Archiwum artykułów Grudzień 2023

Zgłoszenie do ubezpieczeń a świadczenie wspierające

28.12.2023

Przeczytaj o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie wspierające oraz członków ich rodzin, a także o zgłoszeniu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego osób, sprawujących opiekę nad osobą pobierającą świadczenie (...)

Poręczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

27.12.2023

W umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał (np. Kowalski powinien oddać Nowakowi 1000zł, poręczyciel - osoba trzecia - zobowiązuje się oddać Nowakowi 1000zł w razie, gdyby Kowalski tego (...)

Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

27.12.2023

Zasady ustalania zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej ustalone w ustawie o rencie socjalnej są korzystniejsze dla osób uprawnionych od ogólnych zasad zbiegu świadczeń określonych w przepisach emerytalno-rentowych.

Jak wyliczyć urlop w wymiarze proporcjonalnym?

27.12.2023

Sukcesywne nowelizacje Kodeksu pracy w sposób całościowy uregulowały kwestię udzielania proporcjonalnych urlopów wypoczynkowych na wypadek ustania stosunku pracy. Trudno jednak stwierdzić, że przepisy dotyczące tego istotnego zagadnienia życia zawodowego Polaków są sformułowane w sposób (...)

Program do PIT: Rozliczamy się z fiskusem w 2024

27.12.2023

Rok 2024 przynosi nowe wyzwania i możliwości w zakresie rozliczeń podatkowych. Zmieniające się przepisy i rosnące oczekiwania podatników skłaniają do poszukiwania nowoczesnych i wygodnych rozwiązań. W tym kontekście, darmowy program PIT w 2024 staje się kluczowym narzędziem dla wielu (...)

Nieprawdziwa przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę? Co robić?

21.12.2023

Umowa o pracę i zasady jej rozwiązywania zostały uregulowane w Kodeksie Pracy. Art. 30 § 4 przedmiotowej regulacji wskazuje, że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna (...)

Jak rozliczać się z podatku od nieruchomości?

21.12.2023

Każdy posiadacz domu, działki budowlanej, czy też lokalu użytkowego bądź mieszkania będącego odrębną własnością, powinien się liczyć z koniecznością płacenia podatku od nieruchomości. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są bowiem grunty, budynki, związane z prowadzeniem (...)

Jakie zasady rządzą małżeństwem?

21.12.2023

Kilka zasad prawa rodzinnego odnosi się do związku małżeńskiego i wzajemnych stosunków małżonków. W Polsce małżeństwem jest jedynie związek zawarty w formie określonej prawem cywilnym i tylko takie małżeństwo wywołuje skutki przewidziane w prawie polskim. Małżeństwo powinno być (...)

Kiedy umowa o dzieło się kończy?

18.12.2023

Umowa dzieło kończy się przede wszystkim: z chwilą odebrania dzieła przez zamawiającego, w wyniku jednostronnego odstąpienia od umowy z określonych prawnie przyczyn lub wskutek umownego rozwiązania umowy. Ponadto umowa o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego (...)

W jakim postępowaniu dokonuje się ubezwłasnowolnienia?

18.12.2023

Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa się w każdej chwili, gdy zaistnieją przesłanki do wystąpienia o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe danej osoby. Przesłanki te są określone w Kodeksie cywilnym. Odpowiednie przepisy stanowią, że osoba, która ukończyła lat trzynaście, może (...)

Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy

18.12.2023

Prawo pracy obejmuje przepisy określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, będących stronami stosunku pracy. Prezentujermy najistotniejsze informacje dotyczące obowiązków związanych z wykonyawniem pracy w ramach stosunku pracy. 

Rozliczenie PIT-11 ? kto, gdzie i do kiedy?

14.12.2023

Wśród zeznań PIT o różnych numerach najczęściej używane są PIT-11 i PIT-37. Ten pierwszy składa płatnik składek, czyli ? jeśli jesteście zatrudnieni na etacie, macie umowę-zlecenie lub umowę o dzieło ? wasz pracodawca. Termin na złożenie tego druku ma on do końca stycznia (druk ma (...)

W jakim zakresie można zmienić statut fundacji?

13.12.2023

Kształt normatywny fundacji zależy w znacznym stopniu od woli fundatora, która znajduje wyraz w dwu oświadczeniach woli: o ustanowieniu fundacji oraz w statucie. Między omawianymi czynnościami prawnymi zachodzą różnice wynikające zwłaszcza z ich funkcji. Funkcją aktu fundacyjnego jest ustanowienie (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika