Pozostałe

Działalność gospodarcza

Pozostałe

Jak osoba niepełnosprawna może ubiegać się o środki na podjęcie działalności?

Strona 1 z 4

Zgodnie z ustawą, osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel. Od 7 listopada 2007 r. w zasadzie do 31 grudnia 2013 r. ma obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Jakie środki może otrzymać osoba niepełnosprawna?

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może jednorazowo otrzymać środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:

 1. podjęcie po raz pierwszy działalności:

 2. wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,

 3. ponowne podjęcie działalności, o której mowa w pkt 1, lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeśli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej 

- jeżeli złoży wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.  

Jak ubiegać się o takie dofinansowanie?

Wniosek

Wniosek (na druku Wn-O) składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Starosta sprawdzi wniosek pod względem rachunkowym oraz formalnym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku starosta: 

 • poinformuje wnioskodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz 

 • wezwie do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Termin ten podlega przedłużeniu na wniosek wnioskodawcy, jeśli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie wnioskodawcy. W przypadku niezachowania tego terminu  lub terminu przedłużonego starosta poinformuje wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. 

Starosta rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę

 1. przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki; 

 2. popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność; 

 3. kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków; 

 4. uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy; 

 5. wysokość środków własnych wnioskodawcy; 

 6. wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku. 

Starosta pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały określającej zadania, na które przeznacza środki z PFRON. W razie negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta sporządzi uzasadnienie. W przypadku zaś pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta poinformuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.  

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 4)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: