Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomniało, że każdy uczeń do ukończenia 18 roku życia podlega obowiązkowi nauki i ma zapewnione miejsce realizacji tego obowiązku w publicznej szkole ponadpodstawowej.

Sieć publicznych szkół ponadpodstawowych

Rada każdego powiatu ustala sieć publicznych szkół ponadpodstawowych, aby umożliwić młodzieży zamieszkującej na obszarze danego powiatu realizację obowiązku nauki. O typach i liczbie szkół ponadpodstawowych, liczbie oddziałów w tych szkołach i liczbie miejsc w oddziałach decyduje organ prowadzący szkołę, który zatwierdza arkusz organizacyjny każdej szkoły. Ten sam organ prowadzący może również w trakcie trwającego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zwiększyć liczbę oddziałów i miejsc planowanych na kolejny rok szkolny w danej szkole ponadpodstawowej.

Przyjęte rozwiązania systemowe uwzględniają konstytucyjną zasadę powszechnej dostępności publicznych przedszkoli, szkół i placówek, która stanowi podstawę do ubiegania się o przyjęcie do wybranego przedszkola, szkoły albo placówki na równych, przejrzystych i możliwych do spełnienia warunkach, lecz bez gwarancji, że osoba zainteresowana zostanie przyjęta do wybranej jednostki (o ile nie jest to szkoła podstawowa z wyznaczonym obwodem).

Porady prawne

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające

Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe młodzież przyjmuje się do publicznych szkół ponadpodstawowych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. Wskazane w ustawie kryteria są możliwe do spełnienia przez każdego ucznia publicznej szkoły podstawowej.

Niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego kuratorzy oświaty ogłaszają wykaz szkół ponadpodstawowych, w których zgodnie z art. 161 ust. 2 ww. ustawy, przeprowadzane będzie postępowanie uzupełniające  na wolne miejsca.

Postępowanie uzupełniające przeprowadzane jest na warunkach i zasadach określonych dla postępowania rekrutacyjnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do wszystkich szkół na wszystkie wolne miejsca nieobsadzone w ramach postępowania rekrutacyjnego. Do postępowania uzupełniającego mogą przystępować wszyscy kandydaci niezależnie od tego do jakich szkół aplikowali w ramach zakończonego postępowania rekrutacyjnego, w tym kandydaci, którzy potwierdzili wolę przyjęcia do szkoły.

Absolwent szkoły podstawowej może (zgodnie z art. 156 ustawy Prawo oświatowe) ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż 3 wybranych szkół ponadpodstawowych, chyba że organ prowadzący (za organizację sieci szkół ponadpodstawowych odpowiada powiat art. 39 ust. 7 ww. ustawy Prawo oświatowe) dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż 3 wybranych publicznych szkół ponadpodstawowych.

Powyższy limit nie dotyczy całego kraju, a jedynie szkół prowadzonych przez konkretny organ prowadzący (powiat). Oznacza to, że każdy absolwent szkoły podstawowej może aplikować do co najmniej 3 szkół w poszczególnych powiatach, niezależnie od miejsca zamieszkania kandydata.

Obowiązek zapewnienia miejsca realizacji obowiązku nauki 

W sytuacji, gdy absolwent szkoły podstawowej nie zrekrutuje się w postępowaniu rekrutacyjnym ani w postępowaniu uzupełniającym, będzie przyjmowany do szkoły ponadpodstawowej, w której pozostały wolne miejsca po zakończeniu ww. postępowań przez dyrektora tej szkoły w trybie art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe. W tym trybie kandydat może ubiegać się o przyjęcie do dowolnej szkoły ponadpodstawowej, w której są wolne miejsca. Wykazy takich szkół, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania uzupełniającego, są ogłaszane przez kuratorów oświaty.

Reasumując, obowiązek zapewnienia miejsca realizacji obowiązku nauki przez powiat nieletnim mieszkańcom powiatu dotyczy:

  • absolwenta szkoły podstawowej, któremu nie udało się zrekrutować do żadnej szkoły ponadpodstawowej,
  • innego ucznia – mieszkańca powiatu, który ubiega się o przyjęcie do dowolnej klasy w szkole ponadpodstawowej, na przykład po powrocie z zagranicy lub z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania w kraju.

Respektując postanowienia ustawy zasadniczej, prawodawca w ustawie Prawo oświatowe rozstrzygnął, że zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, jest własnym zadaniem oświatowym gmin, powiatów, samorządów województwa (art. 11 ust. 2 w związku z art. 8 ust. 15 i następne). Na tle statusu i kompetencji samorządów terytorialnych, opisanych także w przepisach ustrojowych, oznacza to, że samorząd wykonuje te zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Minister Edukacji i Nauki nie może wpływać na wynik postępowania rekrutacyjnego ani postępowania uzupełniającego. Podobnie nie ma wpływu na przygotowywaną w szkołach ponadpodstawowych liczbę miejsc w oddziałach klas I szkół ponadpodstawowych.

Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami znajdującymi się na obszarze województwa sprawuje właściwy kurator oświaty art. 51 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Kuratorzy oświaty na bieżąco monitorują przebieg postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900, ze zm.).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika