Organizacja Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Kto kieruje Urzędem Zamówień Publicznych (Urzędem)?

Kierownictwo Urzędem zostało powierzone Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Wykonuje on swoje zadanie przy pomocy wiceprezesów, Dyrektora Generalnego, dyrektorów departamentów, dyrektorów biur oraz dyrektora sekretariatu. Wiceprezesów Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu. Wiceprezesów Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu. Prezes Urzędu jako centralny organ administracji rządowwej ma prawo do wydawania decyzji w sprawach należących do jego kompetencji. Jednak nie każdą decyzję Prezes Urzędu musi podjąć osobiście. Prezes może upoważnić wiceprezesów, Dyrektora Generalnego, dyrektorów departamentów, dyrektorów biur, dyrektora sekretariatu oraz innych pracowników Urzędu zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych do podejmowania decyzji w imieniu Prezesa w określonych przez niego sprawach.

Jakie jednostki organizacyjne wchodzą w skład Urzędu?

W skład Urzędu Zamówień Publicznych wchodzi Kolegium Urzędu. Kolegium jest stałym organem opiniodawczym Prezesa Urzędu. Zakres oraz tryb działania Kolegium określa Prezes Urzędu. Prezes ustala ponadto wysokość wynagrodzenia członków Kolegium Urzędu z tytułu sprawowanej funkcji.
Oprócz Kolegium Urzędu, Prezes może powołać inne kolegialne organy o charakterze doradczym i opiniodawczym. Korzystając z tego uprawnienia Prezes Urzędu określa nazwę tego organu, skład osobowy, zakres i tryb działania.

W Urzędzie Zamówień Publicznych zostały wyodrębnione ponadto następujące komórki organizacyjne:

 • Sekretariat Prezesa - zajmuje się obsługą kancelaryjną kierownictwa Urzędu, a więc Prezesa, wiceprezesów oraz Dyrektora Generalnego.
 • Departament Prawny - zajmuje się obsługą prawną Urzędu i Prezesa w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Wskazać tutaj można opiniowanie aktów prawnych z zakresu zamówień publicznych, reprezentowanie Prezesa Urzędu przed organami państwowymi.
 • Departament Analiz i Kontroli - zadaniem jest przede wszystkim ciągłe monitorowanie systemu zamówień publicznych a także wykonywanie czynności kontrolnych w imieniu Prezesa wynikających z jego ustawowych uprawnień.

 • Departament Szkoleń i Wydawnictw - przygotowuje i organizuje szkolenia z zakresu zamówień publicznych. Departament ten zajmuje się również przygotowywaniem i wydawaniem Biuletynu Zamówień Publicznych.
 • Departament Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej - wykonuje zadanie związane ze współpracą z instytucjami europejskimi oraz organizacjami międzynarodowymi. Do zadań Departamentu należy czuwanie nad spójnością polskiego systemu zamówień publicznych z prawem wspólnotowym i umowami międzynarodowymi dotyczącymi zamówień publicznych.
 • Biuro Odwołań - zajmuje się realizacją uprawnień przysługujących Prezesowi Urzędu związanych z systemem odwołań obowiązujących na gruncie zamówień publicznych
 • Biuro Organizacyjno-Finansowe - zajmuje się prowadzeniem księgowości Urzędu i koordynowaniem jego działalności.
 • Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny, który nadawany jest przez Prezesa Urzędu.

  Finansowanie Urzędu Zamówień Publicznych

  Urząd Zamówień Publicznych jako część administracji państwowej jest finansowany z budżetu państwa. Wysokość środków finansowych przekazywanych Urzędowi jest co roku określana w ustawie budżetowej. Natomiast na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych Urząd został uprawniony do tworzenia tzw. „środków specjalnych”. Środki te przeznaczane są przede wszystkim na utrzymanie funkcjonowania działającego przy Prezesie sądu polubownego - Zespołu Arbitrów.

  Środki specjalne tworzone są z następujących źródeł:

  •  wpisów i opłat uiszczonych przez odwołujących się,
  • wpłat uczestników postępowania odwoławczego z tytułu kosztów postępowania orzeczonych przez zespoły arbitrów rozpatrujące wniesione odwołania,
  •  odsetek od środków, o których mowa w punktach powyższych.

  Natomiast ze środków specjalnych finansowane są:

  •  wynagrodzenia arbitrów,
  •  zwrot wydatków należnych arbitrom,
  •  wydatki Urzędu Zamówień Publicznych związane z postępowaniami odwoławczymi,
  •  zwrot wpisu,

  Gdzie mieści się Urząd Zamówień Publicznych?

  Urząd ma swoją siedzibę w Warszawie, pod adresem:

  Urząd Zamówień Publicznych
  Al.

  Szucha 2/4,
  00-582 Warszawa

  Pamiętaj, że:

  • Centralnym organem administracji państwowej jest Prezes Urzędu.
  • Urząd Zamówień Publicznych jest jednostką organizacyjną zapewniającą obsługę Prezesa Urzędu.
  • Kolegium Urzędu jest stałym organem opiniodawczym Prezesa Urzędu.
  • W dniu 2 marca 2004 r. ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych utraciła moc, na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


  Podstawa prawna:

  • Ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. 2002 r., Nr 72, poz. 664 ze zmianami),
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zmianami),
  • Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2002 r., w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M. P. z 2002 r., Nr 34, poz. 537).

  Inne źródła:


  Zespół
  e-prawnik.pl

  Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

  Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


  Masz inne pytanie do prawnika?

   

  Komentarze

   Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

  Potrzebujesz pomocy prawnej?

  Zapytaj prawnika