Zwiedzaj i pracuj!

Zwiedzaj i pracuj!

Programy „Zwiedzaj i pracuj” cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony młodych obywateli RP. Udział w jednym z programów stanowi interesującą alternatywę dla rocznego pobytu, łączącego wypoczynek, poznawanie sposobu życia w innej części globu z możliwością świadczenia pracy w tym państwie. 

Chile, Argentyna, Korea Południowa, Japonia, Australia, Nowa Zelandia i Tajwan – do tych państw mogą już jeździć młodzi Polacy dzięki programowi „Zwiedzaj i pracuj”. W sumie mają do dyspozycji pakiet z 1,5 tys. wiz.

Porady prawne

Porozumienia w sprawie programu "Zwiedzaj i Pracuj"

Idea jest prosta. Wystarczy mieć 18 – 30 lat i przeznaczyć jeden rok na poznawanie zabytków, kultury i języka państw z drugiego krańca świata. A że można połączyć przyjemne z pożytecznym, wraz z wizą do takich państw jak Chile, Argentyna, Korea Południowa, Japonia, Australia, Nowa Zelandia czy Tajwan, otrzymuje się pozwolenie na pracę, uzupełniającą pobyt wypoczynkowy. - Tak w skrócie działa  program "Zwiedzaj i Pracuj" (Working Holiday Programme), w którym od 2018 roku uczestniczy także Polska.

Nasz kraj ma obecnie podpisane porozumienia z siedmioma państwami. Należy przy tym dodać, że w przypadku umowy z Tajwanem,  z uwagi na międzynarodowy status Tajwanu, nie było możliwe zawarcie porozumienia w formie umowy międzynarodowej, lecz pomiędzy biurami handlowymi Polski i Tajwanu. Zasady udziału w programie polsko-tajwańskim są jednak w całości wzorowane na innych tego typu porozumieniach.

Porozumienia w sprawie programu "Zwiedzaj i Pracuj" (ang. Working Holiday Programme), zawarte z myślą o młodych obywatelach RP (18 - 30 lat w momencie aplikowania do udziału w programie) zostały dotychczas podpisane przez Polskę z Republiką Chile, Republiką Korei, Japonią, Tajwanem, Australią i Nową Zelandią. Porozumienie polsko-nowozelandzkie, podpisane w 2008 r., było pierwszym z serii zawartych przez Polskę umów w sprawie programu "Zwiedzaj i Pracuj".

To właśnie Nowa Zelandia jest światowym prekursorem tego typu umów dwustronnych, wprowadzających roczne programy, łączące pobyt wypoczynkowy i poznanie bądź pogłębienie znajomości języka i kultury odwiedzanego państwa z jednoczesną możliwością podjęcia pracy zarobkowej o charakterze dodatkowym w stosunku do głównego - turystycznego i kulturoznawczego celu pobytu.

1,5 tys. wiz do rozdania

Program "Zwiedzaj i Pracuj" jest rozbudowywany i w przyszłości oferta zostanie powiększona o kolejne państwa. Dziś młodzi podróżnicy mają już do dyspozycji w sumie pakiet 1,5 tys. wiz, z czego po 500 do Australii i Japonii, 400 do Argentyny, po 200 do Korei Południowej i na Tajwan i 100 wiz do Nowej Zelandii. Jedynie dla Chile nie ma określonego limitu wiz w ramach programu.

Warunki uczestnictwa 

Warunki uczestnictwa w poszczególnych programach nie są identyczne. Różnice występują m. in. w zakresie rocznych limitów wiz do udziału w programach.

Obok warunków szczególnych, takich jak konieczność uzyskania zaświadczenia do celu udziału w Programie "Zwiedzaj i Pracuj" z Australią, można wyodrębnić szereg warunków, które odnoszą się do wszystkich programów.

Osoby aplikujące muszą w szczególności:

  • posiadać ważny paszport, wydany nie wcześniej niż 10 lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej 2 puste strony, który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż 90 dni po zakończeniu planowanego pobytu;
  • posiadać bilet powrotny lub wystarczające środki, by zakupić taki bilet;
  • posiadać wystarczające środki na własne utrzymanie w trakcie pobytu, w wysokości określonej przez właściwe organy państwa przyjmującego (strony porozumienia);
  • spełniać wymogi zdrowotne, określone w przepisach prawnych państwa przyjmującego;
  • zakupić kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące opiekę szpitalną, zgodnie z przepisami prawnymi państwa przyjmującego;
  • nie uczestniczyć uprzednio w Programie „Zwiedzaj i Pracuj” organizowanym przez państwo przyjmujące.

Ponadto warunkiem jest, aby osoby te miały ukończone 18 lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyły jeszcze 31 lat, a ponadto w trakcie pobytu w państwie przyjmującym nie mogą towarzyszyć im osoby, pozostające na ich utrzymaniu.

W przypadku wyjazdu do Australii należy przedłożyć w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oświadczenie (formularz online dostępny na stronie MRPiPS), na podstawie którego ministerstwo wydaje osobom aplikującym do programu zaświadczenia o treści uzgodnionej ze stroną australijską.

Programy "Zwiedzaj i Pracuj" cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony młodych obywateli RP. Udział w jednym z programów stanowi interesującą alternatywę dla rocznego pobytu, łączącego wypoczynek, poznawanie sposobu życia w innej części globu z możliwością świadczenia pracy w tym państwie.

Zob.:

Na podst. www.gov.pl/web/rodzina

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika