27.10.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane to wyspecjalizowany rodzaj umowy o dzieło. Posiada zresztą podstawowe cechy umowy o dzieło. Na czym polegają więc różnice? Dowiesz się z porady.

Jakie są główne cechy charakterystyczne umowy o roboty budowlane?

Stronami tej umowy są wykonawca i inwestor. Przedmiotem umowy natomiast jest odpowiednie zobowiązanie. Zobowiązuje się oczywiście wykonawca, a czyni to wobec inwestora. Wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu. Wykonanie natomiast ma odpowiadać założeniom projektu i być zgodne z zasadami wiedzy technicznej. Aby wykonawca mógł wykonać powyższe zobowiązania, ze swoich musi wywiązać się także inwestor. Inwestor więc zobowiązany jest do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Czy wykonawca musi wszystkie czynności wykonywać samodzielnie?

Nie. Już w samej umowie o roboty budowlane strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Jednak do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą konieczna jest zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Mało tego, możliwe jest zawarcie umowy o roboty budowlane przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą. Jednak w takim wypadku nie wystarcza już tylko zgoda inwestora. Konieczna jest dodatkowo zgoda wykonawcy. Milczenie obydwu jest tu także traktowane jak zgoda na zawarcie umowy. Umowy z podwykonawcami oraz podwykonawcami podwykonawców powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

A co kiedy wykonawca napotka przeszkody?

W takiej sytuacji ustawodawca narzucił na wykonawcę obowiązek, zgodnie z którym wykonawca robót budowlanych powinien niezwłocznie zawiadomić inwestora o wszelkich pojawiających się przeszkodach w prawidłowym wykonaniu robót. Ma to więc uczynić bez nieuzasadnionej zwłoki przy zachowaniu normalnej, przyjętej w danych stosunkach staranności. Zaniechanie tego obowiązku może uzasadniać odpowiedzialność wykonawcy za ewentualne szkody, możliwe do uniknięcia staraniem inwestora.

Czy wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy?

Tak, jednak po spełnieniu konkretnego warunku. Mianowicie wtedy, gdy wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy. Chodzi tu jednak tylko o sytuację, gdy jednego wykonawcę obciąża obowiązek wykonania wszystkich prac składających się na całość projektowanego obiektu. Jest on wtedy nazywany generalnym wykonawcą. Jeżeli wykonawca ma wykonać tylko określoną część robót sprawa odpowiedzialności wygląda nieco inaczej. Jeżeli bowiem z częściowym wykonawcą umowę zawiera sam inwestor, to pozostaje on gospodarzem placu budowy, a częściowemu wykonawcy powinien udostępnić odpowiednią część samego obiektu i terenu budowy. Gdy wykonawca obiektu zawiera umowę ze swoim podwykonawcą o wykonanie części robót, odpowiedzialnym kontrahentem pozostaje wówczas nadal tylko wykonawca. On też, a nie inwestor, musi wprowadzić podwykonawcę na teren budowy.

Ustawodawca przewidział także sytuację, w której obiekt został uszkodzony. Do czasu oddania obiektu, to wykonawca ponosi ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia obiektu. Natomiast od momentu dokonania odbioru obiektu przechodzi ono na inwestora. Jednak gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń albo wskutek wykonania robót według wskazówek inwestora, a wykonawca uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, to może żądać umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części. Wykonawca posiada takie samo uprawnienie w przypadku, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń.

Pamiętaj, że:

  • W umowie o roboty budowlane, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), wykonawca (generalny) i inwestor ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców,
  • Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę,
  • Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem, a wymagana przez przepisy prawa budowlanego dokumentacja stanowi część składową umowy,
  • Jeżeli strony inaczej nie postanowiły, inwestor ma obowiązek na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia,
  • Regulacje dotyczące umów o roboty budowlane mają zastosowanie odpowiednio także do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli,
  • Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Gdy w przepisach jest luka, stosujemy analogię

Gdy w przepisach jest luka, stosujemy analogię

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy w powiększonym składzie zagadnienia, czy art. 629 k.c. i art. 632 § 2 k.c. mają zastosowanie w drodze analogii do umowy o roboty budowlane, gdy zastrzeżono w jej ramach wynagrodzenie ryczałtowe lub kosztorysowe. W (...)

Zasady odpowiedzialności wykonawcy w umowie o roboty budowlane - opinia prawna

Zasady odpowiedzialności wykonawcy w umowie o roboty budowlane - opinia prawna

Stan faktyczny Zawarłem z firmą umowę na budowę domu. Inwestycja jest w trakcie wykonywania. Jednak pojawiają się coraz większe problemy z jakością wykonywanych prac, skłaniające mnie do potrącenia pewnej kwoty od przewidzianej umową należności za jeden z etapów budowy. Właściciel firmy, (...)

Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane

Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane

Jedną z podstawowych reguł prawa cywilnego jest przedawnianie się roszczeń  majątkowych. Wyrażona ona została w art. 117 §1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. (...)

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

W dobie intensywnego rozwoju gospodarczego, tworzenia nowoczesnej infrastruktury przemysłowej i drogowej oraz zaplecza mieszkaniowego w Polsce, umowy o roboty budowlane, uregulowane w art. 647 i nast. k.c., nabierają coraz istotniejszego znaczenia zarówno dla inwestorów, wykonawców (...)

Jak dokończyć budowę, gdy deweloper nie wywiązuje się z umowy

Jak dokończyć budowę, gdy deweloper nie wywiązuje się z umowy

Deweloper nie wywiązał się w terminie z umów zawartych z przyszłymi właścicielami lokali (wnioskodawców w postępowaniu przed Sądem Rejonowym). Nie zakończył w umówionym terminie budowy domu mieszkalno-usługowego, nie wyodrębnił odrębnej własności lokali i nie przeniósł tego (...)

SN w kwestii zapłaty za roboty budowlane...

SN w kwestii zapłaty za roboty budowlane...

Wyrokiem z 16 lipca 2021 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną pozwanej w sprawie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o roboty budowlane. Znaczenie klauzuli integracyjnej (merger clause) dla wykładni umowy o roboty budowlane  Odnosząc się do zawartej w kontrakcie (...)

Umowa o roboty budowlane - wynagrodzenie ryczałtowe

Umowa o roboty budowlane - wynagrodzenie ryczałtowe

Nie ma prawnych podstaw do żądania przez wykonawcę umowy o roboty budowlane podwyższenia wynagrodzenia ustalonego w umowie z inwestorem ryczałtowo. Nie jest w tym wypadku dopuszczalne odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego o umowie o dzieło, przewidujących wyjątkowo taką możliwość.To (...)

Gwarancja za roboty budowlane niekonstytucyjna

Gwarancja za roboty budowlane niekonstytucyjna

27 listopada 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący wolności działalności gospodarczej - gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: - art. 1-3, art. 4 ust. 1-3, art. 5 ust. 3 oraz art. 6-8 ustawy z dnia 9 lipca (...)

Czy generalny wykonawca zawiera z podwykonawcą umowę o roboty budowlane?

Czy generalny wykonawca zawiera z podwykonawcą umowę o roboty budowlane?

Umowy generalnego wykonawcy z podwykonawcami przeważnie nie mają charakteru umów o roboty budowlane, jurydycznie powinny być kwalifikowane jako umowy o dzieło. (...)Zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 1 ustawy do umów o roboty budowlane zawartych przed dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

17 marca i 3 lipca 2017 r. 2017 r. i Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r.   Dlaczego warto poznać objaśnienia resortu finansów (...)

Możesz żądać zapłaty VAT, tylko gdy umowa to przewidywała

Możesz żądać zapłaty VAT, tylko gdy umowa to przewidywała

Wykonawca robót budowlanych nie może zwiększyć ceny usługi o VAT i obciążyć nim inwestora, skoro umowa nic o tym podatku nie mówiła. (...)Skoro umowa o tym nic nie mówiła, to nie można było go doliczyć - powiedziała sędzia. - To zaś, czy była to umowa o roboty budowlane, czy o dzieło, (...)

Jak zawrzeć dobry kontrakt budowlany?

Jak zawrzeć dobry kontrakt budowlany?

Dobry kontrakt z wykonawcą jest podstawą każdej budowy. Ale inwestorzy często zdają sobie z tego sprawę dopiero wtedy, gdy zaczynają się kłopoty.   (...)Często się okazuje, że na przykład pozwolenie straciło ważność. Jeśli dokumentacja lub teren nie pozwalają na rozpoczęcie (...)

Nieważność wykonanej umowy - roszczenie z bezpodstawnego wzbogacenia

Nieważność wykonanej umowy - roszczenie z bezpodstawnego wzbogacenia

Jeśli umowa o roboty budowlane okazała się nieważna, ale prace zostały wykonane i druga strona z nich korzysta, podstawą zasądzenia należności na rzecz wykonawcy są przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 7 listopada 2007 r. (sygn. II CSK 344/07). Rzeczpospolita (...)

Infrastruktura dla gminnego budownictwa mieszkaniowego a VAT

Infrastruktura dla gminnego budownictwa mieszkaniowego a VAT

Przedsiębiorcy budujący drogi czy instalujący uliczne oświetlenie na potrzeby gminnego budownictwa mieszkaniowego muszą z własnej kieszeni płacić o 15 procent wyższy VAT. Gminy nie godzą się bowiem na podwyżkę ceny Przyczyną tego stanu jest zmiana od 1 stycznia 2008 r. stawki VAT z dotychczasowych (...)

Umowa o dzieło czy o roboty budowlane?

Umowa o dzieło czy o roboty budowlane?

Roboty budowlane mogą być podjęte na podstawie dwóch umów. W przypadku umowy o dzieło wykonawca sam decyduje o sposobie wykonania powierzonego zadania. Jeżeli wykonawca podpisze umowę budowlaną, to ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zlecenia zgodnie z dokumentacją (...)

Kto ma zadbać o określenie zakresu robót w umowie?

Kto ma zadbać o określenie zakresu robót w umowie?

Nawet w kontraktach między przedsiębiorcami to wykonawca jest profesjonalistą i na nim ciążą większe obowiązkiW szczególności jest odpowiedzialny za poprawne (precyzyjne) napisanie umowy. To wniosek ze środowego wyroku warszawskiego Sądu Apelacyjnego.Przekonali się o tym Jacek K. i (...)

Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

Jakie pojęcia zdefiniowane są w ustawowym słowniku? Artykuł 2 ustawy Prawo zamówień publicznych definiuje pojęcia: robót budowlanych, dostaw, usług, dynamicznego systemu zakupów, zamówień publicznych, zamawiającego, wykonawcy, środków publicznych, najkorzystniejszej (...)

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

  Z dniem 16 kwietnia 2010 roku weszła w życie Ustawa o zmianie Kodeksu cywilnego, która w art. 3 uchyliła Ustawę z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Obecnie zagadnienia będące przedmiotem uchylonej ustawy zostały przeniesione do Kodeksu cywilnego w art. (...)

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jako podmiotowy środek dowodowy Zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”), warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej (...)

Procedury budowlane

Procedury budowlane

Jakie procedury budowlane obowiązują? Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Pb). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane

Wynająłem pewnego Pana, który ma firmę budowlaną do wybudowania mi domu jednorodzinnego mieszkalnego. Prace wykonał, od fundamentów zbudował dom, ściany dach, stropy itd. Jednak prace są bardzo (...)

Brak zapłaty za wykonaną pracę

Brak zapłaty za wykonaną pracę

Firma przeprowadziła remont łazienki u osoby fizycznej. Nie spisała jednak umowy na roboty budowlane. W związku z tym, że firma ta prowadzi również różnego rodzaju szkolenia, podczas wykonywanych (...)

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane

Na czym polega umowa o roboty budowlane? Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, (...)

Rozliczenia między wykonawcą a podwykonawcą

Rozliczenia między wykonawcą a podwykonawcą

Jako podwykonawca dostarczyliśmy materiały i wykonaliśmy montaż instalacji uzdatniania wody w urzędzie gminy. Generalny wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu przetargu zgodnie z obowiązująca (...)

Odmowa odbioru robót budowlanych

Odmowa odbioru robót budowlanych

Firma budowlana wykonała elewację bloku mieszkalnego. Inspektor nadzoru nie chce podpisać odbioru robót, ponieważ na elewacji pojawiły się niewielkie rysy, nie wpływają one na bezpieczeństwo (...)

Rękojmia a gwarancja zasady odpowiedzialności

Rękojmia a gwarancja zasady odpowiedzialności

Czy na roboty budowlane remontowe wykonawca winien udzielić gwarancji czy też rękojmi za wady? Jakie przepisy regulują te sprawy? Jaka jest długość okresu gwarancyjnego? Zgodnie z przepisami kodeksu (...)

Kaucja gwarancyjna za roboty budowlane

Kaucja gwarancyjna za roboty budowlane

W umowie o budowę budynku wielorodzinnego (umowa o roboty budowlane między inwestorem a wykonawcą) nie było zapisu o kaucji gwarancyjnej. Wartość budowy 3,5 miliona złotych netto, 250 tysięcy złotych (...)

Odpowiedzialność za wady materiałów

Odpowiedzialność za wady materiałów

Wykonawca budowlany wykonał prace budowlane zgodnie z projektem architekta. Po ich wykonaniu okazało się, że w projekcie zalecono użycie niewłaściwych materiałów a wykonane prace z tego powodu (...)

Związanie przedłożoną ofertą handlową

Związanie przedłożoną ofertą handlową

Podwykonawca określonych robót budowlanych zamówił u nas taki nietypowy produkt. Wartość zamówienia wynosiła ok. 200 tys PLN. Zamówienie zostało przez nas potwierdzone faksem, z prośbą o akceptację (...)

Przedawnienie roszczeń z umowy o roboty budowlane

Przedawnienie roszczeń z umowy o roboty budowlane

Została zawarta umowa na budowę budynku jednorodzinnego wg. określonego projektu na określonej działce. Umowa została zawarta z firmą dewelopersko-budowlaną przez osobę fizyczną. W ramach umowy (...)

Odpowiedzialność wykonawcy budowlanego

Odpowiedzialność wykonawcy budowlanego

Jaka jest odpowiedzialność wykonawcy budowlanego za jakość prac przez niego wykonanych w następującej sytuacji. Inwestor dostarczył wykonawcy materiał, który posłużył do wykonania elementów (...)

Podwykonawca zagraniczny

Podwykonawca zagraniczny

Polska firma budowlana wykonuje kontrakt krajowy i zamierza zlecić część robót podwykonawcy zagranicznemu - firmie z Ukrainy. W wyniku zawarcia takiego kontraktu fachowcy z Ukrainy wykonywać będą (...)

Umowy trójstronne

Umowy trójstronne

Firma A jest inwestorem, podpisuje umowę na wykonanie robót z wykonawcą - firmą B. Firma B zleca prace podwykonawcy - firmie C. Po zakończeniu robót firma B zwleka z zapłatą firmie C. Czy można (...)

Przedawnienie roszczeń z umowy zlecenia

Przedawnienie roszczeń z umowy zlecenia

W ramach umowy-zlecenia wykonano roboty budowlane. Wystawiono faktury. Ostatnia faktura była wystawiona w dniu 19.11.2002 r., a termin jej zapłaty określony w umowie zleceniu - 14 dni tj. płatność (...)

Przetarg a pozwolenie na budowę

Przetarg a pozwolenie na budowę

Ogłaszając przetarg na budowę ulicy, ze środków budżetowych z 70% udziałem środków unijnych, zamawiający nie posiadał prawomocnego pozwolenia na budowę, uzyskał je dopiero po rozstrzygnięciu (...)

Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane

Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane

Czy słusznym jest organizowanie przetargu nieograniczonego na poszczególne prace: - naprawa pokryć i wiązań dachowych, - naprawa instalacji elektrycznych i aparatury elektrycznej, - naprawa elementów (...)

FORUM PRAWNE

umowa o roboty budowlane podwykonawcy z dalszym podwykonawcą

umowa o roboty budowlane podwykonawcy z dalszym podwykonawcą umowa o roboty budowlane podwykonawcy z dalszym podwykonawcą Witam, Podpisałem umowę o roboty budowlane jako podwykonawca z Generalnym Wykonawcą. (...)

ustna umowa o roboty budowlane

ustna umowa o roboty budowlane Witam! Mój znajomy ma problem. Zawarł ustną umowę o wykonanie domu. Inwestor wypłacił mu wcześniej tylko część ustalonej kwoty (nawet nie połowę), a jak doszło (...)

PROBLEMY PROBLEMY PROBLEMY....

PROBLEMY PROBLEMY PROBLEMY.... Moje pytanie jest następujące:czy w umowie o roboty budowlane, której jedną ze stron jest spółka jawna można wyłączyć odpowiedzialność osobistą wspólników (...)

Umowa przedwstepna o roboty budowlane

Umowa przedwstepna o roboty budowlane Witam:) Mam pytanie, czy mogę podpisać umowe przedwstępną z firmą budowlana o wykonanie robót budowlanych"był bym jako podwykonawca" nie mając działalności (...)

Rękojmia za wady jak skorzystać

Rękojmia za wady jak skorzystać Dzień dobry, proszę o wskazówki jak powinnam postąpić w takiej sytuacji: Została spisania umowa o roboty budowlane, wykonawca udzielił 2 letniej gwarancji, inwestor (...)

Czy ministerialne wytyczne do sprawdzania prac z egzaminu zawodowego są nieprawidłowe?

Czy ministerialne wytyczne do sprawdzania prac z egzaminu zawodowego są nieprawidłowe? Proponuję zbiorową analizę poprawności wytycznych do sprawdzania rozwiązań zadań egzaminacyjnych. Połączenie (...)

Egzekucja naleznosci za wykonane roboty = gwarancja platnosci = hipoteka legalna

Egzekucja naleznosci za wykonane roboty = gwarancja platnosci = hipoteka legalna Szanowni Panstwo, Przekazuje Panstwu ciekawa informacje, ktorej wprowadzenie w Polsce pozwoiloby na uzdrowienie stosunkow (...)

sposob na zabezpieczenie platnosci (rowniez i architektow i profesjonalistow)

sposob na zabezpieczenie platnosci (rowniez i architektow i profesjonalistow) Szanowni Panstwo, temat jest goracy i winien byc jak najszybciej rozwiazany, tym bardziej ze w prawie polskim istnieje "odpowiednik (...)

Umowa współpracy

Umowa współpracy Witam. Mam umowę współpracy w zakresie wykonywania robót budowlanych czy jest możliwość jej zerwania w trybie natychmiastowym bez kar umownych? Umowa współpracy w zakresie wykonywania (...)

samowola budowlana

samowola budowlana zacząłem budowę budynku w obecnej chwili wybudowałem do zera bez prawomocnego pozwolenia wszystko jest zgodnie z przepisami i projektem, życzliwość sąsiada doprowadziła że (...)

Budowlańcy wyłudzający zaliczki

Budowlańcy wyłudzający zaliczki Nigdy nie przypuszczałam, że wykażę się głupotą w sprawie, która jest oczywista. Otóż w ubiegłym roku wraz z mężem podjęliśmy decyzję o budowie domu jednorodzinnego. (...)

Porady prawne