Maj Rok 2023 - Informacje

Zmiany w ochronie konkurencji!

31.5.2023

Doprecyzowanie uprawnień dochodzeniowych UOKiK, zwiększenie niezależności organu antymonopolowego, kadencyjność Prezesa UOKiK, a także nowe rozwiązania dotyczące programu leniency. To tylko niektóre zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, które weszły (...)

Polskie środki wobec Białorusi

30.5.2023

29 maja br. minister Mariusz Kamiński podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Na mocy rozporządzenia zostanie zawieszony towarowy ruch graniczny na przejściach granicznych z (...)

Konieczność aktualizacji rachunków bankowych przez OPP

30.5.2023

Organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. OPP, które w ubiegłych latach zgłosiły swój rachunek i jest on nadal aktualny, nie muszą podejmować żadnych (...)

Laptopy dla czwartoklasistów i nauczycieli

29.5.2023

Rząd wdraża kolejne rozwiązania, których celem jest wyrównywanie szans w dostępie do nowych technologii wykorzystywanych w procesie edukacji. Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłosiło zweryfikowaną listę firm, które mogą podpisać umowę ramową na dostarczenie (...)

Czternasta emerytura pozostanie na stałe

29.5.2023

Sejm RP przyjął ustawę, wprowadzającą na stałe coroczną wypłatę 14. emerytury. Czternastą emeryturę w pełnej wysokości otrzymają osoby, których świadczenie nie przekracza 2 900 zł, czyli ponad 6,8 mln osób. Pozostali – 1,5 mln emerytów i rencistów (...)

Sejm przyjął zmiany na drogach...

28.5.2023

Sejm przegłosował 26 maja 2023 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje zniesienie opłaty za przejazd dla samochodów osobowych i motocykli na autostradach zarządzanych przez Generalnego (...)

Pierwsze Mieszkanie czeka na podpis Prezydenta

28.5.2023

Parlament zakończył prace nad programem Pierwsze Mieszkanie. Po podpisie prezydenta zostanie on uruchomiony z początkiem lipca tego roku. Już teraz warto sięgnąć po sprawdzone informacje w tej sprawie. Program Pierwsze Mieszkanie składa się z dwóch filarów. Jednym jest bezpieczny (...)

Od użytkowania wieczystego do własności...

26.5.2023

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą nowy, rynkowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu – przedsiębiorcy. Jednoczenie zniesiony zostanie podatek 2% PCC dla osób kupujących pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym. Wyższa będzie stawka podatku w przypadku (...)

Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu 2022

26.5.2023

Rząd przyjął uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok wraz z uchwałą w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2022. Dochody budżetu państwa wyniosły 504,8 mld zł mld zł, wydatki ok. 517,4 mld zł. Deficyt budżetu państwa zamknął (...)

Ujęcie nieruchomości jako zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków

24.5.2023

11 maja 2023 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego, czy art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie, w jakim ogranicza prawo własności nieruchomości poprzez dopuszczenie ujęcia nieruchomości (...)

Większe gwarancje procesowe dla podejrzanych dzieci...

22.5.2023

Nowa ustawa ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/800 z dnia 11 maja 2016 r. oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE (...)

Stop kradzieży tożsamości

22.5.2023

Od czerwca 2024 roku każdy będzie mógł zastrzec swój PESEL. Instytucje finansowe, notariusze i operatorzy telekomunikacyjni będą zobowiązani do sprawdzenia statusu PESEL-u przed podpisaniem umowy skutkującej zobowiązaniami finansowymi. Dzięki temu ofiary kradzieży tożsamości (...)

Rozwiązanie umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego

21.5.2023

Wyrokiem z 17 marca 2023 r. (sygn. II CSKP 1005/22) Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną powódki (gminy) i uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, w którym – w następstwie zmiany wyroku Sądu Okręgowego – oddalone zostało powództwo (...)

Krajowa Strategia Edukacji Finansowej dla Polski

21.5.2023

W dniu 25 kwietnia br. został ogłoszony projekt Krajowej Strategii Edukacji Finansowej dla Polski. Długoterminowym celem proponowanej strategii jest doprowadzenie do sytuacji, w której mieszkańcy Polski będą mieli niezbędne kompetencje finansowe, które pomogą im poprawić (...)

Wdrażanie europejskiej usługi opłaty elektronicznej

19.5.2023

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw wdraża do polskiego systemu prawnego przepisów dyrektywy 2019/520 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego (...)

Zmiany w dozorze technicznym

19.5.2023

Celem ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dozorze techniczny jest wzmocnienie obronności Rzeczypospolitej Polskiej przez wprowadzenie przepisów umożliwiających szybsze pozyskiwanie i wprowadzanie do użytku w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub (...)

Polscy przedsiębiorcy mogą wykonywać przewozy na Ukrainę bez zezwoleń

16.5.2023

Do Ministerstwa Infrastruktury 12 maja 2023 r. wpłynęła odpowiedź unijnej Komisarz ds. transportu Adiny Valean w sprawie zasad stosowania przepisów umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów. Na mocy umowy z 29 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2023 (...)

Pomoc finansowa z WPR - dłuższe składanie wniosków

16.5.2023

12 maja 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz zgłaszania zmian do tych (...)

Zmiany na uczelniach

14.5.2023

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz zmianie nazw niektórych uczelni akademickich wejdzie w życie 27 maja br.

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

14.5.2023

Kilkaset kontroli sprzedawców w zakresie marnowania żywności przeprowadziła Inspekcja Ochrony Środowiska w 2022 r. Działania te mają na celu zmniejszenie skali powstawania odpadów żywnościowych.

Koszty bezpośrednie ponoszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej

13.5.2023

W dniu 18 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpoznał sprawę kasacyjną dotyczącą decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie zatwierdzenia przedstawionych przez zarządcę infrastruktury kolejowej stawek jednostkowych opłat za korzystanie (...)

Przestępczość środowiskowa

13.5.2023

Inspekcja Ochrony Środowiska udostępniła książkę „Przestępczość środowiskowa – współczesne wyzwanie dla organów ścigania oraz Inspekcji Ochrony Środowiska”. Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania organów odpowiedzialnych za wykrywanie (...)

Projekt Krajowego Systemu e-Faktur

13.5.2023

Przyjęty przez Radę Ministrów KSeF ma na celu przyspieszenie cyfryzacji sektora publicznego. Projekt ma ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu. Polscy przedsiębiorcy od ponad roku mają możliwość dobrowolnego wystawiania e-faktur poprzez KSeF. Obowiązek e-fakturowania (...)

Ułatwienia dla przedsiębiorców i ochrona pracowników

12.5.2023

Przygotowany przez ministra sprawiedliwości rządowy projekt dostosowuje polskie prawo do nowych przepisów unijnych, które dotyczą transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Chodzi o ułatwienie spółkom prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika