Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Jak stwierdza się zasiedzenie?

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)

Wniosek do sądu

Jeżeli minęły już terminy posiadania przewidziane prawem (dla nieruchomości - 20 lub 30 lat nieprzerwanego posiadania, dla ruchomości - 3 lata posiadania w dobrej wierze), to można wystąpić z wnioskiem do sądu o stwierdzenie zasiedzenia. Postępowanie w tej sprawie regulują przede wszystkim artykuły 606–610 K.p.c. Tryb nieprocesowy przewidziany w art. 609–610 K.p.c. nie jest właściwy wówczas, gdy stwierdzenie (ustalenie) nabycia prawa przez zasiedzenie nie jest przedmiotem sprawy, lecz tylko przesłanką orzeczenia. Jednakże z chwilą wszczęcia postępowania o zniesienie współwłasności lub o dział spadku, stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności czy przedmiot spadku przez współwłaściciela lub przez współspadkobiercę może nastąpić tylko w tym postępowaniu. 

Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia rzeczy.

Kto może wnioskować o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie?

Do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności uprawniony jest każdy zainteresowany. Wniosek może więc złożyć każdy, kto ma w tym interes prawny (tj. sam posiadacz samoistny lub jego następca prawny, np. spadkobierca). Nie jest przeszkodą do złożenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia fakt, że posiadanie zasiedzianej rzeczy - albo nawet jej własność - przeszło już na inną osobę. W takiej sytuacji - w postanowieniu stwierdzającym nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie - sąd orzeknie, kto w określonej chwili nabył jej własność. 

Co należy dołączyć do wniosku?

Zgodnie z art. 607 K.p.c., wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku odpis z księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym wynikającym ze zbioru dokumentów. Obowiązkiem wnioskodawcy w sprawie o zasiedzenie własności nieruchomości jest również dołączenie: 

 • mapy nieruchomości sporządzonej według zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księgach wieczystych, chyba że zasiedzenie obejmuje całą nieruchomość, która ma urządzoną księgę wieczystą
 • wyciągu z ewidencji gruntów. Jeśli wnioskodawca nie dołączy tych dokumentów, przewodniczący wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin; może jednak, gdy wnioskodawca napotyka znaczne trudności, zlecić sporządzenie mapy na jego koszt, a także zwrócić się do właściwych organów o przedstawienie pozostałych dokumentów. 

Co należy zawrzeć we wniosku?

Przedmiot zasiedzenia powinien być we wniosku dokładnie opisany i oznaczony. W wypadku nieruchomości należy wskazać miejsce jej położenia (adres), powierzchnię, oznaczenie geodezyjne oraz numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów). Z kolei rzecz ruchoma powinna być opisana przez podanie jej nazwy zbiorowej (generalnej) i jednostkowej (własnej), opis fizyczny z uwzględnieniem cech identyfikacyjnych (znaków szczególnych, numerów seryjnych, daty wytworzenia itp.), a także przez wskazanie miejsca, w którym się znajduje. W każdym wypadku określenie rzeczy powinno prowadzić do jej jednoznacznej indywidualizacji. Konieczne jest również podanie imienia i nazwiska posiadacza rzeczy, a jeżeli chodzi o ruchomość — także jego miejsca zamieszkania. 

We wniosku o stwierdzenie zasiedzenia wnioskodawca powinien wskazać wszystkich zainteresowanych. Jeżeli wnioskodawca nie wskazuje innych zainteresowanych, orzeczenie może zapaść dopiero po wezwaniu innych zainteresowanych przez ogłoszenie.

Do kręgu osób zainteresowanych, należy (zgodnie z artykułem 510 K.p.c.) przede wszystkim zaliczyć: 

 • dotychczasowego właściciela (lub jego spadkobierców), bez względu na to, czy jego prawo zostało stwierdzone i czy wynika z dołączonego odpisu z księgi wieczystej, 
 • pozostałych - innych niż wnioskodawca - posiadaczy samoistnych rzeczy, 
 • posiadaczy zależnych, 
 • osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości, jeśli zasiedzenie może wpłynąć na ich uprawnienia, 
 • posiadaczy gruntów sąsiednich, jeśli roszczą prawa do własności nieruchomości lub przygranicznych pasów gruntu. 


Kiedy sąd zarządzi ogłoszenie w prasie?

Zgodnie z K.p.c., jeżeli wnioskodawca nie wskazuje innych zainteresowanych, orzeczenie może zapaść dopiero po wezwaniu innych zainteresowanych przez ogłoszenie do stawiennictwa, pod rygorem pominięcia w postępowaniu i stwierdzenia zasiedzenia na rzecz wnioskodawcy. Niewskazanie osób zainteresowanych przez wnioskodawcę oraz niemożność ich ustalenia przez sąd z urzędu nakazuje wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie; w takim wypadku jest ono obligatoryjne (tzn. obowiązkowe).

Poza tym sąd może zarządzić ogłoszenie również w innych wypadkach, jeżeli uzna to za wskazane. W innych więc wypadkach, gdy uzasadniają to okoliczności sprawy (np. poważne wątpliwości co do osoby poprzedniego właściciela), zarządzenie ogłoszenia zależy od uznania sądu.

Tekst ogłoszenia przeznaczonego do publikacji w prasie przesyła się do redakcji pisma dla zamieszczenia go w dziale ogłoszeń po wpłaceniu przez wnioskodawcę (uczestnika) opłaty za zamieszczenie ogłoszenia bądź po złożeniu dowodu przekazania należności za ogłoszenie bezpośrednio do redakcji, chyba że wnioskodawca (uczestnik) jest zwolniony z obowiązku uiszczenia tych kosztów.

Zgodnie z K.p.c. ogłoszenie powinno zawierać dokładne określenie rzeczy, imię i nazwisko posiadacza rzeczy, a jeżeli chodzi o rzeczy ruchome - również jego miejsce zamieszkania. Obecnie za pisma poczytne na całym obszarze Państwa można uznać „Gazetę Wyborczą”,Rzeczpospolitą”Dziennik Gazetę Prawną” . Publikowanie zaś ogłoszeń w pismach innych niż wymienione, w szczególności w pismach środowiskowych (np. prawniczych, wyznaniowych), nie spełnia wymagań stawianych w przepisach o zasiedzeniu. Tymczasem wybór właściwego pisma ma - z punktu widzenia zagwarantowania wszystkim zainteresowanym możności obrony ich praw - znaczenie podstawowe i może rzutować nawet na ważność postępowania (wg art. 379 punkt 5 K.p.c.). 

Powyższe zasady stosuje się we wszystkich sprawach dotyczących zasiedzenia, a więc zarówno w sprawach o zasiedzenie własności rzeczy ruchomej i nieruchomej, jak i o zasiedzenie wieczystego użytkowania oraz służebności" gruntowej.

Kiedy sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia?

Do ogłoszenia i orzeczenia stosuje się odpowiednio przepisy o stwierdzeniu nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego. Ogłoszenie zmierzające do wezwania zainteresowanych w sprawie o zasiedzenie winno więc zawierać dokładne określenie rzeczy, wskazanie jej posiadacza (w przypadku ruchomości – również jego miejsca zamieszkania) oraz ostatniego właściciela (z podaniem, o ile to możliwe, jego zawodu i ostatniego miejsca zamieszkania), a także wezwanie osób zainteresowanych, żeby w ciągu 3 miesięcy od dnia podanego w ogłoszeniu zgłosili się i wykazali swoje prawa do przedmiotu zasiedzenia, ponieważ w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostaną udowodnione fakty pozwalające na to stwierdzenie.

Po ogłoszeniu i po upływie terminu 3 miesięcy do zgłaszania zainteresowanych sąd wyznacza rozprawę, na którą wzywa osoby, które się zgłosiły i podały swe miejsce zamieszkania. Jeśli zgłoszenie było bezzasadne, sąd odmawia dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie; w przeciwnym wypadku zgłaszający się uzyskuje status uczestnika postępowania.
Jeśli w terminie wskazanym w ogłoszeniu nikt się nie zgłosi albo zgłaszający się nie wykaże własności, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione. Jeżeli zatem w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy lub np. jego spadkodawcy, o ile zostało ono – zdaniem sądu – udowodnione. W postanowieniu tym sąd powinien wskazać dokładną datę zasiedzenia. Stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości może nastąpić tylko na rzecz osoby wskazanej przez wnioskodawcę bądź innego uczestnika postępowania. Postanowienie takie tylko stwierdza zasiedzenie, które już nastąpiło z mocy samego prawa.

 

Po uprawomocnieniu postanowienia można żądać wpisu swojego prawa własności do księgi wieczystej urządzonej dla przedmiotu zasiedzenia (nieruchomości).

 

Podstawa prawna:

 

Komentarze: Jak stwierdza się zasiedzenie?

 • Jadwiga Wisniewsk 2017-08-04 15:54:25

  Re: Jak stwierdza się zasiedzenie?

  w 1998r kupilam kiosk spozywczy na dzierzawionym gunciejestem trzecim wlascicielem po inwestorze ktory wybudowal ten budynek w 1977r i mial umowe dzierzawy na 99lat czy przejnije po nim prawa dzierzawy tego gruntu i mogie ubiegac sie o zasiedzenie uplynelo juz 40lat od chwili wybudowaniu tego kiosku ktorego jestem wlascicielem place podatek od nie ruchomosci poprawiam wyglad dokonuje napraw

 • Artur 2012-11-22 00:02:43

  Re: Jak stwierdza się zasiedzenie?

  z tym samym sie zgadzam z kolega z poprzedniego Komentarza. Troszeczke to dziwne ze Prywatny - Grunt, Mieszkanie lub Nieruchowosc mozna Zasiedziec po 20-latach w dobrej wierze lub 30-latach w zlej wierze, ale Panstwowa Posiadlosc ktöra jest zaniedbana od kilkunastu lat tego nie mozna Zasiedziec , chociaz Panstwo sie tym nie interesuje tylko zada pieniazki za uzytkowanie od obywateli. Sadze ze jest to dobry przekret w Prawie Polskim. Takiego slowa Zasiedzenie nie ma w zadnym Panstwie Uni Europejskie tylko w Polsce i sadze ze powinno byc zniesione , a Panstwo Polskie powinno wyplacic odszkodowania tym Osoba za przekazanie Majatku w obe rece gdzie wlasciciele nie mieli zadnego do dzis Prawa w odzyskaniu swojej Majetnosci gdyz nie mogli tam zamieszkiwac, poniewaz zostali wysiedleni na sile i z kim mieli walczyc z Komuna czy tez obecnym zaklamanym Rzadem ktöry nic w tej sprawie do dzis nie zmienil. W Polsce Prawo jest nie Realne w tej kwestii i dlatego dzisiejsza Mlodziez opuszcza kraj w ktörym sie wychowala i nie widzi potrzeby do niego wracac, gdyz slyszy tylko o Oszustwach i Przekretych Rzadzacych ktöre i tak pomiedzy czasie wychodza na Swiatlo dzienne.

 • zasiedziani 2011-12-25 18:34:34

  Re: Jak stwierdza się zasiedzenie?

  tysiace opnii na temat zasiezenia!!!!! Nikt jednAK NIE tlumaczy jak najemca panstwowy zasiedzi nieruchomosc lokalowa i gruntowa skarbu panstwa potem gminy!!!!!! przeciez to tez jest zasiedzenie tylko chyba w zlej wierze jesli 65 lat???????????? no jak to???????


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane