Wartości progowe a wymagania formalne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Jakie są podstawowe progi określone w ustawie?

Dla podmiotów należących do tzw. sektora klasycznego (min. podmioty należące do sektora finansów publicznych, a więc np: gminy, powiaty, urzędy itp.) progi obowiązywania ustawy zostały określone następująco:

6.000 €.

To dolny próg, powyżej którego rozpoczyna się obowiązywanie ustawy. Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej tą kwotę muszą być udzielane zgodnie z regulacjami ustawy o zamówieniach publicznych. Oznacza to, że zamówienia nieprzekraczające kwoty 6.000 € podlegają wyłącznie ogólnym regulacjom określonym przez przepisy kodeksu cywilnego i prawa budżetowego.

Zamówienia publiczne, których wartość szacunkowa mieści się w przedziale od 6.000 € do 30.000 €, lub w których finansowaniu udział środków publicznych nie przekracza 30.000 € podlegają tzw. uproszczonej procedurze udzielania zamówień publicznych o złagodzonych wymogach formalnych.

30.000 €.

Porady prawne

Zamówienia publiczne, których wartość szacunkowa lub udział środków publicznych w finansowaniu zamówienia przekracza wspomnianą kwotę udzielane są w pełnej procedurze, w której mają zastosowanie wszelkie wymagania formalne określone w ustawie.

Zamówienia sektorowe.

W przypadku zamówień sektorowych, a więc w przypadku zamówień udzielanych przez podmioty działające w sektorach wydobywczym, transportowym, energetycznym, gospodarki wodnej i telekomunikacji progi zostały oznaczone znacznie wyżej. Mianowicie:

 • w przypadku zamówień na dostawy lub usługi dolny próg obowiązywania ustawy wynosi 400.000 €, z wyjątkiem podmiotów działających w sektorze telekomunikacyjnym (podmioty zajmujące się udostępnianiem lub obsługą publicznej sieci telekomunikacyjnej albo świadczeniem jednej lub większej liczby usług telekomunikacyjnych za pomocą takiej sieci) - 600.000 €,
 • w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane, podmioty działające w sektorach użyteczności publicznej obowiązane są stosować ustawę do zamówień, których wartość przekracza równowartość 5 000.000 €.

Czym charakteryzuje się procedura uproszczona?

Procedura uproszczona to procedura udzielania zamówień publicznych w sektorach klasycznych, których wartość szacunkowa przekracza 6.000 €, ale nie przekracza 30.000 €, lub w których finansowaniu udział środków publicznych nie przekracza 30.000 €. W takim postępowaniu nie jest obowiązkowy tryb przetargu nieograniczonego i nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych. Nie oznacza to jednak, że zamawiający może dowolnie wybrać tryb postępowania (np. przetarg dwustopniowy, zamówienie z wolnej ręki), w jakim udzieli zamówienie, bez powołania się na ustawową przesłankę zastosowania trybu. W przypadku zamówień, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 €, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie przetargu ograniczonego. Jest to więc tryb równorzędny w stosunku do przetargu nieograniczonego, gdyż zamawiający ma możliwość dokonania wyboru trybu, w jakim udzieli zamówienia. Ponadto w procedurze uproszczonej nie stosuje się przepisów dotyczących protokołu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz terminów. Nie oznacza to jednak pełnej swobody zamawiającego. Obowiązany jest on jednak sporządzić dokumentację podstawowych czynności związanych z postępowaniem, zawierającej niektóre informacje, jakie zamieszczane są w protokole. Pomimo braku obowiązku sporządzania specyfikacji, zamawiający musi jednak przygotować dokument, który będzie zawierał podstawowe informacje o prowadzonym postępowaniu. Będą to informacje określające np. termin składania i otwarcia ofert, warunki wymagane od oferentów, określenie przedmiotu zamówienia. W procedurze uproszczonej zamawiający nie jest związany ustawowymi oznaczeniami terminów (np. terminy związania ofertą, składania ofert). Ustawodawca przyznał zamawiającemu swobodę w określaniu potrzebnych terminów. Musi on jednak kierować się przy określaniu terminów zasadami równości wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie oraz zakazem utrudniania uczciwej konkurencji. Procedura uproszczona charakteryzuje się również tym, że w postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących protestów i odwołań. Oznacza to, że dostawcy lub wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie mają możliwości składania protestów wobec czynności zamawiającego w toku postępowania, a także odwołań w następstwie działań zamawiającego.

W postępowaniach przetargowych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30.000 € zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy wniesienia wadium. Żądanie wadium nie jest obowiązkiem zamawiającego, lecz jego uprawnieniem. Ponadto do uprawnień zamawiającego w postępowaniach, których wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30.000 € należy możliwość żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, możliwość powołania komisji przetargowej, możliwość żądania przedstawienia przez dostawców lub wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków. W postępowaniach takich zamawiający może również ograniczyć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie do dostawców lub wykonawców krajowych oraz zagranicznych mających oddział lub przedstawicielstwo w Polsce (preferencje krajowe). Należy również zwrócić uwagę, iż zamawiający udzielając zamówienia na roboty budowlane, których wartość nie przekracza 30.000 € nie ma obowiązku przekazywania informacji cenowych z postępowania oraz kopii oferty najkorzystniejszej.

Powyżej jakich wartości zamówienia zmawiający obowiązany jest uzyskać zatwierdzenie wyboru trybu?

Podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony. Jego zastosowanie nie wymaga zaistnienia jakichś dodatkowych przesłanek uzasadniających jego zastosowanie. Oznacza to, że niezależnie od wartości zamówienia publicznego zamawiający może przeprowadzić postępowanie w tym trybie bez konieczności uzyskiwania zatwierdzenia wyboru trybu. Inaczej sytuacja się przedstawia w przypadku wyboru innych niż przetarg nieograniczony trybów (np. negocjacje z zachowaniem konkurencji, przetarg dwustopniowy). Ustawa wymaga, aby jeżeli wartość zamówienia przekracza określoną kwotę, zamawiający dokonując wyboru trybu innego niż przetarg nieograniczony, obowiązkowo uzyskał od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zatwierdzenie wyboru trybu (kwestia jest bardziej skomplikowana w przypadku tzw. zamówień sektorowych). Zamawiający obowiązany jest uzyskać zatwierdzenie wyboru trybu, jeżeli wartość zamówienia przekracza:

 • 30.000 € - przy wyborze trybu zamówienia z wolnej ręki,
 • 200.000 € - przy wyborze pozostałych trybów postępowania.

Próg 200.000 euro nie obowiązują jednak podmiotów działających w tzw. sektorach użyteczności publicznej. Podmioty te mogą udzielać zamówień publicznych w każdym z trybów przetargowych (przetarg nieograniczony, ograniczony, dwustopniowy) niezależnie od wystąpienia przesłanek zastosowania tych trybów i bez konieczności uzyskiwania zatwierdzania wyboru trybów.

Jakie są pozostałe progi określone w ustawie?

25.000 € - udzielenie zamówienia publicznego na twórcze prace projektowe, o wartości zamówienia przekraczającej tę kwotę, obowiązkowo musi być poprzedzone konkursem.

130.000 € - Jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych a wartość zamówienia nie przekracza tej kwoty, możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.

 • Jeżeli wartość zamówienia na dostawy lub usługi nie przekracza tej kwoty a zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego lub dwustopniowego, możliwe jest skrócenie terminu składania ofert.

5 000.000 € - Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane nie przekracza tej kwoty a zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego lub dwustopniowego, możliwe jest skrócenie terminu składania ofert.

Publikacja ogłoszeń:
 1. 000 € - Jeżeli wartość zamówienia przekracza tę kwotę, ogłoszenia o takich zamówieniach, udzielnych w trybach przetargowych, obowiązkowo publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Jeżeli natomiast szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza tej kwoty a jest ono udzielane w jednym z trybów przetargowych, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się wyłącznie w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej.

500.000 € - Powstaje obowiązek publikacji ogłoszeń w BZP o planowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach publicznych, których wartość w przypadku robót budowlanych przekracza tę kwotę, albo łączna wartość w każdej kategorii dostaw lub usług przekracza równowartość tej kwoty.

Pamiętaj, że:

 • Wartość szacunkową zamówienia ustala się na początku postępowania, przed jego formalnym rozpoczęciem, gdyż od tej wartości uzależnionych jest wiele wymagań formalnych.
 • W każdym przypadku, gdy ustawa odnosi się do wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, przeliczenia na złote dokonuje się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty w dniu określania wartości zamówienia.
 • Ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 6.000 €.
 • W dniu 2 marca 2004 r. ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych utraciła moc, na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 ze zm.).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 22, poz. 99 ze zm.) oznacza, (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof (...)

Uprawnienia i obowiązki dostawcy (wykonawcy) w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Uprawnienia i obowiązki dostawcy (wykonawcy) w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  Jakie są podstawowe uprawnienia dostawców (wykonawców)? Podstawowym uprawnieniem dostawców (wykonawców), jest możliwość wzięcia udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest interesujące dostawcę (wykonawcę) zamówienie publiczne. Do innych podstawowych uprawnień dostawców (wykonawców) w procedurze zamówień publicznych (...)

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych jest przejawem zasady jawności i niezbędnym warunkiem prawidłowo przeprowadzonego postępowania. Prawidłowe ogłoszenie umożliwia osiągnięcie właściwych warunków konkurencji i wybór najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie stanowi formalne wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zmówienia publicznego. Ustawa różnicuje obowiązki publikacyjne (...)

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

W styczniu 2021 roku zmieniają się zasady i procedury zamówień publicznych. Sprawdź kto musi stosować nowe przepisy, jakie są nowe tryby zamówień i najważniejsze reguły dotyczące przygotowania i złożenia oferty w zamówieniu publicznym. ##baner## Co to są zamówienia publiczne? Podmioty publiczne, czyli – między innymi – administracja rządowa (...)

Zmiany w PIT na 2007 rok

Zmiany w PIT na 2007 rok

Ustawa z dnia 27 października 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w życie w zasadzie 1 stycznia 2007 roku. Poniżej wskażemy najważniejsze z nadchodzących zmian. Według jakich skal będziemy płacili podatek w kolejnych latach? Nowelizacja przewiduje, że w przyszłym roku nadal będziemy płacić podatek (...)

Przyjęto projekt obniżający progi zadłużeniowe

Przyjęto projekt obniżający progi zadłużeniowe

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Głównym jej celem jest obniżenie o 7 punktów procentowych progów zadłużeniowych w stabilizującej regule wydatkowej. Wejście w życie przepisów przebudowujących system emerytalny spowodowało, (...)

Zmiany w ustawach podatkowych

Zmiany w ustawach podatkowych

Z początkiem 2007 roku wchodzi w życie wiele istotnych zmian w ustawach podatkowych. Posłom nie udało się jednak uchwalić nowelizacji ustawy o VAT, która -według zamysłów projektodawców - miała zacząć obowiązywać również od 1 stycznia 2007 roku. Jak zmienia się Ordynacja podatkowa? Duża nowelizacja Ordynacji podatkowej wejdzie w życie 1 stycznia 2007 r., oprócz gruntownych zmian (...)

Kiedy można udzielić zamówienia dodatkowego - opinia prawna

Kiedy można udzielić zamówienia dodatkowego - opinia prawna

Stan faktyczny Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - roboty dodatkowe i uzupełniające. W jaki sposób udzielić zamówienia publicznego na roboty dodatkowe, jeśli zakres robót objętych zamówieniem podstawowym ulega zmianie a wynagrodzenie umowne przyjęto jako kosztorysowe (płatność na podstawie ceny jednostkowej i ilości robót)? W umowie przewidziano również możliwość (...)

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

W jakim trybie prowadzone jest postępowanie o zamówienie puybliczne? Według ustawy, zamówienia publicznego udziela się w jednym z sześciu trybów: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, przetargu dwustopniowego, negocjacji z zachowaniem konkurencji, zapytania o cenę, zamówienia z wolnej ręki. Zgodnie z ustawą, przetarg nieograniczony jest podstawowym trybem udzielania (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Czy przygotowanie specyfikacji jest obowiązkowe? Tak, istnieje taki obowiązek. Zamawiający jest obowiązany przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia w każdym trybie postępowania (z wyjątkiem aukcji elektronicznej) niezależnie od wartości zamówienia publicznego. W jaki sposób można uzyskać specyfikację? Sposób udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (...)

Jednolita polityka zakupowa sektora publicznego

Jednolita polityka zakupowa sektora publicznego

Projekt skierowany do konsultacji Rozwój potencjału MŚP w kluczowych dla nowoczesnej gospodarki branżach; ukierunkowanie zakupów na usługi, dostawy i roboty budowlane o istotnym znaczeniu dla interesów państwa; wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zakup zrównoważonych, innowacyjnych i zielonych zamówień – taki cel ma mieć „Polityka (...)

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

    Częstym zjawiskiem jest, iż grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania publicznego na cele publiczne pozostają własnością osób prywatnych. Nie zawsze jednakże jednostki samorządu terytorialnego posiadają środki na ich wykup. Nierzadkie są też sytuacje, gdy osoby prywatne chciałyby przyspieszyć moment wykupu ich nieruchomości, bądź wręcz przeciwnie (...)

Czym jest informacja publiczna?

Czym jest informacja publiczna?

Co jest informacją publiczną? Informacja publiczna jest pojęciem ustawowym, zawartym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznych stanowi wykonanie art. 61 Konstytucji RP. Zasada dostępu do informacji publicznej Ogólną zasadą, która wynika z ww. przepisu, jest bowiem dostęp do informacji. Wszelkie wyjątki (...)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

5 lutego 2004 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, której deklarowanym celem jest modyfikacja zawartych w usta­wie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne instytucji prawnych służących uniemożliwieniu (...)

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach tylko do 1 marca

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach tylko do 1 marca

W dniu 1 marca upływa ustawowy termin przekazywania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach (zgodnie z art. 98 ustawy - Prawo zamówień publicznych). W myśl art. 98 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający przekazuje sprawozdanie do Prezesa UZP w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Sprawozdania za 2006 (...)

Przetarg ograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Przetarg ograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony? Zastosowanie trybu przetargu ograniczonego do udzielania zamówień publicznych może nastąpić tylko wówczas, jeżeli zostaną spełnione pewne dodatkowe okoliczności – przesłanki. Zamawiający może zorganizować przetarg ograniczony w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z następujących okoliczności: wartość zamówienia (...)

Przetarg ograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Przetarg ograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony? Ponieważ przetarg ograniczony jest obok przetargu nieograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówień, jego zastosowanie nie wymaga uzasadnienia ani wystąpienia jakichś dodatkowych przesłanek. Zamawiający może skorzystać z trybu przetargu ograniczonego, w każdej sytuacji, gdy uzna, że udzielenie zamówienia w tym trybie będzie (...)

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony?Ponieważ przetarg ograniczony jest obok przetargu nieograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówień, jego zastosowanie nie wymaga uzasadnienia ani wystąpienia jakichś dodatkowych przesłanek. Zamawiający może skorzystać z trybu przetargu ograniczonego, w każdej sytuacji, gdy uzna, że udzielenie zamówienia w tym (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Wypowiedziałam umowę człowiekowi któremu wynajmuję mieszkanie. Dałam mu do podpisania nową umowę na której widnieje podwyższony czynsz. Niestety lokator, ani nie chce podpisać nowej umowy, ani (...)

Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości?

Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości?

Od moich dziadków dostałem w spadku dom. Zamierzałem go sprzedać, jednakże rok temu wybudowano przed nim farmę wiatrakową. Od tego czasu nie mogę znaleźć nabywcy, wszyscy rezygnują. Powód: (...)

Wyjście ze spółki cywilnej

Wyjście ze spółki cywilnej

Cztery lata temu wszedłem do spółki cywilnej, która już wcześniej istniała. Obecnie mam tam 40 % udziałów. Z powodu straty zaufania do wspólników postanowiłem odejść ze spółki. Chciałbym (...)

Odprawa a wypowiedzenie umowy o pracę

Odprawa a wypowiedzenie umowy o pracę

Jeśli dostanę wymówienie miesięczne umowy na czas nieokreślony np. z dniem 1 marca, to jakie wynagrodzenie mi przysługuje? Tylko za marzec czy również dodatkowo jakieś inne np. odprawa? Pracownikowi, (...)

Ujawnienie stanu prawnego nieruchomości

Ujawnienie stanu prawnego nieruchomości

Chcę sprawdzić stan prawny nieruchomości. Były to grunty mojej babci. W sądzie rejonowym na nazwisko babci nie ma żadnego wpisu. Poszukiwałam informacji w starostwie powiatowym. Uzyskałam odpowiedź, (...)

Graniczne kwoty w przetargach publicznych

Graniczne kwoty w przetargach publicznych

Zamierzamy wziąć udział w przetargu organizowanym przez fundusz celowy posiadający osobowość prawną, należący do sektora finansów publicznych (pod sektor rządowy) w rozumieniu przepisów o finansach (...)

Wynagrodzenie wypłacane przez komornika

Wynagrodzenie wypłacane przez komornika

Mam wyrok sądu pracy zasądzający zaległe wynagrodzenia za rok 2001 i 2002 wraz z odszkodowaniem z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Czy komornik egzekwujący całą kwotę od pracodawcy, który (...)

Służebność drogi i ograniczenia prędkości

Służebność drogi i ograniczenia prędkości

Na drodze dojazdowej do działki ustanowiono służebność na moją rzecz (brak innego dojazdu). Czy jeden z właścicieli działki, na której ustanowiono tą służebność może na tej drodze budować (...)

Odwołanie w przetargu poniżej progu unijnego

Odwołanie w przetargu poniżej progu unijnego

W przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w art. 11 ustawy (bez możliwości odwołania) wpłynął protest. Protest został przez Zamawiającego oddalony w całości. Co w takiej sytuacji (...)

Podział kwot w dwóch egzekucjach alimetatyjnych

Podział kwot w dwóch egzekucjach alimetatyjnych

Matka dziecka (pierwsza), otrzymuje zaliczkę alimentacyjną, jednocześnie komornik prowadzący egzekucję przekazuje kwoty wnoszone przez zobowiązanego do właściwego urzędu miasta/gminy, jako spłatę (...)

Pominięcie procedury zamówień publicznych

Pominięcie procedury zamówień publicznych

Firma X wykonywała dla Firmy Y przedmiot umowy. Było to kilka lat temu. Teraz zaistniała potrzeba wykonania drugiego - takiego samego przedmiotu umowy. Wiadomo jest, że Firma X wykona to najlepiej (...)

Unieważnienie przetargu w zamówieniach publicznych

Unieważnienie przetargu w zamówieniach publicznych

W trakcie postępowania przetargowego jeden z uczestników składa protest w którym wnosi o ponowne rozpatrzenie złożonych ofert i odrzucenie oferty uznanej przez zamawiającego za najkorzystniejszą. (...)

Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Zarząd SM przeprowadził przetarg na roboty termomodernizacyjne (wg mojego szacunku warte kilka milionów, rokrocznie SM stara się o zwrot tzw. premii termomodernizacyjnych). W przetargu nie było żadnej (...)

Zamówienia publiczne - protest

Zamówienia publiczne - protest

Firma nieuczestnicząca w przetargu z powodu odrzucenie jej wniosków o zmianę warunków brzegowych SIWZ uczestniczyła w otwarciu złożonych ofert. Według jej wiedzy złożone oferty zawierały istotny (...)

Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane

Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane

Czy słusznym jest organizowanie przetargu nieograniczonego na poszczególne prace: - naprawa pokryć i wiązań dachowych, - naprawa instalacji elektrycznych i aparatury elektrycznej, - naprawa elementów (...)

Przekształcenie podmiotowe a zamówienie publiczne

Przekształcenie podmiotowe a zamówienie publiczne

Osoba fizyczna, która zamierza "przekształcić" swoją działalność w spółkę z o.o. (w trybie art. 55 KC - wniesienie aportem do spółki) ma podpisane umowy o zamówienia publiczne. Czy takie "przekształcenie" (...)

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Postronna osoba zwraca się do organu o wgląd w pozwolenie na budowę wraz z projektem. Projekt dotyczy budynku użyteczności publicznej, ale został wykonany na zamówienie inwestora prywatnego. Czy (...)

Informacja publiczna a umowa handlowa

Informacja publiczna a umowa handlowa

Zwróciłem się do Burmistrza o udostępnienie mi, w ramach dostępu do informacji publicznej, umowy zawartej przez Urząd Miasta z firmą X na pracę o charakterze usługowym. Uzyskałem pisemną (...)

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów Traktatu ustanawiającego (...)

Rodzaje dróg w Polsce

Rodzaje dróg w Polsce

Jak w zależności od dostępności dzielimy drogi? Czy jest jakis inny podział, jeżeli tak z czego wynika? Najogólniejszym podziałem dróg klasyfikuje je na publiczne, będące własnością państwa (...)

Przetarg prywatny a przetarg publiczny

Przetarg prywatny a przetarg publiczny

Zamawiający w ogłoszeniu o przetargu zawarł następującą klauzulę: "Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania (...)

Zaspokojenie zastawnika

Zaspokojenie zastawnika

Dłużnik oddał mi rzecz ruchomą obciążoną na moją rzecz zastawem rejestrowym. Umowa zastawnicza standardowo przewiduje zaspokojenie w drodze przetargu publicznego organizowanego przez komornika (...)

Informacja o przetargu nieograniczonym

Informacja o przetargu nieograniczonym

Zwróciłem się do urzędu Gminy z wnioskiem o poinformowanie mnie na piśmie o mających się odbyć terminie i warunkach uczestnictwa w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w obiekcie użyteczności (...)

Rokowania po nierozstrzygniętych przetargach

Rokowania po nierozstrzygniętych przetargach

Gmina kilkakrotnie wystawiała do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną. Po nieudanych próbach postanowiono ogłosić rokowania na sprzedaż nieruchomości. Na ogłoszenie w sprawie (...)

FORUM PRAWNE

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne?

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne? Witam. Kilka lat temu miałem nie zapłacony rachunek w idei. Oczywiście odbyła się sprawa i dostałem nakaz spłaty, obecnie dostałem wezwanie do komornika, (...)

POLISA POSAGOWA PZU

POLISA POSAGOWA PZU Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego chciałabym złożyc (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)

progi podatkowe - wysokość, obliczanie podatku

progi podatkowe - wysokość, obliczanie podatku Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2011 roku wynosi: * Do kwoty 85.528 zł podatek wynosi 18% (minus kwota zmniejszająca podatek, tj. 556,02 zł). * (...)

progi podatkowe 2013

progi podatkowe 2013 Na ten rok progi podatkowe pozostają bez zmian?

jakie są progi podatkowe 2013 ?

jakie są progi podatkowe 2013 ? Hej, ludzie, prosze pilnie o informacje ile mają wynosic progi podatkowe na 2013 rok?

progi dla zwolnienia podmiotowego 2011

progi dla zwolnienia podmiotowego 2011 Witam. Ile wynosi limit dla zwolnienia podmiotowego z VAT?. Czy w tym roku zmieniły się wartości? Chce się rozliczać poprzez ryczałt ewidencjonowany. Towar (...)

jakie są progi podatkowe w 2012 roku?

jakie są progi podatkowe w 2012 roku? Witam forumowiczy. Co prawda to jest temat mniej prawny a bardziej podatkowy ale mam nadzieje ze mi odpowiecie. Jak sie obecnie przedstawiaja progi podatkowe u nas (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

odwołanie zamówienia mebli

odwołanie zamówienia mebli Domyślnie Rezygnacja z zamówienia realizacji mebli Witam wszystkich. Bardzo prosiłbym o poradę w następującym temacie. Zamówiliśmy meble do kuchni na wymiar. Były (...)

Anulowanie zamówienia

Anulowanie zamówienia Witam. Dziś o 7 rano wszedłem na stronę www.prosto.pl i znalazłem koszulkę która kosztowała 2 zł . Postanowiłem kupić ich 13 i sfinalizowałem zamówienie dokonując płatności. (...)

Urząd Skarbowy i kosmetyki AVON

Urząd Skarbowy i kosmetyki AVON Dzień dobry. Czy ktoś z Państwa może pomóc mi w sprawie, czy konsultantki AVON-u, które składają zamówienia przez internet na kosmetyki i potem paczka jest przynoszona (...)

Anulowanie zamówienia Personalizowanego

Anulowanie zamówienia Personalizowanego Witam, dokonałem zamówienia presonalizowanego w sklepie internetowym, czas realizacji zamówienia według sklepu to 3-5 dni. od potwierdzenia przyjęcia go (...)

przetargi publiczne

przetargi publiczne W Polsce w przetargach publicznych wygrywają zawsze oferty najniższe. Z jednej strony oszczędność dla państwa, z drugiej liczne komplikacje m.in. niedotrzymowanie umów, niepłacenie (...)

miejsce publiczne

miejsce publiczne witam, Co to jest miejsce publiczne, czy np. osiedle ogrodzone z ochroną jest miejscem publicznym? Czy tam może wtargnąć policja i wypisać mandat za np. picie alkoholu.

Miejsce publiczne

Miejsce publiczne Witam ! wybudowałem na własnej działce budynek przeznaczony pod wynajem lokali użytkowych,otoczenie t.j. cała działka została przystosowana do użytku publicznego - utwardzona,wykonany (...)

roboty publiczne

roboty publiczne witam ma pytanie dostałem umowe o prace w ramach robot publicznych z PUP na 2miesiące moje pytanie jest takie pracuje juz 12 dni , i może się zdażyc taka sytuacja że trafi mi sie (...)

Publiczne pomówienie

Publiczne pomówienie Witam, osoba, która kupiła ode mnie na aukcji przedmiot nazwała mnie w publicznie widocznym komentarzu do aukcji złodziejem a w mailu oszustem. ja mam dowód wysłania zakupionego (...)

Porady prawne