Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Więcej pieniędzy na opiekę nad dziećmi

www.freeimages.com/dynamix
(fot. www.freeimages.com/dynamix)

Kolejne dobre zmiany dla rodzin

Trzykrotnie większe środki na wsparcie instytucji opieki nad najmłodszymi, łatwiejsze ich zakładanie oraz większe bezpieczeństwo dzieci – to niektóre ze zmian dot. programu Maluch+. Ruszyła edycja 2018.

Jak wynika z badania Diagnoza Społeczna 2013, jednym z ważnych lub bardzo ważnych powodów, dla których Polacy rezygnują z dzieci są trudności w pogodzeniu pracy i rodzicielstwa, spowodowane brakiem miejsc lub zbyt wysokimi opłatami w żłobkach.

Program „Rodzina 500+” wyznaczył początek zmian w podejściu do rodzin. Kolejne zmiany, z inicjatywy Ministerstwa Rodziny uchwalił parlament w lipcu br. Likwidowane są kolejne bariery utrudniające wychowywanie dzieci. W praktyce chodzi tu m.in. o zapewnienie większej liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

70% gmin bez żłobków

W skali całego kraju działa 3,8 tys. instytucji opieki najmłodszymi. Są to żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie. Zapewniają one ponad 100 tys. miejsc opieki. Potrzeby wciąż są ogromne – w ponad 70% gmin w Polsce brakuje jakichkolwiek instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Zmiany mają na celu nie tylko zwiększyć liczbę miejsc dla maluchów, ale przede wszystkich zapewnić im jak największe bezpieczeństwo.

Chodzi tu m.in. o wprowadzenie wymogu odbycia przez opiekunów co dwa lata szkolenia z pierwszej pomocy. Oprócz tego, kandydaci na opiekunów, dyrektorów żłobka, a także kierujących pracą klubu dziecięcego czy pielęgniarki będą sprawdzeni pod kątem tego, czy nie figurują  w bazie danych rejestru publicznego sprawców przestępstw na tle seksualnym. Nowe przepisy przewidująrównieżwiększy udział rodziców w podejmowaniu decyzji związanych z prowadzeniem żłobka lub klubu dziecięcego, a także zapewnienie im prawa dokonywania kontroli warunków pobytu maluchów w tych placówkach.

Wprowadzono także przepisy regulujące wyżywienie dzieci w żłobkach. To nowa jakość, bo wcześniejsze przepisy nie regulowały kwestii żywienia, wskazując tylko obowiązek zapewnienia wyżywienia w żłobkach oraz higienicznych oraz możliwości higienicznego spożywania posiłków. W konsekwencji posiłki te nie były kontrolowane pod względem zawartości składników odżywczych. Zmiana ma na celu zwiększenie jakości posiłków w żłobkach i klubach dziecięcych oraz zapewnienie kontroli w zakresie żywienia w tych placówkach.

Rząd dołoży aż 80%

Gminy, w których nie ma żłobków, będą miały gwarancję 80% dotacji do utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego. Dzięki większym środkom przeznaczonym na program „Maluch+”, również pozostałe gminy mogą liczyć na wyższe dofinansowanie niż w poprzednich latach. Co więcej o środki te będą mogły aplikować powiaty oraz samorządy województwa, które dzięki wprowadzonym zmianom będą mogły od 1 stycznia 2018 prowadzić żłobek czy klub dziecięcy.

Maluch+

W listopadzie 2015 r. zmieniły się zasady Programu „Maluch+”, dzięki czemu wzrosła liczba tworzonych miejsc dla najmłodszych ze średniej ok. 3 tys. miejsc rocznie do ok. 5,6 tys. miejsc w 2016 r. Od 2018 r. środki na program zwiększą się aż 3-krotnie, czyli ze 150 mln zł do 450 mln zł. Część tych środków pochodzi z Funduszu Pracy, ponieważ tworzenie miejsc opieki nad małymi dziećmi i ułatwianie godzenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi sprzyja aktywizacji zawodowej rodziców. To jest podstawowy cel w przeznaczaniu środków z Funduszu Pracy.

Jak wskazują dane CBOS, niemal wszyscy Polacy pragną mieć dzieci. Co ważne, zdecydowana większość badanych wolałaby mieć więcej niż jedno dziecko. 49% ankietowanych deklaruje chęć posiadania dwojga dzieci. Z kolei co czwarty Polak (25%) chciałby mieć troje, a co czternasty (7%) – czworo lub więcej potomków.

- "W ponad 70% gmin w Polsce brakuje jakichkolwiek instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – mówiła minister Rafalska. - Dlatego od 2018 r. przeznaczymy na ten cel 3 razy więcej środków, czyli 450 mln zł, a nie jak dotychczas 150 mln zł – powiedziała minister Elżbieta Rafalska, prezentując nową edycję programu Maluch+. Część tych środków pochodzi z Funduszu Pracy, gdyż tworzenie miejsc opieki nad małymi dziećmi i ułatwianie godzenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi sprzyja aktywizacji zawodowej rodziców.

Ruszył "Maluch+" 2018

Trwa nabór wniosków do Programu "Maluch+" 2018. Gmina, w której nie ma zlobka/klubu malucha, ma gwarancję otrzymania 80% inwestycji.

„MALUCH+” 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań zwiększających trend wzrostowy.

Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80% kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 450 mln zł (w rezerwie celowej - 250 mln zł, w planie finansowym Funduszu Pracy – 200 mln zł), tj. o ok. 300 mln zł więcej niż w 2017 r.

Kto może wziąć udział w konkursie na dofinansowanie miejsc opieki nad najmłodszymi? Środki te będą kierowane przede wszystkim do gmin z zastosowaniem następujących wskaźników z lokalnego rynku pracy:

 • odsetek bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 • odsetek bezrobotnych w wieku do 30 r.ż.;
 • odsetek bezrobotnych w wieku do 49 r.ż.;
 • stopa bezrobocia - preferencyjnie będą traktowane gminy o stopie powyżej 150% przeciętnej w kraju. 

Terminy składania ofert

 • dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;
 • dla modułu 2 – 17 listopada 2017 r.;
 • dla modułu 3 – 17 listopada 2017 r.;
 • dla modułu 4 – 17 listopada 2017 r.

Kto i na co może uzyskać dofinansowanie?

Na Program przeznaczono w 2018 r. kwotę 450 000 000 zł. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Program „MALUCH+” realizowany jest w 2018 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa - j.s.t.), osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w tym uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów), które w zależności od modułu mogą ubiegać się o środki na:

 • moduł 1 (dla j.s.t.): tworzenie nowych miejsc opieki i zapewnienie funkcjonowania tych miejsc, a także samo utworzenie miejsc:

- moduł 1a: dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;

- moduł 1b: dofinansowywane będą zadania na terenie gmin, gdzie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce bądź nie funkcjonują instytucje opieki, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dotacji przekracza 3 mln zł;

 • moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez gminy przy udziale środków z programu „MALUCH”;
 • moduł 3 (dla podmiotów innych niż j.s.t.): tworzenie nowych miejsc opieki przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie) i zapewnienie funkcjonowania tych miejsc, a także samo utworzenie miejsc;
 • moduł 4 (dla podmiotów innych niż j.s.t.): zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie).

W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2018 r.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić odpowiedni formularz oferty. Formularze ofert dostępne niżej.

Formularz oferty można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Oferty w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH+ 2018”  do właściwego - ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki - urzędu wojewódzkiego.

Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, należy przesyłać na konto urzędu wojewódzkiego, wpisując w temacie np. dla modułu 1a: „Oferta MALUCH+ 2018 – moduł 1a – nazwa_jst_której_dotyczy_oferta”; (zasady składania ofert opisane są w pkt. 7 Programu).

Formularz oferty musi spełniać wymagania formalne, m.in. musi być złożony w terminie, wypełniony kompletnie. Do oferty należy dołączyć wymagane przez właściwy urząd wojewódzki załączniki.

Jak będą oceniane oferty?

Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów. 

Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl/, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. dla wszystkich modułów.

Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący - przy dofinansowaniu do tworzenia miejsc - 5 lat.

Szczegółowe zasady konkursu zawiera "Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018”.

 

Pliki do pobrania:

 • Podziel się:

 

Komentarze: Więcej pieniędzy na opiekę nad dziećmi

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dorota

  ocena usługi:

  Szybka i profesjonalna obsługa, wyczerpujace odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenie krok po kroku.
 • Roman

  ocena usługi:

 • Magda

  ocena usługi:

  Polecam!
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona,opinia konkretna ,rzeczowa.Polecam.
 • Artur

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały wyjaśnione.Polecam.
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Marek

  ocena usługi:

 • D.Schaffner

  ocena usługi:

  Dokladnie, profesjonalnie, wyczerpujaco i bardzo szybko. Jestem bardzo zadowolona z uslugi. POLECAM!!! Wszystkim, bo warto :) Pozdrawiam zespol i dziekuje :)
 • Formiga

  ocena usługi:

  Warto skorzystać z usług e-prawnika, kompetentna i solida firma, w krótkim czasie odpowiedź. Polecam.
 • mirek

  ocena usługi:

  Wyczerpująca opinia, jestem zadowolony.
 • gabriela

  ocena usługi:

  porada prawna rzetelnie wykonana dziękuję
 • Łukasz

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały jasno i precyzyjnie wyjaśnione. Polecam.
 • Jacek

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Zbigniew

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane