Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Napisz na forum

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

jakie zaświadczenie na zawarcie małżeństwa za granicą

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • Jak uzyskać zaświadczenie pozwalające na zawarcie związku małżeńskiego za granicą?

  Czy jest taki sam proceder zbierania tych dokumentów? Czy trzeba uzyskać jeszcze jakieś dodatkowe inne niż z Urzędu Stanu Cywilnego?

  Odpowiedz Cytuj
 • Obywatel polski, który chce zawrzeć małżeństwo za granicą Mozę ubiegać się o zaświadczenie stwierdzające, że może, zgodnie z prawem polskim, zawrzeć małżeństwo. Jakich formalności należy dopełnić, aby uzyskać takie zaświadczenie?

  Zaświadczenie

  Zgodnie z treścią przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego:

  1. obywatel polski,

  2. zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa,

  zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo.

  Zaświadczenie takie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, której ono dotyczy.

  Jak ubiegać się o zaświadczenie?

  Aby uzyskać zaświadczenie, osoba zainteresowana powinna złożyć w urzędzie stanu cywilnego następujące dokumenty:

  1. wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą;

  2. odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca urodzenia (chyba, że składamy wniosek do tego samego urzędu);

  3. osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza:
  a. dla osoby rozwiedzionej – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski);
  b. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,
  c. dla wdowy bądź wdowca – odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.

  4. pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju (za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym);

  5. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej (opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł);

  6. do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

  Jakie dane zawiera zaświadczenie?

  Zaświadczenie opatrzone jest datą wydania oraz określeniem urzędu stanu cywilnego, który je wydał. Zawiera ponadto:

  1. stwierdzenie, iż: „Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. (Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.) stwierdzam, że niżej wymieniona osoba, zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą, może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo.”;

  2. dane osoby: nazwisko, imię, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, stan cywilny, imię i nazwisko rodowe ojca oraz matki;

  3. dane o osobie, którą wyżej wskazana chce zawrzeć związek małżeński: imię i nazwisko oraz obywatelstwo;

  4. podpis kierownika urzędu stanu cywilnego, który wydał zaświadczenie.

 • Reklama

 

Dodaj post na forum:

Porady prawne e-prawnik.pl:


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane