Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Jaki wypadek jest wypadkiem przy pracy?

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)
Strona 1 z 2

Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Jakie inne zdarzenia kwalifikowane są przez prawo w podobny sposób jak wypadki przy pracy?

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń z tytułu wypadków przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż wskazane powyżej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Jakie jeszcze zdarzenia kwalifikowane są jako wypadek przy pracy?

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas:


1) uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe;

2) wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
3) pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie;
4) odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych;
5) wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni;
6) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
6a) wykonywania pracy na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1217);
7) współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
8) wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
9) wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
10) wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi;
11) odbywania służby zastępczej;
12) nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium;
13) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą,
z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;

14) pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych

Czy aby uznać wypadek przy pracy za śmiertelny, śmierć musi nastąpić jeszcze w jego trakcie?

Nie. Przyjmuje się że śmiertelnym wypadkiem przy pracy jest wypadek w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Jakie cechy powinien posiadać wypadek przy pracy aby można było go zakwalifikować jako ciężki wypadek przy pracy?

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Kiedy wypadek można zakwalifikować jako zbiorowy?

Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

Jak ustala się że pracownik uległ wypadkowi przy pracy?

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy dokonuje się w karcie wypadku. W zależności od tego kto uległ wypadkowi, taką kartę wypadku wypełnia:

  1) podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do pobierających te stypendia;

  2) podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do wykonujących tę pracę na podstawie skierowania do pracy;
  3) Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i Kancelaria Senatu w stosunku do senatorów;
  4) pracodawca, u którego osoba pobierająca stypendium odbywa staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie, lub jednostka, w której osoba pobierająca stypendium odbywa szkolenie - w stosunku do osoby pobierającej stypendium w okresie odbywania tego stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych;
  5) spółdzielnia produkcyjna, spółdzielnia kółek rolniczych - w stosunku do członków tych spółdzielni oraz innych osób traktowanych na równi z członkiem spółdzielni, w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wykonujących pracę na rzecz tych spółdzielni;
  6) podmiot, na którego rzecz wykonywana jest praca na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - w stosunku do wykonujących te umowy;
  7) osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - w stosunku do współpracujących z tą osobą;
  8) Zakład - w stosunku do prowadzących pozarolniczą działalność oraz współpracujących przy prowadzeniu takiej działalności w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także w stosunku do wykonujących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
  10) właściwa zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna - w stosunku do duchownych;
  11) pracodawca, u którego osoba odbywa służbę zastępczą - w stosunku do odbywających tę służbę;
  12) Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - w stosunku do słuchaczy tej szkoły pobierających stypendium;
  13) pracodawca - w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoby te pozostają w stosunku pracy;
  14) podmiot, z którym została zawarta umowa agencyjna, umowa zlecenia lub umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowa o dzieło - w stosunku do osób wykonujących umowę, jeżeli w ramach takiej umowy praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym osoby te pozostają w stosunku pracy;
  15) podmiot, w którym funkcjonariusz celny pełni służbę - w stosunku do tych funkcjonariuszy.

   <>

    

   Komentarze: Jaki wypadek jest wypadkiem przy pracy?

   • Paulina 2016-10-08 13:04:17

    Re: Jaki wypadek jest wypadkiem przy pracy?

    Witam! Mam pytanie. Czy do wypadku w pracy zalicza się stłuczenie stopy spowodowane spanieciem 20kg palety na nogę z winy kolegi. Jestem na umowie o pracę. Czy w tym wypadku L4 jest 100%? Proszę o konkretną odpowiedź. Z góry dziękuję

   • Lukasz 2016-05-12 11:42:31

    Re: Jaki wypadek jest wypadkiem przy pracy?

    Czy zglaszajac przelozonemu o bolu plecow na odcinku ledzwiowym a doznaniem urazu na odcinku piersiowym kregoslupa podczas wykonywania czynnosci sluzbowych mozna mowic o wypadku przy pracy?

   • Mateusz 2015-07-07 03:14:14

    Re: Jaki wypadek jest wypadkiem przy pracy?

    Witam, mam takie pytanie jak wróciłem po operacji do pracy i podczas wykonywania obowiązków gdzie była zbyt mała liczba pracowników i było trzeba robić wszystko bardzo szybko i dostałem przepukliny pooperacyjnej, następnie leżałem u zakładowego lekarza i ponad 2h nie mogli mi zbić ciśnienia z ponad 200 nawet dochodziło do 250 i czy to powinno być potraktowane jako wypadek przy pracy?

   • hendryks 2010-08-24 07:01:56

    Re: Jaki wypadek jest wypadkiem przy pracy?

    A które wypadki przy pracy zalicza się w ROLNICTWIE

   • gost_n 2010-08-23 18:29:05

    Re: Jaki wypadek jest wypadkiem przy pracy?

    "Uznaje się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, Uznaje się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy także wtedy, gdy droga nie była najkrótszą, była dla pracownika ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza" ....................... tekst powyższy pochodzi z artykułu.W roku 2005 w drodze do pracy doznałem poważnego wypadku samochodowego.Wg. ustaleń policji pijany kierowca najechał gwałtownie na tył mojego samochodu wytrącając mnie z pasa ruchu.Samochód zatrzymał się na słupie oświetleniowym zginając go do poziomu. Samochód uległ rozbiciu w stopniu nieopłacalnym do odtworzenia ze względu na koszty.Miałem ubezpieczenie autocasko i z tej polisy tylko skorzystałem wg. ówczesnej oceny rzeczoznawczej.Wystąpiłem o częściowy zwrot kosztów leczenia- otrzymałem 1000 zł wg.dowodów wpłaty.Nie miałem większych uszkodzeń ciała - chociaż ból uderzeniowy był dotkliwy.Nie doznałem również rozstroju nerwowego chociaż ból psychiczny był rownież bardzo dotkliwy. Prokurator umorzył dochodzenie - nie miałem o tym dalej żadnych informacji. Dziękowałem Bogu za całe wyjście z opresji bez wiekszego szwanku zdrowotnego. Jednak - straciłem prawie nowy samochód. Dzień wcześniej załatwiłem sobie pracę dodatkową jako kierowca- dostawca tym właśnie samochodem - nie mogłem podjąć tej pracy natychmiast, straciłem zatem spore pieniądze.Za pieniądze odzyskane z ubezpieczenia w żaden sposób nie mogłem kupić samochodu w równoważnym stanie technicznym. Reasumując> poniosłem poważne straty materialne i niematerialne.Gdybym zginął lub doznał poważnych uszkodzeń ciała - został kaleką sprawa byłaby prosta - rodzina otrzymuje zadośćuczynienie i jest wszystko załatwione.Proszę o wyjaśnienie - jak takie rzeczy załatwia się np. w prawie amerykańskim a jakie mamy możliwości dochodzenia roszczeń w Polsce.

   • gaba 2010-06-29 18:27:59

    Re: Jaki wypadek jest wypadkiem przy pracy?

    Proszę o odpowiedz ,maż mój zmarł na zawał podczas pracy w domu bo przyszedł po lekarstwa,BHP nie uznał to jako wypadek czyj miał racje proszę o odpowiedz


   Dodaj komentarz

   Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

   Pomoc prawna online

   Zaufało nam już:
   • 0
   • 3
   • 1
   • 1
   • 7
   • 5
   • 7
   • osób

   Opinie naszych klientów

   • Zofia Lewandowska

    ocena usługi:

    Korzystam z pomocy portalu e-prawnik kilkanaście lat. Zawsze najwyższa klasa. Dziękuję. Zofia Lewandowska
   • Mieczysława

    ocena usługi:

   • Katarzyna

    ocena usługi:

    Wszystko przebiegło bez zarzutu. Opinia była wyczerpująca.
   • Marek

    ocena usługi:

   • Marek

    ocena usługi:

   • Marek

    ocena usługi:

   • Danuta

    ocena usługi:

    Dziękuję bardzo za odpowiedz.Jestem zadowolona z usługi jest na wysokim poziomie. Jeśli będę w potrzebie na pewno skorzystam z waszych usług. Pozdrawiam Danuta
   • Magdalena

    ocena usługi:

   • Justyna

    ocena usługi:

    Odpowiedź dotycząca mojego zapytania bardzo szczegółowa i wyczerpująca. Mam nadzieję, że zgodnie z radą e-prawnik problem zostanie rozwiązany po mojej myśli.Polecam i dziękuję za radę- Justyna
   • Dorota

    ocena usługi:

   • Teresa

    ocena usługi:

   • Dariusz

    ocena usługi:

   • Piotr

    ocena usługi:

    Bardzo dobrze przygotowane pismo, przystępna cena i szybka realizacjia Bardzo polecam
   • Leszek

    ocena usługi:

    Jestem bardzo zadowolony z przesłanej opinii. Dała mi ona obraz sytuacji prawnej w temacie z którym się zwracałem. Bardzo dziękuje i pozdrawiam. Leszek
   • Sławomir

    ocena usługi:

    Tym razem o wyborze Państwa oferty spośród innych, nie ukrywam, że zadecydowała przede wszystkim cena, ale następnym razem zadecyduje ta jakość, do której się przekonałem. Dziękuję, za bardzo krótki czas realizacji, ale przede wszystkim dziękuję za formę wypowiedzi, za prosto i jasno zbudowane zdania, dziękuję, że utwierdziliście mnie Państwo w przekonaniu, że czasami prosty człowiek,taki jak ja, wie lepiej, niż urzędnik, czy księgowy, który powinien wiedzieć, a zamiast odpowiedzi twierdzącej, każde zdanie kończy się pytająco, żeby nie użyć stwierdzenia po prostu \"nie wiem\". Ja teraz już wiem, gdzie następnym razem się zgłosić. DZIĘKUJĘ!
   • Agnieszka

    ocena usługi:

    Jestem bardzo zadowolona z usługi. Bardzo szybko uzyskałam odpowiedź na interesujące mnie pytanie. Opinia prawna była przejrzysta i zrozumiała, podane zostały przepisy prawne. Nie osniesiono się po krótce jedynie do mojego krótkiego pytania lecz opisano kilka aspektów mojej sytuacji. Z pewnością bezpośredni kontakt z prawnikiem daje więcej możliwości ale tak jak w moim przypadku, potrzebując szybkiej porady bez zbyt długiej zwłoki i bez wychodzenia z domu, skorzystanie z usług e-prawnik.pl jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem. Polecam! Dziękuję!
   • Adam

    ocena usługi:

    Moja druga sprawa w tej kancelarii. Cena nieco w górę (a raczej rabat w dół), co jak sądzę trzeba po prostu zaakceptować. Prawo rynku. Co do jakości usług i podejścia, to są na tym samym wysokim poziomie. Opinia szczegółowa, na moją prośbę bardzo szybko i gratisowo uzupełniona o ważne dla mnie szczegóły. Polecam e-prawnika.
   Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

   Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

   * pola wymagane