Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Rodziny, które ucierpiały na skutek nawałnic, otrzymają pomoc

Każda poszkodowana osoba może zgłosić się do właściwego ośrodka pomocy społecznej, którego pracownicy,  powinni zająć się zorganizowaniem i udzieleniem  pomocy adekwatnej do zgłoszonych potrzeb. Z kolei PFRON zapewni dodatkową pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku ekstremalnych zjawisk atmosferycznych – poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

W związku z przejściem trąby powietrznej w woj. lubelskim oraz z powodu zniszczeń, które są wynikiem wzmożonych opadów deszczu i burz w woj. małopolskim, minister Elżbieta Rafalska jest w stałym kontakcie z wojewodą lubelskim Przemysławem Czarnkiem oraz wojewodą małopolskim Piotrem Ćwikiem.


Rozmowy dotyczyły przede wszystkim form pomocy, z których mogą skorzystać poszkodowani. To m.in. pomoc finansową w wysokości do 6 tys. zł. i do 20 tys. zł przyznawana w zależności od rozmiaru zniszczeń –  po oszacowaniu strat, ale również pomoc doraźna organizowana przez wójtów z terenów dotkniętych zdarzeniami losowymi.

Każda poszkodowana osoba może zgłosić się do właściwego ośrodka pomocy społecznej, którego pracownicy,  powinni zając się zorganizowaniem i  udzieleniem  pomocy adekwatnej do zgłoszonych potrzeb. Może to być np. zaopatrzenie w niezbędną odzież, koce, śpiwory, zorganizowanie posiłku czy też, w przypadkach koniecznych, zorganizowanie zastępczego miejsca noclegowego.

Osoby poszkodowane, które znajdują się w złej kondycji psychicznej w związku z poniesionymi stratami, mogą również skorzystać z pomocy psychologicznej świadczonej przez ośrodek pomocy społecznej, bądź wójta gminy, który może skorzystać z psychologów zatrudnionych w podległych jednostkach.

Jak zaznacza minister Elżbieta Rafalska, dodatkową pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku ekstremalnych zjawisk atmosferycznych zapewni Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – Wsparcie finansowe przewidziane w programie będzie stanowić uzupełnienie pomocy udzielanej przez organy administracji rządowej i samorządowej. Na realizację programu Fundusz posiada zabezpieczone w tegorocznym planie finansowym środki w wysokości 4 mln złotych. Pomoc finansowa dla poszkodowanych osób z niepełnosprawnościami będzie realizowana ze środków Funduszu za pośrednictwem samorządu powiatowego na terenach dotkniętych żywiołem – informuje szefowa resortu rodziny.

Pomoc finansowa może zostać przeznaczona między innymi na zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu.

Zasady ubiegania się o pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.

Kwota zasiłku do 6 tysięcy zł. Podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko cześć VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego).

Wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej.

Pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego

Kwota zasiłku wynosi do 20 tysięcy złotych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być wyższa niż 20 tysięcy złotych,  ale nie wyższa niż 100 tysięcy złotych).

Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych.

Pomoc na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego

Kwota zasiłku nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych.

Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych oraz zasiłku w wysokości 20 tysięcy złotych lub wyższej.

Niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Inne możliwe formy pomocy 

Inne możliwe formy pomocy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej to:

  • udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania;
  • praca socjalna;
  • poradnictwo specjalistyczne;
  • wsparcia w formie interwencji kryzysowej;
  • pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Pomoc ZUS dla poszkodowanych nawałnicami lub wichurami

Wiele gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zostało poszkodowanych w skutek przejścia zjawisk atmosferycznych takich jak wichury czy nawałnice nad częścią Polski. Przypominamy najważniejsze informacje dla osób poszkodowanych na temat możliwej pomocy ZUS w zakresie  opłacania należnych składek oraz  składania wniosków o świadczenia długoterminowe.

Ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek

Jesteś przedsiębiorcą, który poniósł znaczne straty w wyniku nawałnic czy wichur i dlatego masz problem z opłaceniem składek? ZUS może Ci pomóc, tzn. odroczyć termin płatności składek bieżących, rozłożyć zobowiązanie na raty, a nawet w wyjątkowych sytuacjach, umorzyć należności.

Jeśli poniesione straty spowodowały, że masz problem z opłaceniem składek bieżących w ustawowym terminie, możesz złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności. Gdy ZUS zgodzi się na zmianę terminu zapłaty składek i podpiszesz umowę o odroczenie terminu płatności składek, będziesz mógł je uregulować w późniejszym terminie. Nie zapłacisz wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

ZUS może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Jeżeli masz zadłużenie z tytułu składek i nie możesz go spłacić jednorazowo, możesz złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Jeżeli ZUS zgodzi się udzielić Ci układu ratalnego i podpiszesz umowę o rozłożenie na raty należności z tytuł składek, będziesz mógł uregulować zadłużenie w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach. Nie zapłacisz wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Jeżeli było wobec Ciebie prowadzone postępowanie egzekucyjne, to po podpisaniu umowy ratalnej zostanie ono zawieszone.

Jeśli poniosłeś straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które powodują, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić Ciebie możliwości dalszego prowadzenia działalności, możesz złożyć wniosek o ich umorzenie. Jeżeli ZUS podejmie decyzję o umorzeniu należności z tytułu składek, nie będziesz musiał ich zapłacić.

Musisz wykazać, że w Twoim przypadku zachodzą wskazane powyżej okoliczności uzasadniające umorzenie należności z tytułu składek.

Umorzeniu w tym przypadku podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za Ciebie jako osobę opłacającą składki na własne ubezpieczenia.

Okres, za jaki składki zostaną umorzone, nie zostanie Ci zaliczony do okresu ubezpieczenia przy ustalaniu prawa do renty lub emerytury.

O umorzenie zadłużenia możesz się ubiegać również w sytuacji, gdy ZUS stwierdzi całkowitą nieściągalność należności z tytułu składek.

Samo złożenie wniosku o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należności z tytułu składek nie gwarantuje udzielenia tych ulg ani umorzenia. Nie stanowi też ustawowej przesłanki do zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

W placówkach ZUS działają doradcy do spraw ulg i umorzeń. Udzielą Ci informacji o pomocy o jaką możesz się ubiegać, a jeśli będziesz składał wniosek o ulgę lub umorzenie należności z tytułu składek, pomogą Ci skompletować i wypełnić dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia. Z doradcą możesz porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie. Wykaz numerów telefonów do doradców znajdziesz w artykule: "Doradcy w sprawie ulg i umorzeń".

Świadczenia emerytalno-rentowe

Ubiegasz się lub planujesz złożyć wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe, ale na skutek nawałnic  zniszczeniu uległy Twoje dokumenty potwierdzające okresy pracy lub osiągane wynagrodzenie? ZUS może Ci pomóc.

Jeśli do wniosku nie możesz dołączyć dokumentów, których wymaga ZUS, np. potwierdzających okresy pracy, bo uległy one zniszczeniu, zgłoś ten fakt pracownikowi ZUS, który przyjmuje Twój wniosek. Jeśli wniosek zgłosisz w inny dopuszczalny sposób (np. listownie), zaznacz we wniosku, że brakująca dokumentacja nie wynika z Twojego zaniechania, lecz jest następstwem szkód wyrządzonych przez nawałnicę.

We wszystkich placówkach ZUS czekają na Ciebie nasi specjaliści od emerytur i rent. Udzielą Ci informacji o świadczeniach, o jakie możesz się ubiegać. Pomogą skompletować Twój wniosek i wypełnić dokumenty, które są niezbędne do jego rozpatrzenia. Podpowiedzą co zrobić w przypadku utraty dokumentów oraz pomogą je uzyskać. Wyjaśnią też gdzie szukać dokumentów w przypadku, gdy Twój zakład pracy został zlikwidowany.

Adresy placówek ZUS oraz informacje o godzinach obsługi.

Możesz również skorzystać z pomocy pracowników ZUS bez odwiedzania naszych placówek, kontaktując się Centrum Obsługi Telefonicznej:

  • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
  • za pośrednictwem e-maila cot@zus.pl
  • przez Skype na stronie www.zus.pl lub pod adresem zus_centrum_obslugi_tel

Konsultanci są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–18.00.

Na naszej stronie internetowej w zakładce świadczenia znajdziesz informacje na temat wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych. Dowiesz się, m.in. jakie warunki musisz spełnić, aby uzyskać do prawo do świadczeń, jakie dokumenty są wymagane, w jakim terminie je złożyć, jak i kiedy załatwimy Twoją sprawę.

Niezbędne formularze znajdziesz we wszystkich placówkach ZUS lub na jego stronie internetowej.

PFRON zapewni dodatkową pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku ekstremalnych zjawisk atmosferycznych

W związku z wystąpieniem ekstremalnych zjawisk pogodowych Zarząd Funduszu uruchamia program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”. Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwia w sytuacji kryzysowej udzielanie pomocy finansowej poszkodowanym osobom niepełnosprawnym.

Wsparcie finansowe przewidziane w programie będzie stanowić uzupełnienie pomocy udzielanej przez organy administracji rządowej i samorządowej.

Na realizację programu Fundusz posiada zabezpieczone w tegorocznym planie finansowym środki w wysokości 4 mln złotych. Pomoc finansowa dla poszkodowanych osób z niepełnosprawnościami będzie realizowana ze środków Funduszu za pośrednictwem samorządu powiatowego na terenach dotkniętych żywiołem.

Pomoc finansowa może zostać przeznaczona między innymi na zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu.

W Krakowie zebrał się sztab kryzysowy w związku z sytuacją pogodową

Premier Mateusz Morawiecki, a także wicepremier Beata Szydło i ministrowie Joachim Brudziński i Andrzej Adamczyk, wzięli udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego w związku z sytuacją pogodową w Małopolsce. Od wtorku w całym kraju strażacy interweniowali ponad 3 tys. razy w związku z usuwaniem skutków burz i silnych opadów deszczu.

Podczas odprawy, która odbyła się 23 maja 2019 r., przedstawiciele służb i instytucji poinformowali szefa rządu o działaniach, które podejmują podczas walki z żywiołem. - "Zakres interwencji jest naprawdę szeroki. Tam, gdzie już się da, będą usuwane skutki i będziemy starać się zapobiegać pogorszeniu sytuacji" – powiedział premier Mateusz Morawiecki. St. bryg. Marek Bębenek - Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – poinformował, że w ostatnich działaniach na terenie województwa brało udział ponad 3 tys. strażaków, którzy interweniowali w każdym powiecie. Wśród zgłoszeń, do których wyruszała straż, były m.in. lokalne podtopienia. Strażakom pomagali policjanci, którzy są gotowi do dalszych działań – na ich wyposażeniu pozostaje m.in. śmigłowiec Black Hawk.

Premier Mateusz Morawiecki podziękował służbom – m.in. funkcjonariuszom PSP, druhom OSP i żołnierzom z Wojsk Obrony Terytorialnej - za koordynację działań. Premier poprosił też szefa MSWiA, aby ten udał się na Śląsk, gdzie doszło do zwiększonej liczby interwencji strażaków w związku z opadami deszczu. Wczoraj w całym kraju w działania zaangażowanych było ponad 10 tys. strażaków z PSP i OSP. Od wtorku najwięcej interwencji (ponad 1100), w tym zalanych budynków i posesji, odnotowano na Podkarpaciu.

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik powiedział, że prawdopodobnie dziś wieczorem odbędzie się kolejne spotkanie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, podczas którego zostanie omówiona aktualna sytuacja w regionie.

W południowych i południowo-wschodnich województwach strażacy zabezpieczają budynki przed zalaniem, usuwają wiatrołomy, ewakuują ludzi z zagrożonych obszarów (wczoraj ewakuowano 49 osób w Małopolsce i na Podkarpaciu) i wypompowują wodę z zalanych domów. Policjanci organizują objazdy i informują o zagrożeniach, zabezpieczają miejsca zdarzeń, kierują ruchem i ułatwiają przejazd samochodów wiozących materiały do pomocy poszkodowanym.

Jutro w Małopolsce prognozowane są burze i przelotne deszcze, miejscami nawet silne. W Tatrach prognozowane są opady śniegu. Deszcz ma osłabnąć dopiero w sobotę.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika