Sądy administracyjne

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Strona 1 z 3

Niniejszy artykuł dotyczący prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym  na kanwie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 kwietnia 2008 roku, sygnatura akt: I OPS 1/08 (dalej jako Uchwała)[1] będzie się składać z następujących części: Część I dotyczący instytucji prawa pomocy; Część II zawierać będzie wykładnię przepisów art. 46, 49, 246, 252, 256 i 257 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej jako Ppsa)[2] oraz § 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (dalej jako Rozporządzenie)[3]; Część III skupiać się będzie na słuszności rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej jako NSA) w kontekście wcześniejszych rozważań.

Instytucja prawa pomocy

Rozważania dotyczące prawa pomocy należy rozpocząć od omówienia czym jest prawo pomocy, jakie są jego cele, komu przysługuje oraz jak jest skonstruowana ta instytucja.

Prawo pomocy zostało unormowane w Dziale V Koszty postępowania, Rozdział 3 Zwolnienie od kosztów sądowych, Oddział 2 Prawo pomocy, tj. w art. 243-263 Ppsa. Już z  systematyki aktu prawnego można stwierdzić, że prawo pomocy jest pewnego rodzaju zwolnieniem strony od ponoszenia kosztów postępowania. Jako uprawnienie strony przyznawane jest jedynie na jej wyraźny wniosek złożony tak przed wszczęciem jak i w trakcie postępowania. Przyznanie stronie prawa pomocy rozciąga się z postępowania rozpoznawczego na postępowanie egzekucyjne. Wniosek ze swej istoty jest wolny od opłat sądowych.

Jak wynika z art. 244 Ppsa:

 § 1. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

§ 2. Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa.

§ 3. Jeżeli strona we wniosku wskazała adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego, właściwa okręgowa rada adwokacka, rada okręgowej izby radców prawnych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych lub Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym, wyznaczy adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego wskazanego przez stronę.

Oznacza to po pierwsze, że prawo pomocy ma dwa aspekty: pierwszy to zwolnienie od kosztów a drugi to przyznanie prawa do profesjonalnego pełnomocnika, którym w świetle powyższego artykułu może być adwokat, radca prawny, dorada podatkowy albo rzecznik patentowy. Co do zasady strona może wskazać, kto ma być jej pełnomocnikiem, a odpowiedni organ danej organizacji zrzeszającej odpowiednio adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych czy rzeczników patentowych winien wyznaczyć tę osobę, o którą strona wnosi.

Prawo pomocy może być przyznane w całości lub w części. Przyznane w całości obejmuje oba aspekty wskazane wyżej, zaś przyznane w części, zgodnie z art. 245 § 3 obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Warunki przyznania prawa pomocy osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej zależne są od wykazania przez nią, że nie może ponieść wydatków w całości bądź w części - sąd przyzna jej odpowiednio prawo pomocy w całości albo w części - z zastrzeżeniem, że jeżeli stronę łączy stosunek prawny z profesjonalnym pełnomocnikiem wymienionym w art. 244 Ppsa, to sąd nie przyznana prawa do pełnomocnika z urzędu. W razie stwierdzenia, że warunki na podstawie których przyznano prawo pomocy nie istniały lub przestały istnieć sąd może cofnąć prawo pomocy w zakresie, który uzna za słuszny.

Koszty pracy pełnomocnika oraz koszty sądowe, z których strona została zwolniona, pokrywa się z budżetu sądu, przy czym taksę pełnomocnika określa się na podstawie odpowiednich ustaw o kosztach zastępstwa.

Jako że prawo pomocy jest immanentnie związane z sytuacją strony, która o nie wnosi, prawo to wygasa z jej śmiercią, a w przypadku osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, z ustaniem jej bytu prawnego. Osobisty charakter prawa pomocy ujawnia się w wymogach stawianych wnioskowi o udzielenie prawa pomocy, określonym w art. 252 Ppsa:

 § 1. Wniosek o przyznanie prawa pomocy powinien zawierać oświadczenie strony obejmujące dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym oraz oświadczenie strony o niezatrudnieni lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym.

§ 2. Wniosek składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru.

 Ponadto, zgodnie z art. 255 Ppsa

 Jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku, o którym mowa w art. 252, okaże się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest obowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego.

 Zgodnie z dyspozycją art. 256 Ppsa Rada Ministrów 16 grudnia 2003 roku określiła "wzór i sposób udostępniania urzędowego formularza, o którym mowa w art. 252 § 2, odpowiadającego wymaganiom przewidzianym dla pism w postępowaniu sądowym, szczególnym wymaganiom postępowania o przyznaniu prawa pomocy oraz zawierającego niezbędne pouczenie co do sposobu jego wypełnienia i skutków niedostosowania się do określonych wymagań" oraz "rodzaje dokumentów źródłowych, o których mowa w art. 255, oraz okresy, za jakie mają być dokumentowane dane o majątku, dochodach i stanie rodzinnym; dokumentami tymi mogą być w szczególności odpisy zeznań podatkowych, wyciągi lub wykazy z posiadanych rachunków bankowych, w tym kont i lokat dewizowych, wypisy z rejestrów urzędowych, odpis aktualnych bilansów oraz zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń, honorariów i innych należności i otrzymywanych świadczeń".

Art. 257 Ppsa przewiduje sankcję nierozpoznania wniosku, który nie został złożony na urzędowym formularzu lub którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie.

 

Śledź nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.6.2017

  Małolaty na rozprawie

  Nowelizacja procedury cywilnej i sądowoadministracyjnej ma na celu umożliwienie osobom małoletnim udziału w charakterze publiczności w jawnych posiedzeniach sądowych w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym. 

 • 18.2.2016

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Dostęp do pomocy prawnej dla wszystkich obywateli jest istotnym elementem demokratycznego państwa prawa. Przecież każdy z nas wie, że świadomość swoich praw i obowiązków, może pomóc (...)

 • 18.9.2015

  Wpis od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego prawo pomocy

  Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Zgodnie z art. 230 § 2 p.p.s.a. (...)

 • 5.3.2018

  Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej po zmianie

  Nowelizacja służy zapewnieniu źródeł finansowania polskim instytucjom kultury, prowadzącym działalność poza granicami kraju (takim np. jak Biblioteka Polska w Paryżu czy Muzeum (...)

 • 3.10.2017

  Małe i średnie firmy łatwiej dostaną pomoc publiczną

  Rząd przyjął rozwiązania ułatwiające i przyspieszające udzielanie pomocy publicznej na restrukturyzację małych i średnich firm, które znalazły się w trudnej sytuacji. Umożliwią (...)