22.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Stan faktyczny

W trakcie rozwodu wydano tymczasowe postanowienie sądowe nakazujące mężowi wpłacanie tytułem zabezpieczenia rodziny kwoty 550 zł. Mąż niestety nigdy nic nie wpłacił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc w trybie zarządzenia tymczasowego na czas trwania procesu o rozwód. Zasądzono  koszty utrzymania rodziny wraz z ustawowymi odsetkami, rozpoczynając od dnia wniesienia sprawy o rozwód. Na dzień dzisiejszy zadłużenie to kwota około 9000 zł. Mąż wyprowadził się z domu. Jak można skutecznie wyegzekwować tę kwotę w późniejszym czasie? Małżeństwo ma mieszkanie z księgą wieczystą, na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej. Orzeczona jest też sądownie rozdzielność majątkowa. Żona chciałaby wyegzekwować tę kwotę później, np. przy podziale majątku, chciałaby również, aby mieszkanie pozostało przy niej, a ewentualne spłaty na rzecz męża skompensowane były z jego długiem wobec żony. Ponieważ mąż nie ma żadnego źródła dochodu, żona obawia się, że swoją "połowę" mieszkania może sprzedać lub darować. Czy skuteczne byłoby wpisanie hipoteki przymusowej, na przypadającej "połówce" męża? Czy po orzeczonej rozdzielności majątkowej można wystąpić z takim wnioskiem do sądu wieczystoksięgowego? Jak wówczas będzie ta sprawa wyglądała przy podziale majątku? Czy możliwe jest zrobienie zajęcia komorniczego w księgach w drodze egzekucji komorniczej i czy możliwe będzie wówczas "przeczekanie u komornika", aż uzbiera się większa kwota zadłużenia i nabycie tej połowy w drodze licytacji przez rodzinę żony, która otrzymałaby zarówno tą połowę mieszkania w drodze późniejszej darowizny od rodziny jak i zwrot zadłużenia od komornika? Jak najskuteczniej zabezpieczyć tę wierzytelność w momencie, gdy połowa wspólnej nieruchomości to jedyne na co może liczyć żona odnośnie odzyskania powstałego zadłużenia jak i spłaty późniejszych alimentów? Na początku tego roku wniosłam sprawę do komornika, jednak we wniosku nie wskazywałam możliwości egzekucji z nieruchomości, na skutek czego otrzymałam powiadomienie o stanie egzekucji o treści takiej, że jest nieskuteczna ponieważ dłużnik nie posiada zatrudnienia, a wskazanego przeze mnie majątku ruchomego nie posiada. Niedawno skierowałam wniosek o umorzenie postępowania komorniczego w celu otrzymania oryginału postanowienia sądowego o kosztach utrzymania rodziny.

Porady prawne

Moim zamierzeniem było założenie hipoteki przymusowej na istniejący dług i hipoteki przymusowej kaucyjnej na przyszły dług i odsetki oraz wpisanie do księgi wieczystej nowej formy własności na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych tj. po 1/2 udziału. Na 1/2 udziału męża wpisać te hipoteki. Nie wiem czy to jest możliwe do zrobienia w jednym wniosku skierowanym do sądu wieczystoksięgowego. W księdze wieczystej jestem z mężem  ujawniona jako właściciele nieruchomości na zasadach wspólności majątkowej. Właśnie wyrok o rozdzielności majątkowej przed kilkoma dniami się uprawomocnił. Teraz obawiam się tylko czy mąż nie odda "swojej połowy" mieszkania np. swojej mamie, po to żeby uchronić się przed egzekucją komorniczą, ponieważ wie, że ktoś z mojej rodziny mógłby stanąć do licytacji i kupić "tą jego połowę". Powiadomił mnie też przed kilkoma dniami o tym, że zamierza spłacić mi całe zadłużenie, wówczas właściwie gdyby tak zrobił i następnie oddał "swoją połowę" mieszkania matce, nie mogłabym zaskarżyć ważności tej umowy darowizny, a przyszłych alimentów nie miałabym z czego egzekwować (tak mi się przynajmniej wydaje).  Chciałabym zabezpieczyć się jak najlepiej na przyszłość, tylko nie wiem czy ta hipoteka kaucyjna, którą ewentualnie założę będzie też chroniła późniejsze alimenty na dziecko, czy będzie zaspokajała tylko te wierzytelności, które wypływają z tego konkretnego tytułu, który obecnie posiadam. Jak w takim razie zabezpieczyć alimenty po rozwodzie póki ta połowa mieszkania należy jeszcze do męża? Co zrobić jeżeli  założę hipotekę przymusową na istniejący dług, a mąż mi go spłaci? Zależy mi, aby ewentualna sprawa o podział majątku była odciągnięta w czasie maksymalnie jak to możliwe. Najlepiej byłoby, gdyby zadłużenie męża sięgało wartości jego połowy mieszkania. Czy można wystąpić do sądu, gdyby o podział wystąpił mąż np. za miesiąc, o odroczenie postępowania? Słyszałam, że jest to możliwe, maksymalnie chyba na lat 5. Zależy mi na tym, ponieważ mąż chce zakończyć jak najszybciej swoje sprawy i wyjechać do innego kraju.

Opinia prawna

Do postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia (w poprzednim stanie prawnym - zarządzenia tymczasowego) wykonania obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny wydanego w postępowaniu rozwodowym zastosowanie znajdują, z mocy art. 445 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

Możliwość dokonania podziału majątku w trakcie sprawy rozwodowej Podział majątku w trakcie rozwodu może nastąpić jedynie wyjątkowo. Zgodnie z art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która (...)

Skutki rozwodu

Skutki rozwodu

  Zawarcie małżeństwa jest zdarzeniem niezwykle doniosłym. Doniosłym emocjonalnie oraz doniosłym prawnie. Na skutek tego zdarzenia małżonkowie „wychodzą” ze swoich dotychczasowych rodzin, a zakładają własną, zmienia się ich stan cywilny, dane osobowe, powstają między (...)

Władza rodzicielska przy rozwodzie

Władza rodzicielska przy rozwodzie

Wyrok rozwodowy Orzekając rozwód, sąd obligatoryjnie orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z nich obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Przy czym sąd uwzględnia (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Kiedy można ubiegać się o rozwód? Zgodnie z polskimi przepisami, podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli ta przesłanka nie została spełniona, sąd nie ma obowiązku (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Kiedy można żądać zabezpieczenia roszczenia? (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Kiedy można żądać zabezpieczenia roszczenia? (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Podstawowym celem postępowania zabezpieczającego jest udzielenie natychmiastowej i tymczasowej ochrony prawnej podmiotom uprawnionym. Postępowanie zabezpieczające ze swego założenia ma być postępowaniem pomocniczym w stosunku do innych rodzajów postępowań uregulowanych w kodeksie postępowania (...)

Jak uchronić się przed bezskuteczną egzekucją - czyli zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Jak uchronić się przed bezskuteczną egzekucją - czyli zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

  Sposób, w jaki możemy żądać zabezpieczenia przysługującego nam roszczenia zależy przede wszystkim od jego charakteru. Wśród roszczeń najdonioślejszą rolę odgrywają roszczenia pieniężne. Przedmiotem tego typu roszczeń jest oznaczona suma pieniężna, którą (...)

Jak zabezpieczyć roszczenia niepieniężne? (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Jak zabezpieczyć roszczenia niepieniężne? (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Podstawowym celem postępowania zabezpieczającego jest udzielenie natychmiastowej ochrony każdemu, jeżeli tylko tego wymaga ochrona jego praw. Nie ma przy tym znaczenia w jakim trybie rozpoznawana jest konkretna sprawa, procesowym, nieprocesowym czy przed sądem polubownym. Uprawniony może żądać (...)

Kiedy ustanawiana jest hipoteka przymusowa?

Kiedy ustanawiana jest hipoteka przymusowa?

Cel hipoteki przymusowej Jest to jeden z rodzajów hipoteki. Właściwie jest jej szczególną odmianą, która została odrębnie uregulowana. Hipoteka przymusowa to zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomościach dłużnika, które nie wymaga zgody dłużnika (właściciela (...)

Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

Bez względu na to, z jakim postępowaniem cywilnym masz do czynienia, zastanawiasz się, co może być dowodem w Twojej sprawie. Zasady dotyczące powoływania dowodów dotyczą każdego rodzaju postępowania cywilnego (czyli takiego, do którego mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania (...)

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Czym jest postępowanie nakazowe? Postępowanie nakazowe jest jednym ze szczególnych postępowań procesu cywilnego, którego skutkiem jest wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Uzyskane w ten sposób orzeczenie sądu, ma szczególną moc, nawet bez konieczności (...)

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci? Prawnym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z jego utrzymaniem i wychowaniem (...)

Kiedy sąd zawiesi władzę rodzicielską?

Kiedy sąd zawiesi władzę rodzicielską?

Przesłanki zawieszenia władzy rodzicielskiej Sąd opiekuńczy może zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej w razie przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu (artykuł 110 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jest to jedyna przesłanka warunkująca możliwość takiego sądowego ograniczenia (...)

Postępowanie nieprocesowe - kiedy jest przeprowadzane?

Postępowanie nieprocesowe - kiedy jest przeprowadzane?

Postępowanie nieprocesowe jest to jeden z rodzajów trybów, w jakim toczy się cywilne postępowanie sądowe. Nazwa "postępowanie nieprocesowe" pojawiła się stosunkowo późno. Początkowo postępowanie to nazywało się postępowaniem niespornym. Wynikało to z faktu, że u źródeł (...)

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Na czym polega instytucja opieki? Pod pojęciem opieki w potocznym tego słowa znaczeniu rozumie się dbałość o osobę potrzebującą pomocy, kierowanie jej postępowaniem, troskę o to, ażeby nie stała się jej żadna krzywda. Osobą, która przede wszystkim potrzebuje opieki, jest dziecko. (...)

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości kończy etap postępowania, który nazywa się postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Po tym postanowieniu, które odnosi znaczące skutki w sferze uprawnień, zobowiązań i stosunków majątkowych upadłego, następuje (...)

Zmienione opłaty za czynności radców prawnych

Zmienione opłaty za czynności radców prawnych

15 listopada br. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Podstawę zasądzenia (...)

Czy wiesz, czego możesz domagać się od organów ścigania będąc pokrzywdzonym?

Czy wiesz, czego możesz domagać się od organów ścigania będąc pokrzywdzonym?

  Status pokrzywdzonego musiał zostać określony przepisami, ponieważ „ofiarą przestępstwa” niestety może zostać każdy z nas. Dokładniej rzecz ujmując pokrzywdzonym może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Kto posiada status pokrzywdzonego w rozumieniu polskich (...)

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym. Służy oczywiście do zaskarżania orzeczeń sądów I instancji, konkretnie zaskarżaniu merytorycznemu, czyli korzystamy z niej w sytuacji, gdy nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem sądu I instancji. W wyniku postępowania apelacyjnego nie dochodzi (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne