W jaki sposób powstaje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego?

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest jedną z możliwych prawnych konstrukcji, które pozwalają zajmować lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej. Spośród wszystkich innych form spółdzielczych praw do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo jest prawem najsłabszym, najbardziej ograniczonym, ale też najtańszym. Dysponujący tym prawem może korzystać z lokalu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, nie może go swobodnie zbyć, w razie jego śmierci nie przechodzi ono na spadkobierców.

Nie oznacza to jednak, iż należy je traktować jako zmodyfikowana forma najmu. Spółdzielnia mieszkaniowa nie może bowiem w drodze wypowiedzenia rozwiązać tego stosunku prawnego, ustanie członkostwa możliwe jest tylko w określonych przepisami sytuacjach, ponadto do ochrony spółdzielczego prawa lokatorskiego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności. Znajdują tu zatem zastosowanie wszelkie przepisy związane z ochrona miru domowego, szereg roszczeń przysługujących względem osób trzecich (wynikających m.in. ze stosunków sąsiedzkich), a także ochrona dobra osobistego w postaci nienaruszalności mieszkania. Ochrona tego prawa przysługuje nie tylko podmiotowi spółdzielczego prawa do lokalu, czyli stronie umowy o lokatorskie prawo do mieszkania, ale także każdemu domownikowi.

Jakie są niezbędne przesłanki do powstania spółdzielczego prawa do lokalu?

Aby powstało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu niezbędne jest spełnienie następujących przesłanek:

 • osoba zainteresowana musi być członkiem spółdzielni, jeśli nie jest – powinna uzyskać członkostwo,
 • osoba zainteresowana musi wnieść wkład mieszkaniowy – gdy wniesiony zostanie wkład w części, wówczas pozostałą część członek z reguły uiszcza ratalnie,
 • budynek, którego dotyczy spółdzielcze lokatorskie prawo stanowi własność lub współwłasność spółdzielni,
 • uzyskanie przydziału, który wydaje właściwy organ spółdzielni.

Ostatni warunek jest obowiązkiem, który obciąża spółdzielnię; w razie niespełnienia tego obowiązku, członek, który wypełnił swój obowiązek wniesienia wkładu, może dochodzić przydziału na drodze sądowej.

W jakiej formie członek nabywa prawo do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu?

Konieczną formą powstania lokatorskiego prawa do mieszkania jest forma umowy sporządzonej na piśmie pod rygorem nieważności. Nie obowiązuje tu ogólna zasada, w myśl której oświadczenie woli właściciela nieruchomości ustanawiającego na niej ograniczone prawo rzeczowe wymaga formy aktu notarialnego.

Trzeba jednak rozróżnić dwa rodzaje umów, stanowiące kolejne etapy realizowania lokatorskiego prawa do lokalu:

 • umowa o budowę lokalu,
 • umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Umowa o budowę lokalu zawierana jest między spółdzielnią a członkiem ubiegającym się o ustanowienie lokatorskiego prawa jeszcze przed wybudowaniem budynku. Zobowiązuje ona strony do zawarcia, już po wybudowaniu lokalu, umowy kolejnej, właściwej, ustanawiającej lokatorskie prawo do lokalu, także zawieranej przez członka i spółdzielnię.

Co zawiera umowa o budowę lokalu?

Umowa o budowę lokalu, poza zapisem zobowiązującym do zawarcia w przyszłości nowej umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa, powinna zawierać:

 • zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego,
 • zobowiązanie członka także do uczestniczenia w innych zobowiązaniach spółdzielni związanych z budową,
 • określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
 • określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu.

Umowa może też zawierać inne postanowienia zawarte w statucie spółdzielni.

Kto może zawierać ze spółdzielnią umowy w celu ustanowienia lokatorskiego własnościowego prawa do lokalu?

Jak już wspomniano wyżej jednym z wymogów, bez spełnienia którego prawo lokatorskie powstać nie może, jest członkostwo w spółdzielni. Prawo to ma charakter ściśle osobisty, dotyczyć może tylko konkretnej osoby, która dodatkowo musi być członkiem spółdzielni.

Wyjątkowo lokatorskie prawo może należeć do małżonków.

Ponieważ lokatorskie prawo do lokalu nie jest dziedziczne, problem ze ściśle osobistą formą tego prawa pojawić się może po śmierci członka spółdzielni. Wówczas pewna określona grupa podmiotów z racji zażyłości relacji oraz zamieszkiwania z członkiem, która nie może dziedziczyć po zmarłym tego prawa, może stać się stroną umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, jeśli skorzysta ze swojego „pierwszeństwa” do tego lokalu. Osoby, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do spółdzielni i tym samym lokal po zmarłym, to:

 • małżonek,
 • dzieci,
 • inne osoby bliskie.

Wszystkie te osoby musiały zamieszkiwać ze zmarłym członkiem, by mogły zgłosić swoje roszczenie o przyjęcie w poczet członków. Przez osoby bliskie należy rozumieć osoby, które są w jakiś sposób związane z członkiem względnie trwałą więzią emocjonalną. Może dotyczyć to osób, które pozostawały w faktycznym, niesformalizowanym związku z członkiem (konkubinat), w ograniczonym stopniu także opiekunów. To samo roszczenie i tej samej grupie związanych z członkiem osób, przysługuje także w sytuacji, gdy członkostwo ustanie w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Wówczas to osoby te, jeśli tylko zgłoszą swoje roszczenie, stają się podmiotami uprawnionymi do odebrania przydziału zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.

Jaki wkład jest zobowiązany wnieść ubiegający się o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu?

Jak wcześniej wspomniano obowiązek wniesienia wkładu jest koniecznym elementem umowy stanowiącej pierwszy etap ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Członek wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków, czyli tyle, ile rzeczywiście spółdzielni brakuje na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. W sytuacji gdy spółdzielnia zaciągnęła na budowę kredyt bankowy i tym samym pokryła także części wkładu mieszkaniowego zobowiązanego członka, wówczas jest on zobowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w takiej części, jaka przypada na jego lokal.

Czy wysokość wkładu jest stała?

Określona w umowie o budowę lokalu wysokość wkładu zasadniczo nie ulega zmianie, choć może się to zmienić w dwóch przypadkach:

 • gdy dojdzie do zmiany uprawnionego do lokatorskiego prawa do lokalu,
 • gdy spółdzielnia dokona modernizacji budynku.

Wysokość wkładu, jaki spółdzielnia zwróciła członkowi w przypadku, gdy wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo, decyduje o wysokości wkładu, który musi wnieść nowa osoba ubiegająca się o takie prawo po poprzednim mieszkańcu. Zwykle jest to ta sama kwota. Jednak może dojść do sytuacji, gdy między datą wygaśnięcia spółdzielczego prawa lokatorskiego a datą podpisania umowy z nowym członkiem istotnej zmianie ulegnie wartość rynkowa tego lokalu. W takim przypadku nowy członek będzie zobowiązany przez spółdzielnię wnieść zwaloryzowany odpowiednio wkład. Nie dotyczy to małżonków, dzieci lub innych bliskich członka, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
Jeżeli spółdzielnia dokona ulepszenia, unowocześnienia istniejącego budynku, co w efekcie spowoduje podniesienie wartości rynkowej tej nieruchomości, członek spółdzielni jest zobowiązany uzupełnić wkład mieszkaniowy.
Szczegółowe zasady wniesienia wkładu reguluje statut spółdzielni.

Pamiętaj, że:

 • Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mimo ograniczeń w korzystaniu i rozporządzaniu, podlega takiej samej ochronie jak prawo własności,
 • Aby powstało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu konieczne jest członkostwo w spółdzielni oraz wniesienie wkładu,
 • Umowę o budowę lokalu oraz umowę o ustanowienie lokatorskiego prawa należy zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 • Lokatorskie prawo do lokalu jest niedziedziczne, nie można go zbyć, choć z chwilą wygaśnięcia tego prawa roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni oraz zawarcie umowy o ustanowienie tego prawa mają wspólnie zamieszkujący z dotychczasowym członkiem: małżonek, dzieci, osoby bliskie,
 • Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie podlega egzekucji.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Czy Twoje lokatorskie prawo do lokalu może wygasnąć?

Czy Twoje lokatorskie prawo do lokalu może wygasnąć?

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje na skutek zawarcia przez spółdzielnię z jej członkiem umowy o ustanowienie takiego prawa, którą zazwyczaj poprzedza zawarcie między tymi samymi podmiotami umowy o wybudowanie lokalu. Na mocy umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielnia zobowiązuje się oddać (...)

Jakie są różnice między spółdzielczym lokatorskim a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu?

Jakie są różnice między spółdzielczym lokatorskim a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu?

Spółdzielcze formy zamieszkiwania lokali stanowią jeden z najbardziej popularnych sposobów posiadania mieszkania w Polsce. Co do zasady (doznającej wyjątku w przypadku własnościowego prawa do lokalu) posiadanie takiego prawa związane jest z przynależnością do spółdzielni mieszkaniowej (choć owa przynależność nie jest już niezbędna). W każdym przypadku spółdzielnia (...)

W jaki sposób powstaje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego?

W jaki sposób powstaje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego?

  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do ograniczonych praw rzeczowych. Oznacza to tyle, iż po pierwsze prawo to obciąża cudzą rzecz, w tym wypadku cudzą nieruchomość, a po drugie, że uprawniony posiada jedynie takie uprawnienia w stosunku do "swojej" rzeczy, jakie przyznają mu przepisy prawne. Tym właśnie różni się od pełnego prawa własności rzeczy. (...)

Czyje prawo po przekształceniu z lokatorskiego we własnościowe - opinia prawna

Czyje prawo po przekształceniu z lokatorskiego we własnościowe - opinia prawna

Stan faktycznyW 1977 r. jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskałem przydział mieszkania na zasadach lokatorskich. W 1978 r. ożeniłem się i żona wprowadziła się do mnie. Na początku lat 90-tych wystąpiłem do Spółdzielni o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe, które na podstawie ówczesnych przepisów, po dokonaniu niedużej (...)

Jakie warunki należy spełnić, aby stać się członkiem spółdzielni?

Jakie warunki należy spełnić, aby stać się członkiem spółdzielni?

Członkostwo spółdzielni jest podstawowym warunkiem korzystania z praw, które spółdzielnia może zaoferować. Tylko członkowi spółdzielni może przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Od wejścia w życie orzeczenia TK z dnia 30 marca 2004 r., czyli od 15 kwietnia 2004 r., wstąpienie w poczet członków spółdzielni nie jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego nabycia (...)

Będą dopłaty do oprocentowania kredytu na dom czy mieszkanie!

Będą dopłaty do oprocentowania kredytu na dom czy mieszkanie!

26 października 2006 r. wchodzi w życie oczekiwana ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Ustawa ta określa zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na zakup lokalu mieszkalnego, budowę i zakup domu jednorodzinnego albo wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej. Kto może liczyć (...)

Czy możesz przekształcić swoje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w inne?

Czy możesz przekształcić swoje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w inne?

Nie ulega wątpliwości, że zakup własnościowego mieszkania jest inwestycją bardzo kosztowną. Z drugiej strony każdy człowiek musi posiadać jakiś lokal, w którym będzie mieszkał. Należy to do pewnego minimum egzystencjalnego. Osoba, której po prostu nie stać na nabycie własnościowego mieszkania ma możliwość korzystania z różnych instrumentów, zapewniających (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, na podstawie której realizowany jest (...)

Zwrot wydatków za materiały budowlane - duże zmiany w 2014 roku

Zwrot wydatków za materiały budowlane - duże zmiany w 2014 roku

1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana zasad przyznawania zwrotów za materiały budowlane. Z tym dniem straciła moc ustawa z 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Na dotychczasowych zasadach można będzie domagać się zwrotu części wydatków na zakup materiałów budowlanych, poniesionych od 1 maja 2004 (...)

Kiedy lokal może stanowić odrębną własność i jakie prawa są związane z odrębną własnością lokalu?

Kiedy lokal może stanowić odrębną własność i jakie prawa są związane z odrębną własnością lokalu?

  Co to jest nieruchomość i jakie są jej rodzaje? Według przepisów Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. (...)

Dodatek mieszkaniowy - Jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy - Jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi dodatek mieszkaniowy

Masz kłopoty finansowe i przez to masz problem z opłacaniem mieszkania? Skorzystaj z dodatku mieszkaniowego. Sprawdź, kto może dostać taki dodatek i jak go uzyskać. Dla kogo przewidziano dodatki mieszkaniowe? Jeśli Twoja sytuacja materialna jest trudna, możesz skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego bądź wynajmowanego mieszkania lub domu (...)

Podział lokalu spółdzielczego na dwa lokale – opinia prawna

Podział lokalu spółdzielczego na dwa lokale – opinia prawna

Stan faktyczny Proszę o wszystkie informacje związane z podziałem lokalu mieszkalnego na dwa odrębne lokale. Lokal mieszkalny, do którego właściciel posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ma powierzchnię 141,20 metrów kwadratowych. Właściciel chce podzielić ją na dwa odrębne lokale o powierzchni 70,6 m kw. każdy. Lokal ten technicznie można podzielić, nie ma żadnych (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 22, poz. 99 ze zm.) oznacza, (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i korzystnych dla klientów ZUS, po porządkowe. Niżej przedstawiamy najważniejsze zmiany dla (...)

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a prawo do gruntu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a prawo do gruntu

W dniu 24 maja 2013 roku Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów rozpatrywał przedstawione mu przez Prokuratora Generalnego zagadnienie: Czy dopuszczalne jest założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości, do której spółdzielni mieszkaniowej nie przysługuje własność (...)

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa uzyska dochód będzie musiała odprowadzić od niego podatek

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa uzyska dochód będzie musiała odprowadzić od niego podatek

Nadwyżka przychodów nad kosztami z opłat związanych z lokalami innymi niż mieszkalne stanowi dochód spółdzielni, który bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany, będzie opodatkowany CIT. Tak wynika z wyroku WSA w Opolu z 23 stycznia 2009 r., I SA/Op 370/08.Rzeczpospolita, 15.06.2009 r. podatek, dochód, spółdzielnia, zysk, zyski, zaliczka

Czy możesz kontrolować swoją spółdzielnię, czyli odmowa wglądu w dokumentację spółdzielni ze względu na ochronę danych osobowych

Czy możesz kontrolować swoją spółdzielnię, czyli odmowa wglądu w dokumentację spółdzielni ze względu na ochronę danych osobowych

W naszym kraju możemy pochwalić się coraz większą ilością przepisów, które spełniają standardy międzynarodowe, wyszliśmy na prostą i nasze ustawodawstwo rozwija się w dobrym kierunku. Przykładem są choćby regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Każdy Kowalski ma powody do radości, ale czy te regulacje nie działają czasem przeciw niemu? Kiedy to Twoje dane podlegają ochronie (...)

Gdy spółdzielnia nie proponuje wykupu mieszkania ... – opinia prawna

Gdy spółdzielnia nie proponuje wykupu mieszkania ... – opinia prawna

Stan faktyczny Mieszkanie babci zostało jej przydzielona przez elektrownię w 1945 r. (jest to część lokalu mieszkalnego w Warszawie), druga część - Pani X (obca osoba). Babcia po kilku latach umarła. W 1977 r. w tym lokalu został zameldowany syn, babci – mój tata, a w 1981 r. moja mama. W 1991 r. umiera Pani X. Po jej śmierci spółdzielnia próbuje sądownie usunąć mnie i mamę (...)

Gdy nie zgadzam się na wysokość opłat narzucanych przez spółdzielnię – opinia prawna

Gdy nie zgadzam się na wysokość opłat narzucanych przez spółdzielnię – opinia prawna

Stan faktyczny Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo obciążać właściciela lokalu użytkowego wyższymi kosztami (za sprzątanie, wywóz śmieci, fundusz remontowy, itp) niż ma to miejsce w przypadku lokali mieszkaniowych? Powyższy lokal (biuro) posiada bezpośrednie wejście z dworu - nie korzystamy z klatki schodowej, patio ani wygrodzonego parkingu. Opinia prawna Kwestia spółdzielni (...)

Co się dzieje z moim mieszkaniem, gdy spółdzielnia znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości?

Co się dzieje z moim mieszkaniem, gdy spółdzielnia znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości?

Skutkiem likwidacji bądź ogłoszenia upadłości spółdzielni jest utrata przez nią bytu prawnego. Krótko można powiedzieć, że spółdzielnia przestaje wówczas istnieć. Jest rzeczą oczywistą, że również członkostwo osób w niej zrzeszonych ustaje z mocy prawa. Dalszą konsekwencją tych zdarzeń jest likwidacja majątku spółdzielni. Cały (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sprzedaż mieszkania lokatorskiego

Sprzedaż mieszkania lokatorskiego

We wrześniu 2006 r. kupiłam 1-dno pokojowe mieszkanie lokatorskie cioci, które mi ciocia podarowała. Moja ciotka niedawno umarła i spółdzielnia mieszkaniowa poinformowała mnie, że mogę zaraz (...)

Podatek spadkowy a mieszkanie lokatorskie

Podatek spadkowy a mieszkanie lokatorskie

Znajoma posiada lokatorskie prawo do mieszkania spółdzielczego na podstawie przydziału z 1984 r. Syn chce przejąć mieszkanie. Oczywiście rodzic się zgadza. Spółdzielnia żąda jednak okazania (...)

Rodzaje praw do lokalu

Rodzaje praw do lokalu

Jaka jest różnica pomiędzy następującymi terminami: spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności? Jak ma się (...)

Zamiana mieszkania

Zamiana mieszkania

Chcę zamienić mieszkania spółdzielcze lokatorskie na 2 mniejsze lub jedno z dopłatą. Propozycja, jaką otrzymałam, to właśnie miszkanie małe 35 m2 plus dopłata 200 tys. moje mieszkanie jest (...)

Lokatorskie prawo do lokalu a podział majątku

Lokatorskie prawo do lokalu a podział majątku

W wielu artykułach i odpowiedziach na stronach serwisu poruszacie Państwo problem uwzględniania przy podziale majątku (rozwód, sprawy spadkowe) lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielni (...)

Egzekucja z wkładu mieszkaniowego

Egzekucja z wkładu mieszkaniowego

Mój dłużnik posiada mieszkanie spółdzielcze. Chciałbym egzekwować swoją wierzytelności z tego mieszkania, a dokładnie z wkładu mieszkaniowego w spółdzielni - mieszkanie jest spółdzielcze (...)

Zwrot bonifikaty na lokal mieszkalny

Zwrot bonifikaty na lokal mieszkalny

Para będąca w konkubinacie nabyła od gminy w udziałach do ½ części lokal mieszkalny w roku 2008. Została im udzielona bonifikata. Jedna z osób pozostających w konkubinacie zbywa na rzecz (...)

Sprzedaż lokalu z zasobu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Sprzedaż lokalu z zasobu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Czy mogę kupić lokal należący do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na preferencyjnych warunkach? Kwestią wymagającą rozważenia jest kwestia możliwości kupienia przedmiotowego lokalu na preferencyjnych (...)

Lokal użytkowy

Lokal użytkowy

Jestem właścicielem budynku wybudowanego w 1937 r. W planach budynku na parterze jest lokal handlowy pozostałe są lokalami mieszkalnymi. Budynek od 1945 r. znajdował się w dyspozycji urzędu miejskiego (...)

Adaptacja strychu we wspólnocie

Adaptacja strychu we wspólnocie

Przed wejściem w życie ustawy o własności lokali gmina wyraziła zgodę na adaptację strychu. Po 1-01-1995 lokal nie posiadał samodzielności tzn. nie było zgody (organów budowlanych dawnej urzędów (...)

Sposoby na podział nieruchomości

Sposoby na podział nieruchomości

Jestem współwłaścicielem domku z działką w którym mam udziały 50%, zaś pozostałe 50% udziałów ma druga rodzina. Dom jest dwupoziomowy, ze wspólną klatką schodową i piwnicą. Jako współwłaściciele (...)

Wpis służebności mediów w księdze wieczystej

Wpis służebności mediów w księdze wieczystej

Czy zapis w akcie notarialnym zakupu działki mówiący, że właściciel drogi prowadzącej do niej (będący jednocześnie dotychczasowym właścicielem sprzedawanej działki) zgadza się na prowadzenie (...)

Likwidacja książeczki mieszkaniowej

Likwidacja książeczki mieszkaniowej

Niedawno zakupiłem mieszkanie od spółdzielni. Ostatnią ratę zapłaciłem 18.11.2003 r. Jestem w posiadaniu 2 książeczek mieszkaniowych. Jakich formalności muszę dopełnić i w jakim czasie, aby (...)

Rozliczenie pożyczki Spólki z o.o.

Rozliczenie pożyczki Spólki z o.o.

Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę u swoich właścicieli. Czy w ramach rozliczenia tej pożyczki może przekazać (za akceptacją pożyczających) wartość niematerialną (znak towarowy) ? Biorąc (...)

Okresy zatrudnienia w górnictwie

Okresy zatrudnienia w górnictwie

Jak oblicza się okresy zatrudnienia do emerytury górniczej? Podstawę stanowi art. 50e ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którą prawo do górniczej (...)

Likwidacja książeczki mieszkaniowej

Likwidacja książeczki mieszkaniowej

Jestem właścicielem domu jednorodzinnego. Od 1978 r. posiadam książeczkę mieszkaniową z pełnym wkładem, od kilku lat dokonuję comiesięcznych wpłat na w/w książeczkę. Teraz zamierzam kupić (...)

Wspólnota a spółdzielnia mieszkaniowa

Wspólnota a spółdzielnia mieszkaniowa

Jeśli w spółdzielni istnieje wspólnota mieszkaniowa? Przeglądając regulamin na co powinnam zwrócić uwagę? Czy inaczej jest obliczany czynsz i czy inne prawa ma mieszkanie, które jest formą własności? (...)

Spółdzielnia, mieszkaniowa - definicja

Spółdzielnia, mieszkaniowa - definicja

Jak należy definiować spółdzielnię mieszkaniową? Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, (...)

KPA a spółdzielnia mieszkaniowa

KPA a spółdzielnia mieszkaniowa

Czy KPA nie dotyczy, czy dotyczy spółdzielczości mieszkaniowej? Jeśli nie dotyczy - jak członkowie spółdzielni mieszkaniowej słyszą od zarządu - to co oznacza termin "organizacje spółdzielcze", (...)

Spółdzielnia mieszkaniowa - zaskarżenie uchwały

Spółdzielnia mieszkaniowa - zaskarżenie uchwały

Na walne zebrania Spółdzielni mieszkaniowej przychodzi znikoma ilość członków. Ta niewielka garstka osób decyduje o losach kilku tysięcy nieobecnych na zebraniu członków spółdzielni - często (...)

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może pełnić funkcję zarządcy nieruchomości?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może pełnić funkcję zarządcy nieruchomości?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może pełnić funkcję zarządcy nieruchomości? Problematykę i wymagania związane z zarządzaniem nieruchomościami osób trzecich reguluje rozdział 3 działu (...)

FORUM PRAWNE

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

Sąsiad chce abyśmy po jego smierci przejęli jego mieszkanie lokatorskie!!!

Sąsiad chce abyśmy po jego smierci przejęli jego mieszkanie lokatorskie!!! Sąsiedzi moich teściów nie mają dzieci ani żadnej bliskiej rodziny. Zaproponowali nam ich mieszkanie po ich śmierci (są (...)

Wykup mieszkania lokatorskiego

Wykup mieszkania lokatorskiego Zastanawiam się nad przekształceniem lokatorskiego prawa do mieszkania na spółdzielcze własnosciowe prawo do mieszkania , ale moja sółdzielnia zawiesiła wykup mieszkań (...)

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Komu mieszkanie po śmierci męża?

Komu mieszkanie po śmierci męża? Niedawno zmarł mój mąż. Zamieszkiwałam z nim w mieszkaniu spółdzielczym, lokatorskim zapisanym na jego nazwisko, mąż był głównym lokatorem. Po prostu sytuacja (...)

Zmiana głównego najemcy (spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu)

Zmiana głównego najemcy (spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu) Moj brat posiada spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszlanego w SM. W mieszkaniu tym w rzeczywistosci zamieszkuje ja wraz (...)

dla kogo wkład mieszkaniowy?

dla kogo wkład mieszkaniowy? Witam. Zmarła moja siostra, która posiadała spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkaniowego. Siostra była wdową. Z dokumentu o przydziale mieszkania(jedynie (...)

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania Proszę o poradę. W czerwcu zmarł nasz ojciec. Wcześniej w listopadzie mama. Zostało po nich mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Nie zostawili testamentu, (...)

Samodzielny lokal mieszkalny

Samodzielny lokal mieszkalny Witam! Niecały rok temu zakupiłem mieszkanie na kredyt hipoteczny. W budynku mieszkają dwie rodziny łącznie ze mną. Do mojego mieszkania przynależą 3 piwnice i pomieszczenie (...)

Przedwstępna umowa o zakup budynku.

Przedwstępna umowa o zakup budynku. Witam. Podpisałem umowę przedwstępną jednak teraz mam pewne dylematy. Budynek jest podzielony na pół,druga połowa należy do kogoś innego, sprzedająca twierdzi (...)

Przekształcenie lokalu uzytkowgo na mieszkalny i zarejestrowanie w nim działalności gospodarczej

Przekształcenie lokalu uzytkowgo na mieszkalny i zarejestrowanie w nim działalności gospodarczej Posiadam lokal uzytkowy w ktorym prowadze fimre..czy mogę przekształacic go na lokal mieszkalny i w (...)

Eksmisja do lokalu socjalnego ? a lokal mieszkalny ?

Eksmisja do lokalu socjalnego ? a lokal mieszkalny ? Mieszkanie socjalne wskazane z wyroku o eksmisję jest fatalne, czy mogę się ubiegać o lokal mieszkalny (spełniając pewne warunki finansowe) ? Jeśli (...)

PRESCO!POMOCY!!!

PRESCO!POMOCY!!! Kilka dni temu dostałam pismo od firmy Presco że przejęła dwa lata temu długo od firmy kontrolerskiej za przejazd bez ważnego biletu. Co ciekawe wczoraj dostałam znowu takie samo (...)

Poradźcie...

Poradźcie... Proszę o radę... Żyłam w chorym związku - nie będę się na ten temat rozpisywała, bo to już na szczęście przeszłość. We wrześniu 98 r. odeszłam od męża zabierając dziecko. (...)

Alimenty dla rodziców

Alimenty dla rodziców Jakie są zasady ubiegania sie rodziców o alimenty od dzieci? Co w przypadku rozwiedzionych rodziców pełnoletnich dzieci? Czy o alimenty od pełnoletniego dziecka ubiegac sie (...)

polecenie w testamencie czyni wierzycielem?

polecenie w testamencie czyni wierzycielem? Witam, mam taka sytuacje a mianowicie. Zotałem wymieniony w testamencie jako spadkobierca i osoba która ma wykonać polecenie. Teraz osoba na rzecz której (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Czy?, jeśli wymieniłem okna w mieszkaniu (spółdzielcze własnościowe) po wcześniejszej zgodzie spółdzielni i teraz mam czekać w kolejce po zwrot kosztów (gdzieś tak (...)

Spółdzielnia Mieszkaniowa, a wykup mieszkania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa, a wykup mieszkania. Zapytanie w sprawie rekompensaty za wykup lokatorskiego mieszkania w prawo własności. Obecnie moje mieszkanie ma tytuł prawny do zajmowanego lokalu, (...)

Porady prawne