Jakie zwolnienia lekarskie nie będą honorowane?

Jakie druki są podstawą ustalania prawa do zasiłków?

Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości, dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, a także z powodu konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny, są zaświadczenia lekarskie, wystawiane na odpowiednim druku (ZUS ZLA). 

Na jakich zasadach mogą być wystawiane zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy?

Druki ZUS ZLA są drukami ścisłego zarachowania. Wydaje je ZUS wyłącznie tym lekarzom, którzy wystąpili o wydanie im upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Występując o wydanie upoważnienia lekarz zobowiązuje się jednocześnie do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów powołanej wyżej ustawy chorobowej.

ZUS prowadzi komputerowy rejestr lekarzy, którym wydał upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, oraz rejestr zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, wydanych przez lekarzy.

Czy zwolnienia lekarskie wystawiane na zwykłych blankietach będą honorowane?

Jedynie wydawanie zaświadczeń lekarskich na określonych, ściśle ponumerowanych i wydanych upoważnionym lekarzom drukach (ZUS ZLA) umożliwia płatnikom zasiłków (pracodawcom oraz ZUS) podjęcie wypłaty zasiłków chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby). Na tym stanowisku twardo stoi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W związku z powyższym informacje o niezdolności do pracy wystawiane przez lekarzy na zwykłych blankietach (nie na drukach ZUS ZLA), nie mogą być podstawą do żadnych roszczeń o wypłatę świadczeń chorobowych przez pracodawców lub ZUS. Ma to szczególne znaczenie w konekście ostatnich strajków lekarzy w całej Polsce.

Informacje wystawiane przez lekarzy na zwykłych blankietach (nie na drukach ZUS ZLA) o niezdolności do pracy, nie mogą być podstawą do żadnych roszczeń o wypłatę świadczeń chorobowych przez pracodawców lub ZUS.

Mogą być natomiast podstawą do ewentualnego dochodzenia przez ubezpieczonych stosownego odszkodowania od lekarzy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń chorobowych regulują przepisy: ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego  i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS oraz przepisy Kodeksu pracy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 267, ze zm.);,
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego  i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS (Dz. U. 1999 r., Nr 65, poz.741, ze zm.);
  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94, ze zm.; art. 92)

Oprac. na podst.: http://www.mps.gov.pl/


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika