Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Dostęp do informacji medycznych

Łukasz J. Latosiński
Łukasz J. Latosiński
Strona 1 z 2

Czy można domagać się ujawnienia informacji medycznych dotyczących swojej osoby? Czy szpital ma obowiązek przedstawić naszą kartotekę medyczną? Co zrobić w przypadku odmowy udostępnienia nagrań z pogotowia?

 Powyższe pytania dotyczą najczęstszych wątpliwości związanych z udostępnianiem dokumentacji medycznej. Niniejszy artykuł pozwoli znaleźć na nie odpowiedzi, które umożliwią poszkodowanym w wyniku błędów medycznych skuteczne dochodzenie roszczeń.

 

Informacja medyczna

Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, którego korelatem jest prawo dostępu do dokumentacji medycznej, wynika z art. 51 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych (ust. 3). Prawo to zostało uszczegółowione w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 ze zmianami (dalej jako u.p.p.). Ramy prawne dotyczące informacji o stanie zdrowia pacjenta wyznaczają trzy przepisy tej ustawy:

 • art. 9 ust. 1, zgodnie z którym pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia,
 • art. 13 statuujący prawo pacjenta do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego,
 • oraz art. 23 ust. 1, przyznający pacjentowi prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Należy zatem podkreślić, że pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia i całej dokumentacji medycznej, czy szerzej, szpitalnej, na swój temat. Z kolei osoby wykonujące zawód medyczny, a także inni pracownicy szpitala, o ile z racji pełnionych funkcji mają dostęp do dokumentacji pacjentów, mają prawny obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem. Przyjmuje się, że nie dotyczy to jedynie stanu zdrowia, ale wszystkich informacji o pacjencie, w których posiadanie weszli lekarze.

Dostęp do dokumentacji medycznej

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych (wszystkie jednostki, które wykonują działalność leczniczą, tj. w szczególności szpitale, przychodnie, instytuty badawcze, a także lekarze i pielęgniarki prowadzący samodzielną praktykę) ma obowiązek na żądanie pacjenta wydać całą dotyczącą go dokumentację medyczną. Nie ulega wątpliwości, że prawo pacjenta do dokumentacji medycznej polega nie tylko na wglądzie do niej, ale także na wykonaniu fotokopii, kserokopii lub innego utrwalenia zebranych danych (niekiedy odpłatnie). Udostępnienie dokumentacji następuje na rzecz pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub dowolnej upoważnionej przez niego osoby. Z uwagi na brak wymagań co do formy udzielenia upoważnienia, trzeba uznać, że można go udzielić w dowolnej formie. Jednakże z uwagi na praktykę kwestionowania przez niektóre szpitale umocowania osób innych niż pacjent, ze względów dowodowych, najlepiej udzielić pełnomocnictwa w formie pisemnej, z wyraźnie wskazanym zakresem pełnomocnictwa (np. do przeglądania i dokonywania kopii całej dokumentacji medycznej pacjenta zgromadzonej w szpitalu „X” lub do żądania wydania kopii całej dokumentacji medycznej pacjenta zgromadzonej w szpitalu „X”). Wątpliwości może budzić redakcja ustępu 2 tego artykułu, która odmiennie określa zakres działań upoważnionej osoby po śmierci pacjenta, wskazując, że po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Choć art. 26 ust 2 u.p.p. posługuje się określeniem „wgląd”, należy je interpretować rozszerzająco, nadając mu identyczny zakres jak udostępnianiu (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 lipca 2013 r., II SAB/Rz 29/10). Należy pamiętać, że jeżeli pacjent za życia nie udzielił nikomu upoważnienia, to jego spadkobiercy nie będą mieli dostępu do jego dokumentacji medycznej, za wyjątkiem prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (art. 26 ust. 3 pkt 10 u.p.p.). W pozostałych przypadkach spadkobiercom nie będzie przysługiwało prawo do informacji medycznej. Za taką regulacją przemawia ogół regulacji dotyczący tajemnicy lekarskiej, która pomimo śmierci pacjenta dalej wiąże lekarza. Ustawodawca przyjął, że zasada poufności informacji o zdrowiu ma pierwszeństwo przed roszczeniem bliskich o zadośćuczynienie unormowane w art. 446 § 4 Kc. Umieszczenie w testamencie upoważnienia do wglądu do dokumentacji medycznej trzeba uznać za prawnie skuteczne na gruncie ustawy o prawach pacjenta.

 

Informacja publiczna

Należy podkreślić, że dokumentacja medyczna nie posiada waloru informacji publicznej, a zatem, co do zasady, nie może być udostępniana w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 ze zmianami). Zgodnie z tą ustawą za informację publiczną uważa się każdą informację o sprawach publicznych. Nie dotyczy to jednak wszelkich dokumentów – zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 września 2014 r. (I OSK 3062/13),  sprawa „rozstrzygana w orzeczeniu komisji [do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych] ma charakter indywidualny i prywatny. Tak więc orzeczenie nie dotyczy sprawy publicznej, wobec czego nie zawiera informacji o tego typu sprawie”, a zatem „orzeczenia wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawie o dostępie do informacji publicznej, gdyż nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 tej ustawy”. Oznacza to, że zbiór indywidualnych danych, konkretnej osoby nie może być uznany pod żadnym warunkiem za informację publiczną, gdyż doprowadziłoby to do naruszenia konstytucyjnego prawa do prywatności.

Przyjmuje się, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną zgodnie z ustawą o prawach pacjenta, a zatem nie wydaje w tym zakresie decyzji administracyjnej na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o dostępie do informacji publicznej. W razie odmowy udostępnienia dokumentacji medycznej, czy to pacjentowi, osobie przez niego upoważnionej, czy też spadkobiercom w sytuacji  określonej w art. 26 ust. 3 pkt 10 u.p.p., pacjent może dochodzić realizacji prawa na gruncie procesu cywilnego. Nie jest dopuszczalna droga odwołania w postępowaniu administracyjnym i dalej skarga do sądu administracyjnego, gdyż jak wskazano podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie wydaje decyzji administracyjnej, ale narusza poprzez bezczynność prawo podmiotowe pacjenta. Na takim też stanowisku stanął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku składu siedmiu sędziów z dnia 19 maja 2003 r. (OSA 1/03), w którym stwierdził, że „sprawa o udostępnienie pacjentowi dokumentacji medycznej nie jest załatwiana w drodze decyzji administracyjnej, gdyż takiej prawnej formy załatwienia tej sprawy nie przewiduje ustawa o zakładach [opieki zdrowotnej]. Jest to więc sprawa, do załatwienia której nie mają zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi następuje w drodze działania (czynności) zakładu”.

<>

 

Komentarze: Dostęp do informacji medycznych

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 8
 • 3
 • 9
 • 7
 • 0
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Dariusz

  ocena usługi:

  Porada wyczerpująca.Gorąco polecam. Dziękuję bardzo
 • Zuzanna

  ocena usługi:

  Fajna rzecz taka usługa , cena też do przyjęcia . Cieszę się , że trafiłam na tą stronę surfując po internecie . Polecam gorąco .
 • Barbara

  ocena usługi:

  Usługa wykonan bardzo rzetelnie i terminowo.
 • Marek

  ocena usługi:

  Opinia rzetelna, zrozumiała i kompletna. Jestem bardzo zadowolony. Polecam
 • Iwona

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

  Szybka, rzeczowa opinia prawna polecam korzystanie z usługi e-prawnika
 • Jaroslaw

  ocena usługi:

  Dziękuję. Dzięki waszej opini wyjaśniło sie wiele rzeczy i zyskałem więcej siły do walki z problemem
 • Andrzej

  ocena usługi:

 • Irek

  ocena usługi:

  Z usług tej kancelarii korzystałem w ciągu kilku lat pięciokrotnie.Niech to świadczy o standardzie tych prawników. Są świetni i daje się wyczuć oprócz fachowości,chęć pomocy. I za to dzięki.Serdecznie pozdrawiam. Podziękowania dla Pana Łukasza z Biura Obsługi.
 • Anna

  ocena usługi:

  Super i solidnie opisane zagadnienia prawne podpart przepisami -doskonale. Troszke czas oczekiwania za dlugi.
 • Marysia

  ocena usługi:

  Porady wasze bardzo mi pomogły,jestem bardzo zadowolona z waszych usług, przez co nie narobię sobie w przyszłości kłopotów. Dziękuję.
 • Violetta

  ocena usługi:

  Polecam usługi e-prawnika. Profesjonalna i rzetelna obsługa. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Pozdrawiam.
 • Witold

  ocena usługi:

  Opinia wyczerpująca ,jestem z niej zadowolony . Dziękuję.
 • Piotr

  ocena usługi:

  Jestem zadowolony z usługi serwisu e-prawnik. Szybko i profesjonalnie zostałem poinformowany o tym, jakie działania prawne mam podjąć. Polecam
 • Longin

  ocena usługi:

  W pełni profesjonalna obsługa w całości satysfakcjonująca i wyczerpująca temat nie pozostawiająca cienia wątpliwości co do celowości działania. Polecam. Longin
 • Wiesław

  ocena usługi:

  Witam.bardzo serdecznie dziękuje za opinie-wyszliście Państwo na przeciw moim oczekiwaniom w sposób optymalny..zdaję sobie sprawę ,że temat ze względu na niedookreśloność prawna wielu elementów był trudny...dołożyliście Państwo staranności i dostałem materiał ,który będzie mi pomocny w walkach ze spółdzielnią...chodzi bowiem o sam proces wyboru metody i obowiązki spóldzielni z tym związane-to jest proces mający swoje wymogi i zamierzam udowodnić,że nie zostały one spełnione. jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
 • Bożena

  ocena usługi:

  Serdecznie polecam usługi e-prawnika. Porady rzetelne, szybkie i bez wychodzenia z domu. DZIĘKUJĘ

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane