego samochodu w kraju

Samochód firmowy jest w dzisiejszych czasach nieodłącznym elementem funkcjonowania chyba już niemal każdego przedsiębiorstwa. Trudno wyobrazić sobie normalną pracę w firmie bez samochodu i nie dotyczy to tylko tych przedsiębiorstw, których przedmiot działalności z natury rzeczy (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 (...)

Jak założyć grupę VAT?

Jak założyć grupę VAT?

Minister Finansów wydał objaśnienia dotyczące regulacji odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania nowego rodzaju podatnika, jakim jest grupa VAT (GV). Celem objaśnień jest przedstawienie praktycznego rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie, w jakim umożliwiają wspólne (...)

Skutki prawne ogłoszenia upadłości przez leasingobiorcę - opinia prawna (Opinia sporządzona na starym prawie upadłościowym)

Skutki prawne ogłoszenia upadłości przez leasingobiorcę - opinia prawna (Opinia sporządzona na starym prawie upadłościowym)

  Stan faktyczny   Zawarliśmy z firmą leasingową umowę leasingu operacyjnego. Przedmiotem umowy był samochód ciężarowy. Odrębną umową zlecenia leasingodawca upoważnił nas do sprzedaży przedmiotu leasingu po spłaceniu ostatniej raty leasingowej na rzecz wskazanej przez na (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Nowa ustawa usprawnia procedury, likwiduje zbędne obciążenia biurokratyczne i wprowadza rozwiązania, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Nowelizacja, tzw. pakiet MŚP, stanowi kolejny etap realizacji rządowej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. (...)

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

  Prawo administracyjne podstawą funkcjonowania samorządu terytorialnego Samorząd terytorialny jest częścią administracji publicznej i jego organy działać winny na podstawie prawa administracyjnego. Administracji publicznej wolno działać tylko, gdy jest do tego upoważniona przez prawo (...)

Potrzeba uproszczenia przepisów leasingowych

Potrzeba uproszczenia przepisów leasingowych

  Przedsiębiorcy działający w branży leasingowej od dawna zwracają uwagę na brak przejrzystości przepisów prawa regulujących kwestię leasingu, co niekorzystnie wpływa na prowadzenie działalności gospodarczej zarówno Leasingobiorców, jak i Leasingodawców. Hamuje (...)

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

10 lat zamiast 50-ciu - od 2019 roku krótszy obowiązek przechowywania akt pracowniczych Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników, to ma obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej po zakończeniu przez nich pracy. Do tej pory obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynosił (...)

Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy agencyjnej - opinia prawna

Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy agencyjnej - opinia prawna

Stan faktyczny Niniejszym przedstawiam skrótowy opis historii sporu, który zaistniał pomiędzy będącym moja własnością przedsiębiorstwem A ziałającym w branży leasingu personalnego, a firmą W, którą 10 września 2003 zaprosiłem do współpracy. 10 września 2003 moja firma (A) wysyła (...)

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

  Co to jest kontrakt menedżerski? Kontrakt menedżerski - to umowa o zarząd przedsiębiorstwem. Zarządca (osoba, której powierzono zarząd) zobowiązuje się do profesjonalnego prowadzenia przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia pewnych założonych efektów np. modernizacji przedsiębiorstwa. (...)

Umowa o dzieło - na czym polega i jak zawrzeć umowę o dzieło?

Umowa o dzieło - na czym polega i jak zawrzeć umowę o dzieło?

Na czym polega umowa o dzieło? Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa wzajemna. Dzieło może mieć zarówno charakter materialny, jak i niematerialny (np. namalowanie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kradzież leasingowanego pojazdu

Kradzież leasingowanego pojazdu

Skradziono mi samochód, który był w leasingu. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło odszkodowanie leasingodawcy. Chcę teraz zwrócić się o zwrot tego odszkodowania - bo uważam, że powinno zostać wypłacone mi. Jaki jest okres przedawnienia w dochodzeniu tego typu roszczeń? Czy powinnam wysłać (...)

Darowizna dla fundacji

Darowizna dla fundacji

1. Fundacja w drodze darowizny staje się właścicielem nieruchomości magazynowo-przemysłowej. Na darowanej nieruchomości ustalona jest hipoteka kaucyjna. W celu pozyskania środków na cele statutowe oraz spłatę hipoteki Fundacja zamierza zawrzeć umowę leasingu (zwrotnego). Później ewentualnie (...)

Niezapłacenie rat a ważność umowy leasingu

Niezapłacenie rat a ważność umowy leasingu

Umowa leasingu zawarta została 1999 roku, nastąpiła przerwa w płatnościach rat, uzupełniono jednak zaległości wraz z odsetkami. Leasingodawca żąda zwrotu samochodu oraz zapłaty rat do końca trwania umowy - czy leasingodawca ma prawo żądać kwoty do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym? (...)

Leasingowanie programów komputerowych

Leasingowanie programów komputerowych

Czy przedmiotem umowy leasingu mogą być programy komputerowe? Tak, programy komputerowe mogą być przedmiotem umowy leasingu. W prawie podatkowym programy komputerowe uważa się za wartości niematerialne i prawne, które są przeznaczone do używania na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym (...)

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Prowadzę działalność gospodarczą (księgi rachunkowe + VAT). Używam na podstawie leasingu operacyjnego samochodu z kratką. Umowa leasingowa była zgłoszona do Urzędu Skarbowego celem odliczania VAT od raty leasingowej. W grudniu kończy się leasing i będzie wykup. Chcę wskazać do wykupu (...)

Umowa na wynajem lokalu między komandytariuszem

Umowa na wynajem lokalu między komandytariuszem

Adres siedziby spółki komandytowej znajduje się w mieszkaniu jednego ze wspólników - komandytariusza. Czy musi zostać zawarta umowa na wynajem lokalu między wspólnikiem a spółką, czy wystarczy oświadczenie o użyczeniu lokalu? Ustawodawca pominął wskazaną w pytaniu kwestię zarówno (...)

Zrzeczenie się praw autorskich

Zrzeczenie się praw autorskich

Prowadzę serwis internetowy z artykułami. Zatrudniłam osobę, która pisze dla mnie artykuły w zamian za wynagrodzenie. Osoba ta generalnie trudni się pisaniem różnych artykułów dla różnych serwisów. Chciałabym podpisać z tą osobą odpowiedni dokument w którym oświadczyłaby ona, iż (...)

Forma zawarcia umowy w prawie cywilnym

Forma zawarcia umowy w prawie cywilnym

Czy w polskim prawie cywilnym istnieje takie pojęcie jak umowa ustna? Jeżeli tak, to jakie musi spełniać wymogi, aby mogła być uznana za taką umowę i powodować skutki prawne? Nie ma przeszkód do tego, by umowy zawierać w formie ustnej. Przecie większość umów sprzedaży zawieranych każdego (...)

Niedozwolone klauzule umowne

Niedozwolone klauzule umowne

Mam podpisaną umowę o dzieło na wykonywanie dzieła, ale dopiero począwszy od października, natomiast umowa jest z datą czerwcową. Jest na umowie klauzula, że jeśli ja zerwę umowę, to ja płacę karę pieniężną, jeśli zerwie pracodawca, to oczywiście nic się nie dzieje, ja zostaję na (...)

Dostawa w zamówieniach publicznych

Dostawa w zamówieniach publicznych

W ustawie o zamówieniach publicznych rozróżnia się usługi od dostaw. Ustawa mówi jednak ogólnie o wykonawcach, jako podmiotach dla potrzeb zamówień publicznych, oprócz zamawiających. Według kodeksu cywilnego umowa dostawy ma miejsce wtedy, gdy sprzedający jest jednocześnie wytwórcą rzeczy, (...)

Sposób przeniesienia własności w umowie sprzedaży

Sposób przeniesienia własności w umowie sprzedaży

Czy umowa sprzedaży nieruchomości przenosi własność na nabywcę? W prawie cywilnym wyróżnia się czynności prawne rozporządzające, zobowiązujące oraz czynności o tzw. podwójnym skutku, czyli zobowiązująco-rozporządzające. Czynności rozporządzające wykonywane są na podstawie czynności (...)

Uprawnienie dzierżawcy do pierwokupu

Uprawnienie dzierżawcy do pierwokupu

Małżeństwo rolników chce wydzierżawić swoje gospodarstwo. W razie chęci sprzedaży w późniejszym terminie w/w gospodarstwa podobno prawo pierwokupu ma dzierżawca. Czy jeśli dzierżawca nie zechce zapłacić ceny żądanej przez właściciela, to czy w takim przypadku prawo zwalnia go z tego (...)

Wezwanie do zapłaty z kancelarii za ściągnięcie polskiego filmu.

Wezwanie do zapłaty z kancelarii za ściągnięcie polskiego filmu.

Tydzień temu dostałem list z kancelarii przed sądowe wezwanie do zapłaty za to że niby ściągnąłem polski film z Torrentów. Czy możecie mi Państwo doradzić co mam zrobić w tej sytuacji? Niniejsza opinia prawna sporządzona została na podstawie przepisów:  - ustawy z dnia 4 lutego (...)

Dziedziczenie środków na rachunku bankowym

Dziedziczenie środków na rachunku bankowym

Dla uzyskania faktycznie wyższej gwarancji BFG niektórzy decydują się na zakładanie lokat wspólnych na wyższą niż 100 tys. euro kwotę nawet wtedy, gdy środki należą tylko do jednego posiadacza. Co się dzieje w przypadku śmierci jednego z posiadaczy lokaty wspólnej? Czy wówczas drugi (...)

Umowa notarialna przedwstępna

Umowa notarialna przedwstępna

Jesteśmy w trakcie rozwodu. Od dwóch lat mamy rozdzielność majątkową małżeńską. Żona zarządza całym naszym wspólnym majątkiem. Ponieważ to ja odszedłem od żony jej zależy na rozwodzie z orzekaniem o winie ( kilkakrotnie zmieniała już stanowisko) chyba że zatrzyma prawie w całości (...)

Odstąpienie od przedwstępnej umowy notarialnej

Odstąpienie od przedwstępnej umowy notarialnej

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości została zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa ta zawiera warunek rozwiązujący, dający możliwości odstąpienia stronie sprzedającej od wykonania powyższej umowy. W jaki sposób powinno zostać złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy, czy (...)