Wspieranie nowych inwestycji

Polska atrakcyjną strefą inwestycyjną, wsparcie również dla mikro-, małych i średnich firm, zwolnienia podatkowe uzależnione nie tylko od lokalizacji inwestycji, ale od jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy – to główne założenia nowych przepisów.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadza mechanizm udzielania wsparcia przedsiębiorcom w podejmowaniu nowych inwestycji w Polsce. Zastąpi on dotychczasowy system funkcjonujący w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE - obecnie jest ich 14). W nowej koncepcji zachęty podatkowe będą dostępne na całym obszarze Polski, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą.

Czego dotyczy ustawa o wspieraniu nowych inwestycji?

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który w założeniu ma uzupełnić rozwiązania funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Podstawowym celem ustawy jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania na terenie całego kraju. Ustawa ma także służyć skorelowaniu mechanizmu wsparcia z obowiązującym dokumentem strategicznym dotyczącym rozwoju gospodarki Polski, jakim jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), stanowiąca załącznik do uchwały nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. (M.P. poz. 260).

Zakres przedmiotowy ustawy obejmuje trzy zasadnicze grupy zagadnień, tj.:

  • określenie zasad udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji, 
  • określenie organu właściwego w sprawach wspierania nowych inwestycji oraz jego kompetencji i trybu działania, a także 
  • określenie zadań zarządzających obszarami, odpowiedzialnych za wspieranie nowych inwestycji. 

Ponadto ustawa wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.), ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 91), ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650).

 Ustawa umożliwia zwolnienia podatkowe dla inwestorów przez 10–15 lat w całym kraju, a nie tylko, jak obecnie, w 14 specjalnych strefach ekonomicznych. Preferencje podatkowe będą uzależnione m.in. od lokalizacji inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy. Premiowane mają być inwestycje w rejonach o najwyższym bezrobociu, w małych i średnich miastach. Powinno to zachęcić przedsiębiorców do zakładania firm w rejonach słabiej rozwiniętych, które nie są w stanie sprostać wymaganiom dużych inwestorów, np. pod względem infrastruktury czy dostępności zasobów ludzkich. Przewidziano także preferencje dla małych i średnich firm oraz inwestycji, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek. Chodzi m.in. o transfer wiedzy, prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój klastrów, a także zapewnienie pracownikom korzystnych warunków. Uwzględniane będą też współpraca ze szkolnictwem zawodowym i tworzenie specjalistycznych klas.

Najważniejsze zmiany

Przewidziano zachęty podatkowe dostępne w całej Polsce, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą. MŚP nie będą musiały przenosić się do Stref i inwestować z dala od dotychczasowego obszaru działania.

Wsparcie na realizację nowej inwestycji będzie udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wsparcie nie może być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż. Decyzja o wsparciu będzie wydawana na wniosek przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat.

Porady prawne

Warunki uzyskania zwolnienia będą uzależnione od wielkości firmy oraz od stopy bezrobocia w danym powiecie. Wymagane nakłady inwestycyjne dostosowane do możliwości firm, w zależności, czy są to mikro, małe, czy średnie przedsiębiorstwa.

Ustawa przewiduje uwzględnienie sytuacji gospodarczo-społecznej na danym terenie, w tym zasadę „im wyższe bezrobocie w powiecie, tym niższe wymagane nakłady inwestycyjne”.

Premiowane będą inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne. Na preferencje będą mogły liczyć również pozostałe regiony, w których występuje wysoki bezrobocie.

Jak wspomniano, decyzja dotycząca preferencji wydawana będzie na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat. Jednak im wyższa pomoc publiczna w regionie dozwolona przez Unię Europejską, tym dłuższy możliwy okres zwolnienia. Nowa ustawa nie wprowadza żadnych zmian nabytych praw dla inwestycji, które działają już w SSE.

Założono też premiowanie przedsięwzięć mających wpływ na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski. To m.in. o transfer wiedzy, prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, ale także zapewnienie korzystnych warunków dla pracowników, w tym tych wykraczających poza standardowe świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Spółki zarządzające Strefami będą głównym punktem kontaktu w regionie do obsługi inwestora, a także regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowych. Jeden punkt kontaktu dla inwestora zapewni kompleksową usługę, a także istotną pomoc w eliminacji barier inwestycyjnych (m.in. skrócenie czasu procedur). 

Ustawa zakłada likwidację długotrwałej i obciążającej przedsiębiorcę procedury zmiany granic SSE.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (tzn. 30 czerwca br.), z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących zmian w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Tzw. ustawa o Specjalnych Strefach Ekonomicznych według minister przedsiębiorczości i technologii 

- "Zależy nam na zaawansowanych technologicznie inwestycjach, równomiernie lokalizowanych. Dlatego zmieniliśmy zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych, tak by z efektów rozwoju gospodarczego Polski korzystali wszyscy obywatele" – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz o ustawie o wspieraniu nowych inwestycji. 

 

Nowe przepisy są realizacją jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Kapitału dla Rozwoju. Wprowadzone działania są komplementarne z innymi projektami Strategii, takimi jak Pakiet dla Miast Średnich czy Program Wspierania Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polski.

- "Odchodzimy od dotychczasowego podejścia koncentrowania wsparcia tylko na niektóre tereny. Do tej pory obszar objęty wsparciem wynosił 25 tys. ha, czyli 0,08% powierzchni kraju. Po wejściu w życie zmian zachęty podatkowe będą dostępne w całej Polsce, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą" – wyjaśnia wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński. 

Minister Emilewicz przypomina, że zasady dotyczące Stref nie były zmieniane od ponad 20 lat.

- "Bez nich nie możemy liczyć na skok w rozwoju gospodarczym Polski. Musieliśmy dostosować funkcjonowanie Stref do zmieniających się trendów."

 

Zob. też:

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który w założeniu ma uzupełnić rozwiązania funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Podstawowym celem ustawy jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania na terenie całego kraju. Ustawa ma także służyć skorelowaniu mechanizmu wsparcia z obowiązującym dokumentem strategicznym dotyczącym rozwoju gospodarki Polski, jakim jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), stanowiąca załącznik do uchwały nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. (M.P. poz. 260).

Zakres przedmiotowy ustawy obejmuje trzy zasadnicze grupy zagadnień, tj. określenie zasad udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji, określenie organu właściwego w sprawach wspierania nowych inwestycji oraz jego kompetencji i trybu działania, a także określenie zadań zarządzających obszarami, odpowiedzialnych za wspieranie nowych inwestycji. Ponadto ustawa wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.), ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91), ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650).

Wsparcie na realizację nowej inwestycji będzie udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wsparcie nie może być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż. Decyzja o wsparciu będzie wydawana na wniosek przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących zmian w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne