Archiwum artykułów Listopad 2023

Pełnomocnictwo a prokura?

30.11.2023

Zarówno prokurent, jak i pełnomocnik działają w imieniu i ze skutkami dla reprezentowanego, swoim zachowaniem mogą wywołać skutki prawne bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy. Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, charakteryzującym się znacznie szerszym zakresem uprawnień, (...)

Co to jest preambuła umowy?

30.11.2023

W stosunkach umownych zawieranych między stronami można się spotkać z praktyką formułowania preambuły, która jest swego rodzaju ?wstępem? do umowy. Niejednokrotnie zdarza się jednak, iż treści zawarte w preambule mają istotne znaczenie przy ustalaniu intencji kontrahentów, jak i charakteru (...)

Umowa o dzieło - na czym polega i jak zawrzeć umowę o dzieło?

30.11.2023

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa wzajemna. Dzieło może mieć zarówno charakter materialny, jak i niematerialny (np. namalowanie obrazu, zrobienie fotografii czy sporządzenie (...)

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

30.11.2023

Coraz częstszą praktyką w obrocie gospodarczym jest łączenie się przedsiębiorców oraz przejmowanie mniejszych przedsiębiorstw przez większe. Połączenia takie mają wpływ nie tylko na łączące się przedsiębiorstwa, ale także na sytuację prawną i materialną zatrudnionych w obu zakładach (...)

Co zrobić, jeśli kontrahent nie realizuje umowy zgodnie z ustaleniami?

28.11.2023

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków przez kontrahenta naraża go na obowiązek naprawienia szkody powstałej z tego powodu. Odrębne przepisy dotyczące poszczególnych rodzajów umów mogą wprowadzić dodatkowe uregulowania dotyczące sytuacji, w której jedna ze stron nie realizuje (...)

Czeki - kiedy bank może odmówić realizacji czeku?

28.11.2023

Czek jest przede wszystkim środkiem szeroko rozumianej zapłaty i stanowi jedną z powszechnie wykorzystywanych w praktyce gospodarczej form rozliczeń pieniężnych. W Polsce nadal wiele osób korzysta z tej formy płatności, pomimo tego że coraz większą popularnością cieszą się karty płatnicze. (...)

Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

28.11.2023

Często podpisując umowę z daną firmą, czy instytucją, nie weryfikujemy, czy osoba podpisująca się za naszego kontrahenta jest uprawniona do jej zawarcia. Jakie mogą być konsekwencje podpisania takiej umowy?

Władza rodzicielska przy rozwodzie

27.11.2023

Orzekając rozwód, sąd obligatoryjnie orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia (...)

Jak stwierdza się zasiedzenie nieruchomosci?

27.11.2023

Jeżeli minęły już terminy posiadania przewidziane prawem (dla nieruchomości - 20 lub 30 lat nieprzerwanego posiadania, dla ruchomości - 3 lata posiadania w dobrej wierze), można wystąpić z wnioskiem do sądu o stwierdzenie zasiedzenia. Wniosek taki należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym (...)

Jak liczy się termin zasiedzenia?

27.11.2023

Bieg terminu zasiedzenia rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło objęcie nieruchomości w posiadanie samoistne prowadzące do zasiedzenia. Długość terminów zasiedzenia nie może być modyfikowana w drodze czynności prawnych, ulegają one zawieszeniu oraz przerwaniu w razie spełnienia określonych (...)

W Black Friday sprawdź ceny

24.11.2023

Przed nami wzmożony okres zakupów. Już dziś długo oczekiwany przez wiele osób Black Friday. Warto w tym czasie dokładnie przyjrzeć się informacjom zawartym na metkach. Od początku roku przedsiębiorcy, którzy informują o obniżce ceny towaru lub usługi, mają obowiązek podawać najniższą (...)

Jak obliczyć wysokość zachowku?

24.11.2023

Prawo spadkowe wyposaża określone osoby (zstępnych, małżonka i w zasadzie rodziców spadkodawcy) w instrument, umożliwiający uzyskanie należnej im części spadku w sytuacji, gdy testator rozrządził swoim mieniem z pominięciem tychże osób. Instrumentem tym jest roszczenie z tytułu zachowku, (...)

Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa

24.11.2023

Powinowactwo jest to stosunek prawnorodzinny istniejący pomiędzy małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Powinowactwo podobnie jak pokrewieństwo opisuje się za pomocą stopni i linii. Charakterystyka taka służy opisaniu stopnia bliskości jaki istnieje między małżonkiem a krewnymi drugiego (...)

Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

24.11.2023

Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może być po prostu śmieszne lub wręcz obraźliwe. W takiej sytuacji można skorzystać z prawa do wniesienia wniosku (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika