8.4.2020

Joanna Bacior

Radca Prawny

UMOWA NAJMU - zmiany wprowadzone specustawą o tarczy antykryzysowej

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie (z wyjątkiem kilkunastu przepisów) ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej zwana: specustawą antykryzysową). Ustawa ta wprowadza istotne zmiany i ograniczenia dotyczące umowy najmu lokalu - zarówno w kontekście najmu na cele mieszkalne, jak i najmu powierzchni handlowych, biurowych, etc.

Umowa najmu co do zasady została uregulowana w art. 659-692 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz oznaczony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju (art. 659 k.c.). Zatem umowa najmu jest umową, na podstawie której najemca – w zamian za czynsz – może używać przedmiot najmu oddany mu w tym celu przez wynajmującego. Szczególnym rodzajem umowy najmu jest najem lokalu. Co należy także podkreślić, zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, jeśli przedmiotem najmu jest „powierzchnia handlowa" (tj. część powierzchni użytkowej lokalu, który jest ograniczony ścianami, dachem, drzwiami itd.), to najem „podlega przepisom kodeksu cywilnego o najmie lokali, a nie ogólnym przepisom o najmie, również w zakresie wypowiedzenia” (wyr. SN z 19.10.2006r., sygn. V CSK 230/06).

Umowa najmu może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony, jak również może być przez strony w określonych przypadkach wypowiedziana, z uwzględnieniem ograniczeń ustawowych, np. wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. To właśnie okres obowiązywania umowy najmu i kwestie dotyczące wypowiedzenia tej umowy są przedmiotem szczególnej regulacji jaka znalazła się w specustawie antykryzysowej.

 1. Przedłużenie umowy najmu do 30 czerwca 2020 r.

Przepis art. 31s ust. 1 specustawy antykryzysowej stanowi, że w przypadku, gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem 31 marca 2020 r. upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych. Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy. Oświadczenie to najemca powinien złożyć najpóźniej w dniu upływu okresu obowiązywania umowy. Omawiane przepisy znajdują zastosowanie zarówno do umów najmu lokali mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.

Użyte we wskazanym przepisie pojęcie „oświadczenia woli” zdefiniowane zostało w art. 60 k.c. Oświadczenie woli to uzewnętrznienie podjętej wewnętrznie decyzji wywołania określonych skutków prawnych. Oświadczenie woli ma na celu zakomunikowanie innym osobom wewnętrznej woli osoby składającej to oświadczenie. Należy zwrócić szczególną uwagę, iż oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 1 zd. 1 k.c.).

Tym samym najemca lokalu, który chce skorzystać z rozwiązania prawnego wprowadzonego specustawą antykryzysową, i przedłużyć najem lokalu do dnia 30 czerwca 2020 r., powinien złożyć wynajmującemu stosowne oświadczenie, pamiętając o tym, iż oświadczenie takie musi dotrzeć do wynajmującego najpóźniej w dniu upływu okresu obowiązywania umowy. W oświadczeniu tym należy wskazać, że korzysta on z prawa przedłużenia umowy najmu do dnia 30 czerwca 2020 r., na dotychczasowych warunkach, na podstawie art. 31s ust. 1 specustawy antykryzysowej. Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar – podkreśla, że składanie oświadczeń pisemnych i wysyłanie ich przesyłką pocztową może być obecnie utrudnione, a problemy może rodzić też udowodnienie złożenia ich w terminie czy też zachowanie wymaganego terminu na ich złożenie. Dlatego też RPO postuluje, aby uznać za dopuszczalne złożenie ww. oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej.

Wyjątki wyłączające możliwość skorzystania z prawa przedłużenia najmu lokalu zostały uregulowane w art. 31s ust. 3 specustawy antykryzysowej. Rozwiązania prawnego wprowadzonego specustawą antykryzysową nie stosujemy:

1)      do najemcy, który w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzających dzień wejścia w życie specustawy antykryzysowej albo przez cały czas obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzający dzień wejścia w życie tej ustawy, jeżeli umowa ta obowiązywała przez czas krótszy niż 6 miesięcy poprzedzających dzień wejścia w życie ww. ustawy, był w zwłoce z zapłatą:

a)      czynszu lub

b)      innych niż czynsz opłat za użytkowanie lokalu lub

c)      opłat niezależnych od wynajmującego lokal a przez niego pobieranych

– za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc, lub

2)      jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca używał tego lokalu w sposób sprzeczny z tą umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania w tym lokalu szkód, lub

3)      jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania ten lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego, lub

4)      do najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

 1. Zakaz wypowiadania umowy najmy lub wysokości czynszu do 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie z art. 31t ust. 1 specustawy antykryzysowej, do dnia 30 czerwca 2020 r. wynajmujący nie ma prawa wypowiedzieć najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu.

W przypadku tej regulacji ustawodawca także przewidział wyjątki umożliwiające wynajmującemu wypowiedzenie najemcy umowy najmu lokalu. Wyjątki te podzielone zostały z uwzględnieniem funkcji/celu w jakim najmowany jest dany lokal. Pierwsza kategoria wyjątków dotyczy umowy najmu lokalu mieszkalnego. Wynajmujący może wypowiedzieć najemcy, w terminie do 30 czerwca 2020 r., umowę najmu lokalu mieszkalnego:

1)      na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie ze wskazanym przepisem, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli lokator:

 • pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
 • wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub
 • używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku,

2)      lub któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

Druga kategoria wyjątków dotyczy możliwości wypowiadania, w terminie do 30 czerwca 2020 r., umowy najmu lokalu niemieszkalnego. Możliwość taka istnieje w związku z:

 • naruszeniem przez najemcę postanowień tej umowy najmu lub przepisów prawa dotyczących sposobu używania tego lokalu lub
 • koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal.
 1. Przedłużenie terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego do 30 czerwca 2020 r.

Art. 31u specustawy antykryzysowej stanowi, iż w przypadku, gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego lub wypowiedzenie przez niego wysokości czynszu w takim lokalu nastąpiło przed dniem wejścia w życie specustawy antykryzysowej, a termin tego wypowiedzenia upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. Przedłużenie terminu wypowiedzenia następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy. Oświadczenie woli o przedłużeniu terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub o przedłużeniu terminu wypowiedzenia wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r. najemca składa wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu tego terminu. W zakresie dotyczącym oświadczenia woli zastosowanie znajdują analogiczne reguły jak wskazane powyżej w rozważaniach dot. lit. A.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż normy prawne art. 31u specustawy antykryzysowej dotyczą wyłącznie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym także najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego. Również w tym przypadku od przyjętego przez ustawodawcę rozwiązania ogólnego przewidziano wyjątki. Możliwości przedłużenia terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszalnego nie stosujemy w sytuacji, gdy wypowiedzenie umowy najmu najemcy lokalu mieszkalnego nastąpiło:

1)      na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie we wskazanym przepisem, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli lokator:

 • pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
 • jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
 • wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub
 • używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku;

2)      lub któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

 1. Najem i inne podobne umowy dot. powierzchni handlowych

Specustawa antykryzysowa w art. 15ze wprowadza także szczegółowe rozwiązania odnoszące się do umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej. Zgodnie z przyjętą regulacją prawną (ust. 1), w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej. Dalej w ust. 2 wprowadzono rozwiązanie, dające uprawnionemu do używania powierzchni handlowej możliwość złożenia udostępniającemu tę powierzchnię bezwarunkowej i wiążącej oferty woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. Oferta ta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Powyższe przestaje wiązać oddającego do używania powierzchnię handlową z chwilą bezskutecznego upływu terminu na złożenie ww. oferty. Postanowienia ust. 1 wchodzą w życie od dnia obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, a postanowienie ust. 2 od dnia zniesienia tego zakazu. Ustawodawca przewidział także, iż postanowienia powyższe nie uchybiają właściwym przepisom Kodeksu cywilnego, regulującym stosunki zobowiązaniowe stron w stanach, w których wprowadzane są ograniczenia prawne swobody działalności gospodarczej. W tym miejscu wskazać można chociażby na klauzulę rebus sic stantibus uregulowaną w art. 357(1) § 1 k.c.

Podsumowanie

Przepisy specustawy antykryzysowej wprowadzają szereg szczegółowych rozwiązań w tematyce najmu lokali, mających wspierać zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. O ile w kwestii najmu lokali mieszkalnych przyjęte rozwiązania wydają się być czytelne, o tyle w odniesieniu do najmu lokali niemieszkalnych zastrzeżenia budzi w szczególności brak uwzględnienia tych stosunków najmu w regulacji art. 31u specustawy antykryzysowej. Niepewność dotycząca umów najmu lokali niemieszkalnych, które zostały wypowiedziane przed dniem wejścia w życie specustawy, a których termin wypowiedzenia upływa przed dniem 30 czerwca br., może generować konflikty w przyszłości.  Mając na uwadze powyższe, uzasadnionym wydaje się rekomendowanie pilnego uzupełnienia regulacji prawnych w tym zakresie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wyższe koszty przy zaciąganiu pożyczki!

Wyższe koszty przy zaciąganiu pożyczki!

Od 1 lipca 2021 r. nie obowiązują już przepisy z tarczy antykryzysowej, które mocno ograniczały pozaodsetkowe koszty kredytów konsumenckich. Teraz pożyczki, zwłaszcza chwilówki, mogą być nawet pięciokrotnie droższe – policz koszty, zanim podpiszesz umowę. Uważaj (...)

Tarcza antykryzysowa w skrócie

Tarcza antykryzysowa w skrócie

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. ##baner## Kluczowe rozwiązania tarczy antykryzysowej Pakiet ten przewiduje on m.in.:  zwolnienie ze składek (...)

Tarcza antykryzysowa po zmianach

Tarcza antykryzysowa po zmianach

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. Przedsiębiorcy złożyli ponad milion wniosków o wsparcie z instrumentów tarczy antykryzysowej. Zakład (...)

Pomoc dla sklepików szkolnych, najemców galer

Pomoc dla sklepików szkolnych, najemców galer

Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne otrzymają pomoc finansową, zaś najemcy galerii handlowych obniżkę czynszu w czasie lockdownu w wysokości 80 procent – zdecydowała we wtorek Rada Ministrów. Pomoc obejmie także branżę turystyczną – zostaną przedłużone terminy (...)

Plan dla Pracy i Rozwoju

Plan dla Pracy i Rozwoju

Osłona przedsiębiorców i pracowników w dobie pandemii i przygotowanie gospodarki do powrotu na ścieżkę rozwoju Bezpośrednia pomoc – dla firm i pracowników dotkniętych skutkami COVID-19; nowy kierunek – czyli kompleksowe wsparcie w dostosowaniu się do wymagań (...)

Więcej czasu na przekazanie 1% PIT

Więcej czasu na przekazanie 1% PIT

Ministerstwo Finansów poinformowało, że przepisy wprowadzone w tarczy antykryzysowej przewidują przedłużenie terminu na przekazywanie 1% wybranej OPP. Dłuższy termin Przepisy wprowadzone w tarczy antykryzysowej przewidują rozwiązania dotyczące przekazywania 1% OPP. W tym (...)

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Od 15 stycznia br. osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą wystąpić o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe Osoby, które uzyskują przychód z umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług czy umowy o dzieło z tytułu określonego w tarczy antykryzysowej (...)

Tarcza Finansowa PFR 2.0 - wsparcie dla mikro i MŚP z 45 branż

Tarcza Finansowa PFR 2.0 - wsparcie dla mikro i MŚP z 45 branż

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program Polskiego Funduszu Rozwoju wspierający firmy z 45 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z epidemią COVID-19. ##baner## Jakie wsparcie można otrzymać? W ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 o wartości 13 mld zł mikroprzedsiębiorcy (...)

Od 1 stycznia 2021 r. trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło

Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. ZUS musi prowadzić ewidencję takich umów. ##baner## Nowy obowiązek O zawarciu umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zawiadamia ZUS. (...)

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Mikro, małe i średnie firmy mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Poznaj odpowiedzi resortu pracy na najczęściej zadawane pytania o ten instrument tarczy antykryzysowej. Podstawowe informacje O (...)

Od 1 stycznia można wystąpić o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych

Od 1 stycznia można wystąpić o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych

Osoby, które wykonują umowy zlecenia (umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług), mogą złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania i opłacania składek. Wniosek mogą przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) (...)

Kto otrzyma świadczenie postojowe?

Kto otrzyma świadczenie postojowe?

Dzięki rozwiązaniom przewidzianym w tzw. tarczy antykryzysowej osoby samozatrudnione i pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych nie zostaną bez pomocy. Postojowe to jednorazowa wypłata z tytułu przestoju ekonomicznego w wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego. Z tego (...)

Dla kogo dodatek solidarnościowy?

Dla kogo dodatek solidarnościowy?

Sejm przyjął wniesiony przez Prezydenta projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Dodatek solidarnościowy w wysokości 1 400 zł miesięcznie ma być przyznawany od od 1 czerwca do 31 sierpnia br. maksymalnie na trzy miesiące. (...)

Zawieszenie realizacji umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności składek ZUS na 3 miesiące

Zawieszenie realizacji umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności składek ZUS na 3 miesiące

Jeśli masz zawartą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowę o odroczeniu terminu płatności i jednocześnie masz trudności w jej realizacji w następstwie COVID-19, to możesz skorzystać z zawieszenia jej realizacji na okres 3 miesięcy. Kogo (...)

Prezydent podpisał tzw. tarczę antykryzysową

Prezydent podpisał tzw. tarczę antykryzysową

Podpis Prezydenta To już pewne – prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy składające się na pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców i pracowników w związku z czekającym gospodarkę kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa. – "To bardzo dobra wiadomość, jestem przekonana, (...)

Do 30 września można składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek

Do 30 września można składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne i ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19, mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Na taką ulgę mogą też liczyć piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów. Czas (...)

Jak prawo pomaga pomagać, czyli jak zostać organizacją pożytku publicznego i co to oznacza?

Jak prawo pomaga pomagać, czyli jak zostać organizacją pożytku publicznego i co to oznacza?

  Organizacja pożytku publicznego – kto może ubiegać się o status takiej organizacji? Od 1 stycznia 2004 r. organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego, co pociąga za sobą wiele przywilejów w sferze m.in. (...)

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Jakie są zasady ogólne (...)

Świadczenie usług w Niemczech poprzez samozatrudnienie

Świadczenie usług w Niemczech poprzez samozatrudnienie

Co obejmuje swoboda podejmowania działalności gospodarczej w Unii Europejskiej? W ramach swobody przedsiębiorczości (podejmowania działalności gospodarczej) osoby prawne i fizyczne z państw członkowskich Unii Europejskiej mają w Republice Federalnej Niemiec prawo do: podejmowania samodzielnej (...)

Sprawcy przemocy w rodzinie do eksmisji

Sprawcy przemocy w rodzinie do eksmisji

Mimo trwającej epidemii koronowirusa, rząd nie zostawia w potrzebie osób doświadczających przemocy w rodzinie. Nawet w czasie epidemii... Kryzys związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodował zmianę sposobu i form udzielanej pomocy w taki sposób, aby zapewnić możliwie (...)

Sprawcy przemocy w rodzinie do eksmisji

Sprawcy przemocy w rodzinie do eksmisji

Mimo trwającej epidemii koronowirusa, rząd nie zostawia w potrzebie osób doświadczających przemocy w rodzinie. Nawet w czasie epidemii... Kryzys związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodował zmianę sposobu i form udzielanej pomocy w taki sposób, aby zapewnić możliwie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony

W jaki sposób mogę wypowiedzieć umowę najmu zawartą na czas oznaczony? W przypadku umowy na czas nieoznaczony do wypowiedzenia umowy znajdą zastosowanie w pierwszej kolejności postanowienia umowne, a jeśli brak w umowie zapisów dotyczących wypowiedzenia, to stosuje się terminy (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam na żonę i zarejestrować go w Polsce na siebie, oczywiście na własny użytek. Nie posiadamy rozdzielności (...)

Kwestionowanie wypowiedzenia umowy najmu

Kwestionowanie wypowiedzenia umowy najmu

Zarządca w umowie najmu nie podaje właściciela nieruchomości, którego reprezentuje. Podejrzewam,że celowo, ponieważ właściciel nieruchomości nie żył w chwili podpisywania umowy najmu. Problem jest dosyć skomplikowany. Niebawem do niego powrócę. Zainwestowałem w to mieszkanie sporo środków. (...)

Ochrona najemcy przed wynajmującym

Ochrona najemcy przed wynajmującym

Firma zawarła przed rokiem umowę najmu pomieszczenia baru z drugą firmą - właścicielem nieruchomości oferującym powierzchnie do wynajęcia. Jest to umowa na czas określony na 10 lat. Umowa przewiduje jej rozwiązanie przez każdą ze stron za pisemnym porozumieniem, a także ze skutkiem natychmiastowym (...)

Zaleganie z czynszem a wypowiedzenie najmu lokalu

Zaleganie z czynszem a wypowiedzenie najmu lokalu

Moja matka postanowiła wynająć mieszkanie. Niestety nie podpisała umowy w formie pisemnej z najemcą. Najemca nie płaci od 3 miesięcy. Czy w związku z powyższym można przypuszczać, że została zawarta umowa najmu? Czy taką umowę należy wypowiedzieć, aby nie płacący najemca opuścił (...)

Zawarcie umowy najmu ze współmałżonkiem

Zawarcie umowy najmu ze współmałżonkiem

Po rozwodzie (bez określenia korzystania z lokalu i podziału majątku) główny najemca pisemnie zrzeka się praw do lokalu (umowa najmu). W lokalu pozostaje drugi małżonek z dziećmi. Czy można zawrzeć nową umowę z tym drugim małżonkiem jako kontynuację czy jako nową umowę z konsekwencją (...)

Terminy wypowiedzenia najmowanego mieszkania

Terminy wypowiedzenia najmowanego mieszkania

Po jakim okresie przedawnia się termin ważności wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego? Czy jeżeli wypowiedzenie nastąpiło we wrześniu 2003 r. to po roku nadal obowiązuje, jest aktualne? Co powinien uczynić burmistrz w takim wypadku, gdy upłynął rok i do rozwiązania umowy nie doszło? (...)

Ustanie stosunku najmu

Ustanie stosunku najmu

W lokalu mieszkało małżeństwo, zameldowani rozeszli się, on się wyprowadził, mieszkanie było zadłużone na 7000zł. Z uwagi na ten fakt, ta Pani wyprowadziła się do rodziny i wymeldowała się z tego mieszkania (zdewastowanego), oddając klucze właścicielowi domu. Właściciel domu zaczął (...)

Podstawy rozwiązania umowy najmu lokalu

Podstawy rozwiązania umowy najmu lokalu

Pomiędzy wynajmującym i najemcą zawarto umowę najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony - 12 m-cy. Wynajmujący planuje sprzedać lokal będący przedmiotem umowy w drodze przetargu nieograniczonego. Zaproponował najemcy prawo pierwokupu, z którego najemca nie skorzystał. Czy wynajmujący ma (...)

Naruszenie warunków umowy najmu na czas określony

Naruszenie warunków umowy najmu na czas określony

Mam zawartą umowę najmu na czas określony, najemca nie płacił ponad pół roku i opuścił lokal bez wypowiedzenia mimo, że umowa była zawarta na czas określony. Czy zobowiązany jest do zapłaty całego czynszu, czy tylko za czas w którym przebywał w tym lokalu? Zawarcie umowy najmu w myśl (...)

Kiedy umowa najmu na czas określony przechodzi w umowę najmu na czas nieokreślony?

Kiedy umowa najmu na czas określony przechodzi w umowę najmu na czas nieokreślony?

Kiedy umowa najmu na czas określony przechodzi w umowę najmu na czas nieokreślony? Niniejsza porada prawna została sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, dalej: „k.c.” (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami). Kwestia umowy najmu jest uregulowana (...)

Umowa najmu zawarta na czas oznaczony a jej przedłużenie

Umowa najmu zawarta na czas oznaczony a jej przedłużenie

Czy umowa najmu mieszkania zawarta na czas oznaczony, po zakończeniu jej trwania przekształci się na umowę na czas nieoznaczony? Aby nastąpiło przedłużenie na czas nieoznaczony umowy najmu zawartej na czas oznaczony, po zakończeniu okresu na który umowa ta była zawarta, muszą być (...)

Ustny wynajem mieszkania

Ustny wynajem mieszkania

Jeśli strony umowy chciałyby zawrzeć umowę najmu lokalu na czas oznaczony, dłuższy niż rok i nie zrobią tego w formie pisemnej, to poczytuje się umowę zawartą na czas nieoznaczony. Jeśli umowa najmu \"ustna\" zawarta byłaby na okres nie dłuższy niż 1 rok - na czas określony. Po skończonym (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze do Państwa z prośbą o pomoc w przygotowaniu się na procedury związane z zakupem mieszkania przez (...)

Prawo do lokalu socjalnego

Prawo do lokalu socjalnego

W 1995 r. zawarto umowę najmu lokalu mieszkalnego z właścicielką kamienicy na okres 10 lat. W umowie zaznaczono również, że po okresie 10 letnim umowa przechodzi na czas nieokreślony (ręczny dopisek właścicielki z jej podpisem). Za mieszkanie zapłacono odstępne oraz gruntownie wyremontowano (...)

Kwestionowanie wypowiedzenia umowy najmu

Kwestionowanie wypowiedzenia umowy najmu

Zarządca w umowie najmu nie podaje właściciela nieruchomości, którego reprezentuje. Podejrzewam,że celowo, ponieważ właściciel nieruchomości nie żył w chwili podpisywania umowy najmu. Problem jest dosyć skomplikowany. Niebawem do niego powrócę. Zainwestowałem w to mieszkanie sporo środków. (...)

Ochrona najemcy przed wynajmującym

Ochrona najemcy przed wynajmującym

Firma zawarła przed rokiem umowę najmu pomieszczenia baru z drugą firmą - właścicielem nieruchomości oferującym powierzchnie do wynajęcia. Jest to umowa na czas określony na 10 lat. Umowa przewiduje jej rozwiązanie przez każdą ze stron za pisemnym porozumieniem, a także ze skutkiem natychmiastowym (...)

Zaleganie z czynszem a wypowiedzenie najmu lokalu

Zaleganie z czynszem a wypowiedzenie najmu lokalu

Moja matka postanowiła wynająć mieszkanie. Niestety nie podpisała umowy w formie pisemnej z najemcą. Najemca nie płaci od 3 miesięcy. Czy w związku z powyższym można przypuszczać, że została zawarta umowa najmu? Czy taką umowę należy wypowiedzieć, aby nie płacący najemca opuścił (...)

Zawarcie umowy najmu ze współmałżonkiem

Zawarcie umowy najmu ze współmałżonkiem

Po rozwodzie (bez określenia korzystania z lokalu i podziału majątku) główny najemca pisemnie zrzeka się praw do lokalu (umowa najmu). W lokalu pozostaje drugi małżonek z dziećmi. Czy można zawrzeć nową umowę z tym drugim małżonkiem jako kontynuację czy jako nową umowę z konsekwencją (...)

Terminy wypowiedzenia najmowanego mieszkania

Terminy wypowiedzenia najmowanego mieszkania

Po jakim okresie przedawnia się termin ważności wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego? Czy jeżeli wypowiedzenie nastąpiło we wrześniu 2003 r. to po roku nadal obowiązuje, jest aktualne? Co powinien uczynić burmistrz w takim wypadku, gdy upłynął rok i do rozwiązania umowy nie doszło? (...)

Ustanie stosunku najmu

Ustanie stosunku najmu

W lokalu mieszkało małżeństwo, zameldowani rozeszli się, on się wyprowadził, mieszkanie było zadłużone na 7000zł. Z uwagi na ten fakt, ta Pani wyprowadziła się do rodziny i wymeldowała się z tego mieszkania (zdewastowanego), oddając klucze właścicielowi domu. Właściciel domu zaczął (...)

Podstawy rozwiązania umowy najmu lokalu

Podstawy rozwiązania umowy najmu lokalu

Pomiędzy wynajmującym i najemcą zawarto umowę najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony - 12 m-cy. Wynajmujący planuje sprzedać lokal będący przedmiotem umowy w drodze przetargu nieograniczonego. Zaproponował najemcy prawo pierwokupu, z którego najemca nie skorzystał. Czy wynajmujący ma (...)

Naruszenie warunków umowy najmu na czas określony

Naruszenie warunków umowy najmu na czas określony

Mam zawartą umowę najmu na czas określony, najemca nie płacił ponad pół roku i opuścił lokal bez wypowiedzenia mimo, że umowa była zawarta na czas określony. Czy zobowiązany jest do zapłaty całego czynszu, czy tylko za czas w którym przebywał w tym lokalu? Zawarcie umowy najmu w myśl (...)

Kiedy umowa najmu na czas określony przechodzi w umowę najmu na czas nieokreślony?

Kiedy umowa najmu na czas określony przechodzi w umowę najmu na czas nieokreślony?

Kiedy umowa najmu na czas określony przechodzi w umowę najmu na czas nieokreślony? Niniejsza porada prawna została sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, dalej: „k.c.” (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami). Kwestia umowy najmu jest uregulowana (...)

Umowa najmu zawarta na czas oznaczony a jej przedłużenie

Umowa najmu zawarta na czas oznaczony a jej przedłużenie

Czy umowa najmu mieszkania zawarta na czas oznaczony, po zakończeniu jej trwania przekształci się na umowę na czas nieoznaczony? Aby nastąpiło przedłużenie na czas nieoznaczony umowy najmu zawartej na czas oznaczony, po zakończeniu okresu na który umowa ta była zawarta, muszą być (...)

Ustny wynajem mieszkania

Ustny wynajem mieszkania

Jeśli strony umowy chciałyby zawrzeć umowę najmu lokalu na czas oznaczony, dłuższy niż rok i nie zrobią tego w formie pisemnej, to poczytuje się umowę zawartą na czas nieoznaczony. Jeśli umowa najmu \"ustna\" zawarta byłaby na okres nie dłuższy niż 1 rok - na czas określony. Po skończonym (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze do Państwa z prośbą o pomoc w przygotowaniu się na procedury związane z zakupem mieszkania przez (...)

Prawo do lokalu socjalnego

Prawo do lokalu socjalnego

W 1995 r. zawarto umowę najmu lokalu mieszkalnego z właścicielką kamienicy na okres 10 lat. W umowie zaznaczono również, że po okresie 10 letnim umowa przechodzi na czas nieokreślony (ręczny dopisek właścicielki z jej podpisem). Za mieszkanie zapłacono odstępne oraz gruntownie wyremontowano (...)

Dwie umowy zawarte do jednego przedmiotu najmu

Dwie umowy zawarte do jednego przedmiotu najmu

W 1998 roku jedna ze współwłaścicielek, mająca upoważnienie ponad 50% pozostałych współwłaścicieli do prowadzenia administracji, podpisała umowę na wynajem miejsca pod garaż blaszany. Umowa najmu została zawarta na okres od 1 czerwca 1998 r. na czas określony na 10 lat. Czynsz najmu wynosił (...)

Sytuacja najemnców, w razie upadłości TBS

Sytuacja najemnców, w razie upadłości TBS

Co się stanie z najemcami mieszkań od TBS, w momencie gdy spółka upadnie? W przypadku ogłoszenia upadłości przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego, prowadzone w formie spółki, zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z (...)

Zakup nieruchomości a pierwokup na rzecz najemcy

Zakup nieruchomości a pierwokup na rzecz najemcy

Chcę kupić nieruchomość, w której część lokali jest wynajmowana, jednak wynajmujący kwestionuje moją chęć zakupu nieruchomości twierdząc, że ma prawo pierwokupu. Umowa najmu jest bardzo ogólna. Czy bez przeszkód będę mógł kupić nieruchomość? Jak zrezygnować z niewygodnego najemcy? (...)