Postępowanie podatkowe

Terminy przekazywania PIT-ów- stan prawny na 26.01.2004

Zgodnie z ordynacją podatkową płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Na płatnikach podatku dochodowego ciąży także obowiązek przekazania informacji imiennych podatnikom, za których płatnicy dokonują wpłat zaliczek na podatek dochodowy, o wysokości uzyskanych u danego płatnika dochodów podlegających opodatkowaniu.

Informacje imienne przekazywane są podatnikom w celu dokonania przez nich corocznych rozliczeń podatkowych z urzędem skarbowym. Podatnicy rozliczyć się muszą z fiskusem do końca kwietnia każdego roku podatkowego z dochodów, uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. Przekazanie informacji imiennych podatnikom w odpowiednio wczesnym terminie daje im możliwość i czas na spokojne i poprawne rozliczenie się z fiskusem.

W jakim terminie płatnicy powinni przekazywać podatnikom informacje imienne?

Terminy te na ogół różnią się w zależności od podstawy, na jakiej podatnicy uzyskiwali dochody od danych płatników. Tak było w roku 2003. Jednakże w tym roku, terminy te są zbieżne.

Płatnicy, od których podatnicy uzyskują w ciągu roku podatkowego przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej obowiązani sa w terminie do 31 stycznia 2004 roku przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokości dochodu oraz potrąconych przez płatnika w roku podatkowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.

Podobny obowiązek oraz ten sam termin dotyczy rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, w których podatnicy uzyskują przychody z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Ten sam termin obowiązuje organy rentowe, które jako płatnicy pobierają zaliczki miesięczne na podatek dochodowy od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych oraz świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny.

Ten sam termin obowiązuje także:

 • banki, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent,
 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów,
 • organy zatrudnienia - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy.
 • areszty śledcze oraz zakłady karne - od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • spółdzielnie - od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,
 • oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Należy pamiętać, że informacje imienne należy doręczyć nie tylko podatnikom, którzy uzyskują dochody od tych płatników, lecz także urzędom skarbowym właściwym dla miesjca zamieszkania podatników.

Jeżeli natomiast podatnik uzyskiwał w roku podatkowym dochody:

 1. z tytułu osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
 2. związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich
 3. z tytułu zlecenia przez organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokuratora dokonania określonych czynności,
 4. otrzymywane przez podatnika, niezależnie od sposobu jego powoływania, należącego do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych - z tych tytułów
 5. z tytułu osobiście wykonywanej działalności na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze
 6. z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  • osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej lub przedsiębiorcy - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb tych podmiotów i tego samego rodzaju usług nie wykonuje na rzecz ludności,
  • właściciela (posiadacza) nieruchomości w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

płatnicy podatku dochodowego z tytułu wyżej wymienionych przychodów, obowiązani są doręczyć podatnikom oraz urzędom skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika, informacje imienne o wysokości dochodu oraz potrąconych przez płatnika w roku podatkowym składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w roku podatkowym przez płatnika i składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczonej a także o pobranych zaliczkach na podatek do dnia 31 stycznia 2004 roku.

 

Obserwuj nas na:

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: