Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim możliwość korzystania z Karty w praktycznej aplikacji mObywatel. – "To wspaniała wiadomość dla rodzin i znaczne ograniczenie biurokracji" – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rozszerzenie możliwości wyświetlania elektronicznych Kart Dużej Rodziny

Głównym celem ustawy jest rozszerzenie możliwości wyświetlania elektronicznych Kart Dużej Rodziny, zarówno w publicznej aplikacji mobilnej, czyli aplikacji mObywatel, jak również za pomocą innych aplikacji. Mobilną Kartą Dużej Rodziny będą mogli posługiwać się także uczniowie. Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie nowego wariantu certyfikatu, który będzie wydawany posiadaczowi mLegitymacji szkolnej, a także mLegitymacji studenckiej. Specyfika aplikacji mObywatel, umożliwia osobom, którym przyznane już zostały uprawnienia, rezygnację z konieczności wnioskowania o elektroniczną formę Karty Dużej Rodziny – aplikacja ta umożliwi bowiem pobranie swojej Karty w wersji elektronicznej każdemu posiadaczowi Karty, który się do niej zaloguje.

Dzisiaj Kartę Dużej Rodziny wspiera blisko 8,3 tys. partnerów w prawie 29 tys. lokalizacji. Korzysta z niej już ponad milion rodzin. Liczba aktywnych kart tradycyjnych to blisko 3,3 mln, a elektronicznych – ponad 1 mln.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

– "Co to oznacza w praktyce? To przede wszystkim przeniesienie możliwości wyświetlania elektronicznych Kart Dużej Rodziny do aplikacji mObywatel. To wspaniała wiadomość dla rodzin i znaczne ograniczenie biurokracji" – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Mobilną Kartą Dużej Rodziny będą mogli posługiwać się także uczniowie. Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie nowego wariantu certyfikatu, który będzie wydawany posiadaczowi mLegitymacji szkolnej, a także mLegitymacji studenckiej. Specyfika aplikacji mObywatel, umożliwia osobom, którym przyznane już zostały uprawnienia, rezygnację z konieczności wnioskowania o elektroniczną formę Karty Dużej Rodziny – aplikacja ta umożliwi bowiem pobranie swojej Karty w wersji elektronicznej każdemu posiadaczowi Karty, który się do niej zaloguje.

Ułatwienia również dla gmin

Dodatkowo nowelizacja przewiduje m.in.: podniesienie kosztów obsługi oraz ujednolicenie kwoty należnej gminie za rozpatrzenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, zmianę limitów maksymalnych wydatków na realizację ustawy, likwidację obowiązku sprawozdawczego dla gmin i wojewodów z realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wprowadzenie możliwości pozyskiwania przez miniasta właściwego z bazy PESEL informacji o zgonach posiadaczy Karty Dużej Rodziny, a także nałożenie na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązku bezpłatnego wydania Karty tradycyjnej osobom, które wnioskowały wyłącznie o Kartę elektroniczną, ale nie będą mogły jej uzyskać w tej formie (np. przez brak możliwości korzystania z aplikacji mObywatel, która może dotyczyć cudzoziemców).

Co jeszcze się zmieni?

W zakresie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 główne zmiany polegają m.in. na:

  • doprecyzowaniu ogólnych wymogów dla personelu instytucji,
  • dodaniu obowiązku podawania we wniosku o wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej podmiotu tworzącego tę instytucję opieki,
  • zmianie sposobu wyboru dziennego opiekuna, rozszerzeniu zakresu danych podawanych we wniosku o wpis dziennego opiekuna do wykazu dziennych opiekunów, zmianę danych wskazywanych w tym wykazie,
  • rozszerzenie danych pobieranych w ramach sprawozdania z realizacji ustawy,
  • dodanie uprawnień wojewodzie w zakresie wydawania decyzji o zwrocie w związku z niewykorzystaniem środków z Funduszu Pracy.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisów dotyczących sprawozdań z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. oraz przepisów przejściowych dotyczących wydania bezpłatnie Karty tradycyjnej osobom, które wnioskowały wyłącznie o Kartę elektroniczną – z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne