Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Dostęp do informacji medycznych

Łukasz J. Latosiński
Łukasz J. Latosiński
Strona 1 z 2

Czy można domagać się ujawnienia informacji medycznych dotyczących swojej osoby? Czy szpital ma obowiązek przedstawić naszą kartotekę medyczną? Co zrobić w przypadku odmowy udostępnienia nagrań z pogotowia?

 Powyższe pytania dotyczą najczęstszych wątpliwości związanych z udostępnianiem dokumentacji medycznej. Niniejszy artykuł pozwoli znaleźć na nie odpowiedzi, które umożliwią poszkodowanym w wyniku błędów medycznych skuteczne dochodzenie roszczeń.

 

Informacja medyczna

Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, którego korelatem jest prawo dostępu do dokumentacji medycznej, wynika z art. 51 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych (ust. 3). Prawo to zostało uszczegółowione w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 ze zmianami (dalej jako u.p.p.). Ramy prawne dotyczące informacji o stanie zdrowia pacjenta wyznaczają trzy przepisy tej ustawy:

 • art. 9 ust. 1, zgodnie z którym pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia,
 • art. 13 statuujący prawo pacjenta do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego,
 • oraz art. 23 ust. 1, przyznający pacjentowi prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Należy zatem podkreślić, że pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia i całej dokumentacji medycznej, czy szerzej, szpitalnej, na swój temat. Z kolei osoby wykonujące zawód medyczny, a także inni pracownicy szpitala, o ile z racji pełnionych funkcji mają dostęp do dokumentacji pacjentów, mają prawny obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem. Przyjmuje się, że nie dotyczy to jedynie stanu zdrowia, ale wszystkich informacji o pacjencie, w których posiadanie weszli lekarze.

Dostęp do dokumentacji medycznej

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych (wszystkie jednostki, które wykonują działalność leczniczą, tj. w szczególności szpitale, przychodnie, instytuty badawcze, a także lekarze i pielęgniarki prowadzący samodzielną praktykę) ma obowiązek na żądanie pacjenta wydać całą dotyczącą go dokumentację medyczną. Nie ulega wątpliwości, że prawo pacjenta do dokumentacji medycznej polega nie tylko na wglądzie do niej, ale także na wykonaniu fotokopii, kserokopii lub innego utrwalenia zebranych danych (niekiedy odpłatnie). Udostępnienie dokumentacji następuje na rzecz pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub dowolnej upoważnionej przez niego osoby. Z uwagi na brak wymagań co do formy udzielenia upoważnienia, trzeba uznać, że można go udzielić w dowolnej formie. Jednakże z uwagi na praktykę kwestionowania przez niektóre szpitale umocowania osób innych niż pacjent, ze względów dowodowych, najlepiej udzielić pełnomocnictwa w formie pisemnej, z wyraźnie wskazanym zakresem pełnomocnictwa (np. do przeglądania i dokonywania kopii całej dokumentacji medycznej pacjenta zgromadzonej w szpitalu „X” lub do żądania wydania kopii całej dokumentacji medycznej pacjenta zgromadzonej w szpitalu „X”). Wątpliwości może budzić redakcja ustępu 2 tego artykułu, która odmiennie określa zakres działań upoważnionej osoby po śmierci pacjenta, wskazując, że po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Choć art. 26 ust 2 u.p.p. posługuje się określeniem „wgląd”, należy je interpretować rozszerzająco, nadając mu identyczny zakres jak udostępnianiu (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 lipca 2013 r., II SAB/Rz 29/10). Należy pamiętać, że jeżeli pacjent za życia nie udzielił nikomu upoważnienia, to jego spadkobiercy nie będą mieli dostępu do jego dokumentacji medycznej, za wyjątkiem prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (art. 26 ust. 3 pkt 10 u.p.p.). W pozostałych przypadkach spadkobiercom nie będzie przysługiwało prawo do informacji medycznej. Za taką regulacją przemawia ogół regulacji dotyczący tajemnicy lekarskiej, która pomimo śmierci pacjenta dalej wiąże lekarza. Ustawodawca przyjął, że zasada poufności informacji o zdrowiu ma pierwszeństwo przed roszczeniem bliskich o zadośćuczynienie unormowane w art. 446 § 4 Kc. Umieszczenie w testamencie upoważnienia do wglądu do dokumentacji medycznej trzeba uznać za prawnie skuteczne na gruncie ustawy o prawach pacjenta.

 

Informacja publiczna

Należy podkreślić, że dokumentacja medyczna nie posiada waloru informacji publicznej, a zatem, co do zasady, nie może być udostępniana w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 ze zmianami). Zgodnie z tą ustawą za informację publiczną uważa się każdą informację o sprawach publicznych. Nie dotyczy to jednak wszelkich dokumentów – zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 września 2014 r. (I OSK 3062/13),  sprawa „rozstrzygana w orzeczeniu komisji [do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych] ma charakter indywidualny i prywatny. Tak więc orzeczenie nie dotyczy sprawy publicznej, wobec czego nie zawiera informacji o tego typu sprawie”, a zatem „orzeczenia wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawie o dostępie do informacji publicznej, gdyż nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 tej ustawy”. Oznacza to, że zbiór indywidualnych danych, konkretnej osoby nie może być uznany pod żadnym warunkiem za informację publiczną, gdyż doprowadziłoby to do naruszenia konstytucyjnego prawa do prywatności.

Przyjmuje się, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną zgodnie z ustawą o prawach pacjenta, a zatem nie wydaje w tym zakresie decyzji administracyjnej na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o dostępie do informacji publicznej. W razie odmowy udostępnienia dokumentacji medycznej, czy to pacjentowi, osobie przez niego upoważnionej, czy też spadkobiercom w sytuacji  określonej w art. 26 ust. 3 pkt 10 u.p.p., pacjent może dochodzić realizacji prawa na gruncie procesu cywilnego. Nie jest dopuszczalna droga odwołania w postępowaniu administracyjnym i dalej skarga do sądu administracyjnego, gdyż jak wskazano podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie wydaje decyzji administracyjnej, ale narusza poprzez bezczynność prawo podmiotowe pacjenta. Na takim też stanowisku stanął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku składu siedmiu sędziów z dnia 19 maja 2003 r. (OSA 1/03), w którym stwierdził, że „sprawa o udostępnienie pacjentowi dokumentacji medycznej nie jest załatwiana w drodze decyzji administracyjnej, gdyż takiej prawnej formy załatwienia tej sprawy nie przewiduje ustawa o zakładach [opieki zdrowotnej]. Jest to więc sprawa, do załatwienia której nie mają zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi następuje w drodze działania (czynności) zakładu”.

<>

 

Komentarze: Dostęp do informacji medycznych

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Sławomir

  ocena usługi:

 • zdzicho

  ocena usługi:

  Powiedziałbym, że opinia prawna jest zbyt doskonała, aż na tyle nie liczyłem, podana w przystępnej, zrozumiałej formie. Jestem pozytywnie zaskoczony.
 • Stanisław W.

  ocena usługi:

  Stanisław W. Opinia zrozumiała na miarę prostego obywatela RP. A efekt końcowy zależny od Sądu. Jak dotychczas dziękuję za opinię, i polecam się na przyszłość. Polecam innym.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Jestem wdzięczna za szybką i fachową pomoc.
 • Dorota G.

  ocena usługi:

  Po raz kolejny skorzystałam z usług. Jestem bardzo zadowolona. Otrzymałam zwięzłą i wyczerpującą odpowiedź - bez zbędnych wątków pobocznych. Dziękuję bardzo.
 • Tomasz

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana rzetelnie, szybko i bardzo fachowo. Jestem bardzo zadowolony z odpowiedzi. Gorąco polecam zespół prawników e-prawnik.pl
 • Mira

  ocena usługi:

  Opinię prawną oraz usługę, we wszystkich jej aspektach, oceniam na 5. Bardzo dziękuję i szczerze polecam
 • Aga

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca odpowiedź przedstawiające wszystkie alternatywy rozwiązania. Plusem jest, że można wszystko na spokojnie pisać w domu. Polecam
 • Marcin

  ocena usługi:

 • Zofia

  ocena usługi:

  Profesjonalna fachowa zrozumiała porada ,POLECAM
 • Anna

  ocena usługi:

  Opinia wyczerpująca. Dziękuję.
 • Robert

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana solidnie
 • Jolanta

  ocena usługi:

  Bardzo polecam
 • Krzysiek

  ocena usługi:

  wszystko ok.
 • Witold

  ocena usługi:

  Polecam. Szybko , fachowo , zrozumiale.
 • B.Nowacka

  ocena usługi:

  Dziękuję za dokładne przeanalizowanie mojej trudnej sprawy. Pewien niewielki niedosyt informacji wynika oczywiście z wieloaspektowości mojego problemu i wymagałby być może dopracowania odpowiedzi w szczegółach. Jednakże jestem zadowolona z odpowiedzi i jeszcze raz bardzo dziękuję. B.Nowacka
 • Katarzyna

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane